Heeft u moeite in het contact met anderen? Voelt u zich onbegrepen? Zijn veranderingen lastig en stressvol? Loopt u hierdoor vast in uw dagelijks leven met het gezin, in het werk of bij de invulling van uw vrije tijd?

Mogelijk is er dan sprake van een autismespectrumstoornis (ASS).
Voor de behandeling van mensen met een (vermoeden van) autismespectrumstoornis hebben wij een zorgprogramma. We bieden verschillende behandelmodules. Bijvoorbeeld gesprekken, therapieën of trainingen. En verschillende behandelvormen. Ambulant, in deeltijd- of klinisch. De keuze bepalen we uiteraard samen.

Ook kinderen en jongeren  met ASS kunnen voor diagnostiek en behandeling bij ons terecht. Maar het hier beschreven zorgprogramma is bedoeld voor volwassenen.

Dit zorgprogramma is bedoeld voor mensen vanaf 18 jaar met een – vermoeden van – een autismespectrumstoornis (ASS). Vaak uiten de problemen zich in het contact met mensen in de directe omgeving. Misschien ervaart u dit zelf zo. Het kan ook zijn dat een naaste dit aangeeft. Daarom willen we uw naasten graag bij de behandeling betrekken. Uiteraard alleen in overleg.

Ook  jongeren van 16 tot 21 jaar met ASS kunnen bij ons voor klinische behandeling.

Nadat u bij ons bent aangemeld krijgt u een uitnodiging voor een intake. De intake bestaat uit een gesprek en onderzoek. Door een klinisch psycholoog, een GZ-psycholoog, een psychiater of een verpleegkundig specialist. Deze hulpverlener is tevens de regiebehandelaar. Deze coördineert het proces van onderzoek en advies en is in deze eerste periode het aanspreekpunt.

In de intake maken we onderscheid tussen:

 • een diagnostiek vraag; wat is er aan de hand?
 • een behandel vraag; welke behandeling is passend?

Ook kunnen we diagnostisch onderzoek doen om een beeld te krijgen van de ontwikkeling als kind/volwassene. En over hoe u nu functioneert. Dit onderzoek bestaat uit:

 • verschillende gesprekken
 • invullen van vragenlijsten en/of schrijfopdrachten

Dit onderzoek kunnen we zo nodig uitbreiden met:

 • psychodiagnostisch onderzoek
 • autisme diagnostisch observatieschema (ADOS)
 • procesdiagnostiek

De intake is in de eerste plaats gericht op het vaststellen van de diagnose en de ernst van de problemen. Daarna is er een adviesgesprek. Hierin bespreken we wat onze  bevindingen zijn en – als u dat wilt – welke behandelmogelijkheden we aanraden. We brengen de verwijzer schriftelijk op de hoogte van de bevindingen.

We streven er naar dat u weet wat er aan de hand is. Vervolgens kijken we samen hoe we de klachten kunnen verminderen en hoe u een zo zinvol en prettig mogelijk bestaan kunt bereiken en behouden. We bespreken wat u daarin zelf kunt doen en welke ondersteuning nodig is.

In de intake kijken we samen of behandeling bij ons nodig is. Dat is niet altijd het geval. Soms kunnen mensen – eventueel met ondersteuning van de huisartsenpraktijk of thuiszorg – weer verder. Soms is zorg door een andere hulpverleningsinstanties meer passend.

Is er wel behandeling binnen het zorgprogramma autismespectrumstoornissen nodig? Dan bespreken we samen welke behandelmogelijkheden er zijn. We kijken daarbij niet alleen naar de ernst van de klachten maar ook naar de persoonlijke situatie. Samen met de regiebehandelaar beslist u welke behandeling het beste past.

Bij de start van de behandeling bespreekt de behandelaar de behandeldoelen. Deze doelen nemen we op in het behandelplan én dossier. We kijken regelmatig hoe de behandeling verloopt. Dit doen we met behulp van ROM-vragenlijsten. Tijdens deze evaluaties beslissen wij samen of we de behandeling kunnen afronden of voortzetten. Soms blijkt op zo’n moment dat we de behandeling of behandeldoelen moeten bijstellen.

Het behandelaanbod – zowel de behandelmodules als behandelvormen – verschilt per locatie.

Behandelmodules die we kunnen inztten:

 • psycho-educatie
  Uitleg over wat autisme is en hoe u met de gevolgen ervan om kunt gaan. Zowel voor uzelf als voor uw naasten. We bieden pscyho-educatie in verschillende vormen aan. Als e-health, gesprekken of in een groep.
 • psychotherapie
  Gesprekken, oefeningen of opdrachten om de klachten te verminderen en/of uw gedrag te veranderen.
 • huisbezoeken
  We bezoeken u thuis om uw leven daar meer in evenwicht te brengen. Rekening houdend met uw aandoening.
 • trajectbegeleiding
  Ondersteuning bij het opstarten, onderhouden en/of inrichten van werk of studie.
 • medicamenteuze behandeling
  Een arts/psychiater kan medicijnen voorschrijven. Gericht op het verminderen van klachten die bij autisme horen of op de bijkomende problematiek.

De intensiteit van de behandeling kan verschillen. Van ambulant – individuele gesprekken – deeltijdbehandeling – aantal dagen per week therapie – tot klinische behandeling – opname. Afhankelijk van wat nodig en mogelijk is. De termijn is afhankelijk van de ernst van de diagnose en eventuele bijkomende problemen.

 • Ambulante behandeling bestaat uit individuele gesprekken waarbij we verschillende behandelmodules inzetten. De duur varieert van 1 tot 3 jaar.
 • Deeltijdbehandeling bestaat uit groepsbijeenkomsten en individuele gesprekken. Daarbij kunnen we verschillende behandelmodules inzetten. De duur varieert van 1 tot 3 jaar.
 • Klinische behandeling voor volwassenen vanaf 18 jaar met een duur van 3 jaar of langer.
  Overigens kunnen ook jongeren van 16 tot 21 jaar bij ons terecht voor klinische behandeling. Dat duurt gemiddeld 1,5 jaar.

Als u bij ons in behandeling komt, krijgt u een account voor ons online clientportaal Karify. U vindt hier belangrijke informatie over het zorgprogramma.

Tijdens uw behandeling kunt u via Karify:

 • veilig met uw behandelaar communiceren
 • een bibliotheek met nuttige informatie raadplegen
 • huiswerkopdrachten maken
 • op ieder gewenst moment uw online dossier bekijken.

Bent u tevreden over onze zorg? Of zijn er zaken die volgens u beter kunnen? We zetten verschillende instrumenten in om dat te weten te komen. Vragenlijsten, spiegelgesprekken, kwaliteitstoetsing vanuit cliëntperspectief en een cliëntenpanel. Ga naar meer info als u hierover meer wilt lezen.

We willen bijdragen aan de ontwikkeling van de best beschikbare behandelingen. Nu en in de toekomst. Daarom doen we ook aan wetenschappelijk onderzoek. Mogelijk vragen we u of we gegevens over uw klachten en uw behandeling mogen gebruiken voor onderzoek. Het staat geheel vrij dit te weigeren. Wilt u wel deelnemen aan onderzoek? Dan zorgen we er uiteraard voor dat we de gegevens anoniem opslaan en dat ze niet herleidbaar zijn.