De onafhankelijke klachtenfunctionaris adviseert en helpt bij het zoeken naar oplossingen.

Ons uitgangspunt is een klacht snel en liefst op informele wijze op te lossen. Met snel bedoelen we dan binnen zes weken. Wij proberen tot een voor alle partijen bevredigende oplossing te komen, door een tijdige en goede dialoog tussen u en degene tegen wie uw klacht is gericht. Mocht het toch niet lukken het probleem op te lossen dan kan de klachtenfunctionaris u op weg helpen bij een eventueel vervolgtraject.

De klachtenfunctionaris kan op verschillende manieren helpen. Het kan zijn dat u uw klacht alleen wilt melden of een signaal wilt geven. U kunt altijd bij haar terecht om te praten over wat er is gebeurd. U kunt uw klacht schriftelijk, via e-mail of telefonisch indienen.
Ook naasten kunnen een klacht indienen als de klacht betrekking heeft op bejegening. Onder naasten verstaan wij dan diegenen die een mantelzorgfunctie bekleden voor de cliënt.

Streeft u naar een oplossing van uw klacht?

Dan kan de klachtenfunctionaris:

  • een gesprek regelen met de betrokkene(n); en als u dat wilt kan de klachtenfunctionaris als gespreksleider optreden
  • u adviseren over andere mogelijkheden

We behandelen uw klacht vertrouwelijk. De klachtenfunctionaris stelt zich onpartijdig op. Zij brengt alleen met uw toestemming de klacht onder de aandacht van de betrokkene(n). Alle medewerkers van GGz Centraal, dus ook de klachtenfunctionaris zijn verplicht tot geheimhouding.

De klachtenfunctionaris heeft geen toegang tot uw patiëntendossier. Als dat nodig is neemt de klachtenfunctionaris contact met u op om hiervoor toestemming te vragen.

De ondersteuning van de klachtenfunctionaris is gratis. De klachtenfunctionaris houdt ook in de gaten of GGz Centraal zich houdt aan de wettelijke regels. Zo moet de klacht na de schriftelijke indiening binnen zes weken afgehandeld zijn. Dit kan met vier weken verlengd worden. Als de klacht na deze termijn niet is opgelost, krijgt u een schriftelijke beslissing van GGz Centraal toegestuurd.

Ondersteuning tijdens klachtbehandeling

U kunt in alle fasen van een klachtbehandeling de patiëntenvertrouwenspersoon (PVP) vragen om ondersteuning. Familieleden kunnen ook terecht bij de familievertrouwenspersoon (FVP).

Wat kunt u verwachten?

Als u het klachtmeldingsformulier onder aan deze pagina invult en opstuurt krijgt u een ontvangstbevestiging. U kunt het formulier per e-mail of post versturen:

  • e-mail: klachtenfunctionaris@ggzcentraal.nl
  • interne post: Klachtenfunctionaris patiënten/cliënten GGz Centraal, de Brink, Amersfoort
  • externe post: Klachtenfunctionaris patiënten/cliënten GGz Centraal, postbus 3051, 3800 DB Amersfoort

Binnen enkele dagen neemt de klachtenfunctionaris contact met u op om uw klacht en eventuele vervolgstappen te bespreken.

Er zijn twee klachtenfunctionarissen: Veronique van Lieshout en Jan Laterveer.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Wat als u er niet uitkomt?

Als bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet tot een oplossing leidt, dan informeert de klachtenfunctionaris u schriftelijk over een mogelijk vervolgtraject. In sommige gevallen kan een klacht worden voorgelegd aan de externe, onafhankelijke klachtencommissie. U kunt ook op de pagina van de klachtencommissie de meest relevante informatie vinden. Mocht u binnen GGz Centraal geen bevredigende oplossing kunnen vinden, dan kunt u zich richten tot de externe geschillencommissie.