Geestelijke gezondheidszorg (ggz) voor jong en oud.

Verwijzen in tijden van Covid-19
Als organisatie komen we verwijzers in deze tijd zoveel mogelijk tegemoet en bieden wij patiënten de nodige ondersteuning om deze tijd zo goed mogelijk door te komen. Verwijzers kunnen altijd telefonisch overleggen voor snel en kundig advies en laagdrempelig verwijzen voor een intake en behandeling bij psychiatrische problematiek.

Intakes en behandelingen gaan bij ons door op manieren die voor alle partijen veilig zijn. Waar mogelijk via (beeld)bellen. Ook bieden wij in toenemende mate via internet (deel-)behandeling aan door middel van online toepassingen.
Als persoonlijk contact noodzakelijk is, dan vindt ook dat plaats. Met behulp van alle beschermingsmaatregelen en -middelen die nodig zijn.

Wij bieden specialistische ggz. De verwijskaart (pdf) geeft verwijzers algemene informatie over een ggz-verwijzing.

U kunt uw patiënt bij voorkeur verwijzen via Zorgdomein.

Bent u niet aangesloten op ZorgDomein gebruik dan ons verwijsformulier.
Bij de gegevens per regio hieronder vindt u ook de adresgegevens waar u de verwijzing naar toe kunt sturen.

telefoonnummers en adressen aanmeldfunctionarissen

telefoon 033 4609500
faxnummer 033 4609513

Een verwijzing per post kunt u sturen naar:
GGz Centraal
t.a.v. aanmeldbureau Eemland, gebouw Kastanjehof
Postbus 3051
3800 DB Amersfoort

telefoon 035 6557555
faxnummer 035 6557414

Een verwijzing per post kunt u sturen naar:
GGz Centraal locatie Rembrandthof
t.a.v. aanmeldbureau Gooi en Vechtstreek
Postbus 219
1200 AE Hilversum

telefoon 088-1340410
fax 036-5353901

Een verwijzing per post kunt u sturen naar:
GGz Centraal locatie de Meregaard
t.a.v. aanmeldbureau Flevoland
Postbus 1589
1300 BN Almere

Een verwijzing per post kunt u sturen naar:
GGz Centraal Landgoed Veldwijk
t.a.v. aanmeldbureau, gebouw Zonneweide
Postbus 1000
3850 BA Ermelo

Telefoonnummers voor meer informatie
Ermelo:

centrum voor ouderenpsychiatrie: 0341 566374
FACT: 0341 566622
HIC (gesloten afdeling): 0341 566780
verslaving & psychiatrie: 0341 566700

Overige locaties:
locatie Barneveld en Nijkerk: 0342 411500
locatie Harderwijk: 0341 462300
locatie Wezep: 038 3757010

Regio-overstijgend:
centrum voor psychotherapie: 0341 566555

Een verwijzing per post kunt u sturen naar:
GGz Centraal Fornhese
t.a.v. aanmeldbureau Fornhese
Postbus 1232
1300 BE Almere

Centraal Aanmeld Punt (CAP)
bereikbaar voor reguliere vragen en aanmeldingen tussen 10.00  en 15.00 uur. Voor spoedaanmeldingen bereikbaar tijdens kantooruren.
telefoon 088-1340400 (CAP)
faxnummer 036-5495460

Consultatielijn jeugd-ggz Almere: meedenkkracht bij (complexe) casuïstiek
Werkt u als professional met Almeerse jeugdigen en hun ouders? Dan komt u ongetwijfeld situaties tegen waarbij er (mogelijke) psychi(atri)sche problemen in het spel zijn. Het is dan handig als u specialistische expertise op dat vlak kunt inschakelen. Kosteloos, laagdrempelig en met inachtneming van de privacy van het kind of gezin in kwestie. U hiervoor bellen met de consultatielijn jeugd-ggz.
De consultatielijn is bedoeld als service en ondersteuning aan alle uitvoerende zorgverleners in Almere. Bijvoorbeeld als u werkt in een huisartsenpraktijk, in het onderwijs, bij de jeugdgezondheidszorg, een jeugdhulporganisatie of een gecertificeerde instelling. De deskundigen van de consultatielijn kunnen vanuit hun expertise meedenken bij (complexe) casuïstiek. Hierdoor houdt u zelf de regie over de casus of kunt u op tijd doorverwijzen naar de meest passende hulpvorm.

Hoe en wanneer kunt u de consultatielijn bellen?
De consultatielijn is op werkdagen bereikbaar tussen 12.00 en 13.00 uur en tussen 16.00 en 17.00 uur via telefoonnummer 088-1340404.

