Bij GGz Centraal kunnen artsen zich na het behalen van het artsexamen specialiseren tot psychiater.

Wij hebben één van de grootste A-opleidingen van Nederland met een instroom van 12 plaatsen per jaar.

Opleiders

 • Dr. Harold J.G.M. van Megen is de A-opleider van GGz Centraal (speciale aandacht: psychotherapie)
 • Dr. Didi Rhebergen is waarnemend A-opleider van GGz Centraal (speciale aandacht: onderzoek)
 • Dr. Jeroen Hollestelle deelopleider (aandachtsgebied: ouderenpsychiatrie)
 • Dr. Annette Boelen, deelopleider (aandachtsgebied: kinder- & jeugdpsychiatrie)

Medisch

Het profiel van de opleiding is medisch. Dit wil zeggen dat onderzoek en diagnostiek de basis vormen voor de behandeling.
Behandeling vindt plaats conform de landelijke richtlijnen en protocollen.

Opleiding

De A-opleiding tot psychiater duurt 4,5 jaar.
De opleiding start met een algemeen gedeelte van 3 jaar, gevolgd door een 1,5 jaar keuze context (b.v. volwassenenpsychiatrie, kinder- en jeugdpsychiatrie, ouderenpsychiatrie, wetenschap, psychotherapie of beleidspsychiatrie).

In 2020 is het nieuwe landelijke opleidingsprogramma ‘De Psychiater’ van start gegaan (zie ook de website van de NVvP voor nadere details). De belangrijkste verschillen met het oude HOOP plan zijn:

 1. De opleiding leidt op tot psychiater met kennis van en ervaring in levenslooppsychiatrie. De overlap in leeftijdsgebieden geeft het belang aan van kennis van de transitiepsychiatrie en vervroegde veroudering.
 2. Het behalen van een aantekening in de aandachtsgebieden Kinder- en Jeugdpsychiatrie, Volwassenenpsychiatrie en Ouderenpsychiatrie maakt geen onderdeel meer uit van de eindtermen van de opleiding.
 3. De AIOS kan zich wel (facultatief) profileren in de levensfasecontexten ‘Kinder- en jeugd’, ‘Ouderen’ en/of andere aangeboden of zelfgekozen vakinhoudelijke of vakoverstijgende onderwerpen of keuzecontexten (wetenschap, beleidspsychiatrie enz.)
 4. De opleiding is activiteits- en praktijkgericht ingericht. Entrustable Professional Activities (EPA’s) en de ontwikkeling naar bekwaamheidsniveaus vormen het uitgangspunt voor de opleiding. Per EPA wordt vastgesteld of de AIOS de vereiste kennis, vaardigheden en attitude heeft verworven.
 5. De AIOS neemt de regie in de eigen opleiding.
 6. Er zijn maatschappelijke stages opgenomen.
 7. Er zijn leerlijnen ingericht rond drie dimensies in het handelen van de psychiater: de psychiater als medisch expert (psychotherapie en neurobiologie), de betrokkenheid van de psychiater in het sociaal maatschappelijk domein en de psychiater als professional (leertherapie, mentoraat, reflectie)
 8. De opleiding biedt betere aanknopingspunten voor leveren van maatwerk, vooraf vrijstellen, tussentijds bekwaam verklaren, versnellen en indien nodig: verlengen van de opleidingsduur.
 9. Landelijk actuele maatschappelijke thema’s, zoals: ‘gendersensitieve zorg’, ‘kwetsbare ouderen’, ‘medisch leiderschap’ en ‘doelmatigheid’ krijgen een herkenbare plaats in de opleiding.

De Grote Lowijs Onderwijsprijs

Voor de beste onderwijsprestatie hebben we ‘De Grote Lowijs Onderwijsprijs’ in huis. De prijs is bedoeld voor de AIOS die gedurende een kalenderjaar gemiddeld over vier toetsen van het landelijk psychiatrie onderwijs de hoogste score heeft behaald.

Opleidingsplaatsen en locaties A-opleiding

Jaarlijks kunnen 12 artsen instromen in de opleiding tot specialist (AIOS). De opleiding start begin april en begin oktober. AIOS’en kunnen alle onderdelen van de opleiding binnen GGz Centraal volgen op een van de locaties in: Ermelo, Amersfoort, Harderwijk, Lelystad, Almere en Hilversum.
Je kunt de opleiding na het eerste jaar in deeltijd (80%) volgen.

Co-assistenten

Binnen GGz Centraal werken 7 co-assistenten op afwisselende plekken. We hebben 4 plaatsen in Ermelo, 2 in Amersfoort en 1 in Hilversum.

Solliciteren

Solliciteren kan het hele jaar door via onze vacaturesite. Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure kun je terecht bij Evelien Schreuder, secretaresse A-opleiding, telefoon 06-23553797 of e.schreuder@ggzcentraal.nl.

