Het diagnostiek en vroege interventieteam (DVI-team) werkt sinds een jaar vanuit de locatie aan de Westsingel in Amersfoort.

Er komen vooral jongeren met een eerste psychose of rand-psychotische verschijnselen, vaak in crisis. Het DVI-team onderzoekt wat er schuil gaat achter de psychotische ontregeling.

voor wie
De patiënten zijn gemiddeld tussen de 18 en 30 jaar maar de criteria worden ruimer gehanteerd. Ook een vijftiger met een eerste psychose kan bij het team terecht. De patiënten komen vaak via de crisisdienst binnen of vanuit een opname bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) of SymforaMeander, maar ook huisartsen verwijzen. Het UMCU heeft een opnameafdeling specifiek voor mensen met een eerste psychose. Het DVI-team behandelt hen ambulant verder. Het DVI-team werkt zowel vanuit de Westsingel alsook vanaf andere locaties. Bijvoorbeeld de thuissituatie of een opnameplek. Altijd betrekken zij de familie. Na behandeling stromen patiënten door naar de basis-ggz of huisarts, een kleiner deel naar een FACT-team. Het DVI-team  werkt met een korte wachttijd. Hoewel ze voornamelijk patiënten uit de regio Eemland in behandeling nemen, kunnen ook patiënten uit andere regio’s terecht. Als zij naar de locatie Westsingel kunnen komen. Voor ondersteuning in crisissituaties moeten wel afspraken gemaakt worden met de crisisdienst van de betreffende regio.

de behandeling
Motiverende gespreksvoering en ‘shared decisionmaking’, waarbij je gezamenlijk besluiten neemt  ten aanzien van het vervolg na de crises, zijn belangrijke interventies om een goede werkrelatie te creëren. Vanuit de vaak crisisachtige situatie is het noodzakelijk om de verwachtingen over en weer goed te bespreken. Samen keuzes maken met de patiënt en zijn naast betrokkenen legt een stevige basis voor een behandeling. Natuurlijk is timing van deze interventies een belangrijk onderdeel van dit proces. Het DVI-team bestaat uit sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, een pit-verpleegkundige (psychiatrisch intensieve thuiszorg), IPS-er (individuele plaatsing en steun), psycholoog, psychiater en een arts-assistent. Ook maakt het team gebruik van de maatschappelijk werker en systeemtherapeut. Binnenkort start een ervaringsdeskundige. Om goed geoutilleerd te blijven doet het team regelmatig aan deskundigheidsbevordering. Bijvoorbeeld gespreksvoering of een training voor een lotgenotengroep. In het team maken ze gebruik van ieders expertise; de één  weet bijvoorbeeld veel van verslaving of medicatie en de ander heeft weer kennis over hoe met patiënten met een verstandelijke beperking om te gaan die een eerste psychose meemaken.

richtlijn ‘vroege psychose’
Het DVI-team is volop in ontwikkeling. De ‘richtlijn vroege psychose’ van het ‘Netwerk Vroege Psychose’ (Phrenos) wordt nader uitgewerkt en in praktijk gebracht. Na de intake volgt verder uitgebreid diagnostisch onderzoek: wat is er precies aan de hand, wat kunnen we uitsluiten? Onderdeel van dit diagnostisch proces is een huisbezoek, daar wordt een korte levensschets opgetekend en vindt een gesprek plaats samen met naast betrokkenen.

Tot slot volgt een diagnostiekbespreking met alle betrokken professionals. Deze diagnostische fase duurt gemiddeld vier weken. Ze bespreken de diagnose met de patiënt en zijn naast betrokkenen en maken keuzes die in het  behandelplan van de patiënt worden opgenomen. Terwijl de diagnostiek loopt, start de behandeling al om zo snel mogelijk aan de slag te gaan met de doelen van de patiënt. Ze stellen in nauwe samenwerking met de patiënt en zijn familie een signaleringsplan op. Halfjaarlijks of jaarlijks hebben ze evaluaties tot het ontslag. De richtlijn ‘vroege psychose’ is de leidraad voor het team en voor de patiënt.

een voorbeeld
Er wordt bijvoorbeeld een meisje met een eerste psychose aangemeld bij de crisisdienst. Zij is heel erg druk en heeft zich opgesloten in haar kamer. De crisisdienst stabiliseert de situatie. Het DVI-team gaat vervolgens verder uitzoeken wat er aan de hand is. Dat kan uitmonden in een vervolgbehandeling bij het DVI-team. Maar het kan ook een behandeling worden bij de Zwaluw & Enk, als er sprake is van persoonlijkheidsproblematiek. Of een behandeling bij SymforaMeander, als een bipolaire stoornis de diagnose is.

samenwerking
Het DVI-team werkt samen met netwerkpartners. In de eerste plaats dus met de crisisdienst en opname-afdelingen. Maar ook met huisartsen, wijkteam, thuiszorg beweging 3.0, kwintes, de wijkagent, de GGD en de praktijkondersteuner ggz in de huisartsenpraktijk.
Er is veel aandacht voor kinderen van patiënten Die brengen ze bijvoorbeeld in contact met een ‘koppgroep’. Dat is een aanbod voor kinderen van ouders met psychiatrische problemen. Een pit-verpleegkundige geeft hulp aan huis en ziet ook de kinderen van de patiënt.
Een voorbeeld. Een jonge Turkse vrouw, moeder van twee kinderen, heeft psychotische klachten. Dit heeft veel effect op de gezinsrelaties. Daarom wordt het wijkteam gevraagd mee te kijken. Zij kunnen woonbegeleiding indiceren en opvoedondersteuning geven. Of regelen bijvoorbeeld een maatje om met de kinderen te gaan zwemmen.

Het diagnostiek en vroege interventieteam Eemland timmert aardig aan de weg. Ze zijn dichtbij, flexibel en snel en er zijn korte wachttijden. Ze werken outreachend en komen naar de patiënt op locatie als het nodig is. Dit dynamische en enthousiaste team werkt aan optimale zorg voor hun patiënten, gericht op herstel en deelname aan de maatschappij.

wilt u meer weten?

Stuur uw vraag of opmerking naar: resultatenvertellen@ggzcentraal.nl