Sinds 2018 is de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG) van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde wetten over privacy gelden in de hele Europese Unie.

Hieronder kun je lezen hoe wij omgaan met patiëntenrechten en de bescherming van je privacy.

Er zijn verschillende redenen waarom wij je gegevens mogen verwerken. Bijvoorbeeld een wettelijke plicht of je toestemming. Bij een wettelijke plicht kun je denken aan je medische dossier. Op basis van de wet zijn wij verplicht een medisch dossier bij te houden. Daarnaast kun je bij een wettelijke plicht ook denken aan de gegevens die we aan de zorgverzekeraar, gemeente of het Centrum Indicatiestelling Zorg sturen. Zodat zij je zorg kunnen betalen. Is er geen reden voor het verwerken van gegevens? Dan vragen we toestemming aan je om gegevens bij een ander op te vragen of om gegevens aan een ander te verstrekken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het informeren van je familie. Je kunt altijd terugkomen op je beslissing om toestemming te geven.

Wij zorgen ervoor dat we alleen die gegevens verwerken die wij mogen verwerken.
Het doel waarmee wij gegevens verwerken is goede en juiste zorg leveren.

Wij zorgen ervoor dat je persoonsgegevens bij ons veilig zijn. Volgens de eisen en richtlijnen van de wet.

Volgens de wet moeten we je gegevens 20 jaar bewaren. Of langer als dat nodig is voor een goede hulpverlening. De periode van bewaren start op het moment dat je behandeling of begeleiding bij ons is afgerond. Voor dossiers van minderjarigen start deze termijn als de patiënt de meerderjarig  (18 jaar) wordt.

De Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (Bopz die tot en met 31-122019 werkzaam was) én op grond van de Wet verplichte ggz (Wvggz die vanaf 1-1-2020 geldt),  bepaalt dat we het dossier na het einde van de maatregel 5 jaar moeten bewaren. Deze gegevens mogen we niet eerder vernietigen. Zelfs niet op jouw verzoek.

Je hebt de volgende rechten over je medisch dossier:

 1. Inzage in je dossier
  Wil je je dossier inzien? Vraag het je behandelaar. Je mag het inzien met de behandelaar erbij. Zo kan hij of zij zaken in het dossier toelichten. Gegevens van en over anderen mag je niet inzien. Dit kunnen gegevens zijn van een naaste met wie je behandelaar heeft gesproken. Deze gegevens zijn tijdelijk onleesbaar gemaakt als je je dossier inziet.
  Wil je weten welke hulpverleners je dossier of delen ervan hebben ingezien? Dan kun je een inzage-overzicht opvragen. In beide gevallen geldt: als je nog in behandeling bent kun je een verzoek indienen bij je behandelaar. Ben je niet meer in behandeling? Stuur dan een schriftelijk verzoek naar de directie van het organisatieonderdeel waar je in behandeling bent geweest. Klik hier voor voorbeeldbrief.
 2. Een kopie krijgen
  Je kunt in principe kosteloos een kopie krijgen van je medisch dossier. Er bestaan situaties waarin wij – in alle redelijkheid – wel kosten in rekening mogen brengen. Of je verzoek om een kopie mogen weigeren. Bijvoorbeeld wanneer je om meer dan een kopie van alle gegevens vraagt. We maken in het dossier een aantekening dat je een kopie hebt ontvangen.
  Ben je nog in behandeling? Dan kun je een verzoek indienen bij je behandelaar. Ben je niet meer in behandeling? Stuur dan een schriftelijk verzoek naar de directie van het organisatieonderdeel waar je in behandeling bent geweest. Klik hier voor voorbeeldbrief.
 3. Correctie en toevoeging
  Vind je dat gegevens feitelijk onjuist in je dossier staan? Dan kun je de behandelaar vragen deze te corrigeren. Ook kun je je verklaring in het dossier laten opnemen. Is je behandelaar het niet met je eens? Dan kan hij of zij je verzoek weigeren. Maar je moet dan wel weten waarom. Klik hier voor voorbeeldbrief.
 4. Vernietiging
  Je hebt het recht om voor het einde van de wettelijke bewaartermijn (delen van) je dossier te laten vernietigen. Voordat we het dossier vernietigen vragen we je een verklaring te ondertekenen. Daaruit blijkt dat je het besluit tot vernietigen vrijwillig en bewust van alle gevolgen hebt genomen. Een gevolg is bijvoorbeeld dat de behandeling niet verder kan als er geen dossier is.
  Er kunnen redenen zijn om een verzoek tot vernietigen te weigeren. Voor dossiers van mensen die opgenomen zijn in het kader van de Wet Bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Bopz, tot 31-12-2019) of op grond van de Wet verplichte ggz (Wvggz, vanaf 1-12020) geldt dat we een dossier niet eerder dan na vijf jaar mogen vernietigen.
  Ben je nog in behandeling? Dan kun je een verzoek indienen bij je behandelaar. Ben je niet meer in behandeling? Stuur dan een schriftelijk verzoek naar de directie van het organisatieonderdeel waar u in behandeling bent geweest. Klik hier voor voorbeeldbrief.
 5. Gegevens overdragen
  Je hebt het recht hebt om persoonsgegevens mee te nemen en over te dragen aan een andere (zorg)aanbieder. Dit recht geldt niet voor het hele medische dossier. De persoonsgegevens die je zelf actief en bewust hebt verstrekt kun je meenemen en overdragen aan een andere (zorg)aanbieder. Hetzelfde geldt voor de gegevens die je indirect hebt verstrekt. Denk bijvoorbeeld aan de gegevens van een bloeddrukmeter. Andere gegevens zoals: besluiten, de ziekte die is vastgesteld, vermoedens of behandelplannen die je behandelaar opstelt, vallen niet onder het recht op ‘overdraagbaarheid’.
 6. Beperken van de verwerking
  Je hebt het recht om ons te vragen je dossier voor bepaalde medewerkers af te schermen.

