Groeit het alcohol- , drugs- of medicatiegebruik u boven het hoofd? Komt u door uw psychische klachten en verslaving in de problemen? Bent u geneigd uzelf te verwaarlozen? Gaat u lichamelijk achteruit of laat uw geheugen u steeds meer in de steek?

Voor de behandeling en begeleiding van mensen met verslavingsproblemen – in combinatie met psychiatrische klachten – hebben we het zorgprogramma psychiatrie en verslaving ontwikkeld. Dit zorgprogramma bestaat uit verschillende behandelonderdelen.

Dit zorgprogramma is bedoeld voor mensen van 18 jaar of ouder. Bij wie sprake is – of een vermoeden van – psychiatrische klachten in combinatie met ernstige verslavingsproblemen. De problemen zijn vaak ook van invloed op het leven van uw naasten. Daarom betrekken we hen graag bij de behandeling. Dit gebeurt alleen in overleg.

Na aanmelding krijgt u een uitnodiging voor een eerste gesprek (intake). We kijken dan of behandeling bij ons nodig is. Dat is niet altijd het geval. Soms is een andere hulpverleningsinstanties passender.

Het eerste gesprek en onderzoek gebeurt door een psychiater, verslavings-arts of GZ-psycholoog. Deze is tevens de regiebehandelaar. Deze regiebehandelaar coördineert de onderzoeken en het advies. En is gedurende deze eerste periode uw aanspreekpunt. Hierna bespreken we samen het behandeladvies. Ook de verwijzer brengen we op de hoogte.

We streven er naar dat u – en uw naasten – weten wat er aan de hand is. We kijken samen hoe u van de verslaving af kunt komen. Of hoe u het middelengebruik onder controle kunt houden. Daarnaast werken we aan de vermindering van uw psychiatrische klachten en/of geheugenproblemen. En we kijken samen hoe u er beter mee om kunt gaan.  Doel is dat u een zo zinvol en prettig mogelijk bestaan kunt bereiken en behouden. We bespreken samen wat u daarin zelf kunt doen en welke ondersteuning nodig is.

Het behandelaanbod – zowel de behandelonderdelen als behandelvormen – verschilt per locatie. Wij bieden zowel ambulante (vanuit huis), deeltijd- en klinische (opname in de kliniek) behandeling. Samen met de regiebehandelaar beslist u welke behandeling het beste past. Bij de start van de behandeling bespreekt de behandelaar uw behandeldoelen. We evalueren regelmatig de behandeling. Dit doen we met behulp van ROM-vragenlijsten. Tijdens deze evaluaties beslissen we samen of de behandeling afgerond of  voortgezet wordt. Soms blijkt op zo’n moment dat we de behandeling of behandeldoelen moeten bijstellen.

Er zijn verschillende behandelonderdelen, de zogenaamde behandelmodules. Tijdens en aan het eind van deze modules overleggen we samen, met naasten en met de verwijzer over verdere behandeling en nazorg.

Klinische behandeling (opname)

 • detoxificatie
  Als er sprake is van een actueel verslavingsprobleem (alcohol, drugs, medicatie) dan zetten we – in overleg – eerst de module detoxificatie in. Het veilig en begeleid ontgiften van alcohol of andere middelen. Deze behandeling duurt twee tot vier weken, onder directe begeleiding van een psychiater. Het eerste deel van de behandeling richt zich op het lichamelijk ontgiften. Daarna proberen we u te motiveren zich langer te laten behandelen aan de verslaving. Tijdens de behandeling bieden we vooral doe-, denk- en ontspanningsactiviteiten.
 • voortgezette behandeling
  In de voortgezette behandeling richten we ons vooral op de diagnose en behandeling van de psychiatrische stoornis. En werken we verder aan het onder controle krijgen van uw verslavingsprobleem.
 • voortgezette behandeling neuropsychiatrie
  Binnen de module neuropsychiatrie richten wij ons vooral op uw geheugenproblemen.

Ambulante of deeltijdbehandeling
Als klinische behandeling niet (meer) nodig is kunnen we een ambulante of deeltijdbehandeling inzetten.

 • Ambulante behandeling (zonder opname) bestaat uit individuele of groepsgesprekken. Iedere 3 tot 6 maanden evalueren we de behandeling.
 • Deeltijdbehandeling bestaat uit groepsgesprekken én persoonlijke gesprekken met een wekelijkse evaluatie.

Hoe lang duren de verschillende behandelmogelijkheden?

ambulante behandeling (zonder opname)

 • duur: gemiddeld 1 jaar

deeltijdbehandeling

 •  duur 12 – 18 weken

klinische behandeling (met opname)

 • duur ‘detoxificatie’: maximaal 4 weken
 • duur voorgezette behandeling: maximaal 3 maanden

Als u bij ons in behandeling komt, krijgt u een account voor ons online clientportaal Karify. U vindt hier belangrijke informatie over het zorgprogramma.

Tijdens uw behandeling kunt u via Karify:

 • veilig met uw behandelaar communiceren
 • een bibliotheek met nuttige informatie raadplegen
 • huiswerkopdrachten maken
 • op ieder gewenst moment uw online dossier bekijken

Bent u tevreden over onze zorg? Of zijn er zaken die volgens u beter kunnen? We zetten verschillende instrumenten in om dat te weten te komen. Vragenlijsten, spiegelgesprekken, kwaliteitstoetsing vanuit cliëntperspectief en een cliëntenpanel. Ga naar meer info als u hierover meer wilt lezen.

We willen bijdragen aan de ontwikkeling van de best beschikbare behandelingen. Nu en in de toekomst. Daarom doen we ook aan wetenschappelijk onderzoek. Mogelijk vragen we u of we gegevens over uw klachten en uw behandeling mogen gebruiken voor onderzoek. Het staat geheel vrij dit te weigeren. Wilt u wel deelnemen aan onderzoek? Dan zorgen we er uiteraard voor dat we de gegevens anoniem opslaan en dat ze niet herleidbaar zijn.