Geestelijke gezondheidszorg (ggz) voor jong en oud

Wij bieden specialistische ggz. De verwijskaart (pdf) geeft verwijzers algemene informatie over een ggz-verwijzing.

Verwijzing voor volwassenen en pouderen

Huisartsen, psychiaters en (externe) regiebehandelaren kunnen mensen aanmelden voor specialistische behandeling bij GGz Centraal. Voor andere zorgprofessionals geldt dat hun aanmelding mede ondertekend dient te worden door huisarts of psychiater.

Bent u huisarts, psychiater of een externe regiebehandelaar? Dan kunt u uw volwassen of oudere patiënt bij voorkeur (door)verwijzen via ZorgDomein.

Bent u niet aangesloten op ZorgDomein gebruik dan ons verwijsformulier.
Bij de gegevens per regio hieronder vindt u ook de adresgegevens waar u de verwijzing naar toe kunt sturen.

Verwijzing voor kinderen en jeugdigen

LET OP: Fornhese kinder- en jeugdpsychiatrie heeft een apart verwijsformulier. Ook daarvoor geldt dat u bij voorkeur via ZorgDomein verwijst. Mocht dat niet lukken? Dan kunt u het verwijsformulier voor kinder- en jeugdpsychiatrie hier op de website van Fornhese downloaden.

Telefoonnummers en adressen aanmeldfunctionarissen

telefoon 033 4609500

Beschikt u niet over ZorgDomein?
Dan ontvangen wij de verwijzing bij voorkeur per beveiligde e-mail: aanmeldenamersfoort@ggzcentraal.nl.
Vanwege de AVG mag u privacygevoelige gegevens nl. niet onbeveiligd per e-mail verzenden.

Wilt u de verwijzing toch per post sturen? Dan kan dat naar:
GGz Centraal
T.a.v. Bureau Plaatsingen en Zorgbemiddeling
Gebouw: Medisch Centrum
Postbus 3051
3800DB Amersfoort

Houd er wel rekening mee dat aanmeldingen per post vertraagd binnen kunnen komen!

telefoon 035 6557555

Beschikt u niet over ZorgDomein?
Dan ontvangen wij de verwijzing bij voorkeur per beveiligde e-mail: aanmeldingengooienvecht@ggzcentraal.nl

U kunt een verwijzing ook per post sturen naar:
GGz Centraal locatie Rembrandthof
t.a.v. aanmeldbureau Gooi en Vechtstreek
Postbus 219
1200 AE Hilversum

telefoon 088-1340410
Beschikt u niet over ZorgDomein?
Dan ontvangen wij de verwijzing bij voorkeur per beveiligde e-mail: centraalaanmeldbureauflevoland@ggzcentraal.nl

U kunt een verwijzing ook per post sturen naar:
GGz Centraal locatie de Meregaard
t.a.v. aanmeldbureau Flevoland
Postbus 1589
1300 BN Almere

Een verwijzing per post kunt u sturen naar:

GGz Centraal Landgoed Veldwijk
t.a.v. Steunpunt, hoofdgebouw
Postbus 1000
3850 BA Ermelo

Telefoonnummers voor meer informatie
Ermelo:

centrum voor ouderenpsychiatrie: 0341 566374
FACT: 0341 566622
HIC (gesloten afdeling): 0341 566780
verslaving & psychiatrie: 0341 566700
herstel: 0341 566855

Overige locaties:
locatie Barneveld en Nijkerk: 0342 411500
locatie Harderwijk: 0341 462300
locatie Wezep: 038 3757010

Regio-overstijgend:
centrum voor psychotherapie: 0341 566555

Een verwijzing per post kunt u sturen naar:
GGz Centraal Fornhese
t.a.v. aanmeldbureau Fornhese
Postbus 1232
1300 BE Almere

Centraal Aanmeld Punt (CAP)
bereikbaar voor reguliere vragen en aanmeldingen tussen 10.00  en 15.00 uur. Voor spoedaanmeldingen bereikbaar tijdens kantooruren.
telefoon 088-1340400 (CAP)

Consultatielijn jeugd-ggz Almere: meedenkkracht bij (complexe) casuïstiek
Werkt u als professional met Almeerse jeugdigen en hun ouders? Dan komt u ongetwijfeld situaties tegen waarbij er (mogelijke) psychi(atri)sche problemen in het spel zijn. Het is dan handig als u specialistische expertise op dat vlak kunt inschakelen. Kosteloos, laagdrempelig en met inachtneming van de privacy van het kind of gezin in kwestie. U hiervoor bellen met de consultatielijn jeugd-ggz.
De consultatielijn is bedoeld als service en ondersteuning aan alle uitvoerende zorgverleners in Almere. Bijvoorbeeld als u werkt in een huisartsenpraktijk, in het onderwijs, bij de jeugdgezondheidszorg, een jeugdhulporganisatie of een gecertificeerde instelling. De deskundigen van de consultatielijn kunnen vanuit hun expertise meedenken bij (complexe) casuïstiek. Hierdoor houdt u zelf de regie over de casus of kunt u op tijd doorverwijzen naar de meest passende hulpvorm.

