Bent u of kent u een vluchteling met psychische klachten? Heeft u – of de persoon die u kent – er heel veel last van in het dagelijks leven? Dan is er misschien specialistische behandeling nodig.

De problemen kunnen te maken hebben met wat u – of de persoon die u kent – heeft meegemaakt in het land van herkomst of tijdens de vlucht. Maar ook de onzekerheid over een verblijfsstatus en de ‘wachttijd’ in het asielzoekerscentrum kunnen een rol spelen bij de ontwikkeling van psychische klachten.

Voor behandeling van vluchtelingen met (ernstige) psychiatrische klachten hebben we een zorgprogramma. We houden tijdens de behandeling uiteraard rekening met de persoonlijke achtergrond. Er zijn verschillende behandelmodules. Bijvoorbeeld gesprekken, onderzoeken of medicatiebegeleiding. En er zijn verschillende behandelvormen mogelijk. Ambulant, deeltijd- en klinisch. De keuze bepalen we samen.

Dit zorgprogramma is bedoeld voor de behandeling van vluchtelingen/statushouders die in een asielzoekerscentrum (AZC) in ons werkgebied wonen. Het gaat om mensen met ernstig psychiatrische aandoeningen en/of statushouders met de diagnose Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS). Ook kinderen met een leeftijd tussen 6 en 18 jaar komen in aanmerking voor dit zorgprogramma. De problemen zijn vaak zwaar, ook voor de naasten. Daarom betrekken we hen graag bij de behandeling. Uiteraard in overleg.

Na aanmelding maken we een afspraak voor een intake. De intake bestaat uit een gesprek met een behandelaar en een psychiater. Een van beide is ook de regiebehandelaar. Deze coördineert het proces van onderzoek en advies en is in deze periode het aanspreekpunt.

Tijdens de intake is er o.a. aandacht voor de situatie nu én in het verleden. Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn:

 • psychische klachten
 • lichamelijke klachten
 • medicatiegebruik
 • culturele achtergrond
 • wie kunnen je steunen

Na de intake volgt een gesprek waarin we samen bespreken wat er aan de hand is (diagnose). Welke omstandigheden daarbij een rol spelen en wat de behandelmogelijkheden zijn. Samen beschrijven we de behandeldoelen. Deze nemen we op in het behandelplan en dossier. Pas als de cliënt en de behandelaar het eens zijn over het behandelplan start de behandeling.

We bespreken regelmatig hoe het gaat. Tijdens deze evaluaties beslissen wij samen of we de behandeling afronden of voortzetten. Soms blijkt op zo’n moment dat we de behandeling moeten bijstellen.

We streven er naar dat u weet wat er aan de hand is. Vervolgens kijken we samen hoe we de klachten kunnen verminderen en hoe u een zo zinvol en prettig mogelijk bestaan kunt bereiken en behouden. We bespreken wat u daarin zelf kunt doen en welke ondersteuning nodig is.

In de intake kijken we samen of behandeling bij ons nodig is. Dat is niet altijd het geval. Soms kunnen mensen – eventueel met ondersteuning van anderen – weer verder. Of is andere zorg meer passend. Is er wel behandeling binnen ons zorgprogramma vluchtelingen nodig? Dan bespreken we samen (en eventueel met naasten) welke behandeling het beste past. We kijken daarbij niet alleen naar de ernst van de klachten maar ook naar de persoonlijke situatie.

Er zijn 3 opeenvolgende behandelfases:

Stabilisatiefase
In deze eerste fase helpen we te begrijpen wat er speelt en hoe u grip kunt krijgen op de klachten. Centraal staat het stabiliseren van de klachten. Bijvoorbeeld door middel van medicatie, activering en het opbouwen van contact met anderen. Samen brengen we de oorsprong van de klachten in kaart en bespreken we welke behandelmogelijkheden er zijn.

Behandel- en ’empowerment’ fase (versterken van eigen regie)
In deze fase staat de behandeling van de klachten en het hervinden van de eigen regie over uw leven op de voorgrond.

Herstelfase
We werken in deze fase toekomstgericht. Het verder versterken van de eigen regie op het leven staat daarbij voorop.

Mogelijke behandelmodules

 • uitleg over ziektebeeld
 • instellen op medicatie en begeleiding medicijngebruik
 • inzichtgevende, steunende en structurerende gesprekken
 • crisisinterventie; opstellen crisissignaleringsplan
 • cognitieve gedragstherapie
 • systeemtherapie
 • vaktherapie, bijvoorbeeld sport therapie of beeldende therapie
 • ambulante thuiszorg
 • traumabehandeling
 • suïcide preventie
 • terugvalpreventie
 • activering, eventueel in overleg met naasten, netwerk en instanties

Voor sommige behandelmodules komt u naar een van onze locaties. Het is ook mogelijk om in uw eigen woonsituatie de gesprekken te voeren.

De behandeling is zo kort als nodig en intensief als noodzakelijk. Als het nodig is kunnen we de zorg verlengen of opschalen.

De hulp is bij voorkeur ambulant. Vanuit huis, het AZC of een van onze locaties. Als de situatie te ernstig is voor ambulante behandeling kunnen we deeltijdbehandeling of een opname overwegen. Samen met de behandelaar beslist u welke zorg het beste past.

Vrijwillig of onvrijwillig
Meestal vindt de hulpverlening plaats op vrijwillige basis. Maar soms is een gedwongen opname noodzakelijk. Dit kan alleen vanuit de Wet verplichte ggz (Wvggz). Door middel van een crisismaatregel of zorgmachtiging. Hier vindt u meer informatie over de Wvggz.

Verhuist u naar een regio buiten ons werkgebied? Dan dragen we de zorg over en sluiten het dossier.

Als u bij ons in behandeling komt, krijgt u een account voor ons online clientportaal Karify. U vindt hier belangrijke informatie over het zorgprogramma.

Tijdens uw behandeling kunt u via Karify:

 • veilig met uw behandelaar communiceren
 • een bibliotheek met nuttige informatie raadplegen
 • huiswerkopdrachten maken
 • op ieder gewenst moment uw online dossier bekijken

Bent u tevreden over onze zorg? Of zijn er zaken die volgens u beter kunnen? We zetten verschillende instrumenten in om dat te weten te komen. Vragenlijsten, spiegelgesprekken, kwaliteitstoetsing vanuit cliëntperspectief en een cliëntenpanel. Ga naar meer info als u hierover meer wilt lezen.

We willen bijdragen aan de ontwikkeling van de best beschikbare behandelingen. Nu en in de toekomst. Daarom doen we ook aan wetenschappelijk onderzoek. Mogelijk vragen we u of we gegevens over uw klachten en uw behandeling mogen gebruiken voor onderzoek. Het staat geheel vrij dit te weigeren. Wilt u wel deelnemen aan onderzoek? Dan zorgen we er uiteraard voor dat we de gegevens anoniem opslaan en dat ze niet herleidbaar zijn.