Is uw kind erg snel afgeleid, impulsief en zelfs hyperactief? Dan kan het zijn dat het ADHD heeft.

ADHD is de afkorting van ‘Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder’. De Nederlandse term is: aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit.
Kinderen met ADHD hebben moeite om hun aandacht erbij te houden. Ze vinden het moeilijk dingen af te maken en te onthouden. Hebben een chaotische gedachtegang. Praten druk, raken snel dingen kwijt en hebben moeite met afspraken.

Soms zijn de klachten zo ernstig dat het de ontwikkeling ernstig in de weg staat. Er ontstaan psychische problemen. Voor deze kinderen – en hun ouders – ontwikkelden we het zorgprogramma ADHD. Fornhese kinder- en jeugdpsychiatrie biedt deze behandeling.

Dit zorgprogramma is bedoeld voor kinderen en jongeren met – een vermoeden van – ADHD én bijkomende psychische problemen.

Na de verwijzing krijgt u samen met uw kind een uitnodiging voor een intakegesprek. Voorafgaand aan dit gesprek vragen we ouders/verzorgers en de school ook een vragenlijst in te vullen. In het intakegesprek brengen we samen de problemen in kaart. We bespreken hoe het kind thuis, op school en elders functioneert.  Samen met de regiebehandelaar beschrijft u wat precies de hulpvraag is. Daarna volgt een adviesgesprek. Hierin bespreken we een behandelvoorstel.

Wat is er aan de hand en de behandeling
De eerste fase van de behandeling bepalen we wat er aan de hand is (diagnostiek). Dit duurt gewoonlijk 2 tot 3 maanden. In deze fase richten we ons op het gedrag van het kind en op de omstandigheden waarin het opgroeit. Aan het eind van deze fase bespreken we samen – eventueel met het kind erbij – wat onze bevindingen zijn. We maken afspraken over behandeldoelen. Deze doelen nemen we op in het behandelplan en in het dossier. Als u het eens bent over het behandelplan, kan de behandeling starten. Deze bestaat uit verschillende onderdelen. De zogenaamde  behandelmodules. We maken ook gebruik van e-health.

Evaluaties
We bekijken regelmatig hoe de behandeling verloopt. In tussentijdse evaluaties – iedere 3 tot 6 maanden – beslissen we samen over het vervolg. We evalueren ook aan het eind van de behandeling, met Rom-vragenlijsten.

We laten de verwijzer schriftelijk, in een ontslagbrief, weten hoe de behandeling verliep. De ouders ontvangen deze brief ook. De huisarts neemt de medicatiecontroles over.

We vinden het belangrijk ouders, kind en de omgeving goed te informeren over ADHD. Inzicht te geven in wat de oorzaak kan zijn van probleemgedrag. Daarnaast geven we informatie over de behandelmogelijkheden.

We werken eraan dat de ADHD-kenmerken verminderen en dat het kind beter gaat functioneren op school en op sociaal gebied. Minder conflicten heeft met leeftijdgenoten en minder sociale afwijzing ondervindt. We ondersteunen bij de opvoeding. Reiken alternatieve manieren aan om met het kind om te gaan. Met als doel dat u uw je kind zo goed mogelijk kunt ondersteunen in zijn ontwikkeling.

In de intake kijken we samen of behandeling bij ons nodig is. Dat is niet altijd het geval. Soms is andere zorg passender. Is er wel behandeling binnen het zorgprogramma ADHD nodig? Dan bespreken we met samen welke behandeling het beste past. We kijken daarbij niet alleen naar de ernst van de klachten maar ook naar uw persoonlijke situatie.

Het behandelaanbod – zowel de behandelmodules als behandelvormen – verschilt per locatie. Samen met de regiebehandelaar beslist u welke behandeling het beste past.

‘Psycho-educatie’
Psycho-educatie houdt in dat we u informeren over allerlei aspecten van ADHD. Bijvoorbeeld over de kenmerken, behandeling, medicijnen. Het doel is dat ouders, kind en school beter begrijpen wat er aan de hand is.

Medicijnen
Soms helpen medicijnen tegen bepaalde klachten.

Ouderbegeleiding
We bieden ouderbegeleiding aan. In eerste instantie in 5 gesprekken. Mocht het nodig zijn, dan plannen we meer gesprekken. Er zijn verschillende trainingen, voor ouders maar ook voor het hele gezin.

Verschillende therapieën en trainingen voor kinderen en jongeren, o.a.: 

  • agressie-regulatietherapie
  • cognitief gedragstherapeutische behandeling voor adolescenten met ADHD; planning en organisatievaardigheden
  • structuurgroep; psychomotorische therapie
  • weerbaarheidsgroep; dramatherapie
  • mindfulness

Deze ambulante behandeling duurt maximaal 1 jaar. Hoe intensief het is hangt af van de modules.

Iedereen die bij ons in behandeling komt, krijgt een account voor ons online clientportaal Karify.  In dit portaal treft u belangrijke informatie over de behandeling. En opdrachten waarmee u zich –  samen met het kind –  kunt voorbereiden op de behandeling.

Tijdens de behandeling kunt u via Karify:

  • veilig met de behandelaar communiceren
  • een bibliotheek met relevante informatie raadplegen
  • huiswerkopdrachten maken
  • op ieder gewenst moment het online dossier bekijken

Moet een kind met het behandelplan instemmen voor de behandeling kan starten? Mogen kinderen en ouders het dossier inzien? En wie moet toestemming geven als derden informatie over de behandeling van een kind opvragen, het kind of de ouder? Het antwoord op deze vragen hangt af van de leeftijd van het kind.

Jonger dan 12
Is het kind jonger dan twaalf? Dan beslissen de ouders voor het kind. De ouders mogen dan ook het dossier van het kind inzien.

12 tot 16
Voor kinderen van twaalf tot zestien jaar geldt dat zowel de ouders als het kind met de behandeling moeten instemmen. Het dossier mogen inzien en toestemming moeten geven als derden informatie over de behandeling vragen.

16 of ouder
Jongeren vanaf 16 jaar hebben dezelfde rechten als volwassenen. Zij moeten zelf met de behandeling instemmen. Ook moeten zij zelf toestemming geven voor inzage in hun dossier. En voor het verstrekken van informatie over hun behandeling aan derden.

Meer informatie over zaken als privacy, dossier en informatieverstrekking vindt u onder de veelgestelde vragen.

Bent u tevreden over onze zorg? Of vindt u dat er zaken beter kunnen? Om dat te weten te komen zetten we verschillende instrumenten in. Vragenlijsten,  spiegelgesprekken, kwaliteitstoetsing vanuit cliëntperspectief en een cliëntenpanel. Hier kunt u meer info over deze instrumenten vinden.

Wij willen bijdragen aan de ontwikkeling van de best beschikbare zorg voor mensen met psychiatrische aandoeningen. Nu en in de toekomst. Daarom doen wij ook wetenschappelijk onderzoek. Misschien vragen we u of we gegevens over de klachten en over de behandeling mogen gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. U mag dit weigeren. Wilt u wel deelnemen aan onderzoek? Dan zorgen wij er uiteraard voor dat we de gegevens anoniem opslaan. En dat ze niet herleidbaar zijn.