Hoe en wanneer kunt u de consultatielijn bellen?
De consultatielijn is op werkdagen bereikbaar tussen 12.00 en 13.00 uur en tussen 16.00 en 17.00 uur via telefoonnummer 088-1340404.

Wie krijgt u aan de lijn?
Belt u met de consultatielijn, dan krijgt u een professional aan de lijn vanuit de specialistische jeugd-ggz (Fornhese, Accare of Molemann Mental Health). Hij of zij heeft brede kennis van psychi(atri)sche problemen en gezinsproblemen bij jeugdigen en van de beschikbare hulp in Almere. Specialistische deskundigheid is op deze manier dichtbij en snel bereikbaar, zonder hoge kosten of langdurige trajecten.

telefoon 0341 566555

Een verwijzing per post kunt u sturen naar:
GGz Centraal landgoed Veldwijk
t.a.v. aanmeldbureau, gebouw Zonneweide
Postbus 1000
3850 BA Ermelo

Acute GGZ-regio

Nederland is verdeeld in 28 regio’s voor wat betreft de acute geestelijke gezondheidszorg. In elke regio zijn vastgestelde zorgaanbieders verantwoordelijk voor acute psychiatrische hulpverlening. Op deze kaart kunt u zien dat regio 3 valt onder de verantwoordelijkheid van GGz Centraal wat betreft de acute geestelijke gezondheidszorg.

acute GGZ-regio GGz Centraal (nr. 3 in de afbeelding)

Overzicht wachttijden GGz Centraal

wachttijden van Fornhese, kinder- en jeugdpsychiatrie >
deze linkt door naar de aparte website van Fornhese

wachttijden in de regio Eemland
wachttijden in de regio Flevoland
> wachttijden in de regio Gooi en Vechtstreek
wachttijden in de regio Veluwe & Veluwe Vallei
> wachttijden HYPE (Helping Young People Early)
wachttijden centrum voor psychotherapie (CVP) >
deze linkt door naar de aparte website van het CVP

De wachttijden worden minimaal maandelijks geactualiseerd. In geval van acute crisis is er geen wachttijd!

GGZ Hulp online

Wij hebben ons aanbod uitgebreid met een digitale polikliniek. Online specialistische ggz met behapbare behandeldoelen. Met direct en hoog intensief behandelcontact, uitgevoerd door een multidisciplinair behandelteam. Met resultaat in maximaal drie maanden. Dat zijn de kenmerken van ons nieuwe digitale zorgaanbod! De eventuele wachttijden kunt u terugvinden in de regio’s hierboven.

Overige onderwerpen

De regiotafel Midden Nederland voor hoog complexe ggz is gestart om mensen met een hoog complexe zorgvraag in Midden Nederland beter te helpen. Het gaat om mensen voor wie geen passend hulpverleningsaanbod is gevonden. Ondanks hulp van aanbieders en zorgbemiddeling van de zorgverzekeraar. Bijvoorbeeld omdat ze meerdere aandoeningen hebben of verschillende typen zorg tegelijkertijd nodig hebben. Daarnaast hebben zij problemen op meerdere levensgebieden zoals bijvoorbeeld werk en inkomen.

Aanmelden
Patiënten vanaf 18 jaar, zorginstellingen in Midden Nederland het Ministerie van VWS en huisartsen kunnen vanaf nu voor een aanmelding terecht bij het centrale aanmeldloket via
regiotafel-hoogcomplexezorg@ggzcentraal.nl
Deze regiotafel bedient het werkgebied van Altrecht en GGz Centraal.

