Wat heeft onze directies bezig gehouden in 2019? En wat is nu – naast de ‘coronahectiek’ – hun stip op de horizon? Lees of bekijk het per directie.

Eemland, verbinden in de transmurale keten

In gesprek met Dienke Hedemann, directeur bedrijfsvoering en Marjolein Boshuisen, directeur behandelzaken.

Terugblik
In 2019 zijn we actief aan de slag gegaan met verbinden in de transmurale keten. De aanleiding lag in 2018. In de regio werd toen te weinig onderlinge verbinding ervaren. Collega’s wilden graag beter met elkaar samenwerken. In betere samenhang, zowel intern als extern. En door betere en intensievere contacten de toegang en uitstroom verbeteren.
Met de komst van de collega’s van SymforaMeander in januari 2019 werd ons aanbod verbreed met de polikliniek stemming- en angststoornissen. En hebben we de HIC-afdeling (High Intensive Care) verder uitgebouwd. In 2019hebben wij nog wel ziekenhuispsychiatrie in Meander geleverd.
De professionals hebben met elkaar de keten gedefinieerd. Per deelspecialisme is bepaald volgens wat voor richtlijn we werken. Dat is vooral een intern proces geweest.

Vooruitblik
De externe stakeholders hebben we nu in beeld. Zoals huisartsen, ziekenhuizen, gemeenten, aanbieders van begeleid wonen, collega instellingen. Dat is best een klus geweest. Want er is in onze regio een lappendeken aan ggz-partners. Met heel veel kleine aanbieders.
In 2020 willen we de interne schakels verbinden met de externe schakels in de keten. Goede samenwerkingsafspraken maken en deze ook nakomen. Om zo de acute keten, als onderdeel van de transmurale keten, goed in te richten. Met intensieve thuisbehandeling (IHT, Intensive Home Treatment) en een goed ingerichte HIC. We zijn de herstelmethodiek al aan het implementeren. En gaan ons poli aanbod ook nog verder uitbreiden met een specifiek aanbod van psychodiagostiek en EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). Dat is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring.
Bij de medische administratie zetten we dit jaar in op toekomstgerichter werken. We kijken met elkaar wat er nodig is om de juiste kwaliteiten in te zetten. Met goede facilitering en ondersteuning door ICT.
En in 2020 gaat de ontwerpfase voor de nieuwbouw op Zon & Schild van start. Om, naar we hopen, over 3 jaar het nieuwe gebouw in gebruik te nemen. In deze plannen trekken we nauw op met de gemeente Amersfoort. De keuzes voor de bouw sluiten aan op onze inhoudelijke plannen. Op herstelgerichte zorg met intensieve samenwerking tussen patiënt, diens netwerk en de hulpverleners. We bouwen voor dagactiviteiten en het verblijf van de langdurige zorg voor volwassenen en ouderen.

Flevoland, behandelen doen we samen

In gesprek met Frits Liefferink, directeur bedrijfsvoering en Saskia van der Woude, directeur behandelzaken.

Terugblik
We hebben de gebiedsteams in 2019 uitgerold. Het netwerk rond de patiënt is daarin belangrijk. Om de patiënt weer zo goed mogelijk mee te laten doen in de maatschappij. We werken vanuit onze expertise en de herstelgedachte samen met het buurtteam, welzijnsinstellingen, woningbouworganisaties. Daarmee krijg je een gezicht voor elkaar. In de triade: patiënt – naasten – hulverlener. We hebben geen aparte poli en FACT-teams meer. Het gebiedsteam biedt alles. Dat werkt heel goed en ook de hulpverleners zijn er blij mee. Ruim 40 % van onze patiënten heeft een ernstig psychiatrische aandoening (EPA). Bij een dreigende crisis kunnen we snel goede opvang bieden.
In Lelystad hebben we meegedaan aan een landelijk onderzoek van de inspectie. We zijn o.a. positief uit de bus gekomen als het gaat om ggz in de wijk en de samenwerking. En het samen maken van een behandelplan.
Er is meer regelruimte voor de professionals gekomen. De teamleider draait gewoon mee. Ieder team is verantwoordelijk voor zijn eigen zaken. Op een gezamenlijk dashboard zien ze precies hoe het gaat. Heel transparant. Dat heeft een heel positief effect op de resultaten. Ondanks het personeelstekort, dat is in heel Flevoland een grote zorg. We hebben om die reden al een kliniek moeten sluiten. Antwoord hierop is meer digitaal aanbod ontwikkelen.

Vooruitblik
We intensiveren de samenwerking met de huisartsen. Een aandachtspunt uit het inspectierapport. We werken in Flevoland al intensief samen met andere zorgpartners in het verband ‘zorgpartners Flevoland’. Met Kwintes, Triade, Vitree, GGD, Leger des heils en Amethist. Samen sterk in de wijk. Rond de kwetsbare burger, met de naasten. Kijken vanuit de vraag en die samen oplossen. Over de grenzen van je eigen organisatie heen. Niet gehinderd door schotten. Gericht op: ‘ik wil, ik kan, ik heb nodig’.
We zijn gestart met de voorbereidingen voor nieuwbouw van spoedeisende psychiatrie en doorontwikkeling van de High Intensive Care. Dat is eind dit jaar klaar. Daarnaast blijven we inzetten op blended care. Digitaal waar het kan, face to face waar het moet. Zo start eind mei in Flevoland de digitale poli van GGz Centraal.
Intern werken we ook aan ‘mijn patiënt is jouw patiënt’. De overgang van een gebiedsteam naar een specialistisch programma moet soepel verlopen. Hulpverleners moeten dat onderling goed regelen. De patiënt moet er geen last van hebben. Zo ontwikkelen we voortdurend door. Intern en extern. Met naasten en met onze ketenpartners.

