Dringend psychiatrische hulp nodig? Kent u iemand die gevaar loopt of gevaar veroorzaakt als er niet onmiddellijk en binnen 24-uur hulp komt?

Soms dreigt er door psychische problemen gevaar. Voor de persoon zelf of voor de omgeving. Dan kan het nodig zijn snel in te grijpen. Wij ontwikkelden voor de acute behandeling van mensen met een (dreigende) psychiatrische crisis een zorgprogramma. De zorg is – zo nodig – 24 uur per dag beschikbaar.

We bieden behandelmodules aan. Bijvoorbeeld gesprekken, onderzoeken of medicatiebegeleiding. En we hebben verschillende behandelvormen. Zoals ambulante, deeltijd- en klinische behandeling. De keuze bepalen we – voor zover mogelijk – samen met u.

Bent u nog niet bij ons in behandeling? Dan kan de (huis)arts of politie de crisisdienst voor u inschakelen.

Bent u al wel in behandeling bij ons? Dan kan de behandelaar u naar het zorgprogramma acute psychiatrie verwijzen.

Bent u verwijzer? Dan beschikt u als het goed is over het telefoonnummer van de crisisdienst. Mocht u niet over het juiste nummer beschikken dan kunt u ook bellen met 0341 566911.

Voor wie?

Acute psychiatrie is bedoeld voor mensen die ernstig zijn ontregeld of zijn vastgelopen. Door bestaande psychiatrische problemen of door een psychische crisis. U geeft zelf aan, of de behandelaar of een verwijzer, dat ingrijpen op korte termijn – of binnen 24 uur – noodzakelijk is.

De problemen zijn vaak ernstig en zwaar. Ook voor naasten. Daarom betrekken we hen graag bij de behandeling. Maar alleen in overleg met de cliënt.

Vrijwillig of onvrijwillig

Meestal is de behandeling op eigen verzoek. Soms is een gedwongen opname noodzakelijk. Dit kan door de Wet verplichte ggz (Wvggz). Door middel van een crisismaatregel of zorgmachtiging. Op deze pagina vindt u ons filmpje waarin we kort uitleggen wat de Wvggz inhoudt.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
Ik Accepteer

Wat doen wij als er sprake is van een crisis?

Bent u door de huisarts of politie bij ons aangemeld? Dan heeft u binnen 24 uur een gesprek met 2 medewerkers van de crisisdienst. Dit gesprek kan op het kantoor van de crisisdienst zijn. Maar ook bij u thuis of op de plaats waar u zich bevindt. Een van de medewerkers noemen we de ‘crisisinterventor’. Dit is meestal een sociaalpsychiatrisch verpleegkundige. De andere medewerker is een arts/psychiater. Zij bespreken hun bevindingen altijd met de eindverantwoordelijke psychiater en daarna met u. Bij twijfel kunnen zij een extra gesprek met deze eindverantwoordelijke psychiater regelen.

 • Bent u niet bij ons in behandeling? Dan kunnen we u voor onderzoek en behandeling verwijzen naar het zorgprogramma acute psychiatrie.
 • Bent u al wel bij ons in behandeling? Dan zorgt de crisisdienst voor een passende oplossing. Om de crisis af te wenden en u zo snel mogelijk terug te verwijzen naar uw eigen behandelaar.

We streven er naar dat u – en uw naasten – zo snel mogelijk weten wat er aan de hand is. Ook kijken we samen wat er nodig is om de crisis af te wenden. We bespreken wat u daarin zelf kunt doen. En welke ondersteuning nodig of noodzakelijk is.

Behandeling die bij u past

We kijken samen of behandeling bij ons nodig is. Dat is niet altijd het geval. Soms kunnen mensen – eventueel met ondersteuning van anderen – weer verder. Of is andere zorg meer passend. Is behandeling binnen ons programma acute psychiatrie nodig? Dan bespreken we samen welke behandeling het beste past. Met uw naasten en eventueel de huidige behandelaar erbij. We kijken daarbij niet alleen naar de ernst van de klachten maar ook naar uw persoonlijke situatie.

Ons behandelaanbod verschilt per locatie. Zowel de behandelmodules als behandelvormen. Samen met de regiebehandelaar beslist u welke behandeling het beste bij u past.

Bij de start van uw behandeling bespreekt de behandelaar de behandeldoelen. Deze behandeldoelen nemen we op in uw behandelplan en dossier. We evalueren de behandeling regelmatig met u (en uw naasten). Dit doen we met behulp van een vragenlijst (de zgn. ROM-vragenlijst). Tijdens deze evaluaties beslissen we samen of we de behandeling afronden of voortzetten. Soms blijkt op zo’n moment dat we de behandeling of behandeldoelen moeten bijstellen.

Hoe intensief?

We richten alle behandelingen binnen het programma acute psychiatrie op het beëindigen van de crisissituatie. De behandeling is bij voorkeur ambulant. Dat wil; zeggen dat u gewoon thuis blijft wonen. Is de situatie daarvoor te ernstig? Dan kunnen we deeltijdbehandeling of een opname regelen. Bij deeltijdbehandeling komt u één of meer dagdelen naar ons voor behandeling. Bij een opname verblijft u bij ons in één van onze klinieken.

