Wij zijn voortdurend bezig om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. De ervaring van cliënten, naasten maar ook andere zorgprofessionals is daarbij heel belangrijk. Helaas is dit niet in één cijfer te vangen. Daarom toetsen wij deze ervaringen met verschillende instrumenten.

ROM

Door middel van ROM meten wij het effect van onze behandelingen. Met de resultaten kunnen wij de kwaliteit van onze behandelingen verbeteren.
Uw ervaring als cliënt staat hierbij centraal. Met behulp van vragenlijsten die door u en/of uw behandelaar worden ingevuld, onderzoeken we of uw psychische klachten gedurende behandeling afnemen. Maar ook wat de invloed van de behandeling is op uw dagelijks functioneren en kwaliteit van leven. Het afnemen van deze vragenlijsten noemen we ROM, Routine Outcome Monitoring, in het Nederlands: regelmatig uitkomsten meten.

Het belangrijkste doel is verbetering van de kwaliteit van uw behandeling. Door regelmatig te kijken naar hoe het met u gaat kunnen we beter in de gaten te houden of de behandeling op de goede weg zit.

We nemen de ROM meestal aan het begin en einde van de behandeling af. U of uw behandelaar kan ervoor kiezen ROM vaker af te nemen. Hoe ROM in de praktijk werkt verschilt per afdeling. Het kan zijn dat uw behandelaar regelmatig een vragenlijst over u invult. Hij of zij zal u in een gesprek een aantal vragen stellen en in een volgend gesprek de scores van de vragenlijst met u bespreken.

Het kan ook zijn dat wij u vragen zelf vragenlijsten in te vullen. Meestal kan dit digitaal, in een computer op de afdeling of thuis via een internetlink. Uw behandelaar of het secretariaat zorgt ervoor dat u de juiste inlogcode krijgt. Met deze code kunt u inloggen op:  https://ggzcentraal.rom.roqua.nl/login

U komt nu in Roqua. Dit is een applicatie waarin de ROM-vragenlijsten staan. Na het invullen van de vragenlijsten staan de antwoorden in uw afgeschermd dossier.

Na het invullen bespreekt uw behandelaar de scores met u. We vergelijken de scores ook met eerdere metingen. Zo kunnen we uw vooruitgang in de gaten houden.

Vaak combineren we de nabespreking van ROM met een behandelevaluatie: uw behandelaar bespreekt met u hoe de behandeling gaat, welke doelen zijn bereikt en waar de behandeling zich vervolgens op moet richten.

Meer weten?
Wilt u meer weten over ROM? Informeer bij uw behandelaar.

CQI Index

Wat vindt u van onze zorg?

Bent u  tevreden over onze zorg? Of zijn er zaken die volgens u beter kunnen? Om dat te weten te komen zetten we verschillende instrumenten in:

Voor volwassen en ouderen gebruiken we de Consumer Quality Index (CQi). Dit is een vragenlijst om uw ervaringen met onze zorg in beeld te krijgen. Het is een landelijk ontwikkelde methode die alle zorgaanbieders hanteren. We nemen de CQi aan het eind van een behandeling of na een opname af. De vragen krijgt u via de digitale ROM-applicatie.  Voor het toetsen van de ervaringen van kinderen en hun ouders gebruiken we de jeugdthermometer.

Een spiegelgesprek is een gesprek met cliënten en/of hun naasten. In het bijzijn van (een deel van) het behandelteam. De cliënten zitten in de binnenste ring en zijn in gesprek met de gespreksleider over diverse kwaliteitsonderwerpen. Zoals de bereikbaarheid van het team of de veiligheid op de afdeling. Het behandelteam zit eromheen en mengt zich niet in het gesprek maar hoort toe. Door deze opstelling krijgen cliënten de mogelijkheid om hun ervaring op voor hen belangrijke onderwerpen te delen. En het hoort behandelteam wat goed gaat en wat beter kan.

Het kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief toetst de zorg regelmatig op diverse punten. De cliëntenraden voeren deze toetsing uit. In samenwerking met de koepel Landelijk Steunpunt Medezeggenschap (LSR), het platform GGZ en het LOC. De kwaliteitstoetsing bestaat uit documentenonderzoek en het bezoeken van afdelingen door ervaringsdeskundigen. Na een onderzoek stellen zij een rapportage met conclusies en aanbevelingen op.

Lees meer over kwaliteitstoetsing vanuit cliëntperspectief.

Help ons de zorg te verbeteren
ook u bent ervaringsdeskundig

Het cliëntenpanel is voor (ex) cliënten van GGz Centraal.
Door mee te doen ontstaat er een beter beeld van de zorg binnen en buiten GGz Centraal.
Uw visie, ervaringen en raad zijn de uitkomsten van het cliëntenpanel. Deze uitkomsten zijn interessant voor kwaliteitstoetsingen vanuit cliëntperspectief en helpt de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

Hoe zit het met mijn privacy?
De cliëntenraad beheert de e-mailadressen. En behandelt alle uitkomsten vertrouwelijk. Zij bewaren de gegevens zo dat ze niet gekoppeld zijn aan personen. Niemand komt dus te weten wat uw antwoord op de vragen was. En ze bewaren uw e-mailgegevens apart van uw antwoorden. Deze gegevens zijn uitsluitend beschikbaar voor de beheerders van het panel. Zij verstrekken dit niet aan derden. Bovendien kun u zich altijd uitschrijven.

Hoe kan ik meedoen?
Meld u aan door een e-mail te sturen naar clientenpanel@ggzcentraal.nl

Onze klanten waarderen ons met een: