Voorwaarden voor registratie

De aanvrager kan zich registreren in het Nederlands register cognitieve analytische therapie vanaf het moment dat hij of zij de opleiding tot cognitief analytisch werker of de opleiding de basisopleiding van de opleiding tot CAT practitioner met goed gevolg heeft afgelegd. Na het afronden van de betreffende opleiding kan de aanvrager zich laten registreren als Cognitief Analytisch Werker (internationaal ‘CAT skills’ behandelaar), CAT-practitioner of CAT-supervisor in Nederlands Register Cognitieve Analytische Therapie.

Registratie Cognitief Analytisch Werker

Om voor registratie als Cognitief Analytisch Werker in aanmerking te komen, dient de aanvrager aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • De Cognitief Analytisch Werker heeft minimaal een afgeronde op de GGZ-gerichte HBO-opleiding. Bijvoorbeeld een opleiding HBO-V, social work of toegepaste psychologie.
 • Er is geen (tijdelijke) beroepsbeperkende maatregel vanuit het tuchtcollege gezondheidszorg door een erkende beroepsvereniging of het medisch tuchtcollege opgelegd.
 • De Cognitief Analytisch Werker is 80% aanwezig geweest bij de opleidingsdagen in de opleiding CAT basisopleiding jaar 1 (8 opleidingsdagen).
 • Het reflectieverslag (1500-2000 woorden) in jaar 1 is goedgekeurd door erkend CAT supervisor.
 • De Cognitief Analytisch Werker heeft minimaal 40 sessies supervisie gevolgd, bij voorkeur in een groepje van 2 a 3 supervisanten van 30 minuten per supervisant
 • De Cognitief Analytisch Werker heeft minimaal 8 CAT-gebaseerde deelbehandelingen gedaan die volledig onder supervisie zijn afgerond
 • De Cognitief Analytisch Werker heeft persoonlijke leertherapie (Reformulation van minimaal 3 uur) gevolgd bij een erkend CAT-practitioner die geen andere rol heeft in de CAT-opleiding en binnen de organisatie/instelling waar deze zelf werkzaam is.

Registratie tot CAT practitioner

Om voor registratie als CAT-practitioner in aanmerking te komen, dient de aanvrager in bezit te zijn van:

 • Een registratie in het BIG-register als gezondheidszorgpsycholoog, klinisch psycholoog of
 • Er is geen (tijdelijke) beroepsbeperkende maatregel vanuit het tuchtcollege gezondheidszorg opgelegd.
 • Er zijn minimaal 8 casussen CAT afgerond onder wekelijks supervisie van een erkend CAT-supervisor in minimaal 80 groepssessies van 30 minuten per deelnemer, verspreid over minimaal 2 jaar. De voorkeur heeft groepjes van 3 deelnemers; dit is 90 minuten per supervisiesessie.
 • Er is 80% aanwezigheid bij de opleidingsdagen in de opleiding CAT-basisopleiding (jaar 1) en verdiepende opleiding tot CAT-practitioner (jaar 2).
 • Persoonlijke leertherapie (Reformulation van minimaal 3 uur) door een door CAT-NL of ICATA erkend CAT-practitioner die geen andere rol heeft in de CAT-opleiding en organisatie/instelling waar de aanvrager zelf werkzaam is.
 • Een positief beoordeeld reflectieverslag (1500-2000 woorden) in jaar 1 door een erkend CAT-supervisor
 • Een positief beoordeeld casusverslag (2000-3000 woorden) in jaar 1 en in jaar 2 door een erkend CAT-supervisor
 • Een positief beoordeelde casuspresentatie in de opleidingsgroep (30 minuten) in jaar 1 door erkend CAT-supervisor
 • Een positief beoordeeld theoretisch essay (2500-3000) in jaar 2 door een erkend CAT-supervisor

Registratie tot CAT-supervisor

CAT-practitioners kunnen zich kwalificeren tot CAT-supervisor. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

 • Een registratie in het BIG-register als gezondheidszorgpsycholoog, klinisch psycholoog of
 • Er is geen (tijdelijke) beroepsbeperkende maatregel vanuit het tuchtcollege gezondheidszorg opgelegd.
 • De CAT-practitioner heeft minimaal 16 CAT casussen afgerond (8 onder supervisie tijdens de CAT practitioner opleiding en minstens 8 nadat iemand CAT practitioner is) onder supervisie van een erkend CAT-supervisor (erkend door CAT-NL of ICATA)
 • Er is een positief beoordeeld supervisieplan, zoals beoordeeld door een erkend CAT-supervisor
 • De CAT-practitioner heeft onder supervisie minimaal 24 CAT groepssupervisiesessies gegeven aan een groepje van 2-3 supervisanten (bestaande uit CAT practitioners of CAT-practitioners in opleiding).
 • De CAT-practitioner heeft minimaal 12 supervisiesessies gevolgd bij een door CAT-NL of ICATA erkende CAT-supervisor
 • De CAT-practitioner heeft 5 dagdelen opleiding van een internationaal erkende CAT-supervisoropleiding (zoals “Relational skills in CAT supervision” bij ACAT) met goed gevolgd doorlopen
 • De CAT-practitioner heeft een reflectie verslag geschreven waarin de ontwikkeling aan de hand van de leerdoelen in het supervisieplan als supervisor inzichtelijk is gemaakt en dat door een erkende CAT-supervisor als positief beoordeeld is.