Patiënten die een integraal maatwerk-aanbod nodig hebben dienen te voldoen aan de onderstaande landelijk opgestelde inclusiecriteria:

 1. Patiënten met meerdere vervlochten psychiatrische aandoeningen
 2. Behandeldoelstelling is aanwezig én realiseerbaar (kan ook betekenen: meer care-gerichte behandeling, herstelgericht)
 3. Samenhang meerdere stoornissen i.c.m. systemische problematiek / meerdere levensdomeinen
 4. Dreiging ernstig gevaar voor lichamelijke schade en/of overlijden
 5. Uitgebreid traject is gelopen van (specifieke) behandelingen
 6. Uitzonderlijk behandelregime is nodig om 4) te voorkomen en 2) in gang te zetten
 7. Zorg is schaars, intensief, duur, aanbod niet makkelijk op te schalen (maatwerk staat centraal)

Wij vragen u bij aanmelding het aanmeldformulier en het toestemmingsformulier in te vullen en mee te sturen.

Aanvullende vragen kunt u richten aan
regiotafel-hoogcomplexezorg@ggzcentraal.nl

Behandeling op maat
Het belangrijkste doel van de regiotafel is dat patiënten met een hoog complexe zorgvraag met prioriteit behandeling op maat krijgen. Per 1 april 2020 is daarom speciaal voor deze groep patiënten een landelijk netwerk van zorgaanbieders en zorgverzekeraars gestart die zorgen voor een maatwerkoplossing. Grote ggz-aanbieders hebben een leidende rol in deze aanpak. GGz Centraal heeft de regie over de regiotafel Midden Nederland. Is er voor de betreffende patiënt een passend zorgaanbod gevonden of ontwikkeld? Dan treedt de zorgverzekeraar met de betreffende zorgaanbieder in overleg over de financiering.

Download
Aanmeldformulier regiotafel Midden Nederland
Toestemmingsverklaring regiotafel Midden Nederland

Zoals elke regio heeft de regio Eemland ook te maken met wachtlijsten. De wachtlijsten hebben verschillende oorzaken die niet altijd even gemakkelijk zijn te duiden of op te lossen. Een terugkerend probleem is dat de patiënt niet altijd op de juiste plek terecht komt en/of de instelling na of tijdens behandeling niet goed weet waar de patiënt het beste naartoe kan uitstromen. Om dit probleem aan te pakken is in regio Eemland de overlegtafel opgezet.

De overlegtafel is een gezamenlijke digitale plek waar we wekelijks in een half uur patiënten bespreken. De partij die iets ter bespreking inbrengt, wenst dan soms advies of is op zoek naar de plek waar de patiënt de best passende zorg kan krijgen. Dit kan ook in combinatie met de huidige aanbieder zijn. Op deze manier maken we gebruik van elkaars expertise en creëren we kortere lijnen omdat we elkaar leren kennen. Dit zorgt voor beweging in de doorstroom en heeft een positief effect op de wachtlijsten.

Welke patiënten komen in aanmerking voor de overlegtafel?
De overlegtafel is in de basis opgezet om juist de patiënten van 18 jaar en ouder te bespreken voor wie de meest passende vervolgzorg en/of begeleiding niet meteen duidelijk is. De patiënt moet daarom wel voldoen aan één van de volgende eisen. Hierbij staat tussen haakjes vermeld welk type organisatie de patiënten doorgaans ter bespreking voorlegt.

 1. De patiënt is nog niet in zorg bij een ggz-instelling (POH ggz/huisarts/wijkteam).
 2. De patiënt heeft het diagnostiektraject doorlopen en is niet passend bij de huidige instelling (ggz-instellingen).
 3. Gedurende de behandeling is  huidige instelling (alleen) niet voldoende voor de vraag van de patiënt (ggz-instellingen).
 4. In de reguliere verwijsafspraken zijn blokkades (alle partijen).
 5. De patiënt wacht langer dan de treeknorm en heeft nog geen vastgestelde behandeldatum (ggz-instellingen).

Spelregels
De overlegtafel komt elke dinsdag online bij elkaar van 12.00 – 12.30 uur via teams.

Wilt u een casus inbrengen?

 • vul dan het aanmeldformulier regionale overlegtafel Eemland hieronder volledig in vóór maandag 17.00 uur en klik vervolgens op verzenden waarna dit formulier automatisch in onze teams-omgeving komt
 • u krijgt bericht als u op de agenda staat, inclusief een link naar de online vergadering
 • u presenteert uw casus tijdens de overlegtafel in 1 minuut; iedereen zit goed voorbereid aan tafel en heeft uw casus al gelezen. Die minuut is om ieders geheugen op te frissen
 • u neemt deel aan het overleg om gezamenlijk passende vervolgzorg/begeleiding te bedenken en afspraken te maken
 • als verder overleg buiten de Overlegtafel nodig is, krijgt u de contactgegevens van de juiste personen per e-mail toegezonden.

