Landgoed Veldwijk is sinds 1886 in gebruik als instellingsterrein voor de geestelijke gezondheidszorg.

Ten oosten van de spoorlijn werd in 1939 het sanatorium De Hooge Riet gebouwd. Sindsdien is ook de Hooge Riet in gebruik als zorglandgoed. Beide landgoederen maken een belangrijk onderdeel uit van de gemeente Ermelo. Met het oog op de toekomst van de zorg aan onze cliënten én de toekomst van beide landgoederen gaan we delen van het gebied herontwikkelen. Daarbij gaat het accent de komende jaren verschuiven van zorg naar andere functies zoals wonen en nieuwe economische bedrijvigheid.

Als eigenaar van de grond en de gebouwen heeft GGz Centraal te maken met grote veranderingen in de zorg en financiering. Het aantal bedden wordt de komende jaren verder afgebouwd en de zorg gaat meer plaatsvinden in de maatschappij. Hierdoor heeft GGz Centraal nu al meer gebouwen dan we strikt genomen nodig hebben. Daarnaast is een aantal gebouwen verouderd en niet meer ‘geschikt’ als zorglocatie.

GGz Centraal ziet zich voor de uitdaging gesteld het aantal vierkante meters zo efficiënt mogelijk te benutten en de zorg aan te bieden in moderne gebouwen die voldoen aan de eisen van deze tijd. Vastgoed en grond dat niet meer ten dienste staat van de patiëntenzorg, wordt beoordeeld op de mogelijkheden tot herontwikkeling. Dat heeft tot gevolg dat veel gebouwen en delen van de landgoederen Veldwijk en de Hooge Riet een andere bestemming gaan krijgen. Het gebied gaat daarmee ruimte bieden aan een nieuwe kwalitatief hoogwaardige invulling met functies. Functies die naast de bestaande zorgfunctie, aansluiten bij de behoefte van de samenleving. Daarbij maken we nieuwe ontwikkelingen mogelijk waarbij we rekening houden met onder meer de cultuurhistorische waarden en de natuurwaarden.

GGz Centraal nam het initiatief om de opgave in samenwerking met de Gemeente Ermelo ter hand te nemen.

Bekijk Veldwijk vanuit de lucht (situatie 2018)

contact
Voor vragen kunt u contact opnemen met:

GGz Centraal
De heer Hans Hoepel, directeur vastgoedontwikkeling GGz Centraal
h.hoepel@ggzcentraal.nl

Gemeente Ermelo
Mevrouw Nicole Weijers, projectleider gemeente Ermelo
n.weijers@ermelo.nl

Op 1 februari 2018 stelde de gemeenteraad van Ermelo de Structuurvisie Veldwijk en De Hooge Riet vast. Aansluitend werd gestart met het opstellen van het Masterplan Veldwijk. Dit plan is een verdere uitwerking van de Structuurvisie. In het Masterplan zijn de ruimtelijke uitgangspunten voor de ontwikkeling van Veldwijk vastgelegd. Het Masterplan Veldwijk – inclusief beeldregieplan – stelde de gemeenteraad vast op 11 december 2019.

Met de vaststelling van het Masterplan staat het sein op groen en kunnen we verder met het realiseren van de plannen voor Veldwijk.

Het plangebied wordt gefaseerd en in delen (her)ontwikkeld. Om invulling te geven aan de fasering zijn verschillende deelgebieden gedefinieerd: ontwikkelgebied A (Veldwijk-West), (2) ontwikkelgebied B (zorgzone), ontwikkelgebied C (Veldwijk-Midden) en ontwikkelgebied D (Veldwijk-Zuid).

De zorgzone op Veldwijk, ontwikkelgebied B, ontwikkelt GGz Centraal zelf. In november 2019 werd hiertoe een mooie stap gezet. De raad van bestuur tekende met architectenbureau ‘Buro SBH’ de opdrachtovereenkomst.De architect is inmiddels met de andere ontwerpende partijen in zijn team gestart met de verdere uitwerking van het programma van eisen en de ontwerpen voor de nieuwe zorggebouwen.