We kijken samen met u – en met uw naasten en eventueel de behandelaar – welke zorg op dat moment het beste past.

Zodra de crisis over is, ronden we de behandeling af. We brengen de verwijzer hiervan op de hoogte.

Welke behandelmogelijkheden zijn er vanuit het programma acute psychiatrie?

Na beoordeling van de crisissituatie volgen er verschillende gesprekken. Tussen u, uw naasten en een medewerker van de crisisdienst. Deze gesprekken zijn op het kantoor van de crisisdienst of bij u thuis. Soms een paar keer per week. Het gaat dan bijvoorbeeld over hoe het met u gaat of over uw medicatie. Daarnaast is het mogelijk dat we verder onderzoek doen. Of we verwijzen u door naar een andere, beter passende behandeling.

De crisisdienst behandelt 2 tot 6 weken. We kunnen nog een aantal vervolggesprekken voeren om de behandeling af te ronden.

IHT biedt intensieve psychiatrische thuiszorg. Door het inzetten van IHT kunnen we opname in de kliniek voorkomen of zo kort mogelijk houden. Het IHT-team bestaat uit psychiater(s), arts-assistenten, (sociaalpsychiatrisch) verpleegkundigen.

In het begin bezoeken we u best vaak. Mogelijk verschillende bezoeken per week of zelfs per dag. Dagelijks bespreken we uw situatie binnen het IHT-team. Als we het belangrijk vinden om de behandeling aan te passen dan bespreken we dit met u.

U krijgt ondersteuning bij allerlei activiteiten en bij uw medicatiegebruik. We bepalen samen waarbij u hulp kunt gebruiken. Dit leggen we vast in een behandelplan. Bent u het eens met het behandelplan? Dan start de zorg vanuit het IHT-team.

Het IHT-team rondt de behandeling het liefst binnen 6 weken af. Zij gaan tot maximaal 12 weken door als dat nodig is.

Kunt u nog wel in de weekenden en avonden thuis zijn? Maar is ambulante behandeling niet voldoende? Dan kunt u kortdurend deeltijdbehandeling volgen. In het eerste gesprek bepalen we of deeltijd passend is. En welke doelen belangrijk zijn. We vinden het fijn als uw naasten erbij zijn. Tijdens de acute deeltijdbehandeling gaan we de problemen verhelderen. Deze groepsbehandeling richt zich op het verminderen van de crisissituatie. We behandelen de psychiatrische klachten en brengen structuur aan in uw dagelijks leven. U komt verschillende dagdelen naar onze locatie. U kunt in de behandeling groepsgesprekken en activiteiten verwachten.

De behandeling op de acute deeltijd is maximaal 6 weken. Daarna bouwen we de behandeling af en zoeken we – zo nodig – een vervolgprogramma.

Een crisissituatie kan ernstig gevaar opleveren. Voor uzelf of voor anderen. Als we dit niet met andere behandelmodules kunnen stoppen, dan is een opname nodig. Soms is een gedwongen opname noodzakelijk. Dit kan alleen door de Wet verplichte ggz (Wvggz). Door middel van een crisismaatregel of een zorgmachtiging. Hier vindt meer informatie over de Wvggz.

Onze klinieken hebben – afhankelijk van de locatie – verschillende afdelingen; care, medium care en high intensive care. Welke afdeling passend is, hangt af van het gevaar. Dit bespreken we samen.
De behandeling bestaat meestal uit:

 • eerste gesprek (intake): verheldering van de problemen en lichamelijk onderzoek
 • veiligheid
 • structuur aanbrengen
 • inzicht krijgen in je ziekte
 • gesprekken met u alleen en met uw naasten samen
 • medicijnen

We proberen de behandeling binnen 4 tot 6 weken af te ronden. En het liefst eerder. Bijvoorbeeld door ‘IHT’ in te zetten.

Als u bij ons in behandeling komt, krijgt u een account voor ons online cliëntportaal Karify. U vindt hier belangrijke informatie over het zorgprogramma.

Tijdens uw behandeling kunt u via Karify:

 • veilig met uw behandelaar communiceren
 • een bibliotheek met nuttige informatie raadplegen
 • huiswerkopdrachten maken
 • op ieder gewenst moment uw online dossier bekijken

Bent u tevreden over onze zorg? Of zijn er zaken die volgens u beter kunnen? We zetten verschillende instrumenten in om dat te weten te komen. Vragenlijsten, spiegelgesprekken, kwaliteitstoetsing vanuit cliëntperspectief en een cliëntenpanel. Ga naar meer info als u hierover meer wilt lezen.

We willen bijdragen aan de ontwikkeling van de best beschikbare behandelingen. Nu en in de toekomst. Daarom doen we ook aan wetenschappelijk onderzoek. Mogelijk vragen we u of we gegevens over uw klachten en uw behandeling mogen gebruiken voor onderzoek. Het staat geheel vrij dit te weigeren. Wilt u wel deelnemen aan onderzoek? Dan zorgen we er uiteraard voor dat we de gegevens anoniem opslaan en dat ze niet herleidbaar zijn.