De juiste zorg, op de juiste plaats, op het juiste moment, door de juiste hulpverlener. Dat is het doel van de generieke module acute psychiatrie. En dat is ook de basis voor het regioplan acute psychiatrie dat op vrijdag 13 september 2019 werd besproken met de ketenpartners van GGz Centraal.

GGz Centraal is voor haar werkgebied door Zilveren Kruis aangewezen als budgethouder voor de eerste 72 uur van de acute psychiatrische zorg. Dat betekent dat GGz Centraal het initiatief moet nemen om vóór 1 oktober 2019 een regioplan op te stellen hoe zij de organisatie van de acute psychiatrie in samenwerking met haar ketenpartners vorm wil geven. Op de netwerkbijeenkomst op 13 september werd het plan met de ketenpartners besproken.

Arjan Theil, bestuurder van GGz Centraal, opende de bijeenkomst onder ander met het uitspreken van de hoop dat het regioplan zal dienen als middel om ketenpartners samen te brengen en de verkaveling van netwerkpartners op te heffen.

Karen Griep, de projectleider acute psychiatrie van GGz Centraal, nam de aanwezigen vervolgens mee in de geschiedenis, de doelstellingen en de normen van de generieke module acute ggz.

Stand van zaken
Aan de hand van 10 normen uit het implementatieplan voor de generieke module schetste Karen Griep wat er in de crisisdienstregio Centraal Nederland al is bereikt. De belangrijkste mijlpalen zijn:

  • we starten op 16 september een pilot in de crisisdienst binnen de regio Gooi en Vechtstreek met een triagefunctie door ggz-triagisten die werken met de GGz-triagewijzer. Stapsgewijs groeit deze pilot uit naar een 24/7 triagepunt voor verwijzers in het hele werkgebied van GGz Centraal
  • er is een opleiding voor triagisten en een triageformulier ontwikkeld
  • de regio beschikt over voldoende crisisbeoordelingsruimtes die voldoen aan de normen
  • de opnamevoorkomende ambulante hulp in de vorm van IHT-teams is dekkend in de regio
  • Er zijn goede afspraken over opvolging in het sociaal domein in de regio’s Flevoland en Eemland

Uitdagingen voor 2019-2020
We zien nog wel wat uitdagingen in dit project.

  • het verzamelen van data om de normen te toetsen
  • de krapte op de arbeidsmarkt in het hele netwerk
  • het aangaan van transparante samenwerkingsrelaties in een groot werkgebied

Reacties
De reacties uit de zaal waren positief. Er werden niet alleen vragen gesteld, maar ook aandacht gevraagd voor bijvoorbeeld de aansluiting van Veilig Thuis in de acute keten, de zorg rond de somatische patiënten met psychiatrische problematiek, GHB-problematiek, verslavingsdeskundigheid in de acute zorg, informatie-uitwisseling met ketenpartners en de samenwerking met het sociaal domein.

De bijeenkomst werd afgesloten met de afspraak om de uitdaging aan te gaan en in 2020 de netwerkbijeenkomst ook te benutten om afspraken te maken over preventie van de acute fase.

Presentatie van de bijeenkomst
Benieuwd naar de presentatie van deze bijeenkomst? Je kunt hem hier downloaden.