GGz Centraal gaat de ontwikkelgebieden A, C en D verkopen aan een nog te selecteren marktpartij. Vooral voor woningbouwontwikkeling. Het eerste deelgebied dat voor herontwikkeling in aanmerking komt, is ontwikkelgebied A (Veldwijk-West). Naar verwachting biedt GGz Centraal dit ontwikkelgebied in het derde kwartaal van 2020 op de markt aan.

GGz Centraal en de gemeente Ermelo vinden het belangrijk om een plan te realiseren waarvoor draagvlak bestaat.

Daarom is de mening van medewerkers, politici, burgers en ondernemers uit Ermelo belangrijk. Tussen juni en november 2015 verzamelde GGz Centraal samen met de gemeente in verschillende bijeenkomsten suggesties voor een nieuwe invulling. Dat leverde veel ideeën op. Deze gaan we de komende tijd toetsen op haalbaarheid als nieuwe invulling.

De eerstvolgende stap in het proces is dat de gemeente de gebiedsvisie opstelt, waarbinnen de herontwikkeling plaatsvindt. We spraken met de gemeente af dat we hiervoor een klankbordgroep samenstellen. In de klankbordgroep komen belangstellenden uit Ermelo die we zo in een vroeg stadium actief betrekken bij de gebiedsontwikkeling en informeren over de voortgang.

Hier kunt u de verslagen van de klankbordgroep lezen met bijbehorende stukken.

Regelmatig worden vragen gesteld over de herontwikkeling van Veldwijk.

Hier kunt u de meest gestelde vragen met de antwoorden lezen. We vullen ze regelmatig aan.

Wat voor soort woningen komen er op landgoed Veldwijk?
In Ermelo is de komende jaren grote behoefte aan nieuwbouwwoningen. Daarom gaat ook op landgoed Veldwijk woningbouw plaatsvinden. De woningen zullen kleinschalig en fasegewijs ontwikkeld worden. Er komen huur- en koopwoningen en het gaat om appartementen, rijwoningen, twee onder 1 kappers en woningen op vrije kavels. De te realiseren aantallen, de typologie en de situering van de woningen wordt nog nader uitgewerkt in de stedenbouwkundige plannen.

Gaat de Hooge Riet weg / wat gebeurt er met het terrein?
Als gevolg van de krimp in de zorg is GGz Centraal voornemens om de Hooge Riet te vervreemden. Dit geldt voor zowel het terrein van ca 9 hectare als voor de gebouwen die zich op het terrein bevinden. Het terrein met de gebouwen staat sinds de zomer van 2016 te koop.
Het terrein maakt onderdeel uit van het centrum van Ermelo. Hier ligt dan ook een kans om het instellingsterrein te transformeren tot een levendig onderdeel van het centrum met groene kwaliteiten. Er wordt gezocht naar een duurzame en kwalitatief hoogwaardige invulling. Daarbij wordt onder andere gedacht aan functies als wonen, zorg, onderwijs en horeca al dan niet in combinatie met elkaar.
Het verkoopproces van De Hooge Riet wordt begeleid door een makelaarskantoor. Er zijn diverse biedingen gedaan en in het eerste kwartaal van 2017 hoopt GGz Centraal duidelijkheid te hebben over de toekomstige eigenaar en het beoogde gebruik.

