window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-37973866-1');

Veel gestelde vragen

GGz Centraal keurt iedere vorm van seksueel of intiem contact tussen hulpverleners en cliënten af. Seksueel gedrag van medewerkers – zowel tijdens de hulpverlening als tot zes maanden na afsluiting daarvan – is niet toegestaan en kan dus ook nooit onderdeel van de behandeling zijn.

Als vaststaat dat er sprake is (geweest) van seksueel contact, dan nemen wij tegen de medewerker maatregelen die op ontslag gerichte zijn. Cliënten die zich willen beklagen over ongewenste intimiteiten of seksuele intimidatie, kunnen een klacht indienen bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris of klachtencommissie. Ook kunnen zij terecht bij de patiëntenvertrouwenspersoon (PVP).

Indien cliënten een curator, mentor of bewindvoerder hebben, geldt voor deze vertegenwoordigers het volgende voor inzage in het medisch dossier:

 • curator en mentor
  Een curator behartigt de financiële en andere belangen van de onder curatele gestelde. De mentor neemt beslissingen over verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van de betrokkene. Indien het nodig is voor de uitoefening van hun taak kunnen zowel een curator als mentor daarom geheel of gedeeltelijk inzage in het medisch dossier krijgen.
 • bewindvoerder
  De bewindvoerder behartigt de financiële belangen van de betrokkene. Voor het uitvoeren van deze taak is inzage in het medisch dossier niet nodig. Een bewindvoerder mag het medisch dossier op basis van zijn taak daarom niet inzien.

Mocht u nog meer informatie hierover willen hebben?
Dan kunt u kijken op de site van de KNMG. Daar leest u meer over de richtlijn ‘omgaan met medische gegevens‘. Hoofdstuk vier, paragraaf 1 gaat over het verstrekken van informatie aan vertegenwoordigers.

Je kunt soms een voorkeur hebben voor een man of een vrouw als behandelaar.
Wij kunnen echter niet altijd aan de voorkeur voor een vrouwelijke of mannelijke behandelaar voldoen. Wel proberen we zoveel mogelijk aan een verzoek voor een mannelijke of vrouwelijke behandelaar te voldoen. het is dan wel handig om dit tijdig (bij het maken van een afspraak) aan te geven. Het staat je vrij om de toegewezen behandelaar te weigeren.

In noodsituaties kunnen wij meteen hulp verlenen. Deze hulp bieden wij door de crisisdienst te laten beoordelen wat er aan de hand is. De crisisdienst is dag en nacht bereikbaar voor huisartsen.

Als er geen noodsituatie is kan het zijn dat we wachttijden hebben. Dat hangt af van de behandeling die nodig is. Hier vind je de wachttijden van al onze locaties.

Nee, dat kan niet. Als je denkt dat een naaste psychische hulp nodig heeft, vraag deze persoon dan om contact op te nemen met zijn of haar eigen huisarts. Voor behandeling bij ons is altijd een verwijzing van de (huis)arts noodzakelijk.

Als je in een psychische crisissituatie verkeert, kun je met spoed bij ons terecht. Neem bij een psychische crisis altijd contact op met je huisarts. Je huisarts kan voor een afspraak op korte termijn zorgen.

Heb je psychische hulp nodig? Maak dan eerst een afspraak met je (huis)arts en bespreek je klachten. De huisarts is jouw eerste aanspreekpunt voor gezondheidsproblemen. Ook voor psychische problemen. Denkt de huisarts dat je gespecialiseerde hulp nodig hebt? Dan kan je huisarts je bij ons aanmelden.

Meer informatie over een verwijzing door je (huis)arts vind je hier.

Voor behandeling bij ons is altijd een verwijzing nodig van je (huis)arts of een indicatie van je gemeente. Meer informatie over vind je op de pagina aanmelden en verwijzen.

