Maak het leven beter van de cliënten van GGz Centraal
De stichting Vrienden van GGz Centraal zamelt geld in voor meer welbevinden van cliënten van GGz Centraal. De activiteiten van de stichting helpen tegelijkertijd om stigmatisering tegen te gaan.

Iets extra’s
Met behulp van giften hoe groot of klein ook, willen we graag tegemoet komen aan de wensen en behoeften van onze cliënten die niet betaald kunnen worden uit de zorgbudgetten. Het gaat vooral om herstelondersteunende activiteiten en activiteiten die het zorgproces ondersteunen. De stichting wil dit realiseren door de financiering van projecten.

Mogelijke doelbestedingen

  • Het inrichten van een familiekamer, een sfeervolle, huiselijk ingerichte kamer waar familie/naasten zich rustig kunnen terugtrekken.
  • Het mogelijk maken dat cliënten meer kunnen sporten.
  • Het ondersteunen van activiteiten die stigmatisering van cliënten tegen gaan.

Sponsors en donateurs gezocht
De stichting is een goed doel en is afhankelijk van donaties, sponsoring, schenkingen, legaten en nalatenschappen. De stichting zoekt daarom donateurs en sponsors die vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid cliënten via de stichting vrienden van GGz Centraal willen ondersteunen. Door een financiële bijdrage maak je het mogelijk mooie projecten te realiseren.

Wil je een bijdrage leveren?
Je kunt een donatie doen. Ook kun je de stichting Vrienden van GGz Centraal op laten nemen in je testament. Goed om te weten dat een nalatenschap (of een legaat) aan de stichting Vrienden van GGz Centraal belastingvrij is. En dat deze voor 100% ten goede komt aan cliëntgerichte projecten die wij niet uit de reguliere gelden kunnen financieren.
Stichting Vrienden van GGz Centraal is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit heeft voor donateurs het voordeel dat giften aftrekbaar zijn binnen de daarvoor geldende regels en dat je gift volledig ten goede komt aan stichting Vrienden van GGz Centraal.

Voor meer informatie over de stichting, verwijzen we je naar ons beleidsplan stichting Vrienden van GGz Centraal 2018 – 2021.

Wil je een bijdrage leveren?

Naam

Bedrijfsnaam

E-mailadres

Bericht

Bedrag €*RSIN/fiscaal nummer: 8588 09 266.
Het IBAN-nummer is IBAN: NL53 RABO 0334 9957 79 t.n.v.: stichting Vrienden GGz Centraal, Amersfoort.

De stichting Vrienden van GGz Centraal heeft een ANBI-status en daarmee een vrijstelling van successiebelasting.
De stichting is bij de KvK ingeschreven onder nr. 71683348.

stichting Vrienden van GGz Centraal

Contact
Wil je je inzetten voor de stichting Vrienden GGz Centraal? Of wil je meer informatie? Neem dan contact op via: vrienden@ggzcentraal.nl of bel 033 4609740.

Ons postadres:
Stichting Vrienden van GGz Centraal
Utrechtseweg 266
3818 EW AMERSFOORT

Bestuur
De stichting Vrienden van GGz Centraal heeft een onafhankelijk bestuur. Het bestuur verricht haar werkzaamheden onbezoldigd en bestaat sinds 18 mei 2018 uit de volgende personen:

  • voorzitter: Rob Bijl
  • penningmeester: Henk Mulder
  • secretaris: Ben Roelands
  • vacature: bestuurslid met kennis en ervaring op het gebied van fondsenwerving en marketing
het Chevallierfonds
Naast de stichting Vrienden van GGz centraal bestaat ook het Chevallierfonds. Dit is een onafhankelijke stichting die door middel van een eenmalige financiële donatie o.a. cliënten van GGz Centraal en Kwintes een steuntje in de rug geeft. Het doel is mensen helpen mee te doen in de samenleving.
Meer informatie vind je op de website van het Chevallierfonds.