Steeds tegen dezelfde problemen aanlopen in je leven. Moeilijk met gevoelens om kunnen gaan. Er soms door overspoeld worden. Telkens problemen in het contact met anderen. Misschien zelfs helemaal vastlopen in bijvoorbeeld relatie(s) of werk.

Dan is er mogelijk sprake van een persoonlijkheidsstoornis. Dit wil zeggen dat er – waarschijnlijk als kind al –  een bepaald patroon ontwikkeld is om met gevoelens, gedachten, gedrag en contacten om te gaan. Maar dat dit patroon ervoor zorgt dat iemand steeds weer vastloopt. Wij bieden behandeling aan mensen met een persoonlijkheidsstoornis.

Voor de reguliere ambulante behandeling van mensen met persoonlijkheidsstoornissen ontwikkelden we een zorgprogramma. Binnen dit zorgprogramma kunnen we kiezen uit verschillende behandelmodules. Je kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld gesprekken, therapieën, trainingen of cursussen. De keuze bepalen we uiteraard samen.

Mensen die intensievere behandeling nodig hebben kunnen voor behandeling terecht bij het zorgprogramma persoonlijkheidsstoornissen ‘ambulant (zonder opname) intensief’.

Dit zorgprogramma is bedoeld voor volwassenen met een (vermoeden van een) persoonlijkheidsstoornis.
Als je een persoonlijkheidsstoornis hebt, dan is dat ook van invloed op het leven van je naasten. Daarom betrekken we hen graag bij de behandeling. Dit gebeurt alleen in overleg.

Na aanmelding volgt een uitnodiging voor een intake. Deze intake bestaat uit een gesprek met een hulpverlener en een vervolgonderzoek door een psychiater of klinisch psycholoog/psychotherapeut. Zij hebben allemaal ervaring met patiënten met persoonlijkheidsstoornissen. En hebben ook kennis van andere psychiatrische aandoeningen. Daarna volgt een adviesgesprek waarin we de behandelmogelijkheden bespreken.

Zodra de behandeling start, wijzen we een regiebehandelaar toe. Deze regiebehandelaar coördineert de behandeling en is het eerste aanspreekpunt.

De behandelaar stelt met de cliënt behandeldoelen op. Deze nemen we op in het behandelplan en dossier. We kunnen alleen behandelen als de cliënt en de behandelaar het eens zijn over het behandelplan. Er moet overeenstemming zijn. Minimaal eens per jaar evalueren we de behandeldoelen. We maken hierbij gebruik van de zogenaamde ROM-vragenlijsten.

We streven er naar dat de cliënt – en naasten – weten wat een persoonlijkheidsstoornis is. En wat de invloed van deze aandoening kan zijn op de omgeving. Doel is dat te gaan begrijpen waarom iemand op een bepaalde manier denkt, voelt en doet. Met dat inzicht werken we aan vermindering van de klachten. En aan persoonlijk en maatschappelijk herstel. Vervolgens kijken we samen hoe een zo zinvol en prettig mogelijk bestaan op te bouwen is.

Binnen het zorgprogramma persoonlijkheidsstoornissen zijn veel behandelmogelijkheden. Zowel individueel als in een groep. Meestal duurt een behandeling langere tijd, gemiddeld  2 á 3 jaar.

Het behandelaanbod verschilt per locatie. Samen met de regiebehandelaar beslis de cliënt welke behandeling het beste past.

We ontwikkelden speciale methodes voor mensen met persoonlijkheidsstoornissen:

  • schematherapie
  • dialectische gedragstherapie
  • mentalization based therapy

De behandelaar kan hierover uitleg geven.

Naast psychotherapie kunnen we medicatie voorschrijven. Bijvoorbeeld als iemand last heeft van depressieve klachten of angstklachten.

Is de problematiek sterk van invloed is op je relatie? Of kampt je partner eveneens met deze problemen? Dan is ook relatietherapie mogelijk.

De intensiteit van de behandeling kan verschillen. Ambulant, ofwel zonder opname. Dat is meestal eens per week persoonlijk of groepstherapie. Of deeltijd- en klinische behandeling, met opname. Daarbij volg de cliënt een aantal dagen per week therapie en/of is deze opgenomen.

Als je bij ons in behandeling komt, krijg je een account voor ons online clientportaal Karify. Je vindt hier belangrijke informatie over het zorgprogramma.

Tijdens je behandeling kun je via Karify:

  • veilig met je behandelaar communiceren
  • een bibliotheek met nuttige informatie raadplegen
  • huiswerkopdrachten maken
  • op ieder gewenst moment je online dossier bekijken.

Ben je tevreden over onze zorg? Of zijn er zaken die volgens jou beter kunnen? We zetten verschillende instrumenten in om dat te weten te komen. Vragenlijsten, spiegelgesprekken, kwaliteitstoetsing vanuit cliëntperspectief en een cliëntenpanel. Ga naar meer info als je hierover meer wilt lezen.

We willen bijdragen aan de ontwikkeling van de best beschikbare behandelingen. Nu en in de toekomst. Daarom doen we ook aan wetenschappelijk onderzoek. Mogelijk vragen we jou of we gegevens over je klachten en je behandeling mogen gebruiken voor onderzoek. Het staat geheel vrij dit te weigeren. Wil je wel deelnemen aan onderzoek? Dan zorgen we er uiteraard voor dat we de gegevens anoniem opslaan en dat ze niet herleidbaar zijn.