Hebt u behoefte aan advies en ondersteuning? Op verschillende terreinen zijn er mensen die cliënten en hun naasten ondersteunen. Een overzicht.

wegwijs in de ggz
Waar kunt u terecht voor de behandeling of begeleiding die u nodig hebt? Hebt u daarvoor een verwijzing of indicatie nodig? En wie kan u advies geven of ondersteunen als u hulp wilt regelen?
Lees wegwijs in de ggz

het regelen en invullen van uw zorg
Afhankelijk van het type zorg dat u krijgt, kunt u – in veel gevallen – terecht bij een onafhankelijke cliëntenondersteuner.

 • hulp voor kinderen en jongeren: zorg vanuit de Jeugdwet
  Informeer bij uw gemeente naar de cliëntenondersteuner
 • zorg en ondersteuning thuis: zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  Informeer bij uw gemeente naar de cliëntenondersteuner
 • langdurige zorg: zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)
  Informeer bij het zorgkantoor naar de cliëntenondersteuner
 • zorg en behandeling vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw)
  Informeer bij uw zorgverzekeraar

Bekijk ook www.regelhulp.nl de digitale wegwijzer van de overheid voor iedereen die op zoek is naar zorg of ondersteuning.

cliëntenbelangen
In GGz Centraal zijn een centrale cliëntenraad en verschillende regionale cliëntenraden actief. Een cliëntenraad bestaat uit (ex-)cliënten die veel ervaring hebben met de onze organisatie. U kunt met heel veel vragen bij een van de cliëntenraden terecht. Lees meer over de cliëntenraden.

uw rechten als cliënt
Bent u bij de geestelijke gezondheidszorg in behandeling en hebt u vragen over uw rechten als cliënt? Dan kunt u terecht bij een patiëntenvertrouwenspersoon (pvp).
Bekijk ook de veelgestelde vragen over de rechten van de cliënt.

Maak het leven beter van de cliënten van GGz Centraal
De stichting Vrienden van GGz Centraal zamelt geld in voor meer welbevinden van cliënten van GGz Centraal. De activiteiten van de stichting helpen tegelijkertijd om stigmatisering tegen te gaan.

Iets extra’s
Met behulp van giften hoe groot of klein ook, willen we graag tegemoet komen aan de wensen en behoeften van onze cliënten die niet betaald kunnen worden uit de zorgbudgetten. Het gaat vooral om herstelondersteunende activiteiten en activiteiten die het zorgproces ondersteunen. De stichting wil dit realiseren door de financiering van projecten.

Mogelijke doelbestedingen

 • Het inrichten van een familiekamer, een sfeervolle, huiselijk ingerichte kamer waar familie/naasten zich rustig kunnen terugtrekken.
 • Het mogelijk maken dat cliënten meer kunnen sporten.
 • Het ondersteunen van activiteiten die stigmatisering van cliënten tegen gaan.

Sponsors en donateurs gezocht
De stichting is een goed doel en is afhankelijk van donaties, sponsoring, schenkingen, legaten en nalatenschappen. De stichting zoekt daarom donateurs en sponsors die vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid cliënten via de stichting vrienden van GGz Centraal willen ondersteunen. Door een financiële bijdrage maakt u het mogelijk mooie projecten te realiseren.

Wilt u een bijdrage leveren?
U kunt een donatie doen. Ook kunt u de stichting Vrienden van GGz Centraal ook op laten nemen in uw testament. Goed om te weten dat een nalatenschap (of een legaat) aan de stichting Vrienden van GGz Centraal belastingvrij is. En dat deze voor 100% ten goede komt aan cliëntgerichte projecten die wij niet uit de reguliere gelden kunnen financieren.
Stichting Vrienden van GGz Centraal is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit heeft voor donateurs het voordeel dat giften aftrekbaar zijn binnen de daarvoor geldende regels en dat je gift volledig ten goede komt aan stichting Vrienden van GGz Centraal.
RSIN/fiscaal nummer: 8588 09 266.

Het IBAN-nummer is IBAN: NL53 RABO 0334 9957 79 t.n.v.: stichting Vrienden GGz Centraal, Amersfoort.

De stichting Vrienden van GGz Centraal streeft naar een ANBI-status en daarmee een vrijstelling van successiebelasting.
De stichting is bij de KvK ingeschreven onder nr. 71683348.

Voor meer informatie over de stichting, verwijzen we u naar ons beleidsplan stichting Vrienden van GGz Centraal 2018 – 2021.

Contact
Wilt u zich inzetten voor de stichting Vrienden GGz Centraal, of wilt u meer informatie?
Neem dan contact op via: vrienden@ggzcentraal.nl of bel 033 4609740.

Ons postadres:
Stichting Vrienden van GGz Centraal
Utrechtseweg 266
3818 EW AMERSFOORT

Bestuur
De stichting Vrienden van GGz Centraal heeft een onafhankelijk bestuur. Het bestuur verricht haar werkzaamheden onbezoldigd en bestaat sinds 18 mei 2018 uit de volgende personen:

 • voorzitter: Rob Bijl
 • penningmeester: Henk Mulder
 • secretaris: Ben Roelands
 • vacature: bestuurslid met kennis en ervaring op het gebied van fondsenwerving en marketing

het Chevallierfonds
Het Chevallierfonds is een onafhankelijke stichting die door middel van een eenmalige financiële donatie o.a. cliënten van GGz Centraal een steuntje in de rug geeft. Het doel is mensen helpen mee te doen in de samenleving.  Ga naar de website van het Chevallierfonds.

zingeving, levensbeschouwing en geloofszaken 
Bent u bij GGz Centraal in behandeling, dan kunt u – ongeacht uw achtergrond – voor ondersteuning op het gebied van zingeving, levensbeschouwing en geloofszaken een beroep doen op een van de geestelijk verzorgers. Lees meer over de geestelijke verzorging.

ondersteuning van naasten
Hebt u te maken met een familielid of vriend die psychiatrische problemen heeft? Dan kan dit veel vragen oproepen. U kunt met uw vragen bij de hulpverlener van uw naaste terecht. Maar als uw vragen niet naar uw tevredenheid worden beantwoord, of u verschilt van mening met de hulpverleners over de aanpak van de problematiek, dan kunt u terecht bij de familievertrouwenspersoon (FVP). De FVP geeft advies, ondersteuning en kan bemiddelen tussen u en de hulpverlener.