Hoe kan men inschrijven voor een project en/of grond verwerven?
GGz Centraal gaat niet de rol van (project-)ontwikkelaar invullen. De te ontwikkelen grond wordt afgestoten c.q. verkocht en daarmee juridisch overgedragen aan een ontwikkelaar die de woningen en de openbare ruimte gaat realiseren. Voor dat gaat gebeuren, stelt GGz Centraal een stedenbouwkundig casco op, waarmee de stedenbouwkundige structuur wordt vastgelegd en bepaald.
De kennis van de woningbouwmarkt zal benut worden door marktpartijen om invulling te geven aan het programma. Daarna zal een selectie gemaakt worden van marktpartijen die een bieding op het plan (plandelen) kunnen doen. Na deze bieding(en) zal GGz Centraal samen met de marktpartij(en) het plan verder uitwerken en vervolgens planologisch verankeren; dit uiteraard in samenwerking met de gemeente Ermelo. Op het moment dat plan(delen) op de markt komen, kunnen partijen inschrijven voor projecten en/of grond verwerven.

Wordt de grond voor de nieuw te bouwen woningen ook in erfpacht uitgegeven?
De te ontwikkelen grond wordt verkocht. Het is niet de intentie om grond in erfpacht uit te geven.

Is er aandacht voor de infrastructuur in verband met de toename van de hoeveelheid verkeer?
Met de herontwikkeling van het landgoed neemt het aantal functies dat het landgoed vervult toe. Naast de zorgfuncties krijgt het landgoed te maken met de ontwikkeling van diverse woningbouwlocaties in de toekomst ook een belangrijke verblijfsfunctie. Met de toename van het aantal functies intensiveert niet alleen het gebruik van het landgoed maar ook het aantal verplaatsingen via het wegennet van het landgoed en de omringende wegen van de gemeente Ermelo.
Er wordt daarom een verkenning gedaan naar de verkeerseffecten van de toekomstige ontwikkelingen en de gewenste ontsluiting aan de westzijde van het terrein.

Wat gebeurt er rond Groenehaege, Hofplein, Hofstede en Duynenhof?
Het deelgebied aan de zuidwest zijde van Veldwijk met de gebouwen Groenehaege, Hofplein, Hofstede en Duynenhof is één van de drie zorgclusters op het terrein. GGz Centraal blijft daar zorg aanbieden aan cliënten die baat hebben bij een beschutte woonplek. De groene overgangszone tussen de wijk de Maat en het landgoed wordt dan ook behouden. In het deelgebied kan nieuwbouw gerealiseerd worden voor eventuele uitbreiding van zorgfuncties.

Wat gaat er komen aan nieuwe functies op Veldwijk?
Op basis van de landschappelijke zones in het gebied, is het plangebied opgedeeld in drie deelgebieden: het bosgebied in het noorden, in het midden het monumentale parkbos (campus) en in het zuiden het coulissenlandschap.
In het noorden ligt de nadruk op behoud. De visie gaat uit van extensief recreatief gebruik en versterking van natuurwaarden. Op enkele plekken kan in de toekomst ruimte ontstaan voor zorgvuldig ingepaste nieuwe bebouwing.
In het middengebied ligt de nadruk op herbestemming. De monumentale opzet van het gebied blijft in tact en dit deelgebied zal benut worden voor nieuw economische en maatschappelijke functies. Daarnaast zijn in het middengebied twee ontwikkelzones gelegen, waar ruimte is voor nieuwe bouwvolumes en functies.
In het zuidelijke deel ligt de nadruk op herontwikkeling. Naoorlogse zorggebouwen zullen plaatsmaken voor nieuwe woonmilieus en combinaties van wonen met zorg. De nieuwe bebouwing zal te zijner tijd zorgvuldig worden ingepast in het landschappelijke en cultuurhistorische raamwerk.
In 2016 heeft De Zaak van Ermelo haar activiteiten verhuisd naar het Economiegebouw op Veldwijk. De nieuwe plek bevalt goed en als leerwerkbedrijf waar dagbesteding en lerend werken centraal staat matcht de Zaak goed met GGz Centraal waar cliënten worden gestimuleerd om zinvol bezig te zijn en zich naar eigen vermogen verder te ontwikkelen. Zij kunnen in elk geval tot 1 januari 2019 gebruik blijven maken van het pand.