Voelt u zich zich iedere dag en al lange tijd (ernstig) somber en kunt u zichzelf hier niet overheen zetten? Dan heeft u misschien een depressie. Een depressie gaat soms voorbij, maar meestal niet vanzelf. U kunt bij ons terecht voor behandeling.

Voor de behandeling en begeleiding van mensen met een depressieve stoornis hebben wij een zorgprogramma. Binnen dit programma kunnen we kiezen uit verschillende modules. U kunt hierbij denken aan gesprekken, therapieën, trainingen of cursussen. De keuze bepalen we uiteraard samen.

Dit zorgprogramma is bedoeld voor volwassenen met een ernstige stemmingsstoornis. Die het dagelijks functioneren verstoord. Het gaat om mensen met een depressie of mensen met stemmingsklachten die zich met tussenpozen herhalen.

Er is sprake van een depressieve stoornis als u gedurende tenminste twee weken last heeft van minimaal 5 van de volgende symptomen:

 • sombere stemming
 • vermindering van interesse of plezier
 • verminderde of toegenomen eetlust en/of gewicht
 • slaapproblemen
 • onrust of remmingen
 • moeheid of energieverlies
 • gevoel hebben waardeloos te zijn of schuldgevoelens hebben
 • problemen met nadenken of concentreren
 • denken aan de dood of zelfdoding

Na vaststelling van de diagnose depressieve stoornis krijgt u een verwijzing naar dit zorgprogramma. Een depressie heeft ook invloed op het leven van uw naasten. We betrekken hen ook graag bij de behandeling. Uiteraard in overleg.

We wijzen een psychiater en een vaste behandelaar toe. De psychiater is de regiebehandelaar en verantwoordelijk voor de behandeling met medicijnen. Samen met uw vaste behandelaar – en zo mogelijk uw naasten – stelt u behandeldoelen op. Deze nemen we op in het behandelplan en in het dossier. We kunnen pas behandelen als u en de behandelaar het eens zijn over het behandelplan.

Iedere vier maanden (soms vaker) kijken we hoe het gaat. Met u, uw naasten, en de vaste behandelaar samen. Dan bekijken we of we de behandeldoelen moeten bijstellen. We gebruiken hierbij de zogenaamde ROM vragenlijsten.

Hoe lang de behandeling duurt hangt af van het verloop en effect. Het grootste deel van de patiënten rond  de behandeling binnen jaar af.

We streven ernaar dat u en uw naasten weten wat een depressieve stoornis is. En wat de invloed van deze aandoening kan zijn op u en uw omgeving. We werken aan vermindering van de klachten en besteden aandacht aan uw persoonlijke en maatschappelijke herstel. En we kijken samen hoe u een zo zinvol en prettig mogelijk bestaan kunt opbouwen.

Het zorgprogramma depressieve stoornissen heeft een uitgebreid behandelaanbod. Zowel individueel als in een groep. Er zijn verschillende behandelmodules, sommige zijn standaard maar er zijn ook keuzemodules. Samen met de behandelaar kiest u welke modules het beste passen.

Doelen van de behandeling zijn:

 • het verminderen van de kenmerken van de ziekte
 • het voorkomen van het ontstaan van nieuwe depressieve periodes
 • het vergroten van therapietrouw
 • het aanleren van zelfmanagement
 • het bevorderen en versterken van eigen regie
 • het begeleiden en ondersteunen van het naastbetrokken
 • het handhaven en/of verbeteren van maatschappelijk functioneren

Zijn de depressieve klachten volledig verdwenen? En functioneert u weer zoals voorafgaand aan de depressie? Dan ronden we de behandeling af. Zijn na verloop van tijd uw klachten niet of onvoldoende afgenomen? Dan bespreekt de behandelaar andere behandelmogelijkheden.

Binnen dit zorgprogramma bieden we verschillende behandelmodules aan. Standaard modules zoals:

 • psycho-educatie; uitleg over de ziekte en hoe u ermee om kunt gaan
 • activering/dagstructurering
 • behandeling met medicatie
 • psychotherapie

Daarnaast kunnen we aanvullende modules inzetten, zoals:

 • relatietherapie
 • mindfulness voor mensen met depressie
 • vaktherapieen (bijvoorbeeld creatieve therapie, psychomotore therapie)
 • sociale vaardigheidstraining
 • assertiviteitstraining
 • training impulsregulatie
 • training emotieregulatie
 • herstelgerichte activiteiten

Samen met de behandelaar kijkt u welke behandeling het beste bij u past.

De intensiteit van de behandeling kan verschillen. Van ambulant, meestal eens per week individuele- of groepstherapie. Tot deeltijd- en klinische behandeling. Waarbij u een aantal dagen per week therapie volgt en/of opgenomen bent. Afhankelijk van wat nodig en mogelijk is.

Als u bij ons in behandeling komt, krijgt u een account voor ons online clientportaal Karify. U vindt hier belangrijke informatie over het zorgprogramma.

Tijdens uw behandeling kunt u via Karify:

 • veilig met uw behandelaar communiceren
 • een bibliotheek met nuttige informatie raadplegen
 • huiswerkopdrachten maken
 • op ieder gewenst moment uw online dossier bekijken.

Bent u tevreden over onze zorg? Of zijn er zaken die volgens u beter kunnen? We zetten verschillende instrumenten in om dat te weten te komen. Vragenlijsten, spiegelgesprekken, kwaliteitstoetsing vanuit cliëntperspectief en een cliëntenpanel. Ga naar meer info als u hierover meer wilt lezen.

We willen bijdragen aan de ontwikkeling van de best beschikbare behandelingen. Nu en in de toekomst. Daarom doen we ook aan wetenschappelijk onderzoek. Mogelijk vragen we u of we gegevens over uw klachten en uw behandeling mogen gebruiken voor onderzoek. Het staat geheel vrij dit te weigeren. Wilt u wel deelnemen aan onderzoek? Dan zorgen we er uiteraard voor dat we de gegevens anoniem opslaan en dat ze niet herleidbaar zijn.