Een behandeling bij ons kost uiteraard geld. Wie betaalt deze kosten en hoe gaat dat in zijn werk?

Voor iedere verzekerde in Nederland geldt een verplicht eigen risico. De hoogte van het eigen risico wordt jaarlijks vastgesteld. U kunt dit nalezen in uw zorgverzekeringspolis. Dit verplichte eigen risico geldt zowel voor geestelijke als lichamelijke gezondheidszorg.

De bekostiging van de ggz – het ‘Zorgprestatiemodel’

De bekostiging regelt wat de zorg mag kosten en hoe wij die kosten in rekening moeten brengen. De bekostiging gaat niet over wélke zorg u krijgt of hoe u die krijgt.
In 2022 is hiervoor in Nederland een nieuw systeem ingevoerd: het ‘Zorgprestatiemodel’. Hier kunt u er meer over lezen: folder zorgprestatiemodel.

Heeft u specifieke vragen?

Mogelijk staan de antwoorden hieronder. Zo niet? Stel uw vraag dan aan uw behandelaar.

Er zijn verschillende betalingsstromen:

 • uw zorgverzekeraar betaalt de zorg die onder de Zorgverzekeringwet (Zvw) valt, de ‘geneeskundige’ ggz;
 • het zorgkantoor betaalt de zorg die onder de Wet Langdurige Zorg (Wlz) valt;
 • de gemeente betaalt de zorg die onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) valt. Bijvoorbeeld de openbare geestelijke gezondheidszorg, dagbesteding, ambulante ondersteuning en beschermd wonen;
 • de gemeente betaalt de zorg die onder de Jeugdwet (Jw) valt. Hieronder valt alle ggz-zorg voor minderjarigen;
 • justitie betaalt de zorg wanneer u met een strafrechtelijke maatregel te maken heeft;
 • u betaalt zelf de zorg als u niet verzekerd bent bij een reguliere zorgverzekeraar.

Bent u 18 jaar of ouder en bij ons in ambulante behandeling? Dan valt de behandeling onder de zorgverzekeringswet (Zvw). Bij een opname bij ons betaalt uw zorgverzekeraar maximaal de eerste drie jaar van uw behandeling. U heeft hiervoor dan een verwijzing gekregen van uw huisarts.

Uw behandeling – vanuit huis (geneeskundige zorg) én in de kliniek tot 1095 dagen (3 jaar) – valt de eerste 3 jaar onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Uw zorgverzekeraar vergoedt de kosten vanuit de basisverzekering.

U kunt ervan uitgaan dat als uw behandelaar een behandelplan maakt de zorgverzekeraar dan uw behandeling vergoedt. Er geldt wel een ‘eigen risico’ van de zorgverzekering. Voor meer informatie over vergoedingen en voorwaarden kunt u het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Wat is het ‘Zorgprestatiemodel’?
Sinds 2022 werken wij in Nederland met het ‘Zorgprestatiemodel’. Daarmee rekenen wij (de ggz aanbieders) de behandelingen af met de zorgverzekeraars. Alle behandelingen bij GGz Centraal, die uw zorgverzekeraar vergoedt uit de basisverzekering, vallen onder dit nieuwe bekostigingssysteem.

Wat merkt u van het ‘Zorgprestatiemodel’?
Op de factuur kunt u precies zien wie u tijdens een afspraak heeft gesproken en hoeveel tijd wij daarvoor in rekening brengen. Wij factureren regelmatig. Hoe het precies zit met uw eigen risico, leggen we uit onder het kopje ‘eigen risico’.

Heeft u langdurige psychiatrische zorg in een kliniek nodig? Dan valt deze zorg onder de Wet Langdurige Zorg (Wlz).

Bent u langer dan 3 jaar in een kliniek opgenomen met bekostiging vanuit de Zvw? Dan valt de betaling van uw behandeling onder de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Het zorgkantoor betaalt deze zorg.

Maakt u aanspraak op directe toegang tot zorg vanuit de Wlz? Dan betaalt het zorgkantoor deze zorg vanaf het moment dat uw behandeling onder de Wlz valt.

In beide gevallen is er een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Eigen bijdrage
Wanneer u zorg ontvangt vanuit de Wlz, betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte hiervan is afhankelijk van uw inkomen en vermogen. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent de eigen bijdrage. U kunt met behulp van de rekenhulp van het CAK zelf uw eigen bijdrage berekenen. Kijk voor meer informatie op de website van het CAK (Centraal Administratie Kantoor).

Dagbesteding, ambulante ondersteuning en beschermd wonen vallen onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). De Wmo valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten.

Eigen bijdrage
Om gebruik te maken van voorzieningen uit de Wmo betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte hiervan is inkomensafhankelijk. Het CAK stelt de eigen bijdrage vast en brengt deze bij u in rekening. U kunt met behulp van de rekenhulp van het CAK zelf uw eigen bijdrage berekenen. Kijk voor meer informatie op de website van het CAK (Centraal Administratie Kantoor).

Gemeenten zijn ook verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. Om zorg te krijgen vanuit de Jeugdwet is er een beschikking nodig van de gemeente. Voor ggz-hulp binnen de Jeugdwet geldt geen eigen bijdrage.

Is iemand door Justitie naar ons verwezen? Dan vergoedt Justitie de kosten.

Mogelijk moet u wel een eigen bijdrage betalen.

Hoe werkt het eigen risico in het algemeen?
Voor zorg uit de basisverzekering – zoals ziekenhuiszorg, medicijnen en de ggz – betaalt de verzekerde eerst een deel van de kosten zelf. Dit is het ‘verplicht eigen risico’. Dit geldt voor iedereen van 18 jaar en ouder die een basisverzekering. Het eigen risico van de basisverzekering geldt per jaar en kan ook jaarlijks worden aangepast. Uw zorgverzekeraar stuurt u een aparte nota om dit eigen risico te betalen.

Komt u in de problemen door de betaling van uw eigen risico?
Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Zij kunnen u helpen met bijvoorbeeld een betalingsregeling.

Iedereen die in Nederland woont of werkt moet een zorgverzekering afsluiten.

Heeft u geen verzekering? Door bijvoorbeeld uw geloof of levensovertuiging of door andere omstandigheden? Dan betaalt u zelf de kosten van uw behandeling. Hiervoor stellen wij een betalingsovereenkomst met u op.

Heeft u vragen over uw factuur? Neem dan contact op met de medische administratie van de locatie waar u in behandeling bent.

Met vragen over de hoogte of het innen van het eigen risico kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar.

Contracteerstatus voor 2024

Wij hebben, net zoals in 2023, met alle zorgverzekeraars goede afspraken gemaakt. Op dit moment is de status per verzekeraar als volgt:

 • a.s.r. (inclusief a.s.r. ik kies zelf): We hebben afspraken gemaakt, uw zorg wordt vergoed volgens uw verzekeringsvoorwaarden.
 • CZ (inclusief CZ direct, Just, Nationale Nederlanden en OHRA): We zijn nog in gesprek. Uw zorg wordt wel vergoed volgens uw verzekeringsvoorwaarden voor gecontracteerde zorg.
 • DSW (inclusief InTwente en Stad Holland): We hebben afspraken gemaakt, uw zorg wordt vergoed volgens uw verzekeringsvoorwaarden.
 • EUCare (Aevitae, Care4Life): We hebben afspraken gemaakt, uw zorg wordt vergoed volgens uw verzekeringsvoorwaarden.
 • Menzis (inclusief Anderzorg, HEMA, VinkVink): We hebben afspraken gemaakt, uw zorg wordt vergoed volgens uw verzekeringsvoorwaarden.
 • ONVZ (inclusief Jaaah, VvAA): We hebben afspraken gemaakt, uw zorg wordt vergoed volgens uw verzekeringsvoorwaarden.
 • Salland: We hebben afspraken gemaakt, uw zorg wordt vergoed volgens uw verzekeringsvoorwaarden.
 • VGZ (inclusief IZA, IZZ, UMC, Univé, Zekur en VGZ Bewuzt): We hebben afspraken gemaakt, uw zorg wordt vergoed volgens uw verzekeringsvoorwaarden
 • Zilveren Kruis (inclusief De Christelijke, De Friesland, FBTO, Interpolis en ZieZo): We hebben afspraken gemaakt, uw zorg wordt vergoed volgens uw verzekeringsvoorwaarden.
 • Zorg en Zekerheid (inclusief AZVZ): We hebben afspraken gemaakt, uw zorg wordt vergoed volgens uw verzekeringsvoorwaarden.

Op de website van de zorgverzekeraar is weergegeven wat bovenstaande betekent voor de vergoeding.

