kosten

Aan behandeling en begeleiding in GGz Centraal zijn – uiteraard – kosten verbonden. Wie betaalt deze kosten en hoe gaat dat in zijn werk?

Voor iedere verzekerde in Nederland geldt een verplicht eigen risico. De hoogte van het eigen risico wordt jaarlijks vastgesteld en kunt u nalezen in uw zorgverzekeringspolis. Dit verplichte eigen risico geldt zowel voor geestelijke als lichamelijke gezondheidszorg.

wie betaalt mijn behandeling?

Hoe is de financiering van uw behandeling en begeleiding bij GGz Centraal geregeld?

Er zijn verschillende financieringsbronnen:

  • uw zorgverzekeraar betaalt de zorg die onder de Zorgverzekeringwet (Zvw) valt, de ‘geneeskundige’ ggz
  • het zorgkantoor betaalt de zorg die onder de Wet langdurige zorg (Wlz) valt:  langdurig verblijf
  • openbare geestelijke gezondheidszorg, dagbesteding, ambulante ondersteuning en beschermd wonen vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo)
  • justitie is verantwoordelijk voor de financiering van zorg aan cliënten met een strafrechtelijke maatregel

de eerste 3 jaar
Uw behandeling – ambulant, poliklinisch én klinisch verblijf tot 1095 dagen (3 jaar) – valt deze eerste 3 jaar onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) en wordt door uw zorgverzekeraar vergoed vanuit de basisverzekering. Voor behandeling in de ggz geldt een (verplicht) eigen risico. Voor meer informatie over vergoedingen en voorwaarden kunt u het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

langer dan 3 jaar
Bent u langer dan 3 jaar klinisch in behandeling dan valt de financiering van uw behandeling onder  de Wet langdurige zorg (Wlz). Voor deze zorg – betaald door het zorgkantoor – is een indicatie nodig van het Centrum Indicatistelling Zorg (CIZ).  Voor vergoeding uit de Wlz wordt door het zorgkantoor een inkomensafhankelijke eigen bijdrage opgelegd.
Lees meer over de vergoeding uit de Wlz

Hebt u langer dan een jaar ambulante of poliklinische behandeling nodig dan blijft dit onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) vallen.

Wmo
Per 1 januari 2015 vallen dagbesteding, ambulante ondersteuning en beschermd wonen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo). De Wmo valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Om gebruik te maken van voorzieningen uit de WMO is een eigen bijdrage verschuldigd. De hoogte hiervan kan verschillen.

jeugdhulp
Met ingang van 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle jeugdhulptaken. U kunt voor de zorg voor uw kind kiezen uit zorg in natura of een pgb. U kunt een pgb aanvragen bij de gemeente. De sociale verzekeringsbank (SVB) betaalt de zorgverlener uit.

justitie
Is iemand vanuit het strafrechtelijk kader door Justitie naar GGz Centraal verwezen dan worden de kosten door Justitie vergoed. Het kan wel zijn dat er een inkomensafhankelijke eigen bijdrage moet worden betaald.

infographic ‘uw ggz-kosten’
De infographic maakt inzichtelijk hoe de kosten van de behandeling (van volwassenen) tot stand komen.
Download de infographic ‘uw ggz-kosten’.

De eerste drie jaar dat u in behandeling bent bij GGz Centraal wordt uw behandeling vergoed via de Zvw. Hoe gaat dit in zijn werk?

DBC en zorgzwaartepakket
Op het moment dat u bij ons in behandeling komt opent GGz Centraal een zogenaamde Diagnose Behandel Combinatie (DBC). In een DBC staat in (landelijk voorgeschreven) codes welke diagnose is gesteld en welke behandeling u krijgt. In de DBC wordt alle tijd geregistreerd die aan uw behandeling is besteed. Zowel directe als indirecte tijd.

Een DBC mag maximaal 365 dagen, één jaar, geopend zijn. Als dat jaar voorbij is en uw behandeling kan nog niet worden afgesloten, dan wordt een nieuwe DBC geopend als u ambulant in behandeling bent. Bent u na dit jaar opgenomen dan vergoedt de zorgverzekeraar nog steeds uw behandeling. Alleen doet de verzekeraar dit dan niet meer op basis van een DBC maar op basis van een zorgzwaartepakket. De zorg valt nu onder de langdurige geestelijke gezondheidszorg (LGGZ).

wat staat er op uw factuur?
Nadat uw DBC is afgesloten, stuurt GGz Centraal een factuur naar uw zorgverzekeraar. In de prijs zitten alle kosten die direct of indirect met de zorg te maken hebben.

