Bij iemand die een psychose doormaakt, is sprake van één of meer van de volgende verschijnselen.

  • hallucinaties: een waarneming zonder dat er prikkels van buiten zijn, bijvoorbeeld het horen van stemmen
  • wanen: ideeën of overtuigingen die absoluut niet in overeenstemming zijn met algemeen geaccepteerde ideeën of opvattingen
  • desorganisatie: een onvermogen om orde aan te brengen

Psychoses kunnen bij allerlei ziekten voorkomen. Bijvoorbeeld bij schizofrenie, een bipolaire stoornis en een depressie. Wij behandelen mensen met een psychotische stoornis.

We ontwikkelden een zorgprogramma met verschillende behandelonderdelen. Je kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld gesprekken, therapieën, trainingen of cursussen.  De keuze bepalen we uiteraard samen.

Dit zorgprogramma is bedoeld voor volwassenen (18- 65 jaar) met (een vermoeden van) een psychotische stoornis. Een psychotische stoornis is ook van invloed op het leven van naasten. Daarom betrekken we hen graag bij de behandeling. Dit gebeurt alleen in overleg.

Na aanmelding volgt een uitnodiging voor een eerste gesprek (intake).  Met een behandelaar die gespecialiseerd is in psychotische stoornissen. Daarna volgt een adviesgesprek. Daarin bespreken we samen de behandelmogelijkheden. We betrekken bij het eerste gesprek in principe ook de naasten.

Zodra de behandeling start wijzen we een regiebehandelaar toe. Deze coördineert de behandeling en is eerste aanspreekpunt.

Je stelt samen met de behandelaar – en zo mogelijk samen met de naasten – behandeldoelen op. Deze nemen we op in het behandelplan en dossier. Er moet overeenstemming zijn om te kunnen behandelen.

Minimaal eens per jaar evalueren we de behandeldoelen. We gebruiken daarvoor de ROM.

We streven ernaar dat jij en je naasten weten wat een psychotische stoornis is. En wat de invloed van deze aandoening kan zijn op jezelf en de omgeving. In de behandeling werken we aan het verminderen we de psychotische symptomen en klachten. Daarnaast besteden we aandacht aan je persoonlijk en maatschappelijk herstel. En we kijken samen hoe je een zo zinvol en prettig mogelijk leven kunt opbouwen.

We hebben veel behandelmogelijkheden. Zowel 1 op 1 als in een groep. De behandeling duurt minimaal 6 maanden tot maximaal 3 jaar.  We evalueren minimaal eens per jaar. Daarbij gebruiken we ROM-vragenlijsten.

We zoeken samen de beste benadeling. Je bepaalt het zelf. Welke zorg heb je nodig? Waar ben je goed in? Welke ambities heb je? Samen met de regiebehandelaar beslis je welke behandeling het best bij je past.

Als je bij ons in behandeling komt, krijg je een persoonlijke toegang (account) voor ons online clientportaal Karify. Je vindt hier belangrijke informatie over het zorgprogramma.

Tijdens je behandeling kun je via Karify:

  • veilig met je behandelaar praten of mailen
  • een bibliotheek met nuttige informatie raadplegen
  • huiswerkopdrachten maken
  • op ieder gewenst moment je online dossier bekijken.

Ben je tevreden over onze zorg? Of zijn er zaken die volgens jou beter kunnen? We zetten verschillende instrumenten in om dat te weten te komen. Vragenlijsten, spiegelgesprekken, kwaliteitstoetsing vanuit cliëntperspectief en een cliëntenpanel. Ga naar meer info als je hierover meer wilt lezen.

We willen bijdragen aan de ontwikkeling van de best beschikbare behandelingen. Nu en in de toekomst. Daarom doen we ook aan wetenschappelijk onderzoek. Mogelijk vragen we jou of we gegevens over je klachten en je behandeling mogen gebruiken voor onderzoek. Het staat geheel vrij dit te weigeren. Wil je wel deelnemen aan onderzoek? Dan zorgen we er uiteraard voor dat we de gegevens anoniem opslaan en dat ze niet herleidbaar zijn.