De kwaliteitstoetsing vanuit cliëntenperspectief is een onderzoek naar hoe cliënten de zorg binnen GGz Centraal ervaren.

Dit onderzoek is gericht op verschillende zorgonderdelen zoals de klinieken, FACT-teams, dagactiviteitencentra en verslavingszorg. Cliëntenraden onderzoeken met regelmaat een onderdeel van de organisatie. Cliënten sturen hierdoor mee op kwaliteit, merkbaar en zichtbaar, met aansluiting op organisatiethema’s. Dit om uiteindelijk meer invloed te hebben en echt voor verandering te zorgen.

Innovatieve doorontwikkeling

Kwaliteitstoetsing vanuit cliëntenperspectief was toe aan een innovatieve doorontwikkeling. Afvaardigers vanuit alle cliëntenraden hebben gedurende 4 maanden op een interactieve manier gewerkt aan een vernieuwende werkwijze, onder begeleiding van innovatie bureau Six Fingers,
De motivatie en ambitie was om opnieuw te kijken naar het proces, ontwikkelen van een vernieuwende manier van onderzoek doen, meer MET, DOOR en VOOR de cliënten en zorgen dat er écht iets verandert.

Aandachtpunten

  • een eenvoudiger en vernieuwender proces van toetsing waarin cliënten/cliëntenraden eigen regie en eigenaarschap ervaren
  • goede verbinding met de achterban (cliënten)
  • vernieuwende tools om meer cliënten te bereiken
  • meer continuïteit in de onderzoeken
  • een goede terugkoppeling aan alle betrokkenen
  • beter aansluiten bij de kwaliteitsmetingen van de organisatie
  • en tot slot een goede monitoring op de geadviseerde verbeterpunten.

Tijdens dit innovatietraject zijn diverse ondersteunende tools ontwikkeld om te gebruiken bij een toetsing. Vanaf januari werken diverse cliëntenraden in een pilot met deze nieuwe werkwijze en tools. In het voorjaar worden deze resultaten, met de nieuwe toolbox en werkwijze, gepresenteerd aan de raad van bestuur en diverse belangstellenden.

Wie doet het onderzoek?

De cliëntenraden van GGz Centraal organiseren het onderzoek en voeren het uit. Afhankelijk van de onderzoeksvraag wordt bepaald welke tool of ondersteuning cliëntenraden hierbij nodig hebben. Op diverse momenten in het onderzoek kan gebruik worden gemaakt van de expertise van het LSR (Landelijk Steunpunt Medezeggenschap).

Uw mening is belangrijk

De cliëntenraad wil graag van cliënten weten hoe zij de zorg ervaren en wat zij vinden van bepaalde onderwerpen. U kunt hierbij denken aan onderwerpen als informatieverstrekking, bejegening door de hulpverleners, medicatie en bereikbaarheid van diensten. De cliëntenraad vraagt ook aan medewerkers wat zij van de geboden zorg vinden en of ze denken dat het anders of beter zou kunnen.
Door aan de kwaliteitstoetsing mee te doen kunnen cliënten hun stem laten horen en suggesties aandragen voor verbetering van de kwaliteit van zorg. Medewerkers kunnen de aanbevelingen uit het onderzoek gebruiken om de zorg nog beter aan te passen op de behoeften van cliënten. De kwaliteitstoetsing biedt ook medewerkers de mogelijkheid om zaken op het gebied van cliëntenzorg onder de aandacht te brengen in de organisatie.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
Ik Accepteer

Rapporten en verbeterplannen

Er vindt altijd een terugkoppeling plaats van de conclusies en aanbevelingen aan de deelnemers, directie, medewerkers en andere betrokkenen. Afhankelijk van het type onderzoek wordt bepaald op welke manier de terugkoppeling plaatsvindt. Bij voorkeur is de terugkoppeling kort, duidelijk en overzichtelijk.
De cliëntenraad presenteert de uitkomsten aan de directie en/of raad van bestuur. Teams maken verbeterplannen vanuit de aanbevelingen. De cliëntenraad evalueert na een half jaar met de teams de uitvoering van de verbeterplannen.

Eerdere onderzoeken naar cliëntervaring

In de afgelopen jaren hebben diverse onderzoeken plaatsgevonden. Zoals in 2019/2020 het ‘Kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief bij verslavingszorg Veluwe & Veluwe Vallei’ en in 2021 het onderzoek behandelplan in Gooi en Vechtstreek. De rapporten en verbeterplannen van deze onderzoeken kunt u hieronder downloaden. Mocht u belangstelling hebben voor rapporten en beterplannen van voor 2019 dan zijn deze op te vragen bij: kwaliteitstoetsing@ggzcentraal.nl.

Rapporten en verbeterplannen van kwaliteitstoetsingen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Melanie Schenning, kwaliteitstoetsing@ggzcentraal.nl.