Oudere mensen krijgen vaak te maken met allerlei veranderingen. Lichamelijke achteruitgang, verlies van naasten. Soms verminderen sociale contacten en er kunnen geheugenproblemen ontstaan.

Zulke veranderingen kunnen psychische problemen veroorzaken. Of – als iemand al kampt met psychische problemen – van invloed zijn op het verloop. Het behandelen van ouderen vraagt om een specifieke aanpak.

Wij ontwikkelden een speciaal zorgprogramma voor de behandeling van ouderen met psychische of psychiatrische problemen. We bieden verschillende behandelonderdelen. Bijvoorbeeld gesprekken, therapieën of trainingen. En verschillende behandelvormen. Zoals ambulant (zonder opname), deeltijd- en klinische (met opname) behandeling. Samen bepalen we de keuze.

Dit zorgprogramma is bedoeld voor ouderen vanaf 60 jaar met psychische of psychiatrische problemen. De huisarts – samen met de POH of psycholoog eerste lijn – kan de klachten onvoldoende behandelen. Of vraagt advies. Vaak zijn er niet alleen psychische klachten maar ook lichamelijke problemen. En specifieke problemen die horen bij het ouder worden. Zo kunt u bijvoorbeeld last hebben van: ernstige somberheid, voortdurende angsten, verwardheid, verslaving die samen gaat met psychiatrische problemen of lichamelijke klachten waarvoor geen oorzaak is gevonden.
De problemen zijn vaak ook van invloed op het leven van uw naasten. Daarom betrekken we hen graag bij de behandeling. Uiteraard in overleg.

Na aanmelding krijgt u een uitnodiging voor een eerste gesprek, de intake. Dit bestaat uit een gesprek en onderzoek door een ouderenpsychiater, klinisch psycholoog, klinisch geriater of verpleegkundig specialist. Deze hulpverlener is de regiebehandelaar. Deze regiebehandelaar coördineert het onderzoek en advies en is in deze eerste periode uw aanspreekpunt.

Soms hebben we na het eerste gesprek nog niet helder genoeg wat er precies aan de hand is. Dan kunnen we een aanvullend onderzoek doen. Uiteraard alleen in overleg met u. Voorbeelden van aanvullende onderzoeken zijn:

 • een onderzoek door een ouderenpsychiater
 • een vervolggesprek met u en/of uw naasten
 • het invullen van een vragenlijst over uw klachten
 • overleg met verwijzer en/of opvragen van informatie bij andere hulpverleners
 • een lichamelijk onderzoek
 • een neuropsychologisch onderzoek (onderzoek naar de hersenen), persoonlijkheids- of intelligentieonderzoek

We streven er naar dat u – en uw naasten – weten wat er aan de hand is. Vervolgens kijken we met u hoe uw klachten kunnen verminderen en hoe u een zo zinvol en prettig mogelijk bestaan kunt bereiken en behouden. We bespreken met u wat u daarin zelf kunt doen en welke ondersteuning nodig is.

Tijdens het eerste gesprek kijken we samen of behandeling bij ons nodig is. Dat is niet altijd het geval. Soms kunnen mensen – eventueel met ondersteuning van de huisartsenpraktijk of thuiszorg – weer verder. Is er wel behandeling binnen de ouderenpsychiatrie nodig? Dan bespreken we met samen welke behandeling het beste bij u past. We kijken daarbij niet alleen naar uw klachten. Maar ook naar uw persoonlijke situatie.

Binnen ouderenpsychiatrie hebben we veel behandelmogelijkheden. Zowel één op één als in een groep. Hoe lang de behandeling duurt hangt af van de problemen en het gekozen traject. Gemiddeld duurt een behandeling 1 jaar.

Het behandelaanbod verschilt per locatie. De regiebehandelaar beslist samen met u welke behandeling het beste past.

Bij de start van uw behandeling bespreekt u samen met de behandelaar uw behandeldoelen. Deze nemen we op in uw behandelplan en dossier. We evalueren de behandeling regelmatig. Met een ROM-vragenlijst. Tijdens deze evaluaties beslissen wij samen of we de behandeling afronden of voortzetten. Soms blijkt dat we de behandeling of behandeldoelen moeten bijstellen.

We houden rekening met uw specifieke problemen en situatie. Samen kiezen we de behandeling die nodig is en die bij u past.

Bij ambulante behandeling (zonder opname) zetten we vooral één op één therapieën in. Zoals:

 • gesprekstherapie
 • medicatiebegeleiding
 • steunende gesprekken en zo nodig huisbezoeken

Deeltijdbehandeling bieden we vooral in een groep aan. Soms aangevuld met ambulante behandeling.

Bij klinische behandeling nemen we u op en blijft u slapen. Deze behandelvorm is soms nodig. Omdat iemand een gevaar voor zichzelf of anderen is. Of omdat ambulante of deeltijdbehandeling onvoldoende helpen.

Hoe intensief de behandeling is hangt af van wat er nodig en mogelijk is. Van ambulant – meestal eens per week één op één – tot deeltijd- en klinisch. Waarbij u een aantal dagen per week therapie volgt en/of opgenomen bent. Uitgangspunt is dat we zoveel mogelijk ambulant behandelen, zonder opname.

Als u bij ons in behandeling komt, krijgt u een persoonlijke toegang (account) voor ons online clientportaal Karify. U vindt hier belangrijke informatie over het zorgprogramma.

Tijdens uw behandeling kunt u via Karify:

 • veilig met de behandelaar praten of mailen
 • een bibliotheek met nuttige informatie raadplegen
 • huiswerkopdrachten maken
 • op ieder gewenst moment uw online dossier bekijken.

Bent u tevreden over onze zorg? Of zijn er zaken die volgens u beter kunnen? We zetten verschillende instrumenten in om dat te weten te komen. Vragenlijsten, spiegelgesprekken, kwaliteitstoetsing vanuit cliëntperspectief en een cliëntenpanel. Ga naar meer info als u hierover meer wilt lezen.

We willen bijdragen aan de ontwikkeling van de best beschikbare behandelingen. Nu en in de toekomst. Daarom doen we ook aan wetenschappelijk onderzoek. Mogelijk vragen we u of we gegevens over de klachten en behandeling mogen gebruiken voor onderzoek. Het staat geheel vrij dit te weigeren. Wilt u wel deelnemen aan onderzoek? Dan zorgen we er uiteraard voor dat we de gegevens anoniem opslaan en dat ze niet herleidbaar zijn.