Zodra er een wijziging in de status is, melden wij dit hier. U kunt ook uw zorgverzekeraar raadplegen voor verdere informatie.

Bent u bij ons opgenomen en hebt u een hulpmiddel of voorziening nodig? Bijvoorbeeld een rolstoel, rollator, steunkousen of taxivervoer? Dan zijn er verschillende mogelijkheden voor de betaling.

Hulpmiddelen of voorzieningen onder de Zorgverzekeringswet (Zvw)
Bent u bij ons opgenomen onder de Zvw? En heeft u een hulpmiddel of voorziening nodig? Dan loopt de aanvraag voor vergoeding via uw zorgverzekeraar. De verzekeraar bepaalt of u recht heeft op een hulpmiddel of voorziening. En of u een eigen bijdrage of eigen risico moet betalen.

Hulpmiddelen of voorzieningen onder de Wet Langdurige Zorg (Wlz)
Bent u bij ons opgenomen onder de Wlz? En heeft u een hulpmiddel of voorziening nodig? Dan loopt de aanvraag voor vergoeding via het zorgkantoor.
Woont u thuis met zorg vanuit de Wlz? Dan bent u aangewezen op uw zorgverzekeraar of gemeente.
Wel kunt u het vervoer naar dagbesteding of dagbehandeling vergoed krijgen vanuit de Wlz. Een voorwaarde is dat u niet zelfstandig kunt reizen met eigen of openbaar vervoer.

Hulpmiddelen of voorzieningen onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) of Jeugdwet
Regelt de gemeente voor u de dagbesteding? En valt het onder de Wmo of de Jeugdwet? Vraag dan bij uw gemeente wat de mogelijkheden zijn.

Kunt u door uw beperking geen gebruikmaken van het openbaar vervoer? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor vervoer met de Valys. Dit is taxivervoer voor ouderen en mensen met een chronische ziekte of handicap. U kunt dit bij uw gemeente aanvragen.

Aanvraag hulpmiddelen of voorzieningen
Bent u bij ons opgenomen? Dan ondersteunen wij u bij het aanvragen van hulpmiddelen of voorzieningen.
Bent u niet opgenomen bij ons? Dan kunt u terecht bij uw verzekeraar of uw gemeente.

Hulpmiddel voor verpleging en verzorging
Wij verzorgen middelen die nodig zijn voor uw verpleging of verzorging. Dit zijn geen persoonlijke individuele middelen. Maar bijvoorbeeld middelen om te kunnen tillen bij het douchen en bij het naar bed gaan. Of om een wond te verzorgen of gebruik te maken van het toilet.

Tolkkosten
Kosten voor een tolk (voor anderstaligen én voor mensen met een auditieve beperking) komen in aanmerking voor een vergoeding. Ontvangt u zorg vanuit de zorgverzekeringswet, dan worden de tolkkosten vergoed door uw zorgverzekeraar. Als u zorg ontvangt vanuit de Wlz, Wmo of Jeugdwet, kunt u aanspraak maken op de tolkenvergoeding van het UWV. Als u Wlz-zorg krijgt aan huis (MPT of VPT), dan valt uw ggz-behandeling onder de Zorgverzekeringswet en vergoedt uw zorgverzekeraar de tolkkosten.

Sommige mensen komen in aanmerking voor bijzondere bijstand van de gemeente. Hiermee kunnen zij bepaalde zorgkosten betalen.

Om te weten of u hiervoor in aanmerking komt, kunt u het beste contact opnemen met uw gemeente. In een aantal gemeenten kunnen mensen met een minimuminkomen een collectieve ziektekostenverzekering afsluiten. Sommige gemeenten bieden daarnaast een compensatie voor het eigen risico. Informeer bij uw gemeente naar de mogelijkheden.

Vindt u de wachttijd te lang? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Wij proberen u binnen 4 weken na uw aanmelding te spreken. En we doen er alles aan om 6 weken daarna de behandeling te starten. De zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben deze tijden ook met ons afgesproken. Zij vinden dit redelijk en noemen dit de ‘treeknormen’.

Vindt u de wachttijd toch te lang? Dan kunt u ook contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om zorgbemiddeling. Wij mogen zorgbemiddeling ook aanvragen voor cliënten. Als we het maximaal te declareren bedrag van dat jaar hebben bereikt.