Er kunnen wachttijden zijn, maar dat verschilt per behandeling. Er zijn twee soorten wachttijden:

 • de wachttijd tussen aanmelding en intakegesprek
 • de wachttijd tussen intake en de start van de behandeling

Je vindt hier onze actuele wachttijden

Wil je als partner of familielid curatele, bewindvoering of mentorschap aanvragen voor een van onze cliënten? Neem dan contact op met de behandelaar van de cliënt.
Bij de beoordeling van een verzoek tot curatele, bewindvoering of mentorschap is ook de rechter betrokken. Deze kan vragen om een geneeskundige verklaring. Pas als de kantonrechter een formeel verzoek indient bij een directeur behandelzaken van GGz Centraal, wordt deze verklaring afgegeven.
De aanvrager is overigens altijd zelf verantwoordelijk voor het aandragen van de juiste gegevens aan de rechtbank. Een van onze maatschappelijk werkers kan daarbij – op verzoek – ondersteunen.

Als derden informatie over de behandeling van je kind opvragen dan hangt het van de leeftijd van het kind af wie daarvoor toestemming moet geven:

 • is het kind jonger dan twaalf, dan is toestemming van de ouders nodig
 • voor kinderen van twaalf tot zestien jaar moeten zowel de ouders als het kind toestemming geven
 • jongeren vanaf 16 jaar hebben dezelfde rechten als volwassenen; zij moeten zelf toestemming geven

Heb je zelf een advocaat in de arm genomen?
Dan heeft hij of zij – als jouw vertegenwoordiger – dezelfde rechten als jij. Met andere woorden: alle verzoeken van je advocaat behandelen wij alsof ze van jou afkomstig zijn.

Vertegenwoordigt de advocaat een tegenpartij?
Dan geven wij hem of haar géén informatie over jou, behalve als jij daar uitdrukkelijke toestemming voor geeft.

Wij gaan altijd zorgvuldig na of het verzoek afkomstig is van een ‘echte’ (geregistreerde) advocaat. EN of de advocaat wel of niet jouw vertegenwoordiger is.

Dat kan. Wil je je dossier inzien, vraag het dan aan je behandelaar. Inzage vindt in principe plaats in het bijzijn van de behandelaar. Op die manier kan hij of zij zaken in het dossier uitleggen. Gegevens van en over anderen mag je overigens niet inzien. Dat kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn van een naaste met wie je behandelaar heeft gesproken. De behandelaar maakt deze gegevens tijdelijk onleesbaar als je je dossier inziet.
Wil je weten welke hulpverleners je dossier of delen ervan hebben ingezien?
Dan kun je een inzage-overzicht opvragen.

Hoe kun je je dossier opvragen?

 • Ben je nog in behandeling? Dan kun je een verzoek indienen bij je behandelaar.
 • Ben je niet meer in behandeling? Stuur dan een schriftelijk verzoek naar de directie van het organisatieonderdeel waar je in behandeling bent geweest.

Je vindt hier een overzicht van al onze locaties.

Termijn
Aan een verzoek geven wij zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand, gehoor. Afhankelijk van de ingewikkeldheid van het verzoek kunnen wij die termijn nog eens met twee maanden verlengen. Voordat wij aan het verzoek kunnen voldaan, moeten wij altijd naar een geldig legitimatiebewijs vragen.
Bij een verzoek tot vernietiging van een dossier kunnen wij deze termijn overschrijden als de rekening van je behandeling met je zorgverzekeraar nog niet is afgerond. Direct na afronding kunnen we het dossier vernietigen.

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Lees  de actuele informatie.

Als er verkiezingen zijn, zorgt GGz Centraal ervoor dat patiënten die zijn opgenomen hun stem gewoon kunnen uitbrengen.
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Lees  de actuele informatie.
Ja, als je vrijwillig bent opgenomen, ben je vrij om te gaan en te staan waar je wilt. Als je de instelling wilt verlaten, houden wij je niet tegen. Wij kunnen je alleen tegenhouden als er een inbewaringstelling (IBS) is aangevraagd.

