Overal in de hele Europese Unie gelden sinds 2018  dezelfde wetten met betrekking tot privacy.

Hieronder kunt u lezen hoe wij omgaan met patiëntenrechten en de bescherming van uw privacy.

Er zijn verschillende redenen waarom wij uw gegevens mogen verwerken. Bijvoorbeeld een wettelijke plicht of uw toestemming. Bij een wettelijke plicht kunt u denken aan uw medische dossier. Op basis van de wet zijn wij verplicht een medisch dossier bij te houden. Daarnaast kunt u bij een wettelijke plicht ook denken aan de gegevens die we aan de zorgverzekeraar, gemeente of het Centrum Indicatiestelling Zorg sturen. Zodat zij uw zorg kunnen betalen. Is er geen reden voor het verwerken van gegevens? Dan vragen we toestemming aan u om gegevens bij een ander op te vragen of om gegevens aan een ander te verstrekken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het informeren van uw familie. U kunt altijd terugkomen op uw beslissing om toestemming te geven.

Wij zorgen ervoor dat we alleen die gegevens verwerken die wij mogen verwerken.
Het doel waarmee wij gegevens verwerken is goede en juiste zorg leveren.

Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens bij ons veilig zijn. Volgens de eisen en richtlijnen van de wet.

Volgens de wet moeten wij uw gegevens 20 jaar bewaren. Of langer als dat nodig is voor een goede hulpverlening. De periode van bewaren start op het moment dat uw behandeling of begeleiding bij ons is afgerond. Voor dossiers van minderjarigen start deze termijn als de patiënt de meerderjarig  (18 jaar) wordt.

De Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (Bopz die tot en met 31-122019 werkzaam was) én op grond van de Wet verplichte ggz (Wvggz die vanaf 1-1-2020 geldt), bepaalt dat we het dossier na het einde van de maatregel 5 jaar moeten bewaren. Deze gegevens mogen we niet eerder vernietigen. Zelfs niet op uw verzoek.

U heeft de volgende rechten over uw medisch dossier:

 1. Inzage in uw dossier
  Wilt u uw dossier inzien? Vraag het uw behandelaar. U mag het inzien met de behandelaar erbij. Zo kan hij of zij zaken in het dossier toelichten. Gegevens van en over anderen mag u niet inzien. Dit kunnen gegevens zijn van een naaste met wie uw behandelaar heeft gesproken. Deze gegevens zijn tijdelijk onleesbaar gemaakt als u uw dossier inziet.
  Wilt u weten welke hulpverleners uw dossier of delen ervan hebben ingezien? Dan kunt u een inzage-overzicht opvragen. In beide gevallen geldt: als u nog in behandeling bent, kunt u een verzoek indienen bij uw behandelaar. Bent u niet meer in behandeling? Stuur dan een schriftelijk verzoek naar de directie van het organisatieonderdeel waar u in behandeling bent geweest. Klik hier voor voorbeeldbrief.
 2. Een kopie krijgen
  U kunt in principe kosteloos een kopie krijgen van uw medisch dossier. Er bestaan situaties waarin wij – in alle redelijkheid – wel kosten in rekening mogen brengen. Bijvoorbeeld wanneer u om meer dan een kopie van alle gegevens vraagt. We maken in het dossier een aantekening dat u een kopie hebt ontvangen.
  Bent u nog in behandeling? Dan kunt u een verzoek indienen bij uw behandelaar. Bent u niet meer in behandeling? Stuur dan een schriftelijk verzoek naar de directie van het organisatieonderdeel waar u in behandeling bent geweest. Klik hier voor voorbeeldbrief.
 3. Correctie en toevoeging
  Vindt u dat gegevens feitelijk onjuist in uw dossier staan? Dan kunt u de behandelaar vragen deze te corrigeren. Ook kunt u uw verklaring in het dossier laten opnemen. Is uw behandelaar het niet met u eens? Dan kan hij of zij uw verzoek weigeren. Maar u moet dan wel weten waarom. Klik hier voor voorbeeldbrief.
 4. Vernietiging
  U heeft het recht om voor het einde van de wettelijke bewaartermijn (delen van) uw dossier te laten vernietigen. Voordat we het dossier vernietigen vragen we u een verklaring te ondertekenen. Daaruit blijkt dat u het besluit tot vernietigen vrijwillig en bewust van alle gevolgen heeft genomen. Een gevolg is bijvoorbeeld dat de behandeling niet verder kan als er geen dossier is.
  Er kunnen redenen zijn om een verzoek tot vernietigen te weigeren. Voor dossiers van mensen die opgenomen zijn in het kader van de Wet Bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Bopz, tot 31-12-2019) of op grond van de Wet verplichte ggz (Wvggz, vanaf 1-12020) geldt dat we een dossier niet eerder dan na vijf jaar mogen vernietigen.
  Bent u nog in behandeling? Dan kunt u een verzoek indienen bij uw behandelaar. Bent u niet meer in behandeling? Stuur dan een schriftelijk verzoek naar de directie van het organisatieonderdeel waar u in behandeling bent geweest. Klik hier voor voorbeeldbrief.
 5. Gegevens overdragen
  U heeft het recht hebt om persoonsgegevens mee te nemen en over te dragen aan een andere (zorg)aanbieder. Dit recht geldt niet voor het hele medische dossier. De persoonsgegevens die u zelf actief en bewust heeft verstrekt kunt u meenemen en overdragen aan een andere (zorg)aanbieder. Hetzelfde geldt voor de gegevens die u indirect hebt verstrekt. Denk bijvoorbeeld aan de gegevens van een bloeddrukmeter. Andere gegevens zoals: besluiten, de ziekte die is vastgesteld, vermoedens of behandelplannen die uw behandelaar opstelt, vallen niet onder het recht op ‘overdraagbaarheid’.
 6. Beperken van de verwerking
  U heeft het recht om ons te vragen uw dossier voor bepaalde medewerkers af te schermen.

