Carolien woonde ruim 5 jaar in beschermd wonen Barneveld en was een vaste klant van de opname-afdeling.

Afgelopen herfst verhuisde zij naar een eigen woning in de stad. Tijdens een (afscheids)drankje in de stad stelden wij haar de vraag wat het meest heeft bijgedragen aan haar herstel.

Carolien gaf duidelijk aan dat er voor haar twee dingen uitsprongen, nl. dat zij langdurig dezelfde vertrouwenspersonen om zich heen had die mét haar de lijnen uitzetten en samen met haar het proces doormaakten. Een mooi voorbeeld van duaal persoonlijk begeleiderschap.
Belangrijk daarbij was niet alleen de gelijkwaardige relatie en het samen doormaken van het hele proces met alle daarbij horende ups en downs, maar ook de ruimte en het vertrouwen die de begeleiding haar tijdens het hele proces gaf. Ze gaven haar het gevoel ‘jij kunt het; het geeft niet als het weer mis gaat.’

Zeker zo belangrijk is voor Carolien het vrijwilligerswerk bij de tuinderij. Deze werkplek is gevonden door bemiddeling van bureau KOM van GGz Centraal waar men is gaan kijken welke kracht Carolien heeft. Ook keken zij waarom het steeds mis ging bij andere stigmatiserende vormen van werk die zij eerder probeerde en die niet aansloten bij haar universitaire opleiding. Vanuit beschermd wonen en met name het KOM werd zij gedurende een half jaar intensief begeleid, samen met de eigenaar van het bedrijf. Hierbij was de begeleiding van beiden met name gebaseerd op het vertrouwen uitstralen in de capaciteiten van Carolien en het haar laten ervaren van succes.

Carolien: ‘In het begin, meldde ik me vaak ziek en durfde niet te geloven in mij zelf. Een open zenuw die ik voel als er weer een terugval aan zit te komen of er is. Van groot belang voor mij is het gevoel dat ik dit bespreekbaar kan maken en er mét mij wordt geleefd. Dit belang is erkend, ook door mijn werkgever die steeds weer in gepraat is op mijn faalangsten. Deze manier van begeleiding vanuit Bureau KOM heeft er in geresulteerd dat ik nu 3 halve dagen vrijwilligerswerk kan doen. Ik durf zelfs te beweren dat ik daardoor geen terugval meer heb gehad, waardoor ik al 4 jaar niet meer naar de HIC (high intensive care afdeling) moest.’

Carolien heeft nu dus haar eigen woning in de stad. Zij heeft  beschermd wonen niet helemaal vaarwel gezegd, want ze heeft nu een WMO-arrangement. Een nieuwe vorm van begeleiding die in 2017 gestart is.

WMO-ondersteuningsarrangementen
Jelle: ‘De gemeente Ede (centrumgemeente voor beschermd wonen in Barneveld) heeft in samenwerking met de zorgaanbieders in deze regio twee nieuwe ‘wmo-arrangementen’ ontwikkeld. Het doel is samenhangende ambulante ondersteuning en begeleiding aan cliënten bieden. Er wordt ingezet op ondersteuning  in zelfredzaamheid, zelfstandig wonen, dagactivering en maatschappelijke participatie. Alles met behoudt van eigen regie.

Het arrangement wordt thuis gegeven in samenwerking met de ambulante behandelaar, huisarts, 0-de lijn en het sociaal netwerk. Deze WMO-arrangementen zijn p er 1 april 2017 beschikbaar.’

wat vindt het team beschermd wonen Barneveld ervan?
Gonnie: ‘Heel enthousiast word ik door deze benadering vanuit ons team. Ons team heeft een attitude die gekenmerkt wordt door gelijkwaardigheid, hoop en optimisme. We  zien nu zoveel vooruitgang in herstel. We pikken er weliswaar nu één verhaal uit nu, maar er waren het afgelopen jaar zeker drie vergelijkbare verhalen. Voor een dergelijke aanpak  is per cliënt langdurige tijdsinvestering  nodig; tijd om vertrouwen te winnen, te werken aan de connectie en tijd om te onderzoeken wat helpt of wat hindert.

Dat betekent ook de inzet van ons als begeleiders om  trouw te kunnen zijn en de ander echt te willen leren kennen. Uitzoeken wat de ander zou kunnen bedoelen, verlangen of wil betekenen. Aansluiten bij het ritme en de plek van de ander, ook als die chaotisch en onvoorspelbaar kan zijn.
Ineke: ‘Concreet hebben we ons werkproces veranderd door te starten met een duaal persoonlijk begeleiderschap en onze caseload verdeeld in 3 fases. Aan elke fase hebben we een aantal teamleden verbonden die een speciale expertise hebben ontwikkeld voor de taken en verantwoordelijkheden die binnen die fase vallen.

In de instroomfase richt de begeleider zich op intake, wachtlijstbegeleiding, introductie binnen BW, opstarten van de begeleiding en formuleren van zorgvragen. Daar hoort ook de kennismaking van de cliënt met bureau KOM bij.
In de herstelfase richt de begeleider zich op het stappen te maken in het proces van herstel, het stimuleren van maatschappelijke participatie en het aanboren van eigen kracht van cliënten.
In de uitstroomfase is de begeleiding gericht op het in kaart brengen van woonwensen, het formuleren van de zorgvraag en zoeken naar een passend zorgaanbod,  het begeleiden bij het zoeken naar een woning/ andere woonplek, praktische en uitvoerende hulp bij alle administratieve taken die voortkomen uit de stap terug naar de maatschappij.
Wat vooral een kick geeft is dat wij door deze werkwijze nu vele positieve resultaten van herstel  en ontwikkeling zien bij onze cliënten.’

match tussen cliënt en werkgever
Gonnie: ‘Het afgelopen jaar ben ik als kartrekker ingezet om binnen beschermd wonen Barneveld  een Bureau KOM (klus op maat) op te zetten. Dit is een initiatief om cliënten met een afstand tot de arbeidsmarkt toch een zinvolle dagbesteding te geven. Deze rol past goed bij mij, aangezien ik als motivator goed kan bemiddelen tussen bedrijven en cliënten. Samen met een cliënt hebben we een coördinerende rol en met passie op  zoek naar de juiste match tussen cliënt en werkgever, waardoor er een win/win situatie ontstaat. Wat opvalt is dat bijna ieder bedrijf dat ik benader wel wil mee werken. Men wil graag maatschappelijk verantwoord bezig zijn.
Bij Carolien was het langdurig zoeken naar een werkplek die aansloot bij haar niveau. Als je haar nu ziet, zie ik iemand die zelfvertrouwen uitstraalt en met veel plezier haar werk bij de tuinderij doet. Door zonder stigma en vertrouwen in zich zelf op een gewoon bedrijf te werken, is zelfs iedere terugval in de kiem gesmoord. Daardoor is er geen opname meer nodig geweest. Dit is mooi om van dichtbij mee te mogen maken.’

meer weten?

Voor meer informatie over bureau KOM en BW Barneveld kunt u contact opnemen met Jelle van de Kraats, (teamleider) j.vandekraats@ggzcentraal.nl

wilt u meer weten over ‘resultaten vertellen’?

Stuur dan een e-mail met uw vraag of opmerking naar resultatenvertellen@ggzcentraal.nl.