Bij iemand die een psychose doormaakt, is sprake van één of meer van de volgende verschijnselen.

  • hallucinaties: een waarneming zonder dat er prikkels van buiten zijn, bijvoorbeeld het horen van stemmen
  • wanen: ideeën of overtuigingen die absoluut niet in overeenstemming zijn met algemeen geaccepteerde ideeën of opvattingen
  • desorganisatie: een onvermogen om orde aan te brengen

Psychoses kunnen bij allerlei ziekten voorkomen. Bijvoorbeeld bij schizofrenie, een bipolaire stoornis en een depressie. Wij behandelen mensen met een psychotische stoornis.

We hebben een zorgprogramma ontwikkeld met verschillende behandelonderdelen. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld gesprekken, therapieën, trainingen of cursussen. De keuze bepalen we uiteraard samen.

Dit zorgprogramma is bedoeld voor volwassenen (18- 65 jaar) met (een vermoeden van) een psychotische stoornis. Een psychotische stoornis is ook van invloed op het leven van naasten. Daarom betrekken we hen graag bij de behandeling. Dit gebeurt alleen in overleg.

Na aanmelding volgt een uitnodiging voor een eerste gesprek (intake).  Met een behandelaar die gespecialiseerd is in psychotische stoornissen. Daarna volgt een adviesgesprek. Daarin bespreken we samen de behandelmogelijkheden. We betrekken bij het eerste gesprek in principe ook de naasten.
Zodra de behandeling start wijzen we een regiebehandelaar toe. Deze coördineert de behandeling en is eerste aanspreekpunt.
U stelt samen met de behandelaar – en zo mogelijk samen met uw naasten – behandeldoelen op. Deze nemen we op in het behandelplan en dossier. Er moet overeenstemming zijn om te kunnen behandelen.

Minimaal eens per jaar evalueren we de behandeldoelen. We gebruiken daarvoor de ROM.

We streven ernaar dat u en uw naasten weten wat een psychotische stoornis is. En wat de invloed van deze aandoening kan zijn op uzelf en uw omgeving. In de behandeling werken we aan het verminderen we de psychotische symptomen en klachten. Daarnaast besteden we aandacht aan uw persoonlijke en maatschappelijke herstel. En we kijken samen hoe u een zo zinvol en prettig mogelijk leven kunt opbouwen.

We hebben veel behandelmogelijkheden. Zowel 1-op-1 als in een groep. De behandeling duurt minimaal 6 maanden tot maximaal 3 jaar. We evalueren minimaal eens per jaar. Daarbij gebruiken we ROM-vragenlijsten.

We zoeken samen de beste benadeling. U bepaalt het zelf. Welke zorg heeft u nodig? Waar bent u goed in? Welke ambities heeft u? Samen met de regiebehandelaar beslist u welke behandeling het best bij u past.

Als u bij ons in behandeling komt, krijgt u een account voor ons online clientportaal Karify. U vindt hier belangrijke informatie over het zorgprogramma.

Tijdens uw behandeling kunt u via Karify:

  • veilig met uw behandelaar communiceren
  • een bibliotheek met nuttige informatie raadplegen
  • huiswerkopdrachten maken
  • op ieder gewenst moment uw online dossier bekijken

Bent u tevreden over onze zorg? Of zijn er zaken die volgens u beter kunnen? We zetten verschillende instrumenten in om dat te weten te komen. Vragenlijsten, spiegelgesprekken, kwaliteitstoetsing vanuit cliëntperspectief en een cliëntenpanel. Ga naar meer info als u hierover meer wilt lezen.

We willen bijdragen aan de ontwikkeling van de best beschikbare behandelingen. Nu en in de toekomst. Daarom doen we ook aan wetenschappelijk onderzoek. Mogelijk vragen we u of we gegevens over uw klachten en uw behandeling mogen gebruiken voor onderzoek. Het staat geheel vrij dit te weigeren. Wilt u wel deelnemen aan onderzoek? Dan zorgen we er uiteraard voor dat we de gegevens anoniem opslaan en dat ze niet herleidbaar zijn.