Herregistratie (eens per 5 jaar)

De cognitief analytisch werker, de CAT-practitioner en CAT-supervisor moeten zich binnen 5 jaar na (her-)registratie datum laten herregisteren. Hiervoor moeten zij een aanvraag doen via het formulier [LINK FORMULIER HERREGISTRATIE]. Om zich te kunnen herregistreren moet de aanvrager voldoen aan de bij de functie horende herregistratie voorwaarden.

Voorwaarden herregistratie Cognitief Analytisch Werker

Om voor herregistratie in het register in aanmerking te komen, dient de aanvrager in de afgelopen 5 jaar:

 • Minimaal 1560 uur werkzaam te zijn geweest als Cognitief Analytisch Werker in cliëntenzorg
 • Minimaal 25 uur supervisie van een CAT practitioner te hebben gehad
 • Een deelnamebewijs te hebben van 2 dagen bijscholing in CAT (bijvoorbeeld internationale tweedaagse CAT-NL conferentie, ICATA-conferentie, opleiding ACAT)

Voorwaarden herregistratie CAT-practitioner

Om voor herregistratie in het register in aanmerking te komen, dient de aanvrager in de afgelopen 5 jaar:

 • Actueel geregistreerd te zijn als GZ-psycholoog-generalist, klinisch psycholoog-psychotherapeut of psychiater-psychotherapeut
 • Minimaal 1560 uur werkzaam te zijn geweest als CAT-practitioner in cliëntenzorg
 • De CAT-practitioner dient deel te nemen aan een supervisie dan wel intervisiegroep van geregistreerde CAT-practitioners; bij voorkeur wekelijks en minimaal eenmaal per 3 weken
 • Een deelnamebewijs te hebben van 6 dagen bijscholing in CAT (bijvoorbeeld internationale tweedaagse CAT-NL conferentie, ICATA-conferentie, opleiding ACAT)

Voorwaarden herregistratie CAT-supervisor

Voor herregistratie tot CAT-supervisor gelden dezelfde voorwaarden tot herregistratie als CAT-practitioner. Aanvullend dient de aanvrager in de afgelopen 5 jaar:

 • Actueel geregistreerd te zijn als GZ-psycholoog-generalist, klinisch psycholoog-psychotherapeut of psychiater-psychotherapeut
 • Minimaal 50 uren supervisie te hebben geven aan een groep van 2-3 supervisanten CAW, CAT-practitioners of zij die daartoe in opleiding zijn. Hierin vind twee keer per jaar een evaluatie van supervisie met supervisanten plaats (op basis van ‘CAT Competency and Supervision Evaluation Form’)

Bijscholing te hebben gevolgd die gericht is op het geven van supervisie. Deze bestaat minimaal uit 10 uur intervisie met collega CAT supervisoren gericht op: reflectie op professionele attitude en vaardigheden in relationele supervisie conform CAT model. Aanvullend wordt geadviseerd: minimaal 8 uur scholing op het gebied van supervisie (via CAT-vereniging of NVP).

CAT registratie is een aanvulling op reeds genoten opleiding en registratie. Voor alle CAT behandelaren geldt dat zij de beroepscode en professionele standaarden van hun beroepsgroep en/of beroepsvereniging volgen. (verwijzen met link naar bijvoorbeeld NIP en NVvP).

Registreren en herregistreren

Wanneer je voldoet aan de eisen voor registratie als cognitief analytisch werker, CAT-practitioner of CAT-supervisor kun je rechts de link naar de formulieren vinden dat je nodig hebt om je in te schrijven voor de bij jou passende CAT-functie. Ook vind je daar de formulieren voor herregistratie.

Na het uploaden van een formulier ontvang je binnen 8 weken het besluit van CAT-NL. De beoordeling van en besluit over een aanvraag geschiedt door twee CAT-supervisoren van CAT-NL. Indien deze twee CAT-supervisoren niet tot overeenstemming kunnen komen, wordt de aanvraag voorgelegd aan een internationaal erkend CAT-supervisor, die daarmee het definitieve besluit zal nemen.

Bezwaar

De aanvrager kan bezwaar aantekenen tegen het besluit. Dit dient binnen een maand na het besluit schriftelijk en gemotiveerd ingediend te worden. Na ontvangst van het bezwaar zal dit beoordeeld worden door een derde supervisor van CAT-NL in samenspraak met een internationaal erkend CAT supervisor. Deze tweede beoordeling vormt een definitief besluit, waartegen geen bezwaar kan worden aangetekend.

Doorhaling uit CAT-NL

Doorhaling uit het CAT-NL register zal plaatsvinden, als na registratie een (tijdelijke) beroepsbeperkende maatregel is opgelegd. Dit moet gemeld worden aan CAT-NL@ggzcentraal.nl, en/of de geregistreerde niet aan de herregistratie-eisen voldoet.

Uitschrijven uit het register CAT-NL

Wil je je uitschrijven uit het register CAT-NL? Dan kun je een verzoek hiertoe per e-mail sturen naar CAT-NL@ggzcentraal.nl.

Meer informatie?

Heb je vragen over de CAT-opleidingen of over de registratie en herregistratie? Of wil je een oriënterend gesprek? Stuur dan ook een e-mail naar CAT-NL@ggzcentraal.nl