Aan een verzoek wordt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand, gehoor gegeven. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek kan die termijn nog eens met twee maanden worden verlengd. Voordat aan het verzoek wordt voldaan kan naar een geldig legitimatiebewijs worden gevraagd.

Bij een verzoek tot vernietiging van een dossier kan deze termijn worden overschreden indien de facturatiecyclus van uw behandeling bij ons en met uw zorgverzekeraar nog niet is afgerond. Direct na afronding zullen we overgaan tot vernietiging.

Je kunt ervoor kiezen dat gegevens waaruit jouw ziekte valt op te maken, niet op de rekening voor de zorgverzekeraar komen te staan. Daarvoor kun je samen met je behandelaar een privacyverklaring invullen en ondertekenen. Wij sturen deze verklaring daarna naar de zorgverzekeraar. En nemen een kopie op in je medisch dossier.

Voor jeugd is dit overigens niet van toepassing, omdat de gemeente de zorg betaalt en wij geen diagnose doorgeven.

Wij doen regelmatig wetenschappelijk onderzoek. Het doel hiervan is om onze behandelingen te verbeteren. Hiervoor kunnen we gegevens – zonder de namen van patiënten – nodig hebben.

In sommige gevallen zijn gegevens zo bewerkt dat je niet meer kunt zien om welke patiënt het gaat. Of is het vragen van toestemming niet meer mogelijk. Bijvoorbeeld bij statistische gegevens. Dan vragen we geen individuele toestemming.

Wij hebben een medewerker ‘gegevensbescherming’ in dienst. Die zorgt ervoor dat je privacy in orde is. Heb je een klacht over zaken die verband houden met de verwerking van je persoonsgegevens? Of met het uitoefenen van je rechten? Dan kun je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming. Je kunt deze medewerker mailen: fg@ggzcentraal.nl.

Komen jullie er niet uit? Dan kun je contact opnemen met of een klacht indienen bij de ‘Autoriteit Persoonsgegevens’ via: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Heb je nog andere vragen? Kijk dan ook eens onder veelgestelde vragen.

Hier kun je ons privacyreglement inzien: Privacyreglement GGz Centraal rvb.