Medezeggenschap is binnen GGz Centraal geregeld in de centrale cliëntenraad en de ondernemingsraad.

De centrale en regionale cliëntenraden
De centrale cliëntenraad behartigt alle belangen van alle cliënten / patiënten van heel GGz Centraal. Conform de Wet Medezeggenschap Clienten in de Zorg (WMCZ) brengt de centrale cliëntenraad gevraagd en ongevraagd advies uit aan de raad van bestuur. De centrale cliëntenraad bestaat uit vertegenwoordigers van de 5 regionale cliëntenraden.

De ondernemingsraad
In de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) staat precies vermeld waar de ondernemingsraad invloed op kan uitoefenen. De ondernemingsraad kan al naar gelang het onderwerp advies of instemming geven.

De familieraad
Naast deze raden hebben wij binnen GGz Centraal op regionaal niveau ook familieraden. Zij zijn gesprekspartner van de directie van een regio.
De volgende familieraden zijn actief: