FACT-teams zetten zich in voor cliënten met ernstige psychiatrische problematiek, die hierdoor ook moeilijkheden ervaren op andere levensgebieden. Denk aan wonen, werken, sociale contacten, financiën, etc.

Het team overlegt dagelijks over cliënten die extra zorg nodig hebben. Wat is er nodig? Loopt de behandeling goed? Is de veiligheid gewaarborgd? Is de familie voldoende betrokken? Door de mogelijkheid om onze ambulante zorg uit te breiden, lukt het vaak om een opname in een psychiatrische kliniek te voorkomen. Mocht een opname toch nodig zijn? Dan blijft het FACT-team betrokken en verantwoordelijk voor de continuïteit van de behandeling.

FACT-teams richten zich tijdens de behandeling niet alleen op de ziektesymptomen, maar juist ook op de totale gezondheid en het welbevinden van de cliënt. Onze FACT-teams werken zoveel mogelijk samen met het sociale netwerk van de cliënt. Behandeling vindt zoveel mogelijk plaats in de eigen omgeving. Wij streven er in de behandeling naar de eigen veerkracht en het herstel op de diverse levensgebieden te vergroten.

Wat betekent FACT?

FACT staat voor Flexibele Assertive Community Treatment.
Het is een methode die is overgenomen uit Amerika, waarbij wij zorg, behandeling en ondersteuning bieden aan patiënten met ernstige psychiatrische problematiek die ook complexe maatschappelijke problemen ervaren. Wij richten onze behandeling op herstel. Het doel is om een evenwicht te vinden op de verschillende levensgebieden.

Wat doet het FACT-team dan precies?

FACT-teams stellen tijdens de behandeling samen met de cliënt (en de naasten) doelen op. Deze doelen richten zich naast de behandeling van de symptomen, ook op het opbouwen van een zinvol bestaan. Wij werken toe naar een persoonlijk evenwicht, waarbij wij naar herstel op alle verschillende levensgebieden.
De behandeling door de FACT-teams vindt plaats in de eigen omgeving van de cliënt, om zo goed mogelijk aansluiting te vinden bij zaken waar hij/zij tegenaan loopt. Als dat wenselijk is, zoekt het team ook contact met naasten, de buurt en eventueel andere instanties. Denk daarbij aan de huisarts, de woningcoöperatie of de wijkagent.

Wie werken er in een FACT-team?

In een FACT-team werken behandelaren met verschillende beroepen nauw met elkaar samen. Een FACT-team bestaat bijvoorbeeld uit een psychiater, een arts, een GZ-psycholoog, een maatschappelijk werker, (sociaal-)psychiatrisch verpleegkundigen, een verpleegkundig specialist, een ervaringsdeskundige en een IPS-trajectbegeleider. Zij kunnen tegelijk of afwisselend bij de behandeling en begeleiding betrokken zijn.

De regie van de behandeling is in handen van een psychiater, een verpleegkundig specialist of een GZ-psycholoog. Daarnaast is er een (sociaal-) psychiatrisch verpleegkundige betrokken, die zorgt voor het dossier. Vaak vinden de meeste contacten plaats met deze verpleegkundige. Kenmerkend voor een FACT-team is echter dat het hele team verantwoordelijk is voor de behandeling van alle cliënten. De verschillende collega’s kunnen op gepaste momenten worden ingezet in de behandeling. Ook als meer zorg nodig is.

Waar komt u de FACT-teams van GGz Centraal tegen?

In het hele verzorgingsgebied van GGz Centraal zijn FACT-teams actief.

Wanneer kunt u vragen om een verwijzing voor FACT-zorg?

FACT-teams bieden behandeling aan cliënten vanaf 18 jaar. De behandeling richt zich op mensen met ernstige psychiatrische problematiek, die hierdoor ook moeilijkheden ervaren op andere levensgebieden.

Wanneer komt u niet in aanmerking voor FACT-zorg?

  • Als verslaving de belangrijkste reden is om behandeling te krijgen
  • Bij een IQ onder de 70 of een verstandelijke beperking als voornaamste focus voor behandeling
  • Als er sprake is van een dementieel beeld of Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)
  • Als er een indicatie voor de ouderenzorg

Voor verwijzers geldt: als u alleen een vraag heeft voor ‘outreachende zorg’, dan is dit geen indicatie voor FACT-zorg.

IPS-trajectbegeleiding (Individuele Plaatsing en Steun)

In elk FACT-team is een IPS-trajectbegeleider werkzaam. Een IPS-trajectbegeleider kijkt samen met de cliënt hoe deze weer betaald aan het werk kan gaan. De IPS-begeleider kan drie jaar cliënten begeleiden bij het vinden en behouden van betaald werk. De IPS-trajectbegeleider biedt ook ondersteuning op de werkplek. Wilt u meer weten over IPS? Kijk dan hier.