  • directe tijd
    Dit zijn de rechtstreekse contacten van u met uw behandelaar. Dat kunnen face-to-face gesprekken zijn, maar ook telefoontjes of e-health contacten.
  • indirecte tijd
    Dit is de tijd die buiten uw zicht aan uw behandeling wordt besteed. U kunt hierbij denken aan het voorbereiden/bijhouden van uw dossier, registratie en rapportage, overleg met collega’s.

Uw zorgverzekeraar is verplicht om u een gedetailleerd overzicht te verstrekken van de betalingen die voor u zijn gedaan.

eigen risico
Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt het eigen risico die hij in een nieuw kalenderjaar aan zorgkosten maakt aan zijn of haar zorgverzekeraar terug. Dit is het verplichte eigen risico van de basisverzekering (huisartsenzorg is hiervan uitgesloten). De hoogte van het eigen risico wordt jaarlijks vastgesteld en kunt u nalezen in uw zorgverzekeringspolis. Hebt u gekozen voor een hoger eigen risico op uw zorgverzekering, dan geldt voor u vanzelfsprekend het hogere bedrag. Dit verplichte eigen risico geldt zowel voor geestelijke als lichamelijke gezondheidszorg.

In sommige gevallen kunt u compensatie krijgen voor het eigen risico. Dit is echter afhankelijk van de gemeente waarin u woont. Vraagt u bij uw gemeente na of zij een compensatie biedt voor het eigen risico.

vragen over uw factuur?
Hebt u vragen over uw factuur, neem dan contact op met de medische administratie van de locatie waar u in behandeling bent.
Vragen over de hoogte of de inning van het eigen risico kunnen wij niet beantwoorden; met deze vragen kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar.

met welke zorgverzekeraars heeft GGz Centraal een contract?
GGz Centraal is op dit moment in gesprek met alle zorgverzekeraars. Het ziet er naar uit dat wij, net als in 2018, ook voor 2019 een contract zullen sluiten met alle verzekeraars.  Verzekerden kunnen in hun polis zien voor welke zorg zij bij GGz Centraal zijn verzekerd.

Iedereen die in Nederland woont of werkt moet een (basis) ziektekostenverzekering afsluiten.

Hebt u geen verzekering door bijvoorbeeld uw geloof of levensovertuiging, of door andere omstandigheden, dan betaalt u zelf de kosten van uw behandeling. U ontvangt dan na het afsluiten van uw behandeling een factuur van GGz Centraal. GGz Centraal kan ook vooraf met u een betalingsafspraak maken.

Hebt u langdurige psychiatrische zorg in een kliniek nodig? Deze zorg valt onder de wet langdurige zorg (Wlz) en wordt vergoed door het zorgkantoor. Wel betaalt u voor deze zorg een inkomensafhankelijk eigen bijdrage.

Lees meer

Bent u opgenomen binnen GGz Centraal en hebt u een hulpmiddel of voorziening nodig (bijvoorbeeld een rolstoel, rollator, steunkousen of taxivervoer)? Dan zijn er twee mogelijkheden voor financiering.

hulpmiddelen of voorzieningen onder de Zvw
Bent u bij GGz Centraal opgenomen onder de Zvw en hebt u een hulpmiddel of voorziening nodig dan loopt de aanvraag voor vergoeding via uw ziektekostenverzekeraar. De verzekeraar bepaalt of u recht hebt op een hulpmiddel of voorziening en of u een eigen bijdrage of eigen risico moet betalen.

hulpmiddelen of voorzieningen onder de Wlz
Bent u bij GGz Centraal opgenomen onder de Wlz en hebt u een hulpmiddel of voorziening nodig dan loopt de aanvraag voor vergoeding via het zorgkantoor.

