De stichting Vrienden van GGz Centraal is een feit!

De afgelopen maanden zijn wij druk bezig geweest deze stichting op te zetten, bestuursleden te werven en de nodige stappen te ondernemen. Het doel van de Vrienden is om geld in te zamelen voor activiteiten die welbevinden van cliënten bevorderen van GGz Centraal. De activiteiten van de stichting helpen tegelijkertijd om stigmatisering tegen te gaan.

Het bestuur
De stichting Vrienden van GGz Centraal heeft een onafhankelijk bestuur. Het bestuur verricht haar werkzaamheden onbezoldigd en bestaat uit de volgende personen:

  • voorzitter: Rob Bijl, voormalig lid raad van toezicht, GGz Centraal
  • penningmeester: Henk Mulder, manager financiën administratie informatievoorziening GGz Centraal
  • secretaris: Ben Roelands, oud medewerker in diverse functies, GGz Centraal

Daarnaast is er een vacature voor een bestuurslid met kennis en ervaring op het gebied van fondsenwerving en marketing. Ken of ben jij iemand die hiervoor in aanmerking komt? Wij horen het graag van jou!

Iets extra’s
Met behulp van giften hoe groot of klein ook, willen de Vrienden graag tegemoet komen aan de wensen en behoeften van onze cliënten die niet betaald kunnen worden uit de zorgbudgetten. Het gaat vooral om herstelondersteunende activiteiten en activiteiten die het zorgproces ondersteunen. De stichting wil dit realiseren door de financiering van projecten.

Mogelijke doelbestedingen

  • Het inrichten van een familiekamer, een sfeervolle, huiselijk ingerichte kamer waar familie/naasten zich rustig kunnen terugtrekken.
  • Het mogelijk maken dat cliënten meer kunnen sporten.
  • Het ondersteunen van activiteiten die stigmatisering van cliënten tegen gaan.

Sponsors en donateurs gezocht
De stichting is een goed doel en is afhankelijk van donaties, sponsoring, schenkingen, legaten en nalatenschappen. Zij zoekt daarom bedrijven, donateurs en sponsors die vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid cliënten via de Vrienden van GGz Centraal willen ondersteunen. Ook kunnen afdelingen in overleg met de Vrienden initiatief nemen om inzamelingsacties op te zetten of vrienden te werven. Door deze bijdragen wordt het mogelijk mooie projecten te realiseren.

Wil je een bijdrage leveren?
Je kunt een gift doen. Ook kun je de stichting Vrienden van GGz Centraal op laten nemen in je testament. Goed om te weten dat een nalatenschap (of een legaat) aan de Vrienden van GGz Centraal belastingvrij is. En dat deze voor 100% ten goede komt aan cliëntgerichte projecten die wij niet uit de reguliere gelden kunnen financieren.

Het IBAN-nummer van de stichting is IBAN: NL53 RABO 0334 9957 79 t.n.v.: St. Vrienden GGz Centraal, te Amersfoort.

Contact
Wil je je inzetten voor de stichting Vrienden van GGz Centraal, of wil je meer informatie? Neem dan contact op via: vrienden@ggzcentraal.nl of bel 033 4609740.

De pagina van de stichting vrienden vind je hier op onze website.

Albert van Esterik, raad van bestuur