Landgoed Veldwijk is sinds 1886 in gebruik als instellingsterrein voor de geestelijke gezondheidszorg.

Ten oosten van de spoorlijn werd in 1939 het sanatorium De Hooge Riet gebouwd. Sinds die tijd is ook de Hooge Riet in gebruik als zorglandgoed. Beide landgoederen maken een belangrijk onderdeel uit van de gemeente Ermelo. De laatste jaren heeft GGz Centraal te maken met grote veranderingen in de zorg. Met het oog op de toekomst van de zorg aan onze cliënten en de toekomst van beide landgoederen gaan we delen van ons terrein herontwikkelen.

De belangrijkste reden voor de herontwikkeling is de continuïteit van onze zorg. GGz Centraal wil ook in de toekomst goede zorg blijven bieden in de regio Veluwe en Veluwe Vallei en specifiek ook op Veldwijk. Door vernieuwingen in de zorg worden cliënten minder vaak en korter opgenomen. Hierdoor hebben wij minder kliniekgebouwen nodig en meer poliklinieken, vergelijkbaar met de ziekenhuiszorg. GGz Centraal heeft te maken met leegstand, verouderde gebouwen, monumenten met hoge onderhouds- en energielasten en een landgoed dat veel groter is dan wij ooit nog nodig zullen hebben.

Onze primaire taak als zorginstelling is het organiseren van goede zorg voor onze cliënten in een daarbij passende omgeving. Om die reden hebben wij een aantal jaar geleden een omvangrijk strategisch vastgoedplan opgesteld. Dat omvat onder andere nieuwbouw voor onze zorgfuncties op Veldwijk en het creëren van een veilige, stimulerende, parkachtige en zo normaal mogelijke omgeving voor die zorgfuncties.

De ruimte die op Veldwijk vrijkomt doordat de zorg zich terugtrekt op een kleiner deel van het landgoed, zien wij graag ingevuld met nieuwe functies: woningbouw, maatschappelijke functies en andere zaken die ten goede komen aan de zorg en aan Ermelo. Daarbij zetten wij in op het behoud van het landschappelijk karakter en respecteren wij de cultuurhistorische waarden en de natuurwaarden die het landgoed rijk is. Zaken waar wij als eigenaar van Veldwijk al sinds lange tijd zorg voor dragen.

GGz Centraal neemt in samenwerking met de Gemeente Ermelo het initiatief om de opgave ter hand te nemen.

Bekijk hier Veldwijk vanuit de lucht (situatie 2018)

contact
Voor vragen kunt u contact opnemen met:

GGz Centraal
De heer Hans Hoepel, directeur vastgoedontwikkeling GGz Centraal
vastgoedontwikkeling@ggzcentraal.nl

Op 11 december 2019 stelde de gemeenteraad van Ermelo het Masterplan Veldwijk en het Beeldregieplan Veldwijk vast. Het Masterplan is een verdere uitwerking van de Structuurvisie Landgoed Veldwijk en De Hooge Riet, die op 1 februari 2018 door de gemeenteraad werd vastgesteld. In het Masterplan zijn de ruimtelijke uitgangspunten voor de ontwikkeling van Veldwijk vastgelegd.

Met de vaststelling van het Masterplan en Beeldregieplan staat het sein op groen en kunnen we verder met het realiseren van de plannen voor Veldwijk.

Het plangebied wordt gefaseerd en in delen (her)ontwikkeld. Om invulling te geven aan de fasering zijn verschillende ontwikkelgebieden gedefinieerd: Ontwikkelgebied A (Veldwijk-West), Ontwikkelgebied B (Zorgpark GGz Centraal), Ontwikkelgebied C (Veldwijk-Midden) en Ontwikkelgebied D (Veldwijk-Zuid).

Het zorgpark op Veldwijk, ontwikkelgebied B, ontwikkelt GGz Centraal zelf. In november 2019 werd hiertoe een mooie stap gezet. GGz Centraal selecteerde architectenbureau ‘Buro SBH’ voor het ontwerp van de nieuwbouw. De architect is inmiddels gestart met de ontwerpen voor de nieuwe zorggebouwen. Voor de inrichting van het zorgpark is een nieuw stedenbouwkundig plan opgesteld. Het stedenbouwkundig plan is in juli 2021 vastgesteld door de gemeenteraad van Ermelo. Kijk voor meer informatie onder het kopje ‘Toekomstplannen Veldwijk’.

De ontwikkelgebieden A, C en D zijn niet langer benodigd voor de zorg. GGz Centraal wil hieraan een nieuwe invulling geven. Zij kiest ervoor de terreindelen af te stoten en verkoopt deze fasegewijs aan nog te selecteren marktpartijen. Samen met deze partijen wil GGz Centraal werken aan een toekomstbestendige invulling van Veldwijk. Het Masterplan Veldwijk biedt ruimte voor de realisatie van woningbouw, passend bij de karakteristieke eigenschappen van het landgoed. Het eerste deelgebied dat voor herontwikkeling in aanmerking komt, is ontwikkelgebied A (Veldwijk-West). De voorbereidingen voor verkoop zijn in volle gang. Naar verwachting biedt GGz Centraal dit ontwikkelgebied rond het eerste kwartaal van 2022 op de markt aan.

De Hooge Riet is eind 2018 verkocht aan projectontwikkelaar Heijmans. Voor de laatste ontwikkelingen rond De Hooge Riet verwijzen wij u naar de projectwebsite van de ontwikkelaar.

GGz Centraal en de gemeente Ermelo vinden het belangrijk om een plan te realiseren waarvoor draagvlak bestaat.

Daarom is de mening van cliënten, medewerkers, politici, burgers, ondernemers en andere belanghebbenden uit Ermelo belangrijk. Bij alle stappen die wij zetten geven wij participatie op zorgvuldige wijze vorm. Intern hebben wij regelmatig afstemming over de toekomstplannen met onze cliëntenraden, familieraad, ondernemingsraden en medewerkers. Daarnaast houden wij de omgeving en omwonenden zo goed mogelijk op de hoogte van onze voornemens en plannen.

De eerstvolgende stap in het proces is de (her)ontwikkeling van het zorgpark en ontwikkelgebied A. Voor het zorgpark geeft GGz Centraal zelf vorm aan het participatieproces. Cliëntenraden en medewerkers zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe zorggebouwen. Omwonenden en andere belanghebbenden zijn geïnformeerd over het stedenbouwkundig plan voor het Zorgpark en hebben hun reacties op het plan ingediend.

Voor de ontwikkeling van ontwikkelgebied A wordt een marktpartij geselecteerd. Aan deze partij geven wij opgave mee om op een zorgvuldige wijze invulling te geven aan het betrekken van de omgeving.

In het verleden hebben wij al het nodige ondernomen. In het voorjaar van 2021 hebben wij ons stedenbouwkundig plan gepresenteerd aan de omgeving, omwonenden en andere belangstellenden. In de zomer van 2019 organiseerden wij voor de totstandkoming van het Masterplan Veldwijk een inloopavond waar belangstellenden hun suggesties voor de toekomst van Veldwijk konden meegeven. Voor de Structuurvisie verzamelde GGz Centraal, samen met de gemeente, suggesties voor de nieuwe invulling van Veldwijk. Dat leverde veel mooie ideeën op. Ook is er een klankbordgroep ingericht voor de totstandkoming van de Structuurvisie, die uiteindelijk is vastgesteld in februari 2018.

GGz Centraal heeft in de afgelopen periode gewerkt aan een stedenbouwkundig plan en een beeldkwaliteitsplan voor het Zorgpark Veldwijk.
Kijk voor meer informatie over de plannen op deze pagina.

Veldwijk

Waarom heeft GGz Centraal besloten om Veldwijk te herontwikkelen?

De belangrijkste reden voor de herontwikkeling is de continuïteit van onze zorg. GGz Centraal wil ook in de toekomst goede zorg blijven bieden in de regio Veluwe en Veluwe Vallei en specifiek ook op Veldwijk. Door vernieuwingen in de zorg worden cliënten minder vaak en korter opgenomen. Daardoor hebben wij minder kliniekgebouwen nodig en meer poliklinieken, vergelijkbaar met de ziekenhuiszorg. GGz Centraal heeft te maken met leegstand, verouderde gebouwen, monumenten met hoge onderhouds- en energielasten en een landgoed dat veel groter is dan wij ooit nog nodig zullen hebben.
Onze primaire taak als zorginstelling is het organiseren van goede zorg voor onze cliënten in een daarbij passende omgeving. Om die reden hebben wij een aantal jaar geleden een omvangrijk strategisch vastgoedplan opgesteld. Dat omvat nieuwbouw voor onze zorgfuncties op Veldwijk en het creëren van een veilige, stimulerende, parkachtige en zo normaal mogelijke omgeving voor die zorgfuncties.
De ruimte die op Veldwijk en De Hooge Riet vrijkomt doordat de zorg zich terugtrekt op een kleiner deel van het landgoed, zien wij graag ingevuld met nieuwe functies: woningbouw, maatschappelijke functies en andere zaken die ten goede komen aan de zorg en aan Ermelo. Daarnaast zetten wij in op het behoud van het landschappelijk karakter en respecteren wij de cultuurhistorische waarden en de natuurwaarden die het landgoed rijk is. Zaken waar wij als eigenaar van Veldwijk al sinds lange tijd zorg voor dragen.

