Extreme gevoeligheid voor emotionele prikkels? Snelle stemmingswisseling? Heftige en emotionele reacties? Misschien is er sprake van een borderline persoonlijkheidsstoornis.

Mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis hebben last van ernstige klachten. Vaak hebben ze chaotische relaties. Zijn ze bang om verlaten te worden. Daarnaast zijn ze erg onzeker over zichzelf. En hebben ze een chronisch gevoel van leegte. Niet zelden leidt het plotseling en zonder nadenken iets doen tot ‘destructief’ gedrag. Deze aandoening heeft niet alleen een groot effect op het leven van de persoon zelf. Maar ook op dat van familie en vrienden.

Voor intensieve ambulante behandeling van mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis ontwikkelden we een zorgprogramma dat bestaat uit ‘dialectische gedragstherapie’. Deze therapie is gebaseerd op ‘cognitieve gedragstherapie’, ‘dialectiek’ en ‘mindfulness’.

 • dialectiek staat voor het voortdurend zoeken naar balans
 • gedragstherapie staat voor veranderen
 • mindfulness staat voor de gerichtheid op acceptatie

Door het balanceren tussen verandering en acceptatie ontstaat groei. Er komt steeds weer een nieuw evenwicht op een hoger niveau.

Dit zorgprogramma is bedoeld voor volwassenen met een borderline persoonlijkheidsstoornis.
Een borderline persoonlijkheidsstoornis heeft ook invloed op het leven van naasten. Daarom betrekken we hen graag bij de behandeling. Dit gebeurt alleen in overleg.

Aanmelding voor de ‘dialectische gedragstherapie’ verloopt via de eigen behandelaar. Wij vragen van cliënten een motivatiebrief. In deze brief kan de cliënt aangeven waarom hij/zij wil deelnemen aan het programma.

Na aanmelding volgt een uitnodiging voor een informatief gesprek met één van de therapeuten. Na een positief advies volgt met een individuele behandelaar de ‘pre-therapeutische’ fase. In deze fase zoeken wij met de cliënt uit of ‘dialectische gedragstherapie’ de aangewezen behandeling is. En we bespreken de therapie. Zodat de cliënt goed weet aan wat voor behandeling hij/zij begint.

Wij hebben verschillende behandelmogelijkheden voor persoonlijkheidsstoornissen. Een van de mogelijkheden is ‘dialectische gedragstherapie’.

uitgangspunten ‘dialectische gedragstherapie’
Een belangrijk uitgangspunt van de ‘dialectische gedragstherapie’ is dat de cliënt zelf verantwoordelijk is voor zijn/haar eigen leven. En over de behandeling, het omgaan met crisissituaties en het praten daarover. We verwachten dat de cliënt zich actief inzet. Zowel tijdens de bijeenkomsten als thuis.

de principes van de ‘dialectische gedragstherapie’ 

 • cliënten en behandelaars sluiten een jaarcontract met heldere afspraken
 • cliënten kunnen niet falen
 • cliënten moeten zich voor 200% inzetten omdat zij op alle levensterreinen willen veranderen
 • behandelaars krijgen intervisie

doel
Doel van het programma is dat de cliënt meer controle krijgt op het denken, voelen en gedrag. Daardoor komt er meer rust en evenwicht in het leven. Het leren van nieuwe vaardigheden helpt problemen op een effectiever manier op te lossen. Het doel is een leefbaarder leven.

Iedereen die bij ons in behandeling is, heeft een regiebehandelaar. Deze regiebehandelaar coördineert de behandeling en is eerste aanspreekpunt.

Samen met de behandelaar stelt de cliënt behandel- en hersteldoelen op. Deze nemen we op in het behandelplan en in dossier. We kunnen alleen behandelen als de cliënt en de behandelaar het eens zijn over het behandelplan. We evalueren de behandeldoelen  regelmatig. We maken hierbij ook gebruik van de zogenaamde ROM-vragenlijsten.

De vaardigheidstrainers begeleiden de cliënt intensief bij het aanleren van vaardigheden. De therapeut coacht zodat de cliënt – met behulp van het geleerde – de problemen zelf kan oplossen.

Het programma bestaat uit vier onderdelen: individuele therapie, vaardigheidstraining, telefonische consultatie en een consultatieteam voor behandelaren.De behandelaar legt dit verder uit.

In de individuele therapie wordt gewerkt aan

 • verminderen van suïcidaal en zelfbeschadigend gedrag
 • verminderen van therapieverstorend gedrag
 • verminderen van gedrag dat de kwaliteit van het leven verstoort
 • het toepassen van in de training geleerde vaardigheden in situaties buiten het programma

In de vaardigheidstraining leert de groep

 • kernoplettendheidsvaardigheden
 • intermenselijke effectiviteitsvaardigheden
 • emotieregulatievaardigheden
 • compassievaardigheden
 • crisisvaardigheden

Telefonische consultatie wil zeggen dat de cliënt in crisissituaties rechtstreeks telefonisch contact kan opnemen met de eigen behandelaar. De cliënt kan advies vragen over hoe met de crisissituatie om te gaan. Telefonische consultatie is bedoeld om het patroon van zelfdestructief gedrag, zoals bijvoorbeeld zelfbeschadiging of het doen van suïcidepogingen, te doorbreken. Ook kan telefonische consultatie gebruikt worden voor herstel van de relatie met de behandelaar.

Behandelaren nemen met elkaar deel aan  het consultatieteam. In dit team bespreken ze hun eigen functioneren om zo hun vaardigheden in de therapie te versterken.

Als je bij ons in behandeling komt, krijg je een account voor ons online clientportaal Karify . Je vindt hier belangrijke informatie over het zorgprogramma.

Tijdens je behandeling kun je via Karify:

 • veilig met je behandelaar communiceren
 • een bibliotheek met nuttige informatie raadplegen
 • huiswerkopdrachten maken
 • op ieder gewenst moment je online dossier bekijken.

Ben je tevreden over onze zorg? Of zijn er zaken die volgens jou beter kunnen? We zetten verschillende instrumenten in om dat te weten te komen. Vragenlijsten, spiegelgesprekken, kwaliteitstoetsing vanuit cliëntperspectief en een cliëntenpanel. Ga naar meer info als je hierover meer wilt lezen.

We willen bijdragen aan de ontwikkeling van de best beschikbare behandelingen. Nu en in de toekomst. Daarom doen we ook aan wetenschappelijk onderzoek. Mogelijk vragen we jou of we gegevens over je klachten en je behandeling mogen gebruiken voor onderzoek. Het staat geheel vrij dit te weigeren. Wil je wel deelnemen aan onderzoek? Dan zorgen we er uiteraard voor dat we de gegevens anoniem opslaan en dat ze niet herleidbaar zijn.