Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie.

De Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Hieronder kunt u lezen hoe GGz Centraal omgaat met patiëntenrechten en de bescherming van uw privacy.

Er zijn verschillende grondslagen op basis waarvan wij uw gegevens mogen verwerken. Bijvoorbeeld een wettelijke verplichting of uw toestemming. Bij een wettelijke verplichting kunt u denken aan uw medische dossier. Op basis van de wet zijn wij namelijk verplicht een medisch dossier te voeren. Daarnaast kunt u bij een wettelijke verplichting ook denken aan de gegevens die we aan de zorgverzekeraar, gemeente of het Centrum Indicatiestelling Zorg sturen, zodat uw zorg wordt betaald. Wanneer er geen grondslag is voor het verwerken van gegevens vragen we toestemming aan u om gegevens bij een ander op te vragen of om gegevens aan een ander te verstrekken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het informeren van uw familie. Uw keuze om wel of geen toestemming te verlenen voor een specifieke verwerking van gegevens kunt u te allen tijde heroverwegen.

Wij zorgen ervoor dat alleen die gegevens worden verwerkt die wij mogen verwerken.
Het doel waarmee wij gegevens verwerken is om goede en de juiste zorg aan u te leveren.

GGz Centraal zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die wij in beheer hebben, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

De wettelijke bewaartermijn van uw gegevens is 15 jaar; of langer als dat nodig is voor een goede hulpverlening. De bewaartermijn start op het moment dat uw behandeling of begeleiding bij ons is afgerond. De bewaartermijn voor dossiers van minderjarigen begint als de patiënt de meerderjarigheidsgrens (18 jaar) bereikt.

De Wet Bopz (Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen) bepaalt verder dat het dossier na het einde van de Bopz-maatregel 5 jaar moet worden bewaard. Deze gegevens mogen niet eerder vernietigd worden, zelfs niet op uw verzoek. Deze termijn kan worden verlengd als dat voor een goed hulpverlenerschap nodig is.

U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw medisch dossier:

 1. Inzage in uw dossier
  Wilt u uw dossier inzien? Vraag het uw behandelaar. Inzage vindt in principe plaats in het bijzijn van de behandelaar zodat hij of zij zaken in het dossier kan toelichten. Gegevens van en over anderen mag u niet inzien. Dit kunnen gegevens zijn van een naaste met wie uw behandelaar heeft gesproken. Deze gegevens zijn tijdelijk onleesbaar gemaakt als u uw dossier inziet.
  Wilt u weten welke hulpverleners uw dossier of delen ervan hebben ingezien. Dan kunt u een inzage-overzicht opvragen. In beide gevallen geldt: als u nog in behandeling bent kunt u een verzoek indienen bij uw behandelaar. Bent u niet meer in behandeling? Stuur dan een schriftelijk verzoek naar de directie van het organisatieonderdeel waar u in behandeling bent geweest. Klik hier voor voorbeeldbrief.
 2. Het verkrijgen van een kopie
  U kunt in principe kosteloos een kopie verkrijgen van uw medisch dossier. Er bestaan situaties waarin wij in alle redelijkheid wel kosten in rekening mogen brengen of uw verzoek om een kopie mogen weigeren. Dat is bijvoorbeeld aan de orde wanneer u om meer dan een kopie van alle gegevens verzoekt. In het dossier wordt een aantekening gemaakt dat u een kopie hebt ontvangen.
  Als u nog in behandeling bent dan kunt u een verzoek indienen bij uw behandelaar. Bent u niet meer in behandeling stuur dan een schriftelijk verzoek naar de directie van het organisatieonderdeel waar u in behandeling bent geweest. Klik hier voor voorbeeldbrief.
 3. Correctie en toevoeging
  Als u vindt dat gegevens feitelijk onjuist in uw dossier staan kunt u de behandelaar vragen deze te corrigeren. Ook kunt u uw verklaring in het dossier laten opnemen. Als uw behandelaar het niet met u eens is, kan hij of zij uw verzoek weigeren. Maar u moet dan wel weten waarom. Klik hier voor voorbeeldbrief.
 4. Vernietiging
  U hebt het recht om voor het einde van de wettelijke bewaartermijn (delen van) uw dossier te laten vernietigen. Voordat het dossier wordt vernietigd vragen we u een verklaring te ondertekenen waaruit blijkt dat u het besluit tot vernietiging vrijwillig en bewust van alle consequenties hebt genomen. Een consequentie is bijvoorbeeld dat de behandeling niet verder kan als er geen dossier is.
  Er kunnen redenen zijn om een verzoek tot vernietiging te weigeren. Voor dossiers van mensen die opgenomen zijn in het kader van de Wet Bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) geldt dat een dossier niet eerder dan na vijf jaar mag worden vernietigd.
  Als u nog in behandeling bent, kunt u een verzoek indienen bij uw behandelaar. Bent u niet meer in behandeling? Stuur dan een schriftelijk verzoek naar de directie van het organisatieonderdeel waar u in behandeling bent geweest. Klik hier voor voorbeeldbrief.
 5. Gegevensoverdraagbaarheid
  Het recht op gegevensoverdraagbaarheid heet ook wel het recht op dataportabiliteit. Dit betekent dat u het recht hebt om persoonsgegevens mee te nemen en over te dragen aan een andere (zorg)aanbieder. Dit recht geldt niet voor het gehele medische dossier. De persoonsgegevens die u zelf actief en bewust hebt verstrekt kunt u meenemen en overdragen aan een andere (zorg)aanbieder. Hetzelfde geldt voor de gegevens die u indirect hebt verstrekt. Denk bijvoorbeeld aan de gegevens die een bloeddrukmeter genereert. Andere gegevens, zoals conclusies, diagnoses, vermoedens of behandelplannen die uw behandelaar opstelt, vallen niet onder het recht op overdraagbaarheid.
 6. Beperken van de verwerking
  U hebt het recht om ons te vragen uw dossier voor bepaalde medewerkers af te schermen en hen de toegang tot die gegevens te laten blokkeren.