Welke belangen heeft GGz Centraal bij de herontwikkeling?

GGz Centraal is een zorginstelling. Onze primaire taak is het leveren van goede zorg. Alle activiteiten die wij ondernemen staan in het belang van deze zorg. In het Masterplan Veldwijk kunt u lezen dat de gebieden die in de toekomst geen functie meer hebben voor de zorg een nieuwe invulling krijgen. Voor een belangrijk deel zal dat gaan om woningbouw. Deze gebieden, in het Masterplan omschreven als ontwikkelgebieden A, C en D, worden verkocht aan een projectontwikkelaar om daar huizen te bouwen en monumentale panden te herontwikkelen. De opbrengsten van de verkoop hebben wij nodig om onze zorgnieuwbouw en renovatieplannen te realiseren. Ons belang is dat de opbrengst uit de verkoop van terreindelen tenminste voldoende is voor deze plannen. Dat is voor ons spannend.

Het Masterplan Veldwijk gaat uit van 4 ontwikkelgebieden. Welke functies hebben de ontwikkelgebieden en in welke volgorde worden ze ontwikkeld?

GGz Centraal blijft aanwezig op het terrein, namelijk in ontwikkelgebied B het zorgpark. Wij zijn momenteel zelf al volop bezig met de plannen voor dit gebied. In november 2019 werd hiertoe een mooie stap gezet. GGz Centraal selecteerde architectenbureau ‘Buro SBH’ voor het ontwerp van de nieuwbouw. De architect is inmiddels gestart met de ontwerpen voor de nieuwe zorggebouwen. Voor de inrichting van het zorgpark wordt een nieuw stedenbouwkundig plan en inrichtingsplan opgesteld.
De ontwikkelgebieden A, C en D zijn niet langer benodigd voor de zorg en zullen worden afgestoten. Omdat wij op Veldwijk blijven is het voor ons van groot belang om een ‘goede buur’ te vinden. Dat vraagt van ons een zorgvuldige keuze te maken voor de toekomstige ontwikkelaars. Het liefst zien wij partijen komen die ook een inhoudelijke meerwaarde weten te bieden voor onze cliënten, bijvoorbeeld op het gebied van dagbesteding. Zoals te lezen in het Masterplan Veldwijk is Ontwikkelgebied A het eerste gebied dat wordt verkocht en herontwikkeld. De opbrengsten van deze gronden hebben wij nodig om te investeren in de nieuwbouw en het vernieuwen van onze zorggebouwen.

Hoe wordt omgegaan met monumentale bomen en monumentale panden?

Wij willen met de herontwikkeling recht doen aan de rijke cultuurhistorie en het landschappelijke karakter van Veldwijk. Zoals te lezen in het Masterplan Veldwijk vinden wij dat cultuurhistorische waarden beschermd moeten worden. Hieronder vallen monumentale gebouwen en bomen, maar ook historische zichtlijnen en structuren. Monumentale panden blijven gehandhaafd. Dat is zelfs een wettelijke verplichting. De monumentale panden zullen een andere invulling krijgen. Welke invulling dat wordt, dat is aan de toekomstige ontwikkelaar. Op dit moment staat een groot deel van die panden leeg.

Wat vindt GGz Centraal belangrijk rond maatschappelijke voorzieningen op Veldwijk?

Wij zijn er om zorg te leveren en vinden het belangrijk dat al onze activiteiten maximaal gericht zijn op de zorgverlening aan onze cliënten. Als er straks in de te herontwikkelen ontwikkelgebieden maatschappelijke voorzieningen gerealiseerd worden juichen wij dat toe, maar dat is uiteindelijk aan de ontwikkelaar van deze gebieden. Voor wat betreft de volkstuinen geldt dat er nog een alternatieve locatie binnen Ermelo gevonden moet worden.

Wat voor soort woningen komt er op landgoed Veldwijk?

In Ermelo is in de komende jaren veel behoefte aan nieuwbouwwoningen. Mede daarom gaat op Veldwijk woningbouw plaatsvinden. De toevoeging van woningen levert een belangrijke bijdrage aan het oplossen van het woningtekort in de gemeente. Het Masterplan Veldwijk biedt ruimte aan ongeveer 440 woningen, die behoedzaam worden ingepast in de bestaande landschappelijke omgeving. Het gaat dan om nieuwbouwwoningen op nieuw te realiseren kavels en om de herbestemming van bestaande monumentale panden.