Vaste deelnemers
De Overlegtafel heeft vaste deelnemers. Zij stellen zich niet elke week tijdens een overleg voor. Dit doen alleen de ‘nieuwe’ deelnemers. Het is wel goed om te weten met wie u aan tafel zit:

Vaste deelnemers:

 • Huisartsen Eemland: Marjolein van den Brink en Josien van den Berg
 • Indigo: Annemieke Verweij
 • MoleMann: Ellen Landeweer/Carlijn Wijffelaars
 • MoleMann ziekenhuispsychiatrie: Olav Geenen/Marian Rooyakkers
 • NPI/Sinaï/Jellinek: Annemieke Notenboom en Anna van Es
 • GGz Centraal: Liesbeth Smit, Iris Bronnenberg en Annelies Rooiman
 • Wijkteams Amersfoort: Ellen Heijmans/ Mario Laheij/ Patricia Aalsters
 • Mindfit: Judith Peters
 • BuurtzorgT: Eric Smid
 • Vitaal GGZ: Adinda Gregoire
 • De Hoop GGZ: Annalyne van Oordt/Nienke Hogeveen

Op uitnodiging:

 • De Waag: Jasmijn Manenschijn
 • ‘s Heerenloo: Aafke Smid
 • HDI: Sanne van der Graaf

Aanmeldformulier en contact
Vul hier het aanmeldformulier voor de regionale overlegtafel Eemland in en klik op verzenden.
Wilt u contact? Stuur dan een e-mail dan naar regionaleoverlegtafelEemland@ggzcentraal.nl

Zoals elke regio heeft de regio Gooi en Vechtstreek ook te maken met wachtlijsten. De wachtlijsten hebben verschillende oorzaken die niet altijd even gemakkelijk zijn te duiden of op te lossen. Een terugkerend probleem is dat de patiënt niet altijd op de juiste plek terecht komt en/of de instelling na of tijdens behandeling niet goed weet waar de patiënt het beste naartoe kan uitstromen. Om dit probleem aan te pakken is in regio Gooi en Vechtstreek de overlegtafel opgezet.

De overlegtafel is een gezamenlijke digitale plek waar we wekelijks in een half uur patiënten bespreken. De partij die iets ter bespreking inbrengt, wenst dan soms advies of is op zoek naar de plek waar de patiënt de best passende zorg kan krijgen. Dit kan ook in combinatie met de huidige aanbieder zijn. Op deze manier maken we gebruik van elkaars expertise en creëren we kortere lijnen omdat we elkaar leren kennen. Dit zorgt voor beweging in de doorstroom en heeft een positief effect op de wachtlijsten.

Welke patiënten komen in aanmerking voor de overlegtafel?
De overlegtafel is in de basis opgezet om juist de patiënten van 18 jaar en ouder te bespreken voor wie de meest passende vervolgzorg en/of begeleiding niet meteen duidelijk is. De patiënt moet daarom wel voldoen aan één van de volgende eisen. Hierbij staat tussen haakjes vermeld welke typen organisaties de patiënten doorgaans ter bespreking voorleggen.

 1. De patiënt is nog niet in zorg bij een ggz-instelling (POH ggz/huisarts/wijkteam)
 2. De patiënt heeft het diagnostiektraject doorlopen en is niet passend bij de huidige instelling (ggz-instellingen)
 3. Gedurende de behandeling is  huidige instelling (alleen) niet voldoende voor de vraag van de patiënt (ggz-instellingen)
 4. In de reguliere verwijsafspraken zijn blokkades (alle partijen)
 5. De patiënt wacht langer dan de treeknorm en heeft nog geen vastgestelde behandeldatum (ggz-instellingen)

Spelregels
De overlegtafel komt elke maandag online bij elkaar van 11.00 – 11.30 uur.

Wilt u een casus inbrengen?