Contact

Secretariaat A-opleiding
Evelien Schreuder
telefoon 06-23553797
e.schreuder@ggzcentraal.nl

Secretariaat psychiatrie-onderwijs
Ingrid de Bruine
telefoon 06-13504335
psychiatrieonderwijs@ggzcentraal.nl

Psychiaters in opleiding kunnen zich bij ons specialiseren binnen het aandachtsgebied volwassenenpsychiatrie, kinder- en jeugdpsychiatrie of ouderenpsychiatrie.

Aandachtsgebied volwassenenpsychiatrie
Voor de opleiding tot volwassenenpsychiater zijn verschillende gespecialiseerde stages beschikbaar, variërend van verdiepingsstages psychotherapie tot verslavingspsychiatrie of beleidspsychiatrie. De deelopleider volwassenenpsychiatrie stelt in overleg met de AIOS het aandachtsgebied vast.

Aandachtsgebied kinder-en jeugdpsychiatrie
In het aandachtsgebied kinder– en jeugdpsychiatrie doet de AIOS ervaring op met infants, kinderen en jongeren als ook met consultatie en spoedeisende kinder- en jeugdpsychiatrie. Daarnaast is er lokaal onderwijs in Ermelo en Amersfoort met patiëntenpresentaties, psychotherapeutische vaardigheden en klinische referaten.

Aandachtsgebied ouderenpsychiatrie
Het aandachtsgebied ouderenpsychiatrie bestaat uit een klinische stage van twaalf maanden, op locatie Ermelo, en een ambulante stage van twaalf maanden, op locatie Hilversum. Tijdens het klinische deel doet de AIOS niet alleen uitgebreide ervaring op met de psychiatrische behandeling van klinisch opgenomen oudere patiënten, maar ook met de somatische zorg voor deze patiëntengroep (in nauwe samenwerking met een klinisch geriater en neuroloog). Daarnaast kun je tijdens de klinische stage een E.C.T. aantekening halen.

Tijdens het ambulante deel doet de AIOS naast de ambulante psychiatrische behandeling ook ervaring op met specifieke psychotherapeutische behandelvormen voor oudere patiënten. En met consultatie in verzorgings- en verpleeghuizen. Door deelname aan het multidisciplinaire overleg van een geheugenpoli ontstaat ervaring over de diagnostiek van cognitieve problemen. Tijdens het aandachtsgebied ouderenpsychiatrie volgt de AIOS landelijk, modulair onderwijs.

Hieronder vind je algemene informatie over en het onderwijsprogramma van de basisopleiding tot psychiater.

Secundaire arbeidsvoorwaarden
Tijdens de basisopleiding kun je meewerken aan wetenschappelijk onderzoek en je certificeren voor elektroconvulsieve therapie (ECT). Elke arts in opleiding tot specialist heeft een eigen budget om aan congresbezoeken te spenderen. In de eerste drie jaar bezoek je eenmalig de ‘annual meeting van American Psychiatric Association’ (APA) in de VS.

Cultuur en omgeving
Naast de zuiver medisch psychiatrische aspecten van het vak is er veel aandacht voor culturele en omgevingsfactoren en de wisselwerking daartussen. We werken aan persoonlijke vorming zowel op het gebied van de attitude als psychiater als op wetenschappelijk gebied. In het onderwijs gaat het ook over de somatische aspecten van het psychiatrievak en over psychologie. In aanvulling op het algemene (regionale, consortium) onderwijs komt dit aan de orde binnen het lokale onderwijs en door cultuuravonden bij de opleider thuis. De AIOS sluit de opleiding af met een eindreferaat.

Uitgangspunt
Uitgangspunt is dat de arts in opleiding:

 • leert het vak psychiatrie zelfstandig in al haar facetten uit te voeren
 • goed op de hoogte is van nieuwe ontwikkelingen
 • relevante literatuur kritisch weet te beoordelen

Het uiteindelijk doel van de opleiding is het afleveren van vakbekwame, competente medisch specialisten.

Opbouw basisprogramma
De start is per 1 april of 1 oktober. Het basisgedeelte van de opleiding volgt het landelijk onderwijs in Amersfoort, op locatie Zon & Schild. Daarnaast geven we intern onderwijs in Ermelo, op locatie Veldwijk. Voor het landelijk onderwijs in Amersfoort volg je modules, verdeeld over vijf semesters. Je sluit iedere module af met een toets. Voor meer informatie over het landelijke psychiatrieonderwijs in Amersfoort verwijzen wij naar het onderwijssecretariaat.

Onderwijsprogramma tijdens de basisopleiding
Naast het consortiumonderwijs dat elke donderdagochtend plaatsvindt, is er een lokaal onderwijsprogramma bestaande uit de volgende onderdelen:

 • wekelijkse klinische presentaties
 • maandelijks literatuur referaten en somatisch onderwijs
 • gespreksvaardigheid
 • psychodynamisch onderwijs
 • beleidspsychiatrie
 • medische statistiek
 • neuropsychologie

Naast de maandelijkse refereeravonden zijn er drie à vier referaten per jaar op de woensdagochtend, waar een specialist in een deelgebied van de psychiatrie een lezing geeft. Deze lezingen hebben het karakter van een workshop. In de zomer is er een meer algemeen aanbod, bestaande uit onder meer boek- en filmbesprekingen over de voor de psychiatrie relevante onderwerpen.

