GGz Centraal is voortdurend bezig om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. De ervaring van cliënten, naasten maar ook andere zorgprofessionals is daarbij van groot belang. Helaas is dit niet in één cijfer te vangen en toetsen wij deze ervaringen met verschillende instrumenten.

Wat is het effect van uw behandeling?
Routine outcome monitoring (ROM) betekent in het Nederlands ‘regelmatig uitkomsten meten’. Door middel van ROM meten wij het effect van onze behandelingen. Uw ervaring als cliënt staat hierbij logischerwijs centraal. Met behulp van vragenlijsten die door u en/of uw behandelaar worden ingevuld, onderzoeken we of uw psychische klachten gedurende behandeling afnemen. Maar ook wat de invloed van de behandeling is op uw dagelijks functioneren en kwaliteit van leven.

CQI Index

Wat vindt u van onze zorg?

Bent u tevreden over onze zorg, of zijn er zaken die volgens u beter kunnen? Om dat te weten te komen zetten we verschillende instrumenten in:

Voor volwassen en ouderen gebruiken we de Consumer Quality Index (CQi). Dit is een gestandaardiseerde vragenlijst om uw ervaringen met onze zorg in beeld te krijgen. Het is een landelijk ontwikkelde methode die door alle zorgaanbieders wordt gehanteerd. De CQi wordt aan het eind van een behandeling of na een opname afgenomen. De vragen krijgt u via de digitale ROM-applicatie voorgelegd.  Voor het toetsen van de ervaringen van kinderen en hun ouders gebruiken we de jeugdthermometer.

Lees meer over Routine Outcome Monitoring (ROM)

Een spiegelgesprek is een gesprek met cliënten en/of hun naasten, in het bijzijn van (een deel van) het behandelteam. De cliënten zitten in de binnenste ring en zijn in gesprek met de gespreksleider over diverse kwaliteitsonderwerpen, zoals bijvoorbeeld de bereikbaarheid van het team of de veiligheid op de afdeling. Het behandelteam zit eromheen en mengt zich niet in het gesprek, maar hoort toe. Door deze setting krijgen cliënten de mogelijkheid om hun ervaring op voor hen belangrijke onderwerpen te delen én krijgt het behandelteam directe feedback.

Het kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief toetst de zorg periodiek op diverse punten. Deze toetsing wordt uitgevoerd door de cliëntenraden in samenwerking met de koepel Landelijk Steunpunt Medezeggenschap (LSR), het platform GGz en het LOC. De kwaliteitstoetsing bestaat uit documentenonderzoek en het bezoeken van afdelingen door ervaringsdeskundigen. Na een onderzoek wordt een rapportage met conclusies en aanbevelingen opgesteld.

Lees meer over kwaliteitstoetsing vanuit cliëntperspectief.

GGz Centraal heeft als eerste ggz-instelling de beschikking over een online-cliëntenpanel. Het lanceren van een online cliëntenpanel is een initiatief van de centrale cliëntenraad en de raad van bestuur van GGz Centraal. In dit panel worden bijvoorbeeld (nieuwe) initiatieven in GGz Centraal getoetst.

Wilt u deelnemen aan het panel? Dan kunt u zich hier aanmelden.