Aan een verzoek wordt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand, gehoor gegeven. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek kan die termijn nog eens met twee maanden worden verlengd. Voordat aan het verzoek wordt voldaan kan naar een geldig legitimatiebewijs worden gevraagd.

Bij een verzoek tot vernietiging van een dossier kan deze termijn worden overschreden indien de facturatiecyclus van uw behandeling bij ons en met uw zorgverzekeraar nog niet is afgerond. Direct na afronding zullen we overgaan tot vernietiging.

U kunt ervoor kiezen dat gegevens die herleidbaar zijn tot uw diagnose niet op de factuur voor de zorgverzekeraar komen te staan. Daarvoor kunt u samen met uw behandelaar een privacyverklaring invullen en ondertekenen. Wij sturen deze verklaring daarna naar de zorgverzekeraar en nemen een kopie op in uw medisch dossier.

GGz Centraal doet regelmatig wetenschappelijk onderzoek. Het doel hiervan is om behandelingen te verbeteren. Hiervoor kunnen geanonimiseerde gegevens van patiënten nodig zijn.

In sommige gevallen zijn gegevens dusdanig bewerkt dat zij helemaal niet herleidbaar zijn tot de individuele patiënt of is het vragen van toestemming niet meer mogelijk, bv bij statistische gegevens. In een dergelijk geval wordt geen individuele toestemming gevraagd.

GGz Centraal heeft een functionaris gegevensbescherming in dienst. Deze functionaris zorgt ervoor dat uw privacy goed is geborgd. Wanneer u een klacht hebt over zaken die verband houden met de verwerking van uw persoonsgegevens of met het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

U kunt de functionaris voor gegevensbescherming e-mailen: fg@ggzcentraal.nl.

Komt u er met onze functionaris gegevensbescherming niet uit? Dan kunt u contact opnemen met of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de website van de autoriteit, www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Hebt yu nog andere vragen die u op deze pagina niet beantwoord ziet? Kijk dan ook eens onder veelgestelde vragen.

Het privacyreglement van GGz Centraal is ook aangepast op de nieuwe wetgeving: Privacyreglement GGz Centraal rvb.
Dit privacyreglement is onder voorbehoud van de adviezen van de medezeggenschap GGz Centraal vastgesteld door raad van bestuur.