Als je vrijwillig bent opgenomen kun je er dus ook even tussenuit. Bijvoorbeeld voor een nacht, weekend of vakantie. We verwachten wel dat je dit overlegt met je behandelaar.
Ook als je langdurig bij ons verblijft, wil je misschien met vakantie. Overleg dan even met je behandelaar wat de mogelijkheden zijn.

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Lees  de actuele informatie.

Als je behandelaar en de geneesheer-directeur daarmee instemmen dan kun je met verlof gaan. Je kunt het terrein van GGz Centraal dus alleen verlaten als je daarvoor toestemming hebt.

De geneesheer-directeur beslist of je met verlof mag. Hij geeft alleen toestemming voor verlof als het gevaar – dat de aanleiding was voor de gedwongen opname – voldoende is geweken. Je krijgt van hem / haar een brief mee waarin staat wanneer en hoe lang je verlof hebt. Aan het verlof kunnen voorwaarden zijn verbonden. Bijvoorbeeld dat je elke dag je medicijnen inneemt.

Er bestaat kort verlof en lang verlof:

 1. Kort verlof duurt maximaal zestig uur per keer. Dat is twee en een halve dag achter elkaar. Hierin kun je bijvoorbeeld een weekend naar huis gaan. Kort verlof mag zo vaak als de geneesheer-directeur het verantwoord vindt. Je kunt bijvoorbeeld ook elke dag kort verlof krijgen, zodat je een paar uur weg kunt gaan.
 2. Lang verlof duurt langer dan zestig uur achter elkaar, maar niet langer dan twee weken per keer. In twee weken lang verlof kun je bijvoorbeeld met vakantie gaan. Dit verlof kun je tweemaal per jaar krijgen.

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Lees  de actuele informatie.

Ja, dat kan. Als er toch weer gevaar ontstaat, kan de geneesheer-directeur het verlof intrekken. Bijvoorbeeld als je zonder toestemming met je medicatie stopt. Als er voorwaarden zijn gesteld aan je verlof en je komt ze niet na, dan kan de geneesheer-directeur het verlof ook intrekken.

Als je verlof is ingetrokken, halen wij je terug naar GGz Centraal. Binnen vier dagen krijg je een brief waarin staat waarom wij je verlof intrekken. Ben je het niet eens met de intrekking van je verlof? Dan kun je hierover het oordeel van de rechter vragen. Een advocaat kan je dan vertellen hoe dat in zijn werk gaat. Ook staat de advocaat je bij in deze rechterlijke procedure. De bijstand van de advocaat kost jou niets.

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Lees  de actuele informatie.

Dat kan. Je kunt in principe kosteloos een kopie krijgen van je medisch dossier. Er zijn wel situaties waarin wij kosten in rekening mogen brengen of jouw verzoek om een kopie mogen weigeren. Bijvoorbeeld als je om meer dan één kopie van alle gegevens vraagt. In het dossier maken wij ook altijd een aantekening dat je een kopie hebt ontvangen.

Hoe vraag je een kopie aan?

 • Ben je nog in behandeling? Dan kun je een verzoek indienen bij je behandelaar.
 • Ben je niet meer in behandeling? Stuur dan een schriftelijk verzoek naar de directie van het organisatieonderdeel waar je in behandeling bent geweest. Je kunt hier een overzicht vinden van al onze locaties.

Termijn
Aan een verzoek geven wij zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand, gehoor. Afhankelijk van de ingewikkeldheid van het verzoek kunnen wij die termijn nog eens met twee maanden verlengen. Voordat wij aan het verzoek kunnen voldoen, vragen wij naar een geldig legitimatiebewijs.
Bij een verzoek tot vernietiging van een dossier kunnen wij deze termijn verlengen als de rekening van je behandeling met je zorgverzekeraar nog niet is afgerond. Direct na afronding vernietigen wij het dossier.

