Zorgpark Veldwijk is een bijzondere omgeving in het zuidwestelijk deel van het oude landgoed. De locatie is rijk aan mooie bomen, groene vergezichten en oude monumenten. Zoals boerderij de Heuvel en parkvilla de Wissel.

GGz Centraal heeft een nieuw stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan gemaakt voor de toekomst van het Zorgpark. Deze plannen zijn inmiddels vastgelegd in het ontwerpbestemmingsplan Zorgpark Veldwijk. We handhaven de sporen uit het verleden en vullen dit aan met groen, passende gebouwen en betere paden en wegen. Samen vormen zij een groen en landschappelijk geheel dat een optimale omgeving biedt voor zorgverlening. GGz Centraal wil in dit gebied enkele nieuwe zorggebouwen realiseren die we zorgvuldig inpassen in de groene omgeving. Daarnaast bieden we (beperkt) ruimte voor wonen. Onder andere bij de herbestemming van de oude monumenten.

Het Zorgpark is primair de leefwereld van de cliënten. Het gebied behoudt haar open en toegankelijke karakter. Ook voor buitenstaanders en omwonenden. Centraal in het gebied komt een park dat ruimte biedt aan verblijf en ontmoeting. Het park is rijk aan diverse voorzieningen en leuke plekken. Het rustige en landschappelijke karakter blijft daarbij gehandhaafd. Mede dankzij de landschappelijke inpassing van wegen en parkeerplaatsen. In het stedenbouwkundig plan is daarnaast veel zorg besteed aan het groen en aan duurzaamheid.

Het stedenbouwkundig plan

Het stedenbouwkundig plan is in juli 2021 vastgesteld door de gemeenteraad van Ermelo. U kunt het hier downloaden. 

Het bestemmingsplan

Om de herontwikkeling van het Zorgpark mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan nodig. De gemeente heeft hiervoor het ontwerpbestemmingsplan ‘Zorgpark Veldwijk’ opgesteld. In dit ontwerpbestemmingsplan zijn de functies uit het stedenbouwkundig plan vertaald in bestemmingen en bijbehorende juridische regels en bouwregels. Er zijn dus geen nieuwe functies toegevoegd. Ook is het Beeldkwaliteitplan Zorgpark Veldwijk aangepast.

Ontwerpen nieuwbouw zorg

Het eerste nieuwe gebouw dat we gaan realiseren is de kliniek voor ouderen. Met het ontwerpteam van GGz Centraal hebben we het ontwerp uitgewerkt voor het gebouw en de tuin. De kliniek voorziet in een veilige woonplek voor ouderen die intensieve psychiatrische en lichamelijke zorg nodig hebben.
Naast de kliniek voor ouderen werken we ook aan het ontwerp voor vier andere gebouwen; de kliniek met o.a. High Intensive Care, Werk Centraal met daarbij een kiosk (dagbesteding) en het Bruisend Hart (dagbesteding, therapiefuncties, kantoorruimte en een restauratieve voorziening). Verder richten we het centrale park opnieuw in, om er een veilige en groene omgeving voor onze cliënten van te maken. Wij sluiten hierbij aan op het parkachtige karakter van Veldwijk. Het terrein blijft – net als nu – openbaar toegankelijk.

Informatieavond ecologie op Veldwijk, 5 september

Natuur is een belangrijke kernwaarde van Veldwijk. De aanwezigheid van het vele groen, de bomen en verschillende diersoorten zijn kenmerkend voor ons landgoed. Bij de ruimtelijke inpassing van het stedenbouwkundig plan voor het Zorgpark, hebben wij zorgvuldig gekeken hoe wij deze aanwezige natuurwaarden kunnen behouden en versterken. Voor belangstellenden organiseert GGz Centraal een informatieavond die specifiek gericht is op ecologie, bomen en natuurinclusief ontwikkelen in het Zorgpark Veldwijk. De gegevens over de bijeenkomst vindt u onderstaand. Wij nemen u graag mee in onze plannen en de maatregelen die wij treffen om op zorgvuldige wijze invulling te geven aan de natuur op Zorgpark Veldwijk.

Locatie: Beukenrode, restaurant (gelegen op Veldwijk)
Adres: Veldwijk 75, Ermelo
Datum: maandag 5 september 2022
Inloop: vanaf 19.15 uur (start om 19.30 uur)
Meer informatie

Planning en vervolg

Het nieuwe ontwerpbestemmingsplan is gepubliceerd door de gemeente Ermelo en heeft tot en met 22 juli ter inzage gelegen voor reactie. Op het plan zijn 2 zienswijzen binnengekomen, die waar nodig zijn verwerkt in het bestemmingsplan. Het college van B&W heeft akkoord gegeven op de aangepaste versie en heeft het bestemmingsplan ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad. Medio september vindt naar verwachting de behandeling in de gemeenteraad plaats. Nadat het bestemmingsplan definitief is vastgesteld door de gemeenteraad, kunnen we starten met de uitvoering van de werkzaamheden. Dit zal naar verwachting in het najaar van 2022 zijn.

Reacties

Het nieuwe ontwerpbestemmingsplan is gepubliceerd door de gemeente Ermelo en heeft tot en met 22 juli ter inzage gelegen voor reactie. Op het plan zijn 2 zienswijzen binnengekomen, die waar nodig zijn verwerkt in het bestemmingsplan.
GGz Centraal heeft in de maanden maart en april 2021 gevraagd naar uw reactie op het stedenbouwkundig plan d.m.v. een reactieformulier. Alle 9 ingekomen vragen en reacties zijn door ons persoonlijk beantwoord en waar nodig verwerkt in de plannen. De beantwoording is hier te lezen.

In gesprek met

Om meer toelichting te geven op de plannen voor het Zorgpark hebben we interviews gehouden met diverse betrokkenen bij de plannen. In de interviews zijn de plannen belicht vanuit drie invalshoeken:

  • zorg
  • stedenbouw & landschap
  • planologie

In gesprek met Leen Kievit

Leen Kievit is directeur bedrijfsvoering van GGz Centraal in de regio Veluwe & Veluwe Vallei.

In gesprek met Tom Bullens

Tom Bullens is stedenbouwkundige en landschapsarchitect bij Bureau Vollmer & Partners.

In gesprek met Rick Hendrickx

Rick Hendrickx is planoloog bij adviesbureau SAB. SAB is een stedenbouwkundig adviesbureau.