Mensen die thuis wonen met zorg vanuit de Wlz, kunnen het vervoer naar dagbesteding of dagbehandeling vergoed krijgen vanuit de Wlz. Een voorwaarde is dat u niet zelfstandig kunt reizen met eigen of openbaar vervoer. Het CIZ geeft op uw indicatie aan of u in aanmerking komt voor vervoer. GGz Centraal regelt dan het vervoer.
(Regelt de gemeente voor u de dagbesteding en valt het onder de Wet maatschappelijke ondersteuning of de Jeugdwet? Vraag in dat geval bij uw gemeente wat de mogelijkheden zijn voor vervoer of vergoeding daarvan).

Kunt u door uw beperking geen gebruikmaken van het openbaar vervoer, dan komt u mogelijk in aanmerking voor vervoer met Valys. Dit is taxivervoer voor mensen met een chronische ziekte of handicap. U kunt dit bij de gemeente aanvragen.

hulpmiddelen of voorzieningen onder de Wmo of Jeugdwet
Informeer bij uw gemeente.

aanvraag hulpmiddelen of voorzieningen
Als u bij GGz Centraal bent opgenomen dan kan een medewerker u ondersteunen bij het aanvragen van hulpmiddelen of voorzieningen.
Bent u niet opgenomen bij GGz Centraal dan kunt u terecht bij uw verzekeraar of uw gemeente voor het aanvragen van hulpmiddelen.

hulpmiddel voor verpleging en verzorging
Middelen die nodig zijn voor uw verpleging of verzorging – ook wel outillagemiddelen genoemd – worden verzorgd door GGz Centraal. Tot de outillagemiddelen behoren geen persoonlijke individuele middelen maar bijvoorbeeld middelen om te kunnen tillen bij het douchen en bij het naar bed gaan, om een wond te verzorgen of gebruik te maken van het toilet.

tolkenkosten
Alleen kosten voor een doventolk komen in aanmerking voor een vergoeding. Menzis voert de doventolkregeling namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) landelijk uit. Het maakt niet uit waar u verzekerd bent. Hebt u een vraag over doventolken kijk dan op de site van Menzis of neem contact op met Doventolken@menzis.nl, 088 222 90 06.

Hebt u een tolk nodig omdat u de Nederlandse taal niet machtig bent dan hebt u geen recht op een vergoeding. Als u toch gebruik wilt maken van een tolk of vertaler dan kunt u die zelf inhuren.

bijkomende kosten bij opname

Niet alle zorg en diensten vallen onder de verzekering. Het wassen van kleding, persoonlijke verzorgingsproducten, gebruik van telefoon of internet komen voor uw eigen rekening. De kosten voor een pedicure op basis van een medische indicatie van de huisarts of medisch specialist hoeft u niet zelf te betalen. Heeft u geen medische indicatie dan komen de kosten voor voetzorg voor uw eigen rekening. Bij opname wordt u hierover geïnformeerd.

Ook voor mensen die ongevraagd zorg krijgen, bijvoorbeeld in de vorm van bemoeizorg of een gedwongen opname, geldt een verplicht eigen risico.

Het kan voorkomen dat iemand ongevraagd zorg krijgt van GGz Centraal. Soms gaan hulpverleners van GGz Centraal op verzoek van bijvoorbeeld een huisarts of de politie naar iemand toe; dit wordt ook wel bemoeizorg genoemd. Of iemand wordt gedwongen opgenomen.

Hoewel u bij bemoeizorg of een gedwongen opname niet zelf om zorg hebt gevraagd, maakt u wel gebruik van Zvw-zorg. Als gebruiker van deze Zvw-zorg betaalt u daarom ook het verplichte eigen risico.

Bent u het niet eens met onvrijwillige zorg die aan u is geleverd dan kunt u een klacht indienen bij de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). De SKGZ kan beoordelen of de zorgverzekeraar terecht de zorg heeft aangemerkt als Zvw-zorg.

Sommige mensen komen in aanmerking voor bijzondere bijstand van de gemeente. Hiermee kunnen zijn bepaalde zorgkosten betalen.

Om te weten of u hiervoor in aanmerking komt, kunt u het beste contact opnemen met uw gemeente. In een aantal gemeenten kunnen mensen met een minimuminkomen een collectieve ziektekostenverzekering afsluiten. Sommige gemeenten bieden daarnaast een compensatie voor het eigen risico. Informeer bij uw gemeente naar de mogelijkheden.