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Lees  de actuele informatie.

Ja, dat kan. Als je vindt dat gegevens feitelijk onjuist in je dossier staan kun je de behandelaar vragen deze te corrigeren.

Ben je het niet eens met de visie van je behandelaar?
Dan kun je jouw commentaar in het dossier laten opnemen. Als je behandelaar het niet met jou eens is, kan hij/zij je verzoek weigeren. Maar hij/zij met dan wel goed uitleggen waarom.

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Lees  de actuele informatie.

Het hangt van de leeftijd van het kind af of ouders hun dossier mogen inzien. Ouders van kinderen onder de 12 jaar mogen het dossier van hun kind inzien. Tot deze leeftijd hebben kinderen geen zelfstandig recht op inzage. Is het kind tussen de 12 en 16 jaar? Dan kunnen zowel de ouders als het kind het dossier inzien. Jongeren vanaf 16 jaar hebben dezelfde rechten als volwassenen.

Een behandelaar mag ouders inzage weigeren als hij meent dat dit in het belang van het kind is. Als een kind wil dat zijn ouders geen inzagerecht hebben in zijn dossier én de behandelaar acht het kind in staat daarover te kunnen beslissen, dan kan de behandelaar de ouders inzage weigeren.

Om contact op te nemen met de behandelaar: ga naar het overzicht van alle locaties met bijbehorende contactgegevens.

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Lees  de actuele informatie.

In het algemeen geldt voor inzageverzoeken of verzoeken om informatie dat wij geen gegevens van patiënten aan anderen mogen verstrekken, zonder toestemming van de betreffende patiënt. Dit recht van de patiënt op geheimhouding moeten wij ook na de dood respecteren.

Per 1 januari 2020 is een aantal uitzonderingen hierop in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo) opgenomen. In het Burgerlijk Wetboek*  is bepaald dat wij inzage in – of afschrift van – gegevens uit het dossier van een overleden patiënt kunnen geven:

 1. aan diegene aan wie door de patiënt bij leven toestemming is gegeven; dit moet dan wel schriftelijk of elektronisch zijn vastgelegd
 2. aan een nabestaande zoals bedoeld in de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) of een persoon als bedoeld in artikel 465 lid 3, indien die nabestaande of die persoon een mededeling over een incident op grond van artikel 10, derde lid, van de Wkkgz heeft gekregen
 3. aan iemand die een zwaarwegend belang heeft en aannemelijk kan maken dat dit belang mogelijk wordt geschaad en dat inzage in of afschrift van gegevens uit het dossier noodzakelijk is voor de behartiging van dit belang.

procedure: altijd via de raad van bestuur
De beoordeling van een verzoek voor inzage in het dossier van een overleden cliënt vindt altijd plaats door de raad van bestuur. Daarom moet je een met redenen omkleed gericht verzoek sturen aan
GGz Centraal
T.a.v. raad van bestuur
Postbus 3051
3800 DB Amersfoort
Jekunt ook een e-mail sturen naar rvb@ggzcentraal.nl. Bij een verzoek moet je wel altijd een kopie van een geldig legitimatiebewijs meesturen.

* artikel 7:458a

Wij belemmeren patiënten niet in het contact met de wereld buiten de kliniek. Je kunt telefoneren, post en/of mail ontvangen en versturen en natuurlijk bezoek ontvangen tijdens bezoekuren. Het kan wel zijn dat we afspraken met je maken over bijvoorbeeld telefoongebruik tijdens therapietijden.

Ben je gedwongen opgenomen (na een beslissing van de rechter)?
Dan kunnen we deze rechten alleen aanpassen:

 • als er gevaar bestaat voor jouw veiligheid
 • om te voorkomen dat je een strafbaar feit begaat
 • als de goede gang van zaken in de kliniek in gevaar komt

Als er sprake is van beperking van het recht op contact, dan leggen we dit vast in het behandelingsplan. We brengen ook altijd de geneesheer-directeur op de hoogte van de beperking.

