Op de Weststingel zijn verschillende behandelteams werkzaam: het team ouderenpsychiatrie, het diagnostiek en vroege interventieteam, het FACT-team, Emerhese en het HYPE-team.

Kinderen en  jongeren kunnen  – ook op deze locatie Westsingel – terecht bij Fornhese.

HYPE –  Helping Young People Early –  is een individuele ambulante behandelmethode voor jongeren van 12 tot 25 jaar die grote moeite hebben in de omgang met zichzelf en met anderen. Ze hebben (kenmerken van) een borderline persoonlijkheidsstoornis. Vaak bestaan de klachten al langer tijd en merken deze jongeren dat ze steeds opnieuw in dezelfde patronen vastlopen. Ze hebben vaak moeite om met hun emoties om te gaan, komen snel in conflicten terecht of durven niet goed voor zichzelf op te komen. Daardoor lopen relaties en vriendschappen vaak mis en is het moeilijk om werk of studie vol te houden.

wat is HYPE?
HYPE is een behandeling met als doel dat je je problemen beter leert begrijpen en dat je patronen in je relaties onderzoekt. Vervolgens kun je oefenen met nieuwe, helpende of gezonde patronen.

HYPE – oorspronkelijk ontwikkeld in Australië – is sinds 2016 gestart bij GGz Centraal in Nederland. Uit onderzoek blijkt dat deze behandeling succesvol is voor jongeren met borderlinepersoonlijkheidsproblematiek. GGz Centraal biedt deze behandeling in samenwerking met Youké, jeugd- en opvoedhulp.

de behandeling
HYPE bestaat uit maximaal 16 psychotherapiesessies. Daarnaast worden er ook gesprekken gepland waarin je dagelijks functioneren – op school, werk en in je gezin – aan de orde komt. In overleg met jou kan er ook een gesprek plaatsvinden met jou en je ouders of vriend/vriendin. Bij de start van je behandeling stel je doelen op die voor jou belangrijk zijn.
Mocht er sprake zijn van een crisissituatie, ook dan kunnen er gesprekken – en praktische ondersteuning – plaatsvinden. Deze gesprekken tellen niet mee in het maximum aantal van 16 therapiesessies.
Na afsluiting van de therapie is er een follow-up-tijd, waarin je nog een aantal keer een gesprek kunnen plannen.

aanmelden voor HYPE
Herken je je in bovenstaande tekst en wil je onderzoeken hoe het komt dat je  steeds opnieuw vastloopt? Misschien is HYPE een goede behandelmethode voor jou. Bespreek dit met je huisarts; hij of zij kan je verwijzen voor diagnostiek en behandeling bij GGz Centraal. Heb jij of heeft je huisarts vragen? Dan kun je contact opnemen met de aanmeldfunctionaris op telefoonnummer 033 4603500.

Meer informatie over HYPE.

Het diagnostiek en vroege interventieteam (DVI-team) is bedoeld voor jonge mensen (18-30 jaar, soms ouder) met een eerste psychose of randpsychotische klachten. Vaak is er sprake van een crisissituatie.
Het DVI-team onderzoekt wat er schuil gaat achter de psychotische ontregeling en start direct de behandeling gericht op herstel. Vroege interventie verkleint de impact van psychische klachten op de rest van het leven van patiënten en hun naasten. We werken in principe altijd samen met naasten van de patiënt.
De patiënt en zijn naasten hebben te maken met een vaste sociaal-psychiatrisch verpleegkundige (spv) en psychiater (eventueel in opleiding). Er zijn psycho-educatiegroepen voor patiënten en voor familieleden. We bieden psychologische behandeling, verslavingsbehandeling, maatschappelijk werk, systeemtherapie en IPS (individual placement and support) gericht op opleiding en werk. Ook is er een ervaringsdeskundige werkzaam in het team.
Hebt u een vraag? Mail naar Jolmer Wouda.

Emerhese is het gespecialiseerde behandelcentrum voor volwassenen met een autismespectrumstoornis. Op de Weststingel kunt u terecht voor diagnostiek en poliklinische behandeling.

Bestaat er een vermoeden dat een autismespectrumstoornis de oorzaak is van problemen die u ervaart? Of  is bij u een autismespectrumstoornis vastgesteld en  wilt u daar beter mee leren omgaan? Dan kan uw huisarts (of andere bevoegde verwijzer) u naar Emerhese verwijzen voor diagnostiek en/of behandeling.
Als de diagnose autismespectrumstoornis is gesteld, kan Emerhese u helpen hiermee om te gaan. Bijvoorbeeld door middel van psycho-educatie, ouder- en gezinsbehandeling, individuele en ondersteunende psychotherapie, partner- relatietherapie, ambulante behandeling, cognitieve gedragstherapie, EMDR, trajectbegeleiding arbeidsbemiddeling en farmacotherapie.

emerheseamersfoort@ggzcentraal.nl

samenwerking
Emerhese werkt samen met andere afdelingen van GGz Centraal en met andere (ggz-)instellingen als Altrecht, Kwintes, Abrona, MEE en de Kringloop Amersfoort. Ook werken we samen met scholen en onderwijsinstituten in de regio en met instanties voor arbeidsvoorziening.

Emerhese is aangesloten bij
  • het CASS 18+ (Consortium Autisme Spectrum Stoornissen voor volwassenen)
  • de NVA (Nederlandse Vereniging voor Autisme)

De afdeling ouderenpsychiatrie biedt behandeling aan ouderen met psychiatrische of ernstige psychosociale problemen. Al dan niet in samenhang met problemen van andere aard zoals op fysiek of sociaal gebied.

gerontopsychiatrie
Binnen het zorgprogramma ouderenpsychiatrie worden patiënten behandeld die een psychiatrische diagnose. De behandeling is gericht op het verminderen van symptomen en het verbeteren of – als dat mogelijk is – herstel van het functioneren. Als er sprake is van blijvende beperking,  dan is de behandeling gericht op hulp bij acceptatie ervan en op het leren hanteren van de beperking.

FACT-teams behandelen en begeleiden mensen die een ernstige psychiatrische aandoening hebben in combinatie met problemen op andere levensterreinen (wonen, werken, sociale contacten, financiën etc.). Deze behandeling en begeleiding vindt plaats in de eigen omgeving van de cliënt.
Lees meer over FACT

contactgegevens

Westsingel 41
3811 BB Amersfoort
Postbus 513
3800 AM Amersfoort
Telefoon 033 4603500 (algemeen + HYPE), DVI-team: 033 4603520
Fax 033 4603599 (algemeen + HYPE)), DVI-team: 033 4603542