Bestuur en toezicht

Brede geestelijke gezondheidszorg

GGz Centraal biedt specialistische hulp aan mensen met psychische problemen, in alle fasen van hun leven.

Waarom wij dat doen (visie), hoe wij dat doen (missie), langs welke weg wij dat doen (wegwijzers) en welke lijfspreuk daarbij past (motto), hebben wij in ons visiedocument opgeschreven. Wij leggen uit waarin wij ons willen onderscheiden. Daarmee helpen wij elkaar en iedereen die met ons samenwerkt om prioriteiten te stellen in activiteiten en verantwoordelijkheden. Lees hier ons visiedocument.

De raad van bestuur van GGz Centraal bestaat uit 2 leden:
Albert van Esterik en Arjan Theil

drs. A.C. (Albert) van Esterik – voorzitter raad van bestuur  
telefonisch bereikbaar via het bestuurssecretariaat
(Anja van de Poll) 06-20678401  – rvb@ggzcentraal.nl

drs. A.C. (Arjan) Theil – lid raad van bestuur  
telefonisch bereikbaar via het bestuurssecretariaat
(Danielle Jamin) 06-20327627  – rvb@ggzcentraal.nl

Bestuurssecretaris

Karin van der Goot is bestuurssecretaris van de raad van bestuur en de raad van toezicht.
telefonisch bereikbaar op 06-46736252 – k.vandergoot@ggzcentraal.nl

Bezoekadres: Utrechtseweg 266 | 3818 EW Amersfoort
Postadres: Postbus 3051 | 3800 DB Amersfoort

Onze raad van toezicht werkt op basis van de principes van de ‘zorgbrede governancecode’. Voor een goed functionerende zorgsector zijn professioneel bestuur en toezicht van groot belang.

De zorgbrede governancecode duidt op een gedragscode voor het houden van goed toezicht op zorgorganisaties en op een juiste verantwoording. We verantwoorden ons onder andere plaats in ons bestuursverslag. Dit kun je terugvinden op deze pagina.

In het reglement raad van toezicht zijn de taken en verantwoordelijkheden van de (leden van de) raad van toezicht beschreven. In de raad is de noodzakelijke kennis van uiteenlopende disciplines aanwezig: bestuurlijke kennis en ervaring, financiële expertise, inzicht in de (kwaliteit) van zorg van aanpalende disciplines.
Statuten stichting GGz Centraal

Onze raad van toezicht bestaat per 1 september 2022 uit de volgende personen:

  • mw. drs. T. (Tamara) van Ark: voorzitter
  • dhr. prof. dr. D. (Douwe) Biesma: lid
  • dhr. R. (Ronald) Houtveen; lid (voorzitter auditcommissie)
  • dhr. drs. E. (Ernst) Vissers MSc: lid
  • mw. prof. dr. N. (Nanda). M. Verhoeven-Duif, lid o.v.v. de CCR (voorzitter commissie kwaliteit & veiligheid)
  • mw. mr. drs. D. (Debbie) E. Bouguenon: lid

De raad van toezicht heeft 4 commissies ingesteld:

  • commissie kwaliteit en veiligheid: deze commissie heeft tot taak adviseren van de raad van toezicht over vraagstukken die het bestuursbeleid raken i.v.m. de kwaliteit en de veiligheid van de zorg in en vanuit de instelling.
  • auditcommissie: deze commissie ziet er op toe dat het bestuur de kwaliteit en de volledigheid van de openbaar gemaakte financiële berichten waarborgt. Aandachtsgebied van deze commissie: alle activiteiten die van belang zijn voor een goede beheersing van stichting GGz Centraal op het gebied van rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid in het kader van de kaderstellende en controlerende verantwoordelijkheid van de raad.
  • remuneratiecommissie: deze heeft als taak om de raad voorstellen te doen over het bezoldigingsbeleid van de raad van toezicht en het totale beloningspakket van individuele bestuurders.
  • selectiecommissie: deze commissie is verantwoordelijk voor de werving en selectie van een nieuw lid voor de raad in het geval van een vacature. De commissie is verder verantwoordelijk voor een open procedure en een actuele profielschets met algemene en specifieke selectiecriteria.