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Lees  de actuele informatie.

Elk mens heeft recht op zijn eigen levensovertuiging. Het is voor iedere patiënt mogelijk de gebruiken van zijn of haar geloof te volgen. Als je om geloofsredenen bijvoorbeeld geen varkensvlees eet, dan houden we daar rekening mee.

Iedereen die bij GGz Centraal in behandeling is, kan ook een beroep doen op geestelijke verzorging van GGz Centraal. Het maakt dus niet uit welke geloofsachtergrond je hebt. Lees meer over geestelijke verzorging.

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Lees  de actuele informatie.

Het hangt van de leeftijd van het kind af of ouders hun dossier mogen inzien.

 • Ouders van kinderen onder de 12 jaar mogen het dossier van hun kind inzien. Tot 12 jaar hebben kinderen geen zelfstandig recht op inzage.
 • Is het kind tussen de 12 en 16 jaar, dan kunnen zowel de ouders als het kind het dossier inzien.
 • Jongeren vanaf 16 jaar hebben dezelfde rechten als volwassenen.

Een behandelaar mag ouders inzage weigeren als hij of zij denkt dat dit in het belang van het kind is. De behandelaar kan de ouders inzage weigeren als een kind wil dat zijn ouders geen inzagerecht hebben in het dossier. De behandelaar moet er dan wel van overtuigd zijn dat het kind in staat is om daarover te kunnen beslissen.

Om contact op te nemen met de behandelaar: ga naar het overzicht van alle locaties met bijbehorende contactgegevens.

Soms is het voor een behandeling nodig om informatie op te vragen bij derden. Bijvoorbeeld bij de huisarts. De hulpverlener vraagt jou van tevoren om toestemming voor het opvragen van dergelijke informatie.
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Lees  de actuele informatie.
In GGz Centraal doen we ook wetenschappelijk onderzoek. Het doel is om behandelingen te verbeteren. Hiervoor hebben we voor geanonimiseerde gegevens van cliënten nodig. We vragen wel altijd je toestemming als we je cliëntengegevens willen gebruiken voor onderzoek. Als je bezwaar maakt, nemen we je gegevens niet mee in het onderzoek.

In sommige gevallen zijn gegevens al zó bewerkt dat zij helemaal niet herleidbaar zijn tot jou als cliënt. Dan is het vragen van toestemming niet meer mogelijk. Bijvoorbeeld bij statistische gegevens. In dat geval kunnen we geen (individuele) toestemming vragen.

 

Naast je individuele cliëntdossier bewaren wij ook enkele gegevens van jou in een registratiesysteem. Zowel het dossier als het registratiesysteem voldoen aan de eisen zoals beschreven in de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit houdt in dat we gegevens die tot een cliënt herleidbaar zijn niet doorgeven aan derden.

Wel moeten we enkele gegevens verstrekken aan de instanties die de behandeling of begeleiding betalen, zoals:

 • je ziektekostenverzekeraar of
 • de gemeente (als het gaat om hulp in het kader van de Jeugdwet of de Wmo)

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Lees  de actuele informatie.

Het is het niet toegestaan om zonder toestemming geluid- en/of beeldopnames te maken in gebouwen en op terreinen van GGz Centraal.
Dat doen we om de privacy van cliënten, bezoekers en medewerkers te beschermen.
Neem voor meer informatie contact op met de afdeling communicatie.
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Lees  de actuele informatie.

In Nederland heeft iedereen recht op vrijheid van meningsuiting. Dit geldt natuurlijk ook voor onze cliënten. Cliënten zijn dus net als ieder ander vrij in hun contacten met de media en in hun uitingen op sociale media. Deze vrijheid kunnen wij alleen goed onderbouwd inperken als er een wettelijke maatregel van toepassing is (bv. een IBS of een RM).

