De medezeggenschap door patiënten van Zon & Schild wordt vorm­gegeven door de Regionale Cliëntenraad Eemland.

De raad volgt ontwikkelingen op het terrein en geeft, gevraagd & ongevraagd, advies. Belangrijkste gesprekspartner daarbij is de directie, maar in allerlei projecten wordt er ook rechtstreeks met betrokken medewerkers overlegd of samengewerkt.

Beleidsnota’s worden door de directie aan de raad ter beoordeling voorgelegd. Deze vorm van democratie is in de wet vastgelegd: de zogenaamde WMCZ (Wet Medezeggenschap van Cliënten in Zorginstellingen) schrijft het bestaan van een cliëntenraad voor en kent deze recht op informatie & recht van advies toe. Mede­zeggen­schap door patiënten is waardevol en kan, indien er goed gebruik van wordt gemaakt, een substantiële bijdrage leveren aan de kwaliteit van zorg. Een raad heeft uniek cliëntenperspectief, dat een aanvulling is op de visie van professionals & managers. Een goede cliëntenraad kan de instelling scherp houden, knelpunten signaleren en verbetervoorstellen doen die patiënten ten goede komen.

Omdat alles wat op het terrein gebeurt uiteindelijk gevolgen heeft voor patiënten, is in principe ook “alles” zaak voor de raad. Er moeten natuurlijk wel keuzes worden gemaakt. Onderwerpen waar de raad zich typisch mee bezig houdt zijn: veiligheid, medicatie, voeding, dwang & drang, kwaliteitstoetsing, begroting, reorganisatie, nieuwbouw, aanstelling van belang­rijke functionarissen. Concrete voorbeelden in de afgelopen jaren zijn de heftige bezuinigingen & de gevolgen daarvan, zoals de sluiting van de terreinwoningen voor chronische patiënten en het huidige overheidsbeleid om instellingen woontaken te laten afstoten. De raad heeft zich ingespannen om deze beroerde gebeurtenissen enigszins ten gunste van patiënten te beïnvloeden. De oprichting van een nieuwe cliëntenraad voor een andere locatie. Inrichting van het terrein (een sportveld, een bijzondere tuin, de vormgeving van een pleintje enz.), de herindeling van het terrein, het openen van nieuwe afdelingen.

De raad heeft maandelijks onderling een grote vergadering waar iedereen welkom is. Een overleg met de directie vindt eveneens maandelijks plaats. Voor de rest wordt gewerkt in kleine projectgroepen die specifieke klussen voor hun rekening nemen. (Ex)patiënten die een bijdrage willen leveren zijn van harte welkom. Leden kunnen projecten & taken kiezen die aansluiten bij hun interesses & vaardigheden. De raad kent een grote onderlinge soli­dariteit en de sfeer is meestal goed. Een professionele ondersteuner coacht leden naar behoefte.

contact:
clientenraadeemland@ggzcentraal.nl