We geven zo snel mogelijk gehoor aan een verzoek. Uiterlijk binnen één maand. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek kunnen we die termijn nog eens met twee maanden verlengen. Voordat we aan het verzoek voldoen vragen we naar een geldig legitimatiebewijs.

Bij een verzoek tot vernietiging van een dossier kunnen we deze termijn overschrijden. Indien de facturatiecyclus van je behandeling bij ons en met uw zorgverzekeraar nog niet is afgerond. Direct na afronding gaan we over tot vernietiging.

U kunt ervoor kiezen dat gegevens waaruit uw ziekte valt op te maken, niet op de rekening voor de zorgverzekeraar komen te staan en niet aan de NZa worden aangeleverd. Daarvoor kunt u samen met uw behandelaar een privacyverklaring invullen en ondertekenen. Wij sturen deze verklaring daarna naar de zorgverzekeraar. En nemen een kopie op in uw medisch dossier.

Voor jeugd is dit overigens niet van toepassing, omdat de gemeente de zorg betaalt en wij geen diagnose doorgeven.

Sommige behandelprogramma’s maken gebruik van een sms-afspraaknotificatie. U ontvangt dan 24 uur voor uw afspraak een herinnering op het door u opgegeven mobiele nummer. Op die manier willen wij het aantal afspraken dat niet doorgaat omdat mensen niet komen opdagen verminderen.

Als u geen sms-afspraaknotificatie wilt ontvangen, kunt u dit melden bij uw behandelaar of het secretariaat.

Wij doen regelmatig wetenschappelijk onderzoek. Het doel hiervan is om onze behandelingen te verbeteren. Hiervoor kunnen we gegevens – zonder de namen van patiënten – nodig hebben.

In sommige gevallen zijn gegevens zo bewerkt dat je niet meer kunt zien om welke patiënt het gaat. Of is het vragen van toestemming niet meer mogelijk. Bijvoorbeeld bij statistische gegevens. Dan vragen we geen individuele toestemming.

Wij hebben een medewerker ‘gegevensbescherming’ in dienst. Die zorgt ervoor dat uw privacy in orde is. Heeft u een klacht over zaken die verband houden met de verwerking van uw persoonsgegevens? Of met het uitoefenen van uw rechten? Dan kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming. U kunt deze medewerker mailen: fg@ggzcentraal.nl.

Komen jullie er niet uit? Dan kunt u contact opnemen met of een klacht indienen bij de ‘Autoriteit Persoonsgegevens’ via: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Heeft u nog andere vragen? Kijk dan ook eens onder veelgestelde vragen.

Hier kunt u ons privacyreglement inzien