Oudere mensen krijgen vaak te maken met allerlei veranderingen. Lichamelijke achteruitgang, verlies van naasten. Soms verminderen sociale contacten en er kunnen geheugenproblemen ontstaan.

Zulke veranderingen kunnen psychische problemen veroorzaken. Of – als iemand al kampt met psychische problemen – van invloed zijn op het verloop. Het behandelen van ouderen vraagt om een specifieke aanpak.

Wij hebben een speciaal zorgprogramma voor de behandeling van ouderen met psychische of psychiatrische problemen ontwikkeld. We bieden verschillende behandelonderdelen. Bijvoorbeeld gesprekken, therapieën of trainingen. En verschillende behandelvormen. Zoals ambulant (zonder opname), deeltijd- en klinische (met opname) behandeling. Samen bepalen we de keuze.

Dit zorgprogramma is bedoeld voor ouderen vanaf 60 jaar met psychische of psychiatrische problemen. De huisarts – samen met de POH of psycholoog eerste lijn – kan de klachten onvoldoende behandelen. Of vraagt advies. Vaak zijn er niet alleen psychische klachten maar ook lichamelijke problemen. En specifieke problemen die horen bij het ouder worden. Zo kunt u bijvoorbeeld last hebben van: ernstige somberheid, voortdurende angsten, verwardheid, verslaving die samen gaat met psychiatrische problemen of lichamelijke klachten waarvoor geen oorzaak is gevonden.
De problemen zijn vaak ook van invloed op het leven van uw naasten. Daarom betrekken we hen graag bij de behandeling. Uiteraard in overleg.

Na aanmelding krijgt u een uitnodiging voor een eerste gesprek, de intake. De intake bestaat uit twee gesprekken. Het eerste gesprek is met een arts, een sociaal psychiatrisch verpleegkundige, een psycholoog, of een verpleegkundig specialist. Na dit gesprek is er een korte pauze en volgt een tweede gesprek met een ouderenpsychiater. Aan het eind van dit gesprek bespreken wij met u of er sprake is van een behandelbare psychiatrische aandoening.Ook doen wij een voorstel voor behandeling. Soms is het zo dat een behandeling bij ons niet nodig is, of niet passend is. Dit bespreken wij dan uiteraard ook met u.

Soms hebben we na het eerste gesprek nog niet helder genoeg wat er precies aan de hand is. Dan kunnen we een aanvullend onderzoek doen. Uiteraard alleen in overleg met u. Voorbeelden van aanvullende onderzoeken zijn:

 • een vervolggesprek met u en/of uw naasten
 • het invullen van een vragenlijst over uw klachten
 • overleg met verwijzer en/of opvragen van informatie bij andere hulpverleners
 • een lichamelijk onderzoek of een bloedonderzoek
 • een neuropsychologisch onderzoek (onderzoek naar de hersenen), persoonlijkheids- of intelligentieonderzoek

De intake vindt op één van onze locaties. Bij uitzondering en in overleg met de verwijzer kunnen wij een huisbezoek plannen.

We streven er naar dat u – en uw naasten – weten wat er aan de hand is. Vervolgens kijken we met u hoe uw klachten kunnen verminderen en hoe u een zo zinvol en prettig mogelijk bestaan kunt bereiken en behouden. We bespreken met u wat u daarin zelf kunt doen en welke ondersteuning nodig is.

Tijdens het eerste gesprek kijken we samen of behandeling bij ons nodig is. Dat is niet altijd het geval. Soms kunnen mensen – eventueel met ondersteuning van de huisartsenpraktijk of thuiszorg – weer verder. Is er wel behandeling binnen de ouderenpsychiatrie nodig? Dan bespreken we samen met u welke behandeling het beste bij u past. We kijken daarbij niet alleen naar uw klachten. Maar ook naar uw persoonlijke situatie.

Binnen ouderenpsychiatrie hebben we veel behandelmogelijkheden. Een behandeling kan bestaan uit gesprekken met een sociaal psychiatrisch verpleegkundige, medicatie, psychotherapie bij een psycholoog of deeltijd behandeling. Een deel van de behandeling bieden wij ook in groepen in aan. Hoe lang de behandeling duurt hangt af van de problemen en het gekozen traject.

Bij de start van uw behandeling bespreekt u samen met de behandelaar uw behandeldoelen. Deze nemen we op in uw behandelplan en dossier. We evalueren de behandeling regelmatig. Met een ROM-vragenlijst. Tijdens deze evaluaties beslissen wij samen of we de behandeling afronden of voortzetten. Soms blijkt dat we de behandeling of behandeldoelen moeten bijstellen.

We houden rekening met uw specifieke problemen en situatie. Samen kiezen we de behandeling die nodig is en die bij u past.
Ambulante behandeling, dit is behandeling zonder opname, kan bestaan uit de volgend onderdelen:

 • ondersteunende gesprekken
 • psychotherapie, individueel of in een groep
 • medicatiebegeleiding
 • muziektherapie, beeldende therapie
 • steunende structurerende deeltijdbehandeling

De meeste behandelingen vinden op één van onze locaties plaats. Ondersteunende gesprekken kunnen op indicatie ook bij u thuis plaatsvinden.
Bij klinische behandeling nemen we u op en blijft u slapen. Deze behandelvorm is soms nodig. Omdat iemand een gevaar voor zichzelf of anderen is. Of omdat ambulante of deeltijdbehandeling onvoldoende helpen.

Hoe intensief de behandeling is hangt af van wat er nodig en mogelijk is. Bij een ambulante behandeling is er vaak één keer in de twee weken contact. Bij een deeltijdbehandeling meerdere dagdelen per week. Uitgangspunt is dat we zoveel mogelijk ambulant behandelen, zonder opname.

Als u bij ons in behandeling komt, krijgt u een persoonlijke toegang (account) voor ons online clientportaal Karify. U vindt hier belangrijke informatie over het zorgprogramma.

Tijdens uw behandeling kunt u via Karify:

 • veilig met de behandelaar praten of mailen
 • een bibliotheek met nuttige informatie raadplegen
 • huiswerkopdrachten maken
 • op ieder gewenst moment uw online dossier bekijken.

Bent u tevreden over onze zorg? Of zijn er zaken die volgens u beter kunnen? We zetten verschillende instrumenten in om dat te weten te komen. Vragenlijsten, spiegelgesprekken, kwaliteitstoetsing vanuit cliëntperspectief en een cliëntenpanel. Ga naar meer info als u hierover meer wilt lezen.

We willen bijdragen aan de ontwikkeling van de best beschikbare behandelingen. Nu en in de toekomst. Daarom doen we ook aan wetenschappelijk onderzoek. Mogelijk vragen we u of we gegevens over de klachten en behandeling mogen gebruiken voor onderzoek. Het staat geheel vrij dit te weigeren. Wilt u wel deelnemen aan onderzoek? Dan zorgen we er uiteraard voor dat we de gegevens anoniem opslaan en dat ze niet herleidbaar zijn.