De onafhankelijke klachtenfunctionaris adviseert en helpt bij het zoeken naar oplossingen.

Ons uitgangspunt is een klacht snel en liefst op informele wijze op te lossen. Met snel bedoelen we dan binnen zes weken. Wij proberen tot een voor alle partijen bevredigende oplossing te komen, door een tijdige en goede dialoog tussen jou en degene tegen wie je klacht is gericht. Mocht het toch niet lukken het probleem op te lossen dan kan de klachtenfunctionaris je op weg helpen bij een eventueel vