Na het kabinetsbesluit van 2013 werd in het bestuurlijk akkoord ‘Toekomst GGZ 2013-2014’ besloten dat de zorg aan mensen met psychiatrische problematiek in drie echelons verdeeld zou worden.

De huisarts/POH GGZ, de generalistische basis ggz en de specialistische ggz. Omdat de generalistische basis ggz losgekoppeld moest worden van de specialistische ggz werd Indigo opgericht.

In drie maanden tijd werd er een BV opgericht vanuit GGz Centraal om per 1 januari 2014 te starten als franchise nemer van Indigo met de naam Indigo Centraal. In Altrecht bestond inmiddels al de BV Ambulante Zorggroep Midden-Nederland. Deze bestond uit Indigo Utrecht en NOAGG. Met ingang van juli 2015 werden beide BV’s en het basis GGZ deel van Riagg Amersfoort en omstreken samengevoegd tot Indigo Midden-Nederland, die ook het merk NOAGG voert voor interculturele basis ggz. In april 2016 verliet Ruud Coenen Indigo Midden-Nederland en werd Fennie Zwanepol bestuurder.

Een gesprek met Fennie Zwanepol, bestuurder Indigo Midden-Nederland, en Alice van der Gaag, psychiater-eerste geneeskundige Indigo Midden-Nederland.

wennen

Iedereen moest wennen aan de driedeling in de zorg. Huisartsen en andere verwijzers waren immers gewend meteen naar de specialistische ggz te verwijzen. Daardoor duurde het een tijd voordat men beter ging differentiëren in de zorg. Men had dezelfde vragen: welke zorgvragen zijn geschikt voor de huisarts/POH ggz, welke gaan naar de generalistische basis ggz – zoals Indigo – en welke naar de specialistische ggz – zoals GGz Centraal?
Indigo heeft zich veel inspanningen getroost om met huisartsen en andere verwijzers tot samenwerking te komen. Dit door voorlichting over de zorg te geven die Indigo als basis ggz kon bieden en wat het onderscheid was met de POH ggz in de huisartsen praktijk en met de specialistische ggz. Indigo biedt mensen met (risico op) psychische klachten – direct en dichtbij- hulp, waardoor zij zo snel als mogelijk weer de regie kunnen nemen in hun leven en deel kunnen blijven uitmaken van voor hun belangrijke netwerken. Kenmerkend voor de behandeling bij Indigo is dat mensen geprotocolleerd en kort behandeld kunnen worden.
En natuurlijk is het wennen voor cliënten. Zo heeft een cliënt, die al vele jaren in zorg was bij de specialistische ggz, in een intakegesprek bij de basis ggz één belangrijk aandachtspunt ‘Hebben jullie korte lijnen met GGz Centraal voor als het mis gaat? Dat zou mij wel geruststellen.’
Een andere cliënt gaf aan: ‘Na de overdracht viel het niet mee om te wennen aan de nieuwe behandelaar. In eerste instantie dacht ik ,dat als behandeling maar door één behandelaar binnen de basis ggz werd uitgevoerd, dat erg zou tegenvallen, maar de overstap en de gewenning werd een stap vooruit. Het zorgde voor herstel.’
Weer een andere cliënt zegt: ‘Eén keer in de vier weken een gesprek leert mij wel zelfstandig te worden. Ik probeer of ik het kan redden met de mensen om mij heen.’

positionering

Indigo biedt een veelzijdig basis ggz-aanbod, levert preventie op aanvraag en detacheert POH-GGZ’ers bij huisartsen.
Indigo basis ggz is gepositioneerd tussen huisarts / POH GGZ en specialistische ggz in. Indigo is niet alleen de versterking van de basiszorg, maar ook de achterdeur voor de specialistische ggz voor een kort vervolgtraject of een chronisch behandeltraject. Indigo biedt korte behandeltrajecten, beperkt in tijd, of laag frequente behandelingen die langer van duur kunnen zijn.

wie?