Het woningbouwprogramma is gemixt. Er komen huur- en koopwoningen in alle prijssegmenten: sociale huur, middenhuur en koop. Het gaat om appartementen, rijwoningen, twee-onder-1-kappers en woningen op vrije kavels. De definitieve invulling van de ontwikkelgebieden zal door de toekomstige – nog te selecteren – ontwikkelaar nader worden uitgewerkt in een stedenbouwkundig plan, dat moet passen binnen de kaders van het Masterplan Veldwijk.

Hoe kan men inschrijven voor een woning?

GGz Centraal gaat niet de rol van (project-)ontwikkelaar invullen. De te ontwikkelen grond wordt verkocht en daarmee juridisch overgedragen aan een ontwikkelaar die de woningen en de openbare ruimte gaat realiseren. De invulling van de gebieden moet passen binnen de uitgangspunten van ons Masterplan voor Veldwijk. Het is uiteindelijk aan de ontwikkelende partij om de woningverkoop te organiseren.

Hoe kiest GGz Centraal welke partijen mogen ontwikkelen op Veldwijk?

Voor de verkoop van de terreindelen wordt een tenderproces georganiseerd door GGz Centraal. Marktpartijen doen hierin een aanbieding aan GGz Centraal. Dit bestaat in ieder geval uit een plan voor de stedenbouwkundige invulling van het gebied en een bieding voor de grond en gebouwen. Op basis van de ingediende plannen wordt door GGz Centraal een keuze gemaakt voor een samenwerkingspartner. Bij deze keuze kijken wij vooral naar de partij met wie wij onze ambities voor Veldwijk het beste kunnen waarmaken. Na de selectie van een marktpartij worden de plannen in samenwerking met de gemeente Ermelo nader uitgewerkt en planologisch verankerd. Daarna kan de bouw starten.

Ontwikkelgebied A aan de westzijde van Veldwijk is het eerste ontwikkelgebied dat op deze wijze op de markt zal worden aangeboden. Ontwikkelgebieden C en D volgen later.

Is er aandacht voor de infrastructuur in verband met de toename van de hoeveelheid verkeer?

In het Masterplan Veldwijk is uitgewerkt hoe wij de toekomstige verkeerssituatie willen vormgeven. Belangrijke uitgangspunten van het masterplan zijn een nieuwe gewenste ontsluiting aan de westzijde van Veldwijk en een auto-te-gast-principe op het landgoed, met goede voorzieningen voor fietsers en voetgangers. Bij alle nieuwe ontwikkelingen zullen wij zorgvuldig kijken naar de verkeerseffecten op en om Veldwijk. Voor meer informatie over de toekomstige verkeerssituatie verwijzen wij u naar het Masterplan.

Wat is de stand van zaken rond De Hooge Riet?

De Hooge Riet is al verder in het ontwikkeltraject dan Veldwijk. De Hooge Riet is eind 2018 verkocht aan projectontwikkelaar Heijmans. De ontwikkelaar heeft, samen met MeyerBergman Erfgoed Groep, VOF De Hooge Riet opgericht. VOF De Hooge Riet werkt in afstemming met de gemeente Ermelo en GGz Centraal aan een toekomst voor het complex. Op 4 maart 2020 is het stedenbouwkundig plan voor De Hooge Riet vastgesteld. Het plan legt de basis voor een nieuwe invulling van De Hooge Riet waarin de bestaande monumentale en landschappelijke waarden worden behouden en versterkt. Het biedt ruimte aan woningbouw in verschillende typologieën en prijssegmenten. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de projectwebsite van VOF De Hooge Riet.

Documenten en links over de herontwikkeling voor u op een rij.

Gemeente

planning en vervolg

Het stedenbouwkundig plan is in juli 2021 vastgesteld door de gemeenteraad van Ermelo. Op basis van het stedenbouwkundig plan wordt een nieuw bestemmingsplan voor het Zorgpark uitgewerkt. De verwachting is dat we eind 2021 het ontwerpbestemmingsplan ter inzage kunnen leggen.

reacties op de plannen

GGz Centraal heeft in de maanden maart en april 2021 gevraagd naar uw reactie d.m.v. een reactieformulier. Alle ingekomen vragen en reacties zijn door ons persoonlijk beantwoord en waar nodig verwerkt in de plannen.