Wij zijn voortdurend bezig om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. De ervaring van cliënten, naasten maar ook andere zorgprofessionals is daarbij heel belangrijk. Helaas is dit niet in één cijfer te vangen. Daarom toetsen wij deze ervaringen met verschillende instrumenten.

Wat is het effect van uw behandeling?
Routine outcome monitoring (ROM) betekent in het Nederlands ‘regelmatig uitkomsten meten’. Door middel van ROM meten wij het effect van onze behandelingen. Jouw ervaring als cliënt staat hierbij logischerwijs centraal. Met behulp van vragenlijsten die jij en/of je behandelaar invullen, onderzoeken we of je psychische klachten tijdens de behandeling afnemen. Maar ook wat de invloed van de behandeling is op je dagelijks functioneren. En op je kwaliteit van leven.

CQI Index

Wat vind je van onze zorg?

Ben je tevreden over onze zorg? Of zijn er zaken die volgens jou beter kunnen? Om dat te weten te komen zetten we verschillende instrumenten in:

Voor volwassen en ouderen gebruiken we de Consumer Quality Index (CQi). Dit is een vragenlijst om je ervaringen met onze zorg in beeld te krijgen. Het is een landelijk ontwikkelde methode die alle zorgaanbieders hanteren. We nemen de CQi aan het eind van een behandeling of na een opname af. De vragen krijgt je via de digitale ROM-applicatie.  Voor het toetsen van de ervaringen van kinderen en hun ouders gebruiken we de jeugdthermometer.

Lees meer over Routine Outcome Monitoring (ROM)

Een spiegelgesprek is een gesprek met cliënten en/of hun naasten. In het bijzijn van (een deel van) het behandelteam. De cliënten zitten in de binnenste ring en zijn in gesprek met de gespreksleider over diverse kwaliteitsonderwerpen. Zoals bijvoorbeeld de bereikbaarheid van het team of de veiligheid op de afdeling. Het behandelteam zit eromheen en mengt zich niet in het gesprek maar hoort toe. Door deze opstelling krijgen cliënten de mogelijkheid om hun ervaring op voor hen belangrijke onderwerpen te delen. En het hoort behandelteam wat goed gaat en wat beter kan.

Het kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief toetst de zorg regelmatig op diverse punten. De cliëntenraden voeren deze toetsing uit. In samenwerking met de koepel Landelijk Steunpunt Medezeggenschap (LSR), het platform GGZ en het LOC. De kwaliteitstoetsing bestaat uit documentenonderzoek en het bezoeken van afdelingen door ervaringsdeskundigen. Na een onderzoek stellen zij een rapportage met conclusies en aanbevelingen op.

Lees meer over kwaliteitstoetsing vanuit cliëntperspectief.

Help ons de zorg te verbeteren
ook jij bent ervaringsdeskundig

Het cliënt&panel is voor (oud) cliënten van GGz Centraal.
Door mee te doen ontstaat er een beter beeld van de zorg binnen en buiten GGz Centraal.
Jouw visie, ervaringen en raad zijn de uitkomsten van het cliënt&panel. Deze uitkomsten zijn interessant voor kwaliteitstoetsingen vanuit cliëntperspectief en helpt de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

Hoe zit het met mijn privacy?
De cliëntenraad beheert de e-mailadressen. En behandelt alle uitkomsten vertrouwelijk. Zij bewaren de gegevens zo dat ze niet gekoppeld zijn aan personen. Niemand komt dus te weten wat jouw geantwoord op de vragen was. En ze bewaren je e-mailgegevens apart van je antwoorden. Deze gegevens zijn uitsluitend beschikbaar voor de beheerders van het panel. Zij verstrekken dit niet aan derden. Bovendien kun je je altijd uitschrijven.

Hoe kan ik meedoen?
Meld je aan door een e-mail te sturen naar clientenpanel@ggzcentraal.nl