Gooi & Vechtstreek, de patiëntenreis staat centraal

In gesprek met Eric de Vos, directeur bedrijfsvoering en Oswald Bloemen, directeur behandelzaken.

Terugblik
In 2019 zijn we de organisatie anders gaan inrichten. Met de ‘patiëntenreis’ als uitgangspunt. Inmiddels zijn 37 ambassadeurs opgeleid in een traject bij de Efteling. De aanleiding lag in de jaren ervoor. We hadden 3 locaties. Met hun eigen zorginhoud en leidinggevenden waren het 3 eilandjes naast elkaar. We wilden een inhoudelijke verandering en minder schotten.
Hebben toen de structuur aangepast aan de inhoud. Nu hebben we de entree als belangrijk gezamenlijk beginpunt voor de ‘patiëntenreis’. En 3 clusters met elk 1 leidinggevende. De poli’s, ambulante zorg (FACT) en de kliniek + crisisdienst.
Deze veranderde organisatie vroeg om een cultuurverandering. Wat willen we met elkaar zijn? Los van onze expertise. Hoe herkenbaar zijn we. Het gaat hierbij om aandacht en ervaring. Om gevoel en vertrouwen. Om gastvrijheid. De Efteling inspireert ons hierin. Alle medewerkers volgen daar een programma van een half dagdeel.

Vooruitblik
In 2020 gaan we met dit programma verder. Brengen we de ‘patiëntenreis’ tot leven. Met zo min mogelijk leidinggevenden. In alle teams hebben we 1 coördinerend expert. Het team functioneert zo zelfstandig mogelijk op inhoud. De lijn faciliteert.
We hebben het organogram dus letterlijk op zijn kop gezet. Mensen van de inhoud voeden ons als directie. We geven ze vertrouwen. De teams hebben inhoudelijke autonomie. Dat is soms nog best wennen. En spannend. Maar het is net als thuis. Daar neem je ook met gezond verstand de beslissingen. We stimuleren ondernemerschap en innovatie, o.a. met een prijs. Het is ‘hun toko’.
De entree blijft heel belangrijk. Met korte lijnen met de huisarts. De patiënt moet bij ons in een warm bad terecht komen. We gaan dat logistiek perfectioneren. Modulair georganiseerd. Zodat we kunnen zeggen: dit is ons aanbod, het duurt zo lang. Meer voorspellend. Goede werkprocessen zijn belangrijk voor het uiteindelijke succes. De ervaring van de patiënt en de medewerker zijn het uitgangspunt. De route moet helder, transparant en prettig zijn.
We willen overigens ook de ‘medewerkersreis’ verbeteren. Zo denken we aan een ‘blije doos’. Die een nieuwe medewerker 2 weken voor aanvang thuis krijgt. Een welkompakket met bijvoorbeeld een laptop en een telefoon. Zodat je je welkom voelt en goed voorbereid van start kunt gaan.

Veluwe & Veluwe Vallei, profilering op hoog complexe problemen

In gesprek met Leen Kievit, directeur bedrijfsvoering en Douwe van der Heide, directeur behandelzaken.

Terugblik
Verbinden is in 2019 ons belangrijkste thema geweest. We hebben actief het netwerk opgebouwd met gemeenten, justitie en andere partners om met elkaar voeling te hebben in de regio. Samen hebben we hobbels genomen bijvoorbeeld rond de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In het verband ‘gezond Veluwe’ werken we intensief met elkaar samen.
We zijn trots op onze afdeling ouderenpsychiatrie. Zij wisten als enige afdeling binnen GGz Centraal het afgelopen jaar een aanbod voor ECT (electroconvulsietherapie) overeind te houden. Nu willen ze zelfs verder gaan en met een aanbod voor TMS (transcraniële magnetische stimulatie) en doorgroeien tot een neuromodulair centrum.
Ook het Centrum voor Psychotherapie is het afgelopen jaar goed op stoom gekomen. Zij wisten een aantal ervaren collega’s uit het land en een paar jonge onderzoekers aan zich te binden. En bereiden zich voor op een aanbod voor ‘hoog complexe’ cliënten en een ‘top ggz’ erkenning.
Die ambities heeft de Duynenhof, onze crisisafdeling voor langdurige psychiatrie ook. Zij hebben de afgelopen jaren steeds vaker onderdak aan cliënten geboden die elders in het land moeilijk te plaatsen waren. En hebben het afgelopen jaar dan ook terecht de ‘verpleegkunstprijs’ gewonnen.
We zijn trots op onze medewerkers. Zij werken hard en de betrokkenheid en verbondenheid is groot. We draaiden ook financieel gezien goed en hadden een laag ziekteverzuim.

