over aanmelden en verwijzen

GGz Centraal biedt specialistische diagnositiek, behandeling en begeleiding. Voor deze verschillende vormen van geestelijke gezondheidszorg (ggz) is altijd een verwijzing of een indicatie nodig.

Wie voor psychische problemen behandeling nodig heeft kan in eerste instantie terecht bij de huisarts. De huisarts kan zonodig naar GGz Centraal verwijzen. 

kinderen en jongeren
De Jeugdwet bepaalt dat de gemeente verantwoordelijk is voor de jeugdhulpverlening, dus ook voor de jeugd-ggz. Hoe de jeugdhulp wordt georganiseerd, verschilt per gemeente. In veel gemeenten regelt een sociaal wijkteam, een jeugdteam of het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) de toegang tot jeugdhulp. Jeugdhulp is ook mogelijk met een verwijzing van een huisarts, jeugdarts of medisch specialist.  Met zo'n verwijzing is jeugdhulp rechtstreeks toegankelijk, ook zonder indicatiestelling door de gemeente. 

dagbesteding, werk en wonen 
Sommige mensen hebben ten gevolge van een psychische aandoening ondersteuning nodig in het dagelijkse leven. Bijvoorbeeld op het gebied van wonen, dagbesteding of arbeid. Deze ondersteuning is geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente is   verantwoordelijk voor ondersteuning van burgers op deze terreinen. GGz Centraal kan dergelijke begeleiding bieden, maar hiervoor is wel een beschikking van de gemeente nodig. 

ondersteuning cliënten
Iedereen die zorg ontvangt vanuit de Jeugdwet, de  Wmo of de Wlz heeft recht op cliëntondersteuning. Ga voor meer informatie over cliëntondersteuning naar uw gemeente (Jeugdwet en Wmo) of naar het zorgkantoor  (Wlz).
Meer over advies en ondersteuning van cliënten en hun naasten.