Heeft u psychische klachten en zoekt u hulp? Dan is de huisarts de eerstaangewezen persoon om met u te kijken wat er aan de hand is en welke hulp het beste bij u past. Woont u in de regio Harderwijk? Dan is de kans groot dat uw huisarts u verwijst naar onze locatie.

Onze werkwijze

Wij behandelen (jong) volwassenen met psychische problemen. De behandeling vindt plaats bij onze polikliniek.

Welke aandoeningen behandelen wij?

 • persoonlijkheidsproblemen
 • stemmingsklachten, waaronder bipolaire stoornissen
 • angstklachten
 • autisme
 • traumaklachten

Aanmelden en wachttijden

Huisartsen en andere hulpverleners uit de basis-GGZ en specialistische GGZ kunnen mensen rechtstreeks aanmelden voor specialistische behandeling bij onze polikliniek. Voor andere zorgprofessionals geldt dat hun aanmelding medeondertekend dient te worden door een huisarts of psychiater.

Intake en behandeling

Als u verwezen bent door een huisarts of een andere verwijzer, nodigen wij u uit voor een eerste gesprek (intake) met een medewerker. Graag zien we dat u bij dit eerste gesprek iemand meeneemt uit uw eigen omgeving. In dat gesprek kijken wij samen naar het probleem waarvoor u aangemeld bent en of wij de juiste instelling zijn voor behandeling van het probleem. Als dat zo is, bepalen wij met u samen wat de best passende behandeling is. Belangrijke vragen bij de intake zijn:

 • Wat kunt u doen?
 • Wat kan uw omgeving doen?
 • Welke vraag is er voor ons?

De behandeling is met name groepsbehandeling. Tijdens de intakefase spreken wij met u alle mogelijkheden van groepsbehandeling door. Elke 3 maanden bespreken wij met u uw behandeling. Hierbij kijken wij met u naar de doelen die we samen tijdens het intakeproces hebben afgesproken en of u deze al gehaald heeft. Wij streven ernaar de behandeling na een jaar met goed resultaat weer af te sluiten.

Opschaling van onze zorg aan (jong) volwassenen en ouderen

Als de problematiek te ernstig is om de behandeling vanuit thuis vorm te geven, kunnen wij de zorg opschalen met bv. Intensive Home Treatment (IHT), FACT of klinische behandeling.

Onze behandelvisie

Wij omarmen de visie van Machteld Huber. Daarbij ligt de nadruk op veerkracht en niet op ziekte. Op eigen regie, autonomie en vertrouwen. Dat vindt u ook terug in onze visie op patiëntenzorg.

.

Wanneer kunnen wij geen behandeling bieden?

 • Als de problemen zo ernstig en bedreigend zijn, dat wij ze niet binnen de polikliniek kunnen hanteren. Denk dan bijvoorbeeld aan een ernstige psychotische depressie met suïcidaliteit, gewelddadig gedrag, een manische psychose enzovoort. Dan is behandeling in het programma 24-uurszorg / acute psychiatrie (in een besloten afdeling) een beter alternatief
 • Als er sprake is van een acute psychose. Dan is behandeling binnen FACT beter
 • Als er sprake is van een verslaving die meer op de voorgrond staat dan het psychiatrische probleem. Dan verwijzen wij de patiënt naar onze afdeling Psychiatrie & Verslaving of naar een verslavingszorginstelling
 • Als er langdurige behandeling noodzakelijk is en er op verschillende levensterreinen problemen zijn. Dan verwijzen wij naar een FACT
 • Als een patiënt niet kan profiteren van onze behandeling vanwege zijn/haar intelligentie. Met andere woorden als er sprake is van een verstandelijke beperking. Dan verwijzen wij door naar een andere instelling (lager dan een IQ van 75)
 • Als wij met een patiënt geen overeenstemming kunnen bereiken over de doelen van de behandeling en de manier waarop wij kunnen behandelen
 • Als er een onoverbrugbaar taalverschil is waarbij – ondanks inzet van tolken – effectieve behandeling onmogelijk blijkt
 • Als de zorgzwaarte en zorgvraag thuishoort in de basis-GGZ
 • Als duidelijk is dat er sprake is van een ernstige dwangstoornis (OCD). Of als er sprake is van de combinatie van vroegkinderlijk trauma en complexe posttraumatische stress. Of als al duidelijk is dat klinische psychotherapie noodzakelijk is. Dan verwijzen wij door naar ons specialistisch centrum voor psychotherapie

Contactpersonen polikliniek Harderwijk

 • Milan van Diermen, hoofd behandelzaken polikliniek
 • Henriette Smit, hoofd bedrijfsvoering polikliniek
 • Jantine Bottenberg, teamleider bedrijfsvoering
 • Petra Koopmans, teamleider bedrijfsvoering

Parkeren
U kunt parkeren op De Beemd. Op de voor ons gereserveerde parkeerplaatsen.

contactgegevens

Westeinde 27
3844 DD Harderwijk
Telefoon 0341 462300
In crisis? Voor cliënten in acute psychische nood hebben wij een 24 uurs crisisdienst. Hoe de crisisdienst werkt kunt u hier lezen.

folders