Wetenschappelijk onderzoek naar de ervaringen van gebruikers

Frank Damen (VIOS) doet kwalitatief fenomenologisch onderzoek naar ervaringen van adolescenten en volwassenen (16 jaar en ouder) met een autismespectrumstoornis in het gebruik van de stress autism mate (SAM) app.

Volwassenen met een autismespectrumstoornis (ASS) hebben moeite om stress te herkennen. Stress kan ongemerkt oplopen. Hun copingvaardigheden zijn vaak passief, stress blijft bestaan en kan tot psychische en lichamelijke klachten en afname van de kwaliteit van leven leiden. SAM (de stress autism mate) is een gepersonaliseerde app voor volwassenen met ASS en een normaal IQ. SAM leert gebruikers ervaren stress te managen, inzicht te krijgen in stresspatronen en deze door stresstips te verlagen.

Dit onderzoek richt zich op gebruikers van SAM die in behandeling zijn bij Emerhese, het autisme expertisecentrum van GGZ Centraal of bij Karakter, academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Doel van het onderzoek is om door middel van diepte-interviews inzicht te krijgen in positieve en negatieve ervaringen van gebruikers met ASS en de invloed van SAM op hun copingvaardigheden. Het onderzoek is kwalitatief met een fenomenologisch onderzoeksdesign. Tien gebruikers zijn geïnterviewd waarna de data is geanalyseerd door thematische analyse. Na analyse van de data komen een viertal centrale thema’s naar voren. Dit zijn ‘voor SAM’, ‘techniek van SAM’, ‘inzicht door SAM’ en ‘verandering in copingvaardigheden.’

De conclusie uit het onderzoek is dat SAM gebruikers ondersteunt in het herkennen van stress, gebruikers worden zich bewuster van hun stressniveau en leren dit te signaleren. Door de stresstips van SAM leren gebruikers actieve copingvaardigheden aan waarmee ze een toename van regie in het omgaan met stress ervaren.
Mogelijk is SAM toepasbaar voor een bredere doelgroep dan ASS, aanbevolen wordt om dit te onderzoeken.