In 2015 is de samenwerkingsovereenkomst tussen de directie en familieraad Gooi en Vechtstreek ondertekend.

Daarmee is de familieraad Gooi en Vechtstreek gestart onder leiding van voorzitter Pieter Uilhoorn.

De taken van de familieraad zijn zeer divers. De familieraad signaleert wensen, zorgen en problemen van familie / naastbetrokkenen (en cliënten) en werkt mee aan de structurele oplossing daarvan.

Onze missie is om een bijdrage te leveren aan de verbetering van zorg aan de cliënten en hun familie/naastbetrokkenen.
Wij willen graag een opbouwende rol spelen in het samenspel tussen cliënt, hulpverleners en familie/naastbetrokkenen.
Dit geldt niet alleen voor de cliënten opgenomen in een van de locaties van GGz Centraal, maar ook voor de cliënten die ambulant behandeld worden binnen de regio Gooi en Vechtstreek.

Eén van de speerpunten van onze familieraad is verbetering van de communicatie in de triade tussen cliënten, hulpverleners en familie/naastbetrokkenen bij de zorg binnen de vier locaties van GGz Centraal in de regio Gooi en Vechtstreek.
Dit trachten wij o.a. te bereiken door middel van het stimuleren van de betrokkenheid van familie/naastbetrokkenen. Dit kan natuurlijk alleen als zij de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. Daarom is het voor ons heel belangrijk goede contacten te onderhouden met de directie van GGz Centraal Gooi en Vechtstreek, de familievertrouwenspersoon, de coördinator familiebeleid en de cliëntenraad van Gooi en Vechtstreek.

Samen staan we sterk, samen sterk met u!

leden
Op dit moment bestaat de familieraad uit 5 personen, maar onze familieraad kan nog altijd versterking gebruiken (actief en/of ondersteunend).

Als u denkt ‘Dit is wel iets voor mij’ en u wilt meedenken over beleidsonderwerpen, het geven van informatie, helpen met organiseren van bijeenkomsten, dan bent u van harte welkom. Neem contact met ons op via familieraadgooienvecht@ggzcentraal.nl.
Ook voor de contactgegevens van onze familieraadsleden kunt u contact opnemen met familieraadgooienvecht@ggzcentraal.nl.

De familieraad Gooi en Vechtstreek is een medezeggenschapsorgaan binnen GGz Centraal dat de collectieve belangen van familie / naastbetrokkenen* behartigt rond de zorg van de cliënt.

Een familieraad bestaat uit familieleden van cliënten die in de instelling onder behandeling zijn (klinisch of ambulant).
Familieraadsleden kunnen ook benoemd worden op basis van hun ggz ervaring of (familie) ervaringsdeskundigheid.
Familieraadsleden hebben zitting voor een periode van vier jaar en zijn eenmaal herbenoembaar.

De familieraad GGz Centraal Gooi en Vechtstreek bestrijkt de vier locaties Mauritzhof, Rembrandthof, Riebeeckhof en Juliana-Oord.

* moeder/vader/partner, kind/broer/zus, mantelzorger, naastbetrokkene van de cliënt

De primaire taken van de familieraad Gooi en Vechtstreek zijn zeer divers.

De familieraad:

 • behartigt de gezamenlijke belangen van familie/naastbetrokkenen van cliënten in behandeling bij GGz Centraal Gooi en Vechtstreek
 • overlegt met de directie van GGz Centraal Gooi en Vechtstreek en heeft een klankbordfunctie
 • geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directie van GGz Centraal in de regio Gooi en Vechtstreek: adviesorgaan
 • overlegt met de cliëntenraden van de verschillende locaties in de regio Gooi en Vechtstreek
 • stimuleert de betrokkenheid van familie/naastbetrokkenen bij de zorg: triadisch instrument (bijvoorbeeld de triadekaart van Ypsilon
 • bemiddelt bij collectieve klachten (= dezelfde soort klachten geuit door verschillende familieleden/naastbetrokkenen), vragen en problemen
 • verwijst bij individuele klachten door naar de familievertrouwenspersoon (FVP)

De familieraad Gooi en Vechtstreek heeft de volgende speerpunten op de agenda staan.

ondersteuning van familie/naasten inventariseren en concretiseren

 • het in kaart brengen hoe klinieken familie/naasten opvangen en begeleiden
 • de betrokkenheid van familie/naasten bij de behandeling bevorderen
 • familie/naasten wegwijs te maken in mogelijkheden voor ondersteuning

verbeteren van communicatie

 • het opbouwen van een netwerk om de familieraad Gooi en Vechtstreek bekend te maken
 • de communicatie binnen GGz Centraal, m.n. in de regio Gooi en Vechtstreek,  in kaart te brengen en waar nodig verbeteren

algemeen

 • betrokkenheid van de gemeenten bij cliënten en hun naasten toetsen
 • overleggen met Sociaal Domein

GGz Centraal biedt in de regio Gooi en Vechtstreek een herstelwerkgroep voor familie en naasten.
U kunt hier meer over deze herstelwerkgroep lezen.