Wie krijgt u aan de lijn?
Belt u met de consultatielijn, dan krijgt u een professional aan de lijn vanuit de specialistische jeugd-ggz (Fornhese, Accare of Molemann Mental Health). Hij of zij heeft brede kennis van psychi(atri)sche problemen en gezinsproblemen bij jeugdigen en van de beschikbare hulp in Almere. Specialistische deskundigheid is op deze manier dichtbij en snel bereikbaar, zonder hoge kosten of langdurige trajecten.

telefoon 0341 566555
faxnummer 0341 566329

Een verwijzing per post kunt u sturen naar:
GGz Centraal landgoed Veldwijk
t.a.v. aanmeldbureau, gebouw Zonneweide
Postbus 1000
3850 BA Ermelo

Amersfoort, telefoon 033 4603500
Flevoland, telefoon  036 5383250

Een verwijzing per post kunt u sturen naar:

Emerhese Amersfoort
GGz Centraal Emerhese
t.a.v. aanmeldbureau Eemland, gebouw Kastanjehof
Postbus 3051
3800 DB Amersfoort

Emerhese Flevoland
GGz Centraal Emerhese
t.a.v. aanmeldbureau Flevoland, gebouw de Meregaard
Postbus 1589
1300 BN Almere

Is er sprake van een crisissituatie bij uw patiënt, dan kunt u zowel binnen als buiten kantooruren telefonisch contact opnemen met onze crisisdienst. Het nummer van de crisisdienst is alleen beschikbaar voor verwijzers. Bent u verwijzer, dan hebt  u dit nummer per brief van ons gekregen. Mocht u niet over het juiste nummer beschikken dan kunt u ook bellen met 0341 566911.

U kunt uw patiënt verwijzen via Zorgdomein. Let op: GGz Centraal heeft op 1 mei 2018 de inhoud op ZorgDomein aangepast. Het kan zijn dat dan uw eigen verwijshistorie niet meer klopt. Als u een specifiek aanbod zoekt, kunt u het beste vanaf het ‘zorgaanbod per aandoening’ een zoekwoord intypen bv. ‘Fornhese’ of ‘Marina de Wolf’.

Bent u niet aangesloten op ZorgDomein gebruik dan ons verwijsformulier. Stuur het verwijsformulier per post of fax   – t.a.v aanmeldfunctionaris –  naar de locatie  waar de patiënt behandeld wil worden. Het mag niet per e-mail verzonden worden i.v.m. privacy en informatieveiligheid.

generalistische basis-ggz of specialistische ggz?
voor specialistische ggz kunt u bij ons – GGz Centraal – terecht.
– voor generalistische basis-ggz kunt u bijvoorbeeld terecht bij Indigo Midden Nederland

wie mag verwijzen?
De zorgverzekeraars hebben los van elkaar afspraken gemaakt met GGz Centraal over toegestane verwijzers naar de specialistische ggz. Klik op onderstaande tabel om het overzicht te bekijken.

Bekijk de algemene verwijskaart van GGz Centraal voor meer informatie.

werkgebied
Bekijk ons werkgebied en een overzicht alle behandellocaties.

gerelateerde informatie
landelijke samenwerkingsafspraken tussen huisarts, generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz

wachttijden
Bekijk het overzicht van de wachttijden.
Dit overzicht wordt maandelijks geactualiseerd.

De Jeugdwet bepaalt dat de gemeente verantwoordelijk is voor de jeugdhulpverlening, dus ook voor de jeugd-ggz. Hoe de jeugdhulp is georganiseerd, verschilt per gemeente. In veel gemeenten regelt een sociaal wijkteam, een jeugdteam of het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) de toegang tot jeugdhulp. Jeugdhulp is ook mogelijk met een verwijzing van een huisarts, jeugdarts of medisch specialist.  Met zo’n verwijzing is jeugdhulp rechtstreeks toegankelijk, ook zonder indicatiestelling door de gemeente.

meer info over

contact

ondersteuning cliënten
Iedereen die zorg ontvangt vanuit de Jeugdwet, de Wmo of de Wlz heeft recht op cliëntondersteuning.
voor meer informatie over cliëntondersteuning ga naar de desbetreffende gemeente (Jeugdwet en Wmo) of naar het zorgkantoor  (Wlz).

Sommige mensen hebben ten gevolge van een psychische aandoening ondersteuning nodig in het dagelijkse leven. Bijvoorbeeld op het gebied van wonen, dagbesteding of werk. Deze ondersteuning is geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente is verantwoordelijk voor ondersteuning van burgers op deze terreinen. GGz Centraal kan dergelijke begeleiding bieden, maar hiervoor is wel een beschikking van de gemeente nodig.

meer info

Voor vragen aangaande het berichtenverkeer / facturatie kunt u een e-mail sturen naar:
zorgadministratie.fr@ggzcentraal.nl

In 1996 richtte Peter van Harten een landelijke polikliniek op voor psychiatrische patiënten met bewegingsstoornissen.
Sommige patiënten hebben veel last van bewegingsstoornissen. Voorbeelden zijn: trillen, traagheid, scheefstand van het hoofd of een ander lichaamsdeel, voortdurende onrust,  onwillekeurig dichtknijpen van de ogen of kauwende bewegingen van de mond.

Voor wie?
Voor patiënten met bewegingsstoornissen, onder meer bewegingsstoornissen door medicijnen, katatonie, tremor, en andere bewegingsstoornissen die voorkomen bij psychiatrische ziekten.

Hoe?
Na aanmelding wordt de patiënt ingepland. Een consult bestaat meestal uit twee contacten, een diagnostisch gesprek en een adviesgesprek.
Aanmelden: aanmeldenamersfoort@ggzcentraal.nl

Waar?
GGz Centraal, locatie Zon & Schild, Amersfoort, gebouw medisch centrum (zie plattegrond).