In de basis ggz werken vooral gz-psychologen en verpleegkundig specialisten. Psychiaters worden consultatief in de diagnostiek en behandeling betrokken, stellen medicatie in en zijn standaard betrokken bij de behandelingen voor ADHD, bipolaire stoornissen, psychotische stoornissen, autismespectrumstoornissen.
In de casuïstiekbesprekingen is zo mogelijk een psychiater aanwezig om vanuit het medisch psychiatrisch referentiekader mee te denken. Kortom de psychiaters worden ingezet waar ze nodig zijn. Daarnaast zijn ze betrokken bij de huisartsenopleiding en de verpleegkundig specialistenopleiding. Met de verpleegkundig specialisten wordt nauw samengewerkt en regelmatig hebben psychiaters en verpleegkundig specialisten een farmacotherapeutisch overleg.
De psychiaters zijn ook consulent in een aantal grote huisartsengroepen. Ze geven consultatie aan huisartsen en POH’s ggz en zien op verzoek van de huisarts eenmalig patiënten voor een behandeladvies/diagnostiek.

persoonlijkheidsproblematiek

Op dit moment is Indigo bezig expertise op te bouwen rondom persoonlijkheidsproblematiek. De dagelijkse praktijk wees nl. uit dat er een toenemend aantal patiënten met AS II problematiek in behandeling komen waar medewerkers niet direct mee uit de voeten kunnen in korte zorgprogramma’s. Hierdoor bestaat het risico op vroegtijdige uitval bij de behandeling en op meer crisisgevoeligheid. Medewerkers van Indigo worden nu getraind. Tegelijkertijd worden er korte programma’s ontwikkeld en worden de diagnostische mogelijkheden uitgebreid.

wat is het sterke punt van Indigo?

Indigo is gepositioneerd in de wijk, bij de huisarts, heeft korte lijnen, opereert in veel samenwerkingsverbanden en heeft expertise op het gebied van kortdurende behandelingen van psychiatrische problematiek. Er zijn korte lijnen met de specialistische ggz waar medewerkers van Indigo soms binnen de muren werken en/of besprekingen bijwonen.

wat zijn onze doelen voor de toekomst?

We willen heel graag de positie van Indigo tussen de eerste- en tweede lijn versterken. Ook willen we laten zien dat we een betrouwbare partner zijn voor onze samenwerkingspartners, de basis ggz en specialistische ggz, crisisdiensten, buurtteams, beschermd wonen, etc.

wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen GGz Centraal en Indigo?

Natuurlijk staat de zorg voor de patiënt centraal in beide instellingen.
Bij Indigo gaat het om psychiatrische problematiek die in een kort behandeltraject behandeld kan worden. Of om chronische problematiek bij patiënten die na een behandeling in de specialistische ggz vervolgd kunnen worden binnen de basis ggz.
Binnen de specialistische ggz, zoals GGz Centraal, gaat het om patiënten die een multidisciplinaire aanpak en vaak een langer behandeltraject nodig hebben.

In de specialistische ggz heeft de geneesheer-directeur vooral te maken met de uitvoering van de BOPZ  dwangmaatregelen. In de basis-ggz, waar de psychiater consulent is, is dat niet aan de orde. In de basis-ggz houdt de eerste geneeskundige zich bezig met kwaliteit, uitvoering geven aan de wetgeving, WGBO, privacy, incidenten, gevraagd en ongevraagd advies geven, kritiek uiten, ingrijpen.

wensenlijstje Indigo

Nu de specialistische ggz en de basis-ggz een paar jaar samenwerken, wordt het tijd om onderzoek te doen naar :

  • Hoe ervaren patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA) die vanuit de specialistische ggz zijn overgedragen aan de basis ggz de transitie van zorg en wat hebben zij nodig om het transitieproces naar tevredenheid te laten verlopen?
    Dit is ons inziens noodzakelijk om meer inzicht te krijgen hoe patiënten met EPA de transitie van zorg hebben ervaren. Met de opgedane kennis kan de huidige werkwijze worden geëvalueerd en zo nodig worden aangepast.

meer weten over Indigo Midden-Nederland?

Wilt u meer weten over Indigo Midden-Nederland> Dan kunt u contact opnemen met Jikkie Heuker, regiomanager, op 06-22228460 of j.heuker@indigo.nl