Extreme gevoeligheid voor emotionele prikkels? Snelle stemmingswisseling? Heftige en emotionele reacties? Misschien is er sprake van een borderline persoonlijkheidsstoornis.

Mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis hebben last van ernstige klachten. Vaak hebben ze chaotische relaties. Zijn ze bang om verlaten te worden. Daarnaast zijn ze erg onzeker over zichzelf. En hebben ze een chronisch gevoel van leegte. Niet zelden leidt het plotseling en zonder nadenken iets doen tot ‘destructief’ gedrag. Deze aandoening heeft niet alleen een groot effect op het leven van de persoon zelf. Maar ook op dat van familie en vrienden.

Voor intensieve ambulante behandeling van mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis hebben we een zorgprogramma dat bestaat uit ‘dialectische gedragstherapie’. Deze therapie is gebaseerd op ‘cognitieve gedragstherapie’, ‘dialectiek’ en ‘mindfulness’.

 • dialectiek staat voor het voortdurend zoeken naar balans
 • gedragstherapie staat voor veranderen
 • mindfulness staat voor de gerichtheid op acceptatie

Door het balanceren tussen verandering en acceptatie ontstaat groei. Er komt steeds weer een nieuw evenwicht op een hoger niveau.

Dit zorgprogramma is bedoeld voor volwassenen met een borderline persoonlijkheidsstoornis.
Een borderline persoonlijkheidsstoornis heeft ook invloed op het leven van uw naasten. Daarom betrekken we hen graag bij de behandeling. Dit gebeurt alleen in overleg met u.

Aanmelding voor de ‘dialectische gedragstherapie’ verloopt via de eigen behandelaar. Wij vragen van u een ‘motivatiebrief’. In deze brief kunt u aangeven waarom u wilt deelnemen aan het programma.

Na aanmelding volgt een uitnodiging voor een informatief gesprek met één van de therapeuten. Na een positief advies volgt met een individuele behandelaar de ‘pre-therapeutische’ fase. In deze fase zoeken wij met u uit of ‘dialectische gedragstherapie’ de aangewezen behandeling is. En we bespreken de therapie. Zodat u goed weet aan wat voor behandeling u begint.

Wij hebben verschillende behandelmogelijkheden voor persoonlijkheidsstoornissen. Een van de mogelijkheden is ‘dialectische gedragstherapie’.

Uitgangspunten ‘dialectische gedragstherapie’
Een belangrijk uitgangspunt van de ‘dialectische gedragstherapie’ is dat u zelf verantwoordelijk bent voor uw eigen leven. En voor de behandeling, het omgaan met crisissituaties en het praten daarover. We verwachten van u dat u zich actief inzet. Zowel tijdens de bijeenkomsten als thuis.

De principes van de ‘dialectische gedragstherapie’ 

 • cliënten en behandelaars sluiten een jaarcontract met heldere afspraken
 • cliënten kunnen niet falen
 • cliënten moeten zich voor 200% inzetten omdat zij op alle levensterreinen willen veranderen
 • behandelaars krijgen intervisie

Doel
Doel van het programma is dat u meer controle krijgt op het denken, voelen en gedrag. Daardoor komt er meer rust en evenwicht in uw leven. Het leren van nieuwe vaardigheden helpt problemen op een effectiever manier op te lossen. Het doel is een leefbaarder leven.

Iedereen die bij ons in behandeling is, heeft een regiebehandelaar. Deze regiebehandelaar coördineert de behandeling en is uw eerste aanspreekpunt.
Samen met de behandelaar stelt u behandel- en hersteldoelen op. Deze nemen we op in het behandelplan en in dossier. We kunnen alleen behandelen als u en de behandelaar het eens zijn over het behandelplan. We evalueren de behandeldoelen  regelmatig. We maken hierbij ook gebruik van de zogenaamde ROM-vragenlijsten.

De behandelaren begeleiden u intensief bij het aanleren van vaardigheden. De behandelaar coacht u zodat u – met behulp van het geleerde – de problemen zelf kunt oplossen.

Het programma bestaat uit vier onderdelen: individuele therapie, vaardigheidstraining, telefonische consultatie en een consultatieteam voor behandelaren.De behandelaar legt dit verder uit.

In de individuele therapie werkt u aan

 • verminderen van suïcidaal en zelfbeschadigend gedrag
 • verminderen van therapieverstorend gedrag
 • verminderen van gedrag dat de kwaliteit van het leven verstoort
 • het toepassen van in de training geleerde vaardigheden in situaties buiten het programma

In de vaardigheidstraining leert de groep

 • kernoplettendheidsvaardigheden
 • intermenselijke effectiviteitsvaardigheden
 • emotieregulatievaardigheden
 • compassievaardigheden
 • crisisvaardigheden

Telefonische consultatie wil zeggen dat u in crisissituaties rechtstreeks telefonisch contact kunt opnemen met de eigen behandelaar. U kunt advies vragen over hoe met de crisissituatie om te gaan. Telefonische consultatie is bedoeld om het patroon van zelfdestructief gedrag, zoals zelfbeschadiging of het doen van suïcidepogingen, te doorbreken. Ook kunt u telefonische consultatie gebruiken voor herstel van de relatie met de behandelaar.

Behandelaren nemen met elkaar deel aan  het consultatieteam. In dit team bespreken ze hun eigen functioneren om zo hun vaardigheden in de therapie te versterken.

Als u bij ons in behandeling komt, krijgt u een account voor ons online clientportaal Karify. U vindt hier belangrijke informatie over het zorgprogramma.

Tijdens uw behandeling kunt u via Karify:

 • veilig met uw behandelaar communiceren
 • een bibliotheek met nuttige informatie raadplegen
 • huiswerkopdrachten maken
 • op ieder gewenst moment uw online dossier bekijken

Bent u tevreden over onze zorg? Of zijn er zaken die volgens u beter kunnen? We zetten verschillende instrumenten in om dat te weten te komen. Vragenlijsten, spiegelgesprekken, kwaliteitstoetsing vanuit cliëntperspectief en een cliëntenpanel. Ga naar meer info als u hierover meer wilt lezen.

We willen bijdragen aan de ontwikkeling van de best beschikbare behandelingen. Nu en in de toekomst. Daarom doen we ook aan wetenschappelijk onderzoek. Mogelijk vragen we u of we gegevens over uw klachten en uw behandeling mogen gebruiken voor onderzoek. Het staat geheel vrij dit te weigeren. Wilt u wel deelnemen aan onderzoek? Dan zorgen we er uiteraard voor dat we de gegevens anoniem opslaan en dat ze niet herleidbaar zijn.