Wij vragen onze cliënten wél of zij in hun uitingen op sociale media of naar de pers rekening houden met de privacy van medecliënten en medewerkers.

In principe heeft iedereen recht op bewegingsvrijheid. Als wij – door bepaalde omstandigheden – beperkingen aan je bewegingsvrijheid moeten opleggen, doen we dat altijd in overleg met jou. Afspraken die we dan maken leggen we ook vast in je behandelplan.

De meeste patiënten zijn vrijwillig bij GGz Centraal opgenomen. Sommige patiënten zijn ook gedwongen opgenomen. Dat gebeurt altijd na een beslissing van de rechter. Ben je gedwongen opgenomen? Dan kun je (het terrein van) de kliniek niet zonder begeleiding of toestemming van de behandelaar verlaten. Afspraken hierover leggen we altijd vast in je behandelplan.

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Lees  de actuele informatie.

 Alles wat je met een behandelaar bespreekt, valt onder het beroepsgeheim. Je behandelaar bespreekt je situatie alleen met het behandelteam.

Tijdens de intakeprocedure vragen we je wie wij mogen informeren over je behandeling. Zonder je toestemming verstrekken wij geen informatie over je behandeling aan derden. Alleen op grond van wettelijke bepalingen mag een behandelaar hiervan afwijken.

Bij kinderen onder de zestien jaar informeert de behandelaar de ouders of de wettelijk vertegenwoordiger (meestal een voogd) over de behandeling.

Je huisarts stellen wij wel op de hoogte van het verloop van je behandeling, tenzij je hier bezwaar tegen hebt. Ook je huisarts moet zich houden aan het beroepsgeheim en zal geen informatie over jou aan derden verstrekken.

Voor het uitwisselen van voor de behandeling relevante gegevens (bijvoorbeeld medicatiegegevens, labuitslagen e.d.) vragen we niet expliciet om je toestemming. Als je hier toch bezwaar tegen hebt, dan kun je dat bij je behandelaar kenbaar maken.

Er zijn een paar (door de wet bepaalde) uitzonderingen op deze regels:

 • de ziektekostenverzekeraar krijgt een beperkt aantal gegevens
 • de Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft recht op informatie
 • de gemeente krijgt – in het kader van de Jeugdwet – de minimale vereiste gegevens om de rekening te kunnen betalen en om fraude te voorkomen.

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Lees  de actuele informatie.

Patiënten hebben het recht zich terug te trekken. Alleen, maar ook met andere patiënten of met bezoek. Patiënten hebben ook recht op intimiteit en seksualiteit. Daarbij mogen de privacy en gevoelens van anderen niet gekwetst worden. Als je bijvoorbeeld met meerdere mensen op een kamer verblijft, dan zul je rekening met elkaar moeten houden.

Er kunnen omstandigheden zijn die reden zijn om je privacy in te perken. De afspraken hierover komen te staan in je behandelingsplan.

GGz Centraal geeft geen informatie over jou aan anderen zonder je toestemming. Alleen voor het informeren van mensen die direct bij je behandeling zijn betrokken is geen toestemming vereist. Ook het feit dat je bent opgenomen, delen wij niet aan derden mee. Zelfs niet aan je naasten, als je dat beslist niet wilt.

Bij een gedwongen opname is GGz Centraal – op grond van de Wet verplichte ggz (Wvggz) – wel verplicht tot het geven van inlichtingen. Bijvoorbeeld aan de officier van justitie en de inspecteur voor de geestelijke gezondheidszorg. Ook aan de wettelijke vertegenwoordiger en/of naaste familie moeten we meedelen als iemand gedwongen is opgenomen.

Je hebt het recht om voor het einde van de wettelijke bewaartermijn (delen van) je dossier te laten vernietigen. Voordat we het dossier kunnen vernietigen vragen we jou een verklaring te ondertekenen waaruit blijkt dat je het besluit tot vernietiging vrijwillig en bewust van alle consequenties hebt genomen. Een consequentie is bijvoorbeeld dat de behandeling niet verder kan als er geen dossier is.

Er kunnen redenen zijn om een verzoek tot vernietiging te weigeren. Voor dossiers van mensen die opgenomen zijn in het kader van de Wet Bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) of zorg ontvangen op grond van de Wet verplichte ggz (Wvggz) geldt dat we een dossier niet eerder dan na vijf jaar mogen vernietigen.

Als je nog in behandeling bent, kun je een verzoek indienen bij je behandelaar. Ben je niet meer in behandeling? Stuur dan een schriftelijk verzoek naar de directie van het organisatieonderdeel waar je in behandeling bent geweest.

Termijn
Aan een verzoek geven wij zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand, gehoor. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek kunnen wij die termijn nog eens met twee maanden verlengen. Voordat we aan het verzoek voldoen kunnen wij naar een geldig legitimatiebewijs vragen.
Bij een verzoek tot vernietiging van een dossier kan deze termijn worden overschreden indien de facturatiecyclus van je behandeling bij ons en met je zorgverzekeraar nog niet is afgerond. Direct na afronding gaan we over tot vernietiging.

Bekijk het overzicht van alle locaties met bijbehorende contactgegevens

De wettelijke bewaartermijn van je gegevens is 20 jaar. Of langer als dat nodig is voor een goede hulpverlening. GGz Centraal start de bewaartermijn op het moment dat je behandeling of begeleiding bij ons is afgerond. De bewaartermijn voor dossiers van minderjarigen begint als de cliënt de meerderjarigheidsgrens (18 jaar) bereikt.

De Wet verplichte ggz (Wvggz) bepaalt dat het dossier na het einde van de crisismaatregel of zorgmachtiging minimaal 5 jaar moet worden bewaard.  Wij mogen deze gegevens niet eerder vernietigen, zelfs niet op jouw verzoek.

Je hebt recht op een zo goed mogelijke en respectvolle behandeling. Dat betekent ook dat je recht hebt op heldere, begrijpelijke informatie over je behandeling en over de gang van zaken. Daarnaast heb je rechten en plichten zoals vastgelegd in de Nederlandse wet. Kom je er met je behandelaar niet uit? Dan kun je altijd een beroep doen op een patiëntenvertrouwenspersoon voor advies en hulp.

algemene leveringsvoorwaarden ggz
Als je hulp krijgt van GGz Centraal, dan maken wij samen met jou afspraken. Deze afspraken leggen wij vast in je behandelplan. Bij deze afspraken horen de algemene leveringsvoorwaarden ggz. In de algemene leveringsvoorwaarden ggz staat waar zowel GGz Centraal als jij je aan moet houden.

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Lees  de actuele informatie.

Je kunt je vraag stellen aan:

 • de behandelaar
 • de patiëntenvertrouwenspersoon (naasten kunnen terecht bij de familievertrouwenspersoon)
 • de geneesheer-directeur

Met vragen over je behandeling kun je terecht bij je behandelaar. Heb je specifieke vragen over gedwongen opname of verplichte zorg, dan kun je je wenden tot een vertrouwenspersoon of de geneesheer-directeur van de kliniek. Als je vraag een formeel verzoek betreft, dan moet je dat (ook) schriftelijk doen.

De geneesheer-directeuren zijn verantwoordelijk voor een correcte uitvoering van de Wet verplichte ggz (Wvggz) binnen GGz Centraal. Zij adviseren de raad van bestuur, directies en medewerkers van GGz Centraal – gevraagd en ongevraagd – over de (individuele) kwaliteit van verplichte zorg en over aan Bopz-gerelateerde professioneel-inhoudelijke onderwerpen. Deze adviezen hebben een zwaarwegend of bindend karakter.

Ga naar de bovenkant