Vooruitblik
In 2020 gaan we voortborduren op onze plannen. Om ons bovenregionaal te profileren als plek waar je met hoog complexe problemen terecht kunt. Het kost overigens nog wel een paar jaar om aan alle eisen te voldoen om het certificaat ‘top ggz’ te krijgen. Dat is altijd een lange weg.
En soms moet je onverwacht omschakelen. We bieden op dit moment – in de ‘coronatijd’ – bijvoorbeeld gespreksgroepen aan voor zorgmedewerkers van andere instellingen. Het is mooi dat we elkaar weten te vinden.
Onze medische administratie is steeds pro-actiever gaan werken. Zij ondersteunen de teams om de behandelcyclus goed op orde te krijgen. 1+1=3! We gaan ook kritischer naar onze uitstroom kijken. Willen de zorg niet langer bieden dan noodzakelijk is. En voorkomen dat mensen afhankelijk van ons worden. Zo verwachten we ook beter in staat te zijn om de wachtlijsten te verkorten.
Verder treffen we voorbereidingen voor nieuwe huisvesting op Veldwijk. Voor de crisisdienst, IHT, verslaving & psychiatrie, ouderenpsychiatrie, werk centraal en dagbesteding. Met een bruisend hart voor restauratieve voorzieningen en ondersteunende diensten. We werken nu aan de plannen van eisen. Eind 2022, begin 2023 is de nieuwbouw naar verwachting gereed.

Fornhese – Emerhese, professionaliseren, profileren en samenwerken

In gesprek met Jan Laterveer, directeur bedrijfsvoering a.i. en Matthijs Bogaerts, directeur behandelzaken.

Terugblik
Goed aansluiten als expert in de kinder- en jeugdpsychiatrie op het sociaal domein en de jeugdwet. Daarin onze positie innemen. Samen met de hoofden van de zorgprogramma’s hebben we ons hiervoor ingezet en ons geluid laten horen in de contractregio’s.
Ook onze eigen ‘trauma stuurgroep’ was actief in 2019. We kijken samen welke behandelingen effectief zijn. Welke scholing nodig is om ons nog beter te worden in ons vak. Dit thema begon bij een paar enthousiastelingen en is inmiddels over heel Fornhese uitgerold.
De Geheime Tuin ging bij ons verder als zelfstandige BV. Een passende aanvulling op ons aanbod.
Ook ‘hype’ (Helping Young People Early) – ons speciale zorgprogramma voor jongeren met kenmerken van een borderline-persoonlijkheidsstoornis – timmerde aan de weg en heeft een naam opgebouwd.
Emerhese, onze poot voor specialistische autismezorg, wist een aantal zeer lastige vacatures te vervullen. En heeft zich ingezet om goed aan te sluiten op het sociaal domein en op de volwassenenzorg. Yvette Roke van Emerhese heeft de app Sam ontwikkeld. Door SAM te gebruiken leren cliënten meer over hun eigen patronen. Leren ze om zelfredzamer te zijn en op de juiste momenten steun te vragen.

Vooruitblik
In 2020 willen we verder professionaliseren, ons nog meer profileren en nog beter samenwerken. Aansluitend op een traject dat we in 2018 zijn gestart. Om zo goed mogelijk onze verantwoordelijkheid te kunnen nemen binnen de jeugdzorg. We werken met 6 contractregio’s met ieder hun eigen ‘couleur locale’. Het is een gevarieerd zorglandschap. Als jeugd-ggz doen we mee aan alle transformatietafels. De uitdaging is om in alle regio’s actief te zijn. Dat vraagt om een goede interne verbinding. Zowel in onze jeugdzorg als in onze autismezorg.
We hadden al gas gegeven op ons ‘cliëntenportaal Karify’ voor Corona uitbrak. Daardoor was iedereen al goed getraind en liep Fornhese voorop in de digitale behandeling. Daar gaan we mee door.
Ook landelijk zijn we actief. Bijvoorbeeld in het expertisenetwerk kinder- en jeugdpsychiatrie, het kenniscentrum kinder- en jeugdpsychiatrie en het platform jeugd-ggz. Hier is nog steeds een discussiepunt kwalitatief goede jeugd-ggz te bieden tegen de juiste betaling. Gemeenten hanteren vaak één tarief, maken geen onderscheid naar specialisme. Maar aan specialistische zorg hangt wel een prijskaartje. We behandelen kinderen van 0 tot 18 jaar. Met complexe psychiatrische problematiek en bijkomende problemen op meerdere levensgebieden. En we bieden hulp bij acute psychiatrische zorgvragen van kinderen. Daarvoor hebben we 24/7 een crisisdienst en bedden beschikbaar. Dit is onze specialiteit, hier zijn we goed in en hiervoor houden we ons aan het juiste tarief.

Er is geen filmpje beschikbaar over de terugblik en vooruitblik van Fornhese.

Eemland

Flevoland

Gooi  & Vechtstreek

Veluwe & Veluwe Vallei