GGz Centraal werkt met verschillende partners in de zorg samen.

GGz Centraal werkt intensief samen met huisartsen, sociale wijkteams, jeugdzorginstellingen, algemene ziekenhuizen, ambulante zorgaanbieders, forensische psychiatrie, verslavingszorg en RIBW-instellingen. Maar ook met met (overkoepelende) familieraden, familie-organisaties, cliëntenraden en zorgverzekeraars. Met wie er wordt samengewerkt verschilt per regio.

Samenwerking acute psychiatrie

GGz Centraal werkt met ketenpartners samen als het gaat om mensen met verward gedrag en mensen met acute psychiatrische problemen.
De 2 hieronder genoemde projecten worden mogelijk gemaakt door ZonMw:

Samen met gemeenten, ambulancevervoer, politie, Zorgbelang Gelderland/Utrecht, GGD-en en ketenpartners heeft GGz Centraal een subsidieaanvraag gedaan in het kader van Passend Vervoer met de titel Over grenzen heen, doorontwikkeling passend vervoer binnen het verzorgingsgebied van GGz Centraal. De aanvraag is eind juli 2018 door ZonMw gehonoreerd en de pilot is 1 september 2018 van start gegaan.

Voor mensen met verward gedrag maar ook voor hun naasten is een confrontatie met de politie soms zeer ingrijpend, niet passend en onnodig stigmatiserend. Vervoer met een politieauto draagt meestal niet bij aan herstel. Ambulancevervoer is vooral ingericht voor somatisch zieke patiënten en sluit ook niet volledig aan bij de situatie van een angstige of verwarde patiënt. Passend vervoer – vaak prikkelarm vervoer – sluit altijd zoveel mogelijk aan bij de problematiek en behoeften van de persoon die wordt vervoerd. We gaan daarbij zoveel mogelijk uit van zijn of haar eigen kracht en eigen mogelijkheden.

Ervaringsdeskundigen en naasten, gemeenten, politie, GGD, opvang, verzekeraars hebben vanuit dit gedachtengoed een pilot rond triage en vervoer ingericht. Deze pilot is domein- en regio-overstijgend, de burger staat centraal en in de benadering is het begrip ‘positieve gezondheid’ leidend. Doel is de toeleiding naar passende triage en hulpverlening voor personen met verward gedrag te verbeteren.

Meer informatie 
Projectleider Karen Griep, k.griep@ggzcentraal.nl

GGz Centraal krijgt subsidie van ZonMw voor het project ‘Zie wie ik ben’ dat als doel heeft het versterken van de acute psychiatrische hulpverlening door middel van triagefunctie.

Dit project is erop gericht om in goede afstemming met de meldkamer, huisartsenpost (HAP) en politie te komen tot een geordende en eenduidige triage in de 4 regio’s van GGz Centraal  rondom acute psychiatrie.

Daarnaast beoogt ons project inzicht te krijgen in de vragen van personen die meldingen doen. Zo willen wij  de kwaliteit van zorg van de acute psychiatrische hulpverlening door middel van de triagefunctie  verbeteren. Ook willen we door een uniforme werkwijze zorgen ervoor zorgen dat er minder regeldruk is voor de samenwerkende partijen.

Tijdige en kwalitatief goede acute psychiatrische hulpverlening is van essentieel belang voor de patiënt, zijn naasten en hulpverleners. In de acute psychiatrie gaat het vaak om ernstige, soms gevaarlijk situaties  met mensen in psychiatrische crisis, waarbij snelle en nauwkeurige afstemming, overdracht en samenwerking tussen de (vele) betrokken ketenpartners van groot belang is. In de triage gaat het om de beoordeling en de behandeling van de crisis gedurende de eerste 72 uur. De functie triagist crisisdienst (acuut psychiatrische hulpverlener) vormt in de keten acute ggz een belangrijke spil. Eenduidigheid in werkwijze en methodiek van de triage verbetert de kwaliteit voor cliënt, naasten én alle andere betrokkenen.

Meer informatie 
Projectleider Karen Griep, k.griep@ggzcentraal.nl