Binnen GGz Centraal werken 7 co-assistenten op afwisselende plekken.

We hebben vier plaatsen in Ermelo, twee in Amersfoort en één in Hilversum. Wij bieden de co-schappen aan op acute opname afdelingen voor volwassenen of ouderenpsychiatrie. Naast de reguliere co-schappen bieden we mogelijkheden voor keuze co-schappen en semi-arts stages.

Afwisselend aanbod
Over het algemeen zijn de co-assistenten zeer tevreden over onze werkplekken. Wij koppelen hen aan één A(N)IOS die ze ook begeleid. Het afwisselende aanbod op de acute afdelingen en de mogelijkheid tot zelfstandig werken maken deze stages zeer leerzaam. Een groot pluspunt is ook het structurele en goed verzorgde onderwijs. Hieraan nemen o.a. onze A-opleider Harold van Megen, professor Peter van Harten, ziekenhuisapotheker en de deelopleiders van kinderen en jeugd- en ouderenpsychiatrie deel.

Keuze co-schappen en semi-arts stages
Naast de reguliere co-schappen bieden we mogelijkheden voor keuze co-schappen en semi-arts stages. Hierin is te kiezen voor een aandachtsgebied.

 • angst/dwangstoornissen (centrum voor psychotherapie, Marina de Wolf)
 • kinder- en jeugdpsychiatrie (Fornhese)
 • verslavingszorg

Het programma voor deze keuze co-schappen of semi-arts stages stellen we in overleg samen.

Jaarlijks kunnen twaalf nieuwe artsen instromen in de opleiding tot specialist (AIOS). Binnen GGz Centraal werken zeven co-assistenten op afwisselende plekken.

AIOS
De opleiding start begin april en begin oktober. We bieden alle onderdelen van de opleiding aan binnen GGz Centraal, op de volgende locaties: Ermelo, Amersfoort, Harderwijk, Lelystad, Almere, Hilversum. Je kunt de opleiding na het eerste jaar in deeltijd (80%) volgen.

De opleiders van de A-opleiding zijn:

GGz Centraal organiseert regelmatig online refereerbijeenkomsten op de eerste maandag van de maand (dit kan in de vakantieperiodes afwijken).

Er zijn in principe altijd twee voordrachten, spreker 1  voor de pauze en spreker 2 nadien.

We streven we ernaar mensen uit te nodigen die nieuw onderzoek kunnen presenteren. Zo vragen we een net gepromoveerde collega om zijn/haar proefschrift te bespreken. Deze refereeravonden zijn geaccrediteerd.

Meer informatie of contact
congresbureau@ggzcentraal.nl

De A-opleiding werkt samen met de andere opleidingen.

Ook buiten GGz Centraal heeft de A-opleiding samenwerkingsverbanden. Onderzoek en innovatie hebben een aparte binding met de A-opleiding.

Consortium Midden-Nederland
De A-opleiding is onderdeel van het Consortium Midden-Nederland (samen met de A-opleiding Altrecht en de divisie psychiatrie van het Universitair Medisch Centrum Utrecht). Vanuit het consortium organiseren we centraal cursorisch onderwijs, tijdens het basisdeel van de opleiding. We volgen daarbij het landelijk onderwijs psychiatrie.

Samenwerking
GGz Centraal verzorgt naast de A-opleiding ook de P-opleidingen en de opleidingen tot geriater, tot verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Er is nauwe samenwerking tussen de genoemde opleidingen en we organiseren gemeenschappelijk refereeravonden.

Op wetenschappelijk gebied werken we bij het psychoseonderzoek samen binnen het landelijke onderzoek ‘Geestkracht’, voor angst- en dwangstoornissen is er een samenwerkingsverband met GGz Buiten-Amstel (Vrije Universiteit), Overwaal (Lent), GGz Nijmegen, UMC Maastricht, NOCDA (Netherlands OCD association) en NEDKAD (Nederlands kenniscentrum voor angst en depressie).

Onderzoek en innovatie
Onderzoek en innovatie zijn de motor van ons vak en daarom ook nauw met de psychiatrieopleiding verbonden. Bij GGz Centraal verrichten we dan ook veel en baanbrekend onderzoek, onder andere op het gebied van farmacogenetica, psychose en angst- en dwangstoornissen. Altijd in nauwe relatie met de verschillende universitaire centra. In overleg kun je de opleiding tot psychiater combineren met een promotietraject, volgens een zogenaamde ‘AGIKO’-constructie. Ook AIOS’en die geen promotietraject volgen stimuleren wij om tijdens de opleiding, bijvoorbeeld als deelstage tijdens het aandachtsgebied, deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek.

Nadere informatie over de verschillende onderzoekslijnen, en recente publicaties binnen deze lijnen: lees verder bij het onderdeel wetenschappelijk onderzoek.