Waar moeten zorgverleners aan voldoen om bevoegd en bekwaam te zijn én te blijven? Dat staat beschreven in het professioneel statuut van GGz Centraal.

GGz Centraal verwacht van professionals dat zij hun deskundigheid en bekwaamheid op peil houden en zonodig uitbreiden. Daarom worden zij in de gelegenheid gesteld om bij- en nascholing te volgen en om regelmatig met elkaar over vakinhoudelijke ontwikkelingen te overleggen.

Professionals moeten er zelf voor zorgen dat zij geregistreerd blijven in voor hen geldende registers. Bijvoorbeeld het BIG-register of een vergelijkbaar erkend register.

> professioneel statuut van GGz Centraal