Thierry Mentzel is verbonden aan Maastricht University en richt zich in zijn promotieonderzoek op bewegingsstoornissen en innovatieve methoden om deze te meten. Hij hoopt in 2016 zijn proefschrift te mogen verdedigen.

Bewegingsstoornissen komen in de psychiatrie veel voor, bijvoorbeeld als bijwerking van medicijnen maar ook als onderdeel symptoom van de onderliggende een psychiatrische stoornis of als bijwerking van medicijnen. Het betrouwbaar en valide vastleggen van de ernst en het type bewegingsstoornis is zowel voor onderzoek als klinisch als voor onderzoek van groot belang. Behandeling kan hierdoor gerichter worden ingezet, en wellicht is een bewegingsstoornis is wellicht in sommige gevallen een voorloper van het ontwikkelen van een volledige psychiatrische stoornis. Voldoende reden om een betrouwbaare en valide instrumenten te ontwikkelen om voor het meten van bewegingsstoornissen te meten. Traditioneel werden worden bewegingsstoornissen gemeten met behulp van scorelijsten en klinische beoordeling. Thierry heeft tijdens zijn promotieonderzoek een aantal methodes ontwikkeld waarmee bewegingsstoornissen  nu ook elektronischvolledig instrumenteel gemeten kunnen worden. Het meten met behulp van zogenaamde bewegingssensoren verhoogt de sensitiviteit en betrouwbaarheid van de metingen.

Thierry toonde met heeft aangetoond zijn dat bewegingsstoornissen nauwkeurig en betrouwbaar gemeten kunnen worden met bewegingssensoren.  aan dat bewegingsstoornissen aanwezig zijn bij mensen met een verhoogde kans op het ontwikkelen van een psychose, en dat deze bewegingsstoornissen vervolgens voorspelde of men al dan niet een psychose ontwikkelde.   Uit eerder onderzoek is gebleken dat subtiele bewegingsstoornissen vaker voorkomen bij mensen met een verhoogd risico op het ontwikkelen van een psychotische aandoening. Binnenkort wordt er onderzocht of deze subtiele bewegingsstoornissen het ontwikkelen van een psychotische aandoening kunnen voorspellen. Hiermee worden Mogelijk zijn bewegingsstoornissen hiermee mogelijk aangetoond als eerste een effectieve biologische prognose maatmarker voor het identificeren van in een kwetsbare groep met een zeer hoog risico op psychose, in dit geval heeft het zin om te screenen op en moet bewegingsstoornissen tijdens de screening de maat voor bewegingsstoornissen worden afgenomenaangezien een vroege interventie een gunstig effect heeft op het beloop van de psychotische symptomen en kan deze ook voorkomen.

Daarnaast deed Thierry onderzoek naar Tardieve Dyskinesie (TD), een ernstige bijwerking van antipsychotica. TD is een bewegingsstoornis en de uiting is persoonsafhankelijk. Voorbeelden zijn het maken van kauwbewegingen, problemen met slikken, optrekken van de wenkbrauwen, plots uitschieten van ledematen, onwillekeurig ritmisch beven en tics. TD is onomkeerbaar en helaas is er nog geen medicijn. Hoewel Thierry met een literatuur onderzoek heeft laten zien dat het wisselen naar het antipsychoticum Clozapine de klachten verminderd. Het Daarom is het  van belang TD tijdig te signaleren zodat, zo mogelijk, op een andere behandeling kan worden overgegaan. Thierry ontwikkelde een elektronisch meetinstrument dat het objectief meten van TD mogelijk maakt. Het instrument detecteert subtiele bewegingsstoornissen die de klinisch mogelijk ontgaan. Door het inzetten van dergelijke meetinstrumenten kan een belangrijk stap worden genomen in het tijdig signaleren van de ontwikkeling van TD.

Prof. dr. Peter van Harten (Maastricht University, GGz Centraal) en Prof. dr. Hein Daanen (Vrije Universiteit Amsterdam, TNO) treden op als promotoren bij dit onderzoek. Co-promotoren zijn dr. Ritsaert Lieverse (Maastricht University, GGz Mondriaan) en dr. Oswald Bloemen (Maastricht University, GGz Centraal).

Lees ook