De kwaliteitstoetsing vanuit cliëntenperspectief is een onderzoek naar hoe cliënten de zorg binnen GGz Centraal ervaren.

Dit onderzoek is gericht op verschillende zorgonderdelen zoals de klinieken, FACT-teams, dagactiviteitencentra en verslavingszorg. Elk jaar onderzoeken we een ander onderdeel van de organisatie.

Wie doet het onderzoek?
De cliëntenraden van GGz Centraal organiseren het onderzoek. Zij werken hierbij samen met een onderzoekscommissie van het LSR (Landelijk Steunpunt Medezeggenschap). Deze onderzoekscommissie bestaat uit een onderzoeker en een aantal ervaringsdeskundigen. Voor de kwaliteitstoetsing voert de onderzoekscommissie gesprekken met cliënten, medewerkers, teamleiding, management en directie. Voorafgaand aan deze gesprekken zal ook de cliëntenraad cliënten en medewerkers spreken om informatie te verzamelen over de te onderzoeken afdeling.

Uw mening is belangrijk
De onderzoekscommissie wil graag van cliënten weten hoe zij de zorg ervaren en wat zij vinden van bepaalde onderwerpen. U kunt hierbij denken aan onderwerpen als informatieverstrekking, bejegening door de hulpverleners, medicatie en bereikbaarheid van diensten. De onderzoekscommissie vraagt ook aan medewerkers wat zij van de geboden zorg vinden en of ze denken dat het anders of  beter zou kunnen.

Door aan de kwaliteitstoetsing mee te doen kunnen cliënten hun stem laten horen en suggesties aandragen voor verbetering van de kwaliteit van zorg.  Medewerkers kunnen de aanbevelingen uit het onderzoek gebruiken om de zorg nog beter aan te passen op de behoeften van cliënten. De kwaliteitstoetsing biedt ook medewerkers de mogelijkheid om zaken op het gebied van cliëntenzorg onder de aandacht te brengen in de organisatie.

Rapporten en verbeterplannen
Op basis van alle gesprekken met cliënten, medewerkers, teamleiding, management en directie schrijft de onderzoekscommissie een rapport met conclusies en aanbevelingen. Alle informatie uit gesprekken wordt vertrouwelijk behandeld en anoniem in het onderzoeksrapport verwerkt. Het rapport wordt gepresenteerd in het bijzijn van directie, de betrokken medewerkers en cliënten(raad).

Vervolgens maken de teams verbeterplannen. Deze verbeterplannen worden ook weer gepresenteerd aan de betrokken medewerkers, cliënten(raad), directie en de raad van bestuur. Na een half jaar evalueert de cliëntenraad met de teams de uitvoering van de verbeterplannen.

Eerdere onderzoeken naar cliëntervaring
In de afgelopen jaren hebben diverse onderzoeken plaatsgevonden. Zoals in 2018/2019 ‘Kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief Jeugd Fornhese’ (12-18 jaar) bij verschillende locaties van Fornhese. In 2019/2020 het ‘Kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief bij verslavingszorg Veluwe & Veluwe Vallei’. De rapporten en verbeterplannen van deze onderzoeken kunt u hieronder downloaden. Mocht u belangstelling hebben voor rapporten en beterplannen van voor 2019 dan zijn deze op te vragen bij: kwaliteitstoetsing@ggzcentraal.nl.

Onderzoek cliëntervaring behandelplan Gooi en Vechtstreek
Eind 2020 is, in opdracht van de cliëntenraad, een ‘kwaliteitsonderzoek behandelplan’ gestart bij FACT en het poliklinisch team Hilversum van de regio Gooi en Vechtstreek. Het rapport van het onderzoek is in juni 2021 aangeboden aan de directie van Gooi en Vechtstreek. Vanuit de aanbevelingen en conclusies uit het rapport schrijven de teams een verbeterplan. Zowel de uitkomsten van het rapport als de verbeterplannen zullen in het najaar worden gepresenteerd aan betrokken medewerkers, cliënten(raad), directie en de raad van bestuur. Het rapport kun u hier downloaden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Melanie Schenning, kwaliteitstoetsing@ggzcentraal.nl.

Rapporten en verbeterplannen van kwaliteitstoetsingen
> verbeterplan verslavingszorg Veluwe en Veluwevallei
> rapport kwaliteitstoetsing verslavingszorg Veluwe en Veluwevallei
verbeterplan Fornhese Amersfoort
> verbeterplan Fornhese Ermelo
> verbeterplan Fornhese Hilversum
> verbeterplan Fornhese Almere deeltijd
verbeterplan Fornhese Almere kliniek
> rapport kwaliteitstoetsing Fornhese