Ons managementteam bestaat uit de raad van bestuur, de directies van de resultaatveranwoordelijke zorgeenheden, de managers van de vakcentra, de bestuurssecretaris en de controller.

Fornhese
drs. M. (Matthijs) Bogaerts
directeur behandelzaken
telefoon: 06-12715978
m.bogaerts@ggzcentraal.nl

H. (Henk) Mulder
directeur bedrijfsvoering a.i.
telefoon: 033-4609740
h.mulder@ggzcentraal.nl

Eemland
M. (Marjolein) Boshuisen
directeur behandelzaken
telefoon: 033-4609767
m.boshuisen@ggzcentraal.nl

D. (Dienke) Hedemann
directeur bedrijfsvoering
telefoon: 033-4609767
d.hedemann@ggzcentraal.nl

Veluwe & Veluwe Vallei
drs. D. (Douwe) van der Heide
directeur behandelzaken
telefoon: 0341-566290
d.vanderheide@ggzcentraal.nl

M. (Monique) van de Bospoort
directeur bedrijfsvoering
telefoon: 0341-566632
m.vandebospoort@ggzcentraal.nl

Flevoland
drs. S. (Saskia) van der Wouden
directeur behandelzaken
telefoon: 06-51815603
s.vanderwouden@ggzcentraal.nl 

(Sander) M. Uitdenbogaard
directeur bedrijfsvoering
telefoon: 06-30062730
s.uitdenbogaard@ggzcentraal.nl

Gooi en Vechtstreek
dr. mr. O.J.N. (Oswald) Bloemen
directeur behandelzaken
telefoon: 035-6557555
o.bloemen@ggzcentraal.nl

E.R. (Eric) de Vos,
directeur bedrijfsvoering
telefoon: 035-6557555
e.devos@ggzcentraal.nl

Beleidsontwikkeling en verantwoording van zorg
R. (Rick) Lantink
manager
telefoon: 06-82198708
r.lantink@ggzcentraal.nl

Communicatie
W. (Wouter) van Halen – Eelman
hoofd
telefoon: 06-30739120
w.halen-eelman@ggzcentraal.nl

Facilitair
drs. Y.M.C. (Yvonne) Nieland
manager
telefoon: 033-4609733
y.nieland@ggzcentraal.nl

Financiën, administratie en informatievoorziening
H. (Henk) Mulder
manager
telefoon: 033-4609740
h.mulder@ggzcentraal.nl

ICT
drs. A. E. (Aleid) Kerkmeer
manager
telefoon: 0341-566230
a.kerkmeer@ggzcentraal.nl

Mens & organisatie
drs. C.N. (Clarien) Boogaart
manager
telefoon: 033-4609715
c.boogaart@ggzcentraal.nl

Vastgoedontwikkeling
H. (Hans) Hoepel
directeur
telefoon: 06-51354508
h.hoepel@ggzcentraal.nl

Bestuurssecretaris
vacant

Controller
drs. A. (Arjen) Zandstra
telefoon: 06-20413236
a.zandstra@ggzcentraal.nl

Zorgeenheden en vakcentra

GGz Centraal is georganiseerd in 5 resultaatverantwoordelijke zorgeenheden die door 4 vakcentra worden ondersteund.

Zorgeenheden

– Eemland (deze pagina is nog in ontwikkeling)
Flevoland
Gooi en Vechtstreek
Veluwe & Veluwe Vallei
Fornhese, kinder- en jeugdpsychiatrie

Vakcentra

– ICT
– mens & organisatie
– financiën, administratie & informatievoorziening
– facilitair

Opleiding, onderzoek en innovatie

Met Innova heeft GGz Centraal een eigen instituut voor de

Musea

Zowel op de locatie Veldwijk (Ermelo) als op de locatie Zon & Schild (Amersfoort) is een museum ingericht:
> Historisch museum Zon & Schild : Grombaard (Amersfoort)
> Historisch museum Parkzicht (Ermelo)