bestuur en toezicht

In februari 2019 stelde GGz Centraal haar strategische koers vast. Het is dit keer géén vastomlijnd meerjarenbeleidsplan maar een dynamisch kader. Dit past volgens ons het best bij alle ontwikkelingen in de zorg.

De strategische koers is ons kompas dat richting geeft aan de keuzes die we maken en de activiteiten die we de komende jaren gaan ontwikkelen en uitvoeren. Het is een leidraad voor ons denken en doen. Het zal continu aangepast kunnen worden in dialoog met onze doelgroepen en partners in de zorg. Zo kunnen we al doende leren, bijsturen en verbeteren.

Deze strategische koers is het resultaat van een jaar denken, doen en discussiëren. Onze missie, maatschappelijke ontwikkelingen en actuele thema’s stonden daarbij centraal. Het laat zien wie we willen zijn, waar we voor staan en waar we ons de komende jaren voor gaan inzetten.

De koers is opgebouwd uit 7 pijlers

 • brede geestelijke gezondheidszorg
 • geïnspireerde medewerkers
 • 1+1=3
 • opleiden, onderzoek en innovatie
 • financieel op orde
 • ons portfolio
 • verbinden als strategische keuze

Hierop gaan we ons de komende jaren nadrukkelijk richten. Onze kernwaarden ‘dichtbij en deskundig’ blijven daarbij onverminderd relevant.

Graag nodigen we een ieder uit om over de inhoud met ons in gesprek te gaan zodat we up-to-date kunnen blijven! 

In het document ‘met elkaar onze stratgische koers‘ kun je lezen wat de koers inhoudt.

De raad van bestuur van GGz Centraal bestaat uit 2 leden:
Albert van Esterik en Arjan Theil

Albert van Esterik drs. A.C. (Albert) van Esterik – voorzitter raad van bestuur  
telefoon 033 4609707 – rvb@ggzcentraal.nl

Arjan Theil drs. A.C. (Arjan) Theil – lid raad van bestuur  
telefoon 033 4609701 – rvb@ggzcentraal.nl

bezoekadres: Utrechtseweg 266 | 3818 EW Amersfoort
postadres: Postbus 3051 | 3800 DB Amersfoort

De raad van toezicht GGz Centraal werkt op basis van de principes van de zorgbrede governancecode. Voor een goed functionerende zorgsector zijn professioneel bestuur en toezicht van groot belang.

De zorgbrede governancecode duidt op een gedragscode voor het houden van goed toezicht op zorgorganisaties en op een adequate verantwoording. De verantwoording vindt onder andere plaats in het bestuursverslag van GGz Centraal. Dit bestuursverslag kunt u terugvinden op deze pagina.

In het reglement raad van toezicht zijn de taken en verantwoordelijkheden van de (leden van de) raad van toezicht beschreven. In de raad is de noodzakelijke kennis van uiteenlopende disciplines aanwezig: bestuurlijke kennis en ervaring, financiële expertise, inzicht in de (kwaliteit) van zorg van aanpalende disciplines.
Statuten stichting GGz Centraal

De raad van toezicht GGz Centraal bestaat per 1 augustus 2019 uit zeven personen:

 • Dhr. S.J. Vegter MBA: voorzitter
 • Dhr. R.A. Houtveen; lid
 • Mw. dr. L.A. van der Velden: lid
 • Mw. D. van Vliet MA: vice-voorzitter (lid op voordracht van de centrale cliëntenraad)
 • Mw. mr. drs. G.H. van der Waaij: lid
 • Dhr. prof. dr. D.H. Biesma, lid
 • Dhr. drs. E.J. Vissers MSc, lid

De raad van toezicht heeft 4 commissies ingesteld, te weten:

 • commissie kwaliteit en veiligheid
 • auditcommissie
 • remuneratiecommissie
 • selectiecommissie

Het managementteam GGz Centraal bestaat uit de raad van bestuur, de directies van de resultaatveranwoordelijke zorgeenheden, de managers van de vakcentra, de bestuurssecretaris en de controller.

Fornhese

drs. M. (Matthijs) Bogaerts
directeur behandelzaken
telefoon: 06 12715978
m.bogaerts@ggzcentraal.nl

K. (Klaas) Meijering
directeur bedrijfsvoering
telefoon: 06-41409166
k.meijering@ggzcentraal.nl

Eemland

drs. A.M.A. (Anne-Marie) Schram
directeur behandelzaken
telefoon: 033-4609767
a.schram@ggzcentraal.nl

D. (Dienke) Hedemann
directeur bedrijfsvoering
telefoon: 033-4609767
d.hedemann@ggzcentraal.nl

Veluwe & Veluwe Vallei

drs. A.M. (Alie) van den Berg
directeur behandelzaken
telefoon: 0341-566290
a.vandenberg@ggzcentraal.nl

drs. L. (Leen) Kievit
directeur bedrijfsvoering
telefoon: 0341-566632
l.kievit@ggzcentraal.nl

Flevoland 

drs. S. (Saskia) van der Wouden
directeur behandelzaken
telefoon: 06 51815603
s.vanderwouden@ggzcentraal.nl 

drs. F.J. (Frits) Liefferink
directeur bedrijfsvoering
telefoon: 06 20581881
f.liefferink@ggzcentraal.nl

Gooi en Vechtstreek

drs. Oswald J.N. Bloemen
directeur behandelzaken
telefoon: 035-6557441
o.bloemen@ggzcentraal.nl

E.R. (Eric) de Vos,
directeur bedrijfsvoering
telefoon: 035-6557441
e.devos@ggzcentraal.nl

vakcentrum facilitair bedrijf & vastgoed   

drs. Y.M.C. (Yvonne) Nieland
manager
telefoon: 033-4609733
y.nieland@ggzcentraal.nl

vakcentrum financiën, administratie, informatievoorziening 

H. (Henk) Mulder
manager
telefoon: 033-4609740
h.mulder@ggzcentraal.nl

vakcentrum mens & organisatie  

A. (Anneke) de Graaf
manager
telefoon: 033-4609715
a.degraaf2@ggzcentraal.nl

vakcentrum ICT 

drs. A. E. (Aleid) Kerkmeer
hoofd a.i.
0341 566230
a.kerkmeer@ggzcentraal.nl

kwaliteit van zorg en innovatie

drs. ing. A.D. (Andrea) van Maanen
manager
telefoon: 033 4609756
a.vanmaanen@ggzcentraal.nl

bestuurssecretaris

J. (Jan) Laterveer
telefoon: 033 4609758
j.laterveer@ggzcentraal.nl

controller 

drs. A. (Arjen) Zandstra
telefoon: 06-20413236
a.zandstra@ggzcentraal.nl

zorgeenheden en vakcentra

GGz Centraal is georganiseerd in 5 resultaatverantwoordelijke zorgeenheden die door 4 vakcentra worden ondersteund.

zorgeenheden
– Eemland
– Flevoland
– Gooi & Vechtstreek
– Veluwe & Veluwe Vallei
– Fornhese, kinder- en jeugdpsychiatrie en Emerhese

vakcentra
– ICT
– mens & organisatie
– financiën, administratie & informatievoorziening
– facilitair bedrijf & vastgoed

opleiding, onderzoek en innovatie

Met Innova heeft GGz Centraal een eigen instituut voor de A-opleiding, P-opleiding, opleiding tot verpleegkundig specialist en wetenschappelijk onderzoek

musea

Zowel op de locatie Veldwijk (Ermelo) als op de locatie Zon & Schild (Amersfoort) is een museum ingericht:

> Historisch museum Zon & Schild : Grombaard (Amersfoort)
> Historisch museum Parkzicht (Ermelo)