 • Vul het aanmeldformulier regionale overlegtafel ‘t Gooi hieronder in en klik vervolgens op verzenden
 • U krijgt bericht als de casus op de agenda staat, inclusief een link naar de online vergadering
 • U presenteert uw casus tijdens de overlegtafel in 1 minuut
  Iedereen zit goed voorbereid aan tafel en heeft uw casus al gelezen. Die minuut is om ieders geheugen op te frissen
 • U neemt deel aan het overleg om gezamenlijk passende vervolgzorg/begeleiding te bedenken en afspraken te maken
 • Als verder overleg buiten de Overlegtafel nodig is, krijgt u de contactgegevens van de juiste personen per e-mail toegezonden.
 • Als een casus op de overlegtafel is besproken, kan het zijn dat een andere instelling de patiënt (gedeeltelijk) overneemt. De afgesproken termijnen waarop dit gebeurt, zijn:
  – Wijkteam binnen maximaal 5 werkdagen
  – Huisarts POH GGZ binnen maximaal 2 weken
  – GGZ-instelling binnen maximaal 4 weken

Vaste deelnemers
De overlegtafel heeft vaste deelnemers. Aan tafel zitten:

 • GGz Centraal (voorzitter Karin Tobias)
 • Regionale Huisartsen Organisatie Gooi en Omstreken
 • GGz Hulp Online
 • FACT-team GGz Centraal
 • Indigo
 • Vertegenwoordiging vrijgevestigden
 • Vertegenwoordiging POH GGz
 • Tergooi PAAZ
 • ‘s Heerenloo
 • MoleMann
 • PsyQ
 • Mentaal beter
 • Jellinek
 • Paarse Pelikaan
 • Gemeente/sociaal domein (wijkteams)

Aanmeldformulier en contact
Vul hier het aanmeldformulier voor de regionale overlegtafel Gooi en Vechtstreek in en klik op verzenden.

Wilt u contact?
Stuur dan een e-mail dan naar Katinka Kuijl, kuijl@rhogo.nl.

U kunt uw patiënt ook verwijzen naar GGZ hulp online.
Om te kunnen starten met deze online behandeling is een verwijsbrief nodig.
Aanmelden kan binnen ZorgDomein.
U kiest daar voor ggz hulp online.

Bent u niet aangesloten op ZorgDomein?
Gebruik dan ons verwijsformulier.
Wij nemen binnen één werkdag contact op met uw cliënt om een afspraak te maken voor de intake.

Heeft uw cliënt al een verwijsbrief? 
Dan kan de cliënt zich direct aanmelden via het aanmeldformulier op de site van ggz hulponline.

Meer weten?
Kijk voor meer informatie op ggzhulponline.nl

Is er sprake van een crisissituatie bij uw patiënt, dan kunt u zowel binnen als buiten kantooruren telefonisch contact opnemen met onze crisisdienst. Het nummer van de crisisdienst is alleen beschikbaar voor verwijzers. Bent u verwijzer, dan hebt  u dit nummer per brief van ons gekregen. Mocht u niet over het juiste nummer beschikken dan kunt u ook bellen met 0341 566911.
Hier vindt u meer informatie over acute psychiatrie.

U kunt uw patiënt verwijzen via Zorgdomein. Als u een specifiek aanbod zoekt, kunt u het beste vanaf het ‘zorgaanbod per aandoening’ een zoekwoord intypen bv. ‘Fornhese’ of ‘Marina de Wolf’.

Bent u niet aangesloten op ZorgDomein gebruik dan ons verwijsformulier. Stuur het verwijsformulier per post  – t.a.v aanmeldfunctionaris –  naar de locatie  waar de patiënt behandeld wil worden. Het mag niet per e-mail verzonden worden i.v.m. privacy en informatieveiligheid.

Generalistische basis-ggz of specialistische ggz?
voor specialistische ggz kunt u bij ons – GGz Centraal – terecht.
– voor generalistische basis-ggz kunt u bijvoorbeeld terecht bij Indigo Midden Nederland

Wie mag verwijzen?
De zorgverzekeraars hebben los van elkaar afspraken gemaakt met GGz Centraal over toegestane verwijzers naar de specialistische ggz. Klik op onderstaande tabel om het overzicht te bekijken.

Bekijk de algemene verwijskaart van GGz Centraal links op deze pagina voor meer informatie.

Werkgebied
Bekijk ons werkgebied en een overzicht alle behandellocaties.

Gerelateerde informatie
Landelijke samenwerkingsafspraken tussen huisarts, generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz

Wachttijden
Bekijk het overzicht van de wachttijden.
Dit overzicht wordt maandelijks geactualiseerd.

De Jeugdwet bepaalt dat de gemeente verantwoordelijk is voor de jeugdhulpverlening, dus ook voor de jeugd-ggz. Hoe de jeugdhulp is georganiseerd, verschilt per gemeente. In veel gemeenten regelt een sociaal wijkteam, een jeugdteam of het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) de toegang tot jeugdhulp. Jeugdhulp is ook mogelijk met een verwijzing van een huisarts, jeugdarts of medisch specialist.  Met zo’n verwijzing is jeugdhulp rechtstreeks toegankelijk, ook zonder indicatiestelling door de gemeente.

Meer info over

Contact

Ondersteuning cliënten
Iedereen die zorg ontvangt vanuit de Jeugdwet, de Wmo of de Wlz heeft recht op cliëntondersteuning.
voor meer informatie over cliëntondersteuning ga naar de desbetreffende gemeente (Jeugdwet en Wmo) of naar het zorgkantoor  (Wlz).

Sommige mensen hebben ten gevolge van een psychische aandoening ondersteuning nodig in het dagelijkse leven. Bijvoorbeeld op het gebied van wonen of dagbesteding. Deze ondersteuning is geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente is verantwoordelijk voor ondersteuning van burgers op deze terreinen. GGz Centraal kan dergelijke begeleiding bieden, maar hiervoor is wel een beschikking van de gemeente nodig.

Meer info

Voor vragen aangaande het berichtenverkeer / facturatie kunt u een e-mail sturen naar:
zorgadministratie.fr@ggzcentraal.nl

Beëindiging polikliniek bewegingsstoornissen
Na 25 jaar stopt prof. dr. Peter van Harten per 1 juni 2023 met de landelijke second opinion polikliniek bewegingsstoornissen bij GGz Centraal in Amersfoort. Met ingang van 1 april 2023 is het niet meer mogelijk om nieuwe patiënten aan te melden.

Expertisecentrum bijwerkingen 
U kunt uw patiënten vanaf deze datum wel verwijzen naar het expertisecentrum bijwerkingen van GGz Centraal in Almere o.l.v. Mariëlle de Ruijter, verpleegkundig specialist en Delphine Ambé, psychiater.  Het expertisecentrum bijwerkingen werkt bovenregionaal en heeft 15 jaar ervaring met complexe diagnostiek en behandeling van bijwerkingen bij psychofarmaca gebruik. Binnen dit centrum houdt professor van Harten een adviserende rol.

Aanmelden 
U kunt uw patiënten aanmelden via ZorgDomein.  Het is belangrijk om duidelijk te vermelden dat u rechtstreeks naar het expertisecentrum bijwerkingen verwijst. Dit om te voorkomen dat uw patiënt wordt geconfronteerd met de reguliere wachttijden en procedures. De gemiddelde wachttijd is 2-3 weken.
Bent u niet aangesloten bij ZorgDomein, kijk dan onder het kopje expertisecentrum bijwerkingen hieronder voor meer informatie.

Het expertisecentrum bijwerkingen behandelt alle bijwerkingen die kunnen voorkomen bij gebruik van psychofarmaca. Hierbij kijken wij ook naar de invloed van leefstijl en alle voorgeschreven medicatie. We geven een behandeladvies en bewaken de voortgang in de behandeling van bijwerkingen. Meer informatie over het experisecentrum bijwerkingen.

Voor wie?
Het expertisecentrum bijwerkingen is bedoeld voor mensen die medicatie gebruiken tegen psychiatrische klachten en daarbij last hebben van bijwerkingen.

Hoe?
Een huisarts of medisch specialist kan het verwijsformulier invullen. Daarbij is het goed de aanmeldingsvraag, een overzicht van de medicatiegeschiedenis en een volledig overzicht van de huidige medicatie mee te sturen. Uiteraard moet degene die verantwoordelijk is voor de huidige medicatie het eens zijn met de verwijzing. De patiënt blijft immers onder behandeling bij de huidig behandelaar en/of verwijzer. U kunt het verwijsformulier (alleen beveiligd) verzenden naar bijwerkingen@ggzcentraal.nl. Wij houden u dan op de hoogte van het beloop van de aanmelding.

Verwijst u liever via ZorgDomein?
Dan is het belangrijk om duidelijk te vermelden dat u rechtstreeks naar de polikliniek bijwerkingen verwijst. Dit om te voorkomen dat uw patiënt onnodig lang op een wachtlijst terechtkomt.

Heeft u vragen?
Stuur dan een e-mail naar: bijwerkingen@ggzcentraal.nl.
Of bel met het secretariaat. Telefoon: 036-5210200 of rechtstreeks: 06-83258423.

Waar?
De afspraken vinden plaats op onze locatie in Almere.