‘Toezichthouder verzamelt ongevraagd info over 800.000 ggz-patiënten’. Dat was de kop donderdagochtend 21 juli 2022 in de TROUW. ‘Zonder dat ggz-patiënten het weten, is de NZa begonnen met het verzamelen van gegevens over de ernst van hun mentale klachten’, gaat het verder in de intro.

Wat is er aan de hand?

Sinds 1 januari 2022 is het Zorgprestatiemodel ingevoerd. Daarin registreren behandelaren het zorgvraagtype. Dat is een wettelijke eis, naast de DSM-classificatie. De classificatie zegt echter vaak niet zoveel over welke behandeling en hoeveel behandelingen er nodig zijn. Bijvoorbeeld leidt dit bij de ene patiënt met een depressieve stoornis tot een behandeling die bestaat uit een beperkt aantal consulten, terwijl een andere patiënt wordt opgenomen in een kliniek en een langlopende behandeling nodig heeft. De zorgvraagtypering helpt een verband te leggen tussen zorgvraag en inzet van zorg.

Data-Onderzoek

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de wettelijke taak om data-onderzoek te doen. Dit om de zorgvraagtypering te verbeteren. Het streven is om de verwachte zorgintensiteit in de toekomst beter in te schatten door de komende jaren data rondom zorgvraagtypering te verzamelen. Het onderzoek dient vooral om inzicht te krijgen in de behandeling van patiëntenpopulaties. Dus niet over de individuele behandeling van cliënten. De data worden dan ook geanonimiseerd aangeleverd.

​​​​​​​Waar wijst het artikel in Trouw op?

Officieel is begin dit jaar afgesproken dat behandelaren met ingang van 1 juli 2022 – via het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) – de NZa informatie aanleveren over het psychisch welzijn van hun patiënten. Daarvoor moeten ze, per patiënt, een vragenlijst invullen.
Dat stuit op protest bij behandelaren in de basis- en gespecialiseerde ggz, omdat patiënten niets is gevraagd en hun privacy in het geding is.

Onze branche organisatie, de Nederlandse GGZ, geeft aan de doorontwikkeling van de zorgvraagtypering van belang te vinden. Maar dat dit uiteraard alleen kan als de gegevens volgens de huidige wet- en regelgeving veilig worden verstuurd naar de NZa en veilig door hen worden verwerkt. De Nederlandse GGZ gaat hierover met de NZa in gesprek. De NZa is van plan pas vanaf oktober gegevens te verzamelen zodat de zorgvraagtypering kan worden doorontwikkeld.

​​​​​​

Wat is het standpunt van GGz Centraal?

GGz Centraal is lid van de Nederlandse GGZ en zal via de boven genoemde gesprekken scherp zijn op de wijze waarop gegevens worden aangeleverd. Op dit moment verstrekt GGz Centraal nog géén gegevens aan de NZa, omdat (ook) ons systeem hierop nog niet is aangepast. Wij zijn al wel verplicht zorgvraagtypes intern te registreren, maar wij zijn nog niet verplicht deze gegevens te delen. Vanaf oktober 2022 zijn wij hiertoe wel verplicht.
​​​​​​​Daarbij stellen we nogmaals voorop dat wij grote waarde hechten aan het zorgvuldig omgaan met privacygevoelige informatie. We delen cliëntgegevens alleen als dit doelmatig en veilig kan. Bovendien doen we dat altijd geanonimiseerd. Als wij vanaf oktober 2022 cliëntgegevens gaan delen met de Nederlandse Zorgautoriteit geldt hiervoor hetzelfde.

Bezwaar maken tegen het delen van gegevens ‘met de NZa’

Cliënten die op voorhand bezwaar hebben tegen het delen van hun gegevens ‘met de NZa’ kunnen hier bezwaar tegen maken door het invullen van een privacy verklaring. Dit kunnen zij in het gesprek met hun behandelaar dan bespreken. Meer informatie over privacy en rechten  vindt u op deze pagina.