De participatie van familie en naastbetrokkenen is belegd in regionale familieraden.

Familieraden behartigen de collectieve belangen van familieleden en naasten van patiënten/cliënten die bij GGz Centraal in behandeling zijn. De raad komt ook op voor de belangen van patiënten die dat zelf niet (meer) kunnen. Daartoe onderhouden de familieraden contact met de cliëntenraden en directies.

Een ander belangrijk doel van de familieraden is het stimuleren van de betrokkenheid van naasten bij de behandeling en het verblijf van patiënten.