Dringend psychiatrische hulp nodig? Ken je iemand die gevaar loopt of gevaar veroorzaakt als er niet onmiddellijk en binnen 24-uur hulp komt?

Soms dreigt er door psychische problemen gevaar. Voor de persoon zelf of voor de omgeving. Dan kan het nodig zijn snel in te grijpen. Wij ontwikkelden voor de acute behandeling van mensen met een (dreigende) psychiatrische crisis een zorgprogramma. De zorg is – zo nodig – 24 uur per dag beschikbaar.

We bieden behandelmodules aan. Bijvoorbeeld gesprekken, onderzoeken of medicatiebegeleiding. En we hebben verschillende behandelvormen. Zoals ambulante, deeltijd- en klinische behandeling. De keuze bepalen we – voor zover mogelijk – samen met jou.

Ben je nog niet bij ons in behandeling? Dan kan de (huis)arts of politie de crisisdienst voor je inschakelen.

Ben je al wel in behandeling bij ons? Dan kan de behandelaar je naar het zorgprogramma acute psychiatrie verwijzen.

Dit zorgprogramma is bedoeld voor mensen die ernstig zijn ontregeld of zijn vastgelopen. Door bestaande psychiatrische problemen of door een psychische crisis. Je geeft zelf aan, of de behandelaar of een verwijzer, dat ingrijpen op korte termijn – of binnen 24 uur – noodzakelijk is.

De problemen zijn vaak ernstig en zwaar. Ook voor naasten. Daarom betrekken we hen graag bij de behandeling. Maar alleen in overleg met de cliënt.

vrijwillig of onvrijwillig
Meestal is de behandeling op eigen verzoek. Soms is een gedwongen opname noodzakelijk. Dit kan door de Wet verplichte ggz (Wvggz). Door middel van een crisismaatregel of zorgmachtiging. Hier vind je meer informatie over de Wvggz.

Lees hierover meer op de website www.dwangindezorg.nl

Ben je door de huisarts of politie bij ons aangemeld? Dan heb je binnen 24 uur een gesprek met 2 medewerkers van de crisisdienst. Dit gesprek kan op het kantoor van de crisisdienst zijn. Maar ook bij jou thuis of op de plaats waar jij je bevindt. Een van de medewerkers noemen we de ‘crisisinterventor’. Dit is meestal een sociaalpsychiatrisch verpleegkundige. De andere medewerker is een arts/psychiater. Zij bespreken hun bevindingen altijd met de eindverantwoordelijke psychiater en daarna met jou. Bij twijfel kunnen zij een extra gesprek met deze eindverantwoordelijke psychiater regelen.

 • Ben je niet bij ons in behandeling? Dan kunnen we je voor onderzoek en behandeling verwijzen naar het zorgprogramma acute psychiatrie.
 • Ben je al wel bij ons in behandeling? Dan zorgt de crisisdienst voor een passende oplossing. Om de crisis af te wenden en je zo snel mogelijk terug te verwijzen naar je eigen behandelaar.

We streven er naar dat jij – en jouw naasten – weten wat er aan de hand is. Vervolgens kijken we samen wat er nodig is om de crisis af te wenden. We bespreken wat je daarin zelf kunt doen. En welke ondersteuning nodig of noodzakelijk is.

We kijken samen of behandeling bij ons nodig is. Dat is niet altijd het geval. Soms kunnen mensen – eventueel met ondersteuning van anderen – weer verder. Of is andere zorg meer passend. Is behandeling binnen ons zorgprogramma acute psychiatrie nodig? Dan bespreken we samen welke behandeling het beste past. Met je naasten en eventueel de huidige behandelaar erbij. We kijken daarbij niet alleen naar de ernst van de klachten maar ook naar jouw persoonlijke situatie.

Ons behandelaanbod verschilt per locatie. Zowel de behandelmodules als behandelvormen. Samen met de regiebehandelaar beslis jij welke behandeling het beste bij jou past.

Bij de start van je behandeling bespreekt de behandelaar de behandeldoelen. Deze behandeldoelen nemen we op in jouw behandelplan en dossier. We evalueren de behandeling regelmatig met jou (en je naasten). Dit doen we met behulp van een vragenlijst (ROM-vragenlijst). Tijdens deze evaluaties beslissen we samen of we de behandeling afronden of voortzetten. Soms blijkt op zo’n moment dat we de behandeling of behandeldoelen moeten bijstellen.

We richten alle behandelingen binnen het zorgprogramma acute psychiatrie op het beëindigen van de crisissituatie. De behandeling is bij voorkeur ambulant. Is de situatie daarvoor te ernstig? Dan kunnen we deeltijdbehandeling of een opname regelen. We kijken samen – en met jouw naasten en eventueel de behandelaar – welke zorg op dat moment het beste past. Bijvoorbeeld:

 • behandeling door de crisisdienst
 • intensieve behandeling aan huis; intensive hometreatment (IHT)
 • acute deeltijdbehandeling
 • klinische behandeling; dan blijf je slapen in de kliniek

Komen we samen tot overeenstemming, dan kan de behandeling starten. Komen we niet tot overeenstemming en is er geen reden voor een gedwongen behandeling?  Dan stopt de behandeling binnen dit zorgprogramma. Zodra de crisis over is, ronden we de behandeling af. We brengen de verwijzer hiervan op de hoogte.

Na beoordeling van de crisissituatie volgen er verschillende gesprekken. Tussen jou, je naasten en een medewerker van de crisisdienst. Deze gesprekken zijn op het kantoor van de crisisdienst of bij jou thuis. Soms een paar keer per week. Het gaat dan bijvoorbeeld over hoe het met je gaat of over je medicatie. Daarnaast is het mogelijk dat we verder onderzoek doen. Of we verwijzen je naar door een andere, beter passende behandeling.

De crisisdienst behandelt 2 tot 6 weken. We kunnen nog een aantal vervolggesprekken voeren om de behandeling af te ronden.

IHT biedt intensieve psychiatrische thuiszorg. Door het inzetten van IHT kunnen we opname in de kliniek voorkomen of zo kort mogelijk houden. Het IHT-team bestaat uit psychiater(s), arts-assistenten, (sociaalpsychiatrisch) verpleegkundigen.

In het begin bezoeken we je best vaak. Mogelijk verschillende bezoeken per week of zelfs per dag. Dagelijks bespreken we jouw situatie binnen het IHT-team. Als we het belangrijk vinden om de behandeling aan te passen dan bespreken we dit met je.

Je krijgt ondersteuning bij allerlei activiteiten en bij je medicatiegebruik. We bepalen samen waarbij je hulp kunt gebruiken. Dit leggen we vast in een behandelplan. Ben je het eens met het behandelplan? Dan start de zorg vanuit het IHT-team.

Het IHT-team rondt de behandeling het liefst binnen 6 weken af. Zij gaan tot maximaal 12 weken door als dat nodig is.

Kun je nog wel in de weekenden en avonden thuis zijn? Maar is ambulante behandeling niet voldoende? Dan kun je kortdurend deeltijdbehandeling volgen. In het eerste gesprek bepalen we of deeltijd passend is. En welke doelen belangrijk zijn. We vinden het fijn als je naasten erbij zijn. Tijdens de acute deeltijdbehandeling gaan we de problemen verhelderen. Deze groepsbehandeling richt zich op het verminderen van de crisissituatie. We behandelen de psychiatrische klachten en brengen structuur aan in je dagelijks leven. Je komt verschillende dagdelen naar onze locatie. Je kunt in de behandeling groepsgesprekken en activiteiten verwachten.

De behandeling op de acute deeltijd is maximaal 6 weken. Daarna bouwen we de behandeling af en zoeken we – zo nodig – een vervolgprogramma.

Een crisissituatie kan ernstig gevaar opleveren. Voor jezelf of voor anderen. Als we dit niet met andere behandelmodules kunnen stoppen, dan is een opname nodig. Soms is een gedwongen opname noodzakelijk. Dit kan alleen door de Wet verplichte ggz (Wvggz). Door middel van een crisismaatregel of een zorgmachtiging. Hier vind je meer informatie over de Wvggz.

Onze klinieken hebben – afhankelijk van de locatie – verschillende afdelingen; care, medium care en high intensive care. Welke afdeling passend is, hangt af van het gevaar. Dit bespreken we samen.
De behandeling bestaat meestal uit:

 • eerste gesprek (intake): verheldering van de problemen en lichamelijk onderzoek
 • veiligheid
 • structuur aanbrengen
 • inzicht krijgen in je ziekte
 • gesprekken met jou alleen en met je naasten samen
 • medicijnen

We proberen de behandeling binnen 4 tot 6 weken af te ronden. En het liefst eerder. Bijvoorbeeld door ‘IHT’ in te zetten.

Als je bij ons in behandeling komt, krijg je een account voor ons online clientportaal Karify. Je vindt hier belangrijke informatie over het zorgprogramma.

Tijdens je behandeling kun je via Karify:

 • veilig met je behandelaar communiceren
 • een bibliotheek met nuttige informatie raadplegen
 • huiswerkopdrachten maken
 • op ieder gewenst moment je online dossier bekijken

Ben je tevreden over onze zorg? Of zijn er zaken die volgens jou beter kunnen? We zetten verschillende instrumenten in om dat te weten te komen. Vragenlijsten, spiegelgesprekken, kwaliteitstoetsing vanuit cliëntperspectief en een cliëntenpanel. Ga naar meer info als je hierover meer wilt lezen.

We willen bijdragen aan de ontwikkeling van de best beschikbare behandelingen. Nu en in de toekomst. Daarom doen we ook aan wetenschappelijk onderzoek. Mogelijk vragen we jou of we gegevens over je klachten en je behandeling mogen gebruiken voor onderzoek. Het staat geheel vrij dit te weigeren. Wil je wel deelnemen aan onderzoek? Dan zorgen we er uiteraard voor dat we de gegevens anoniem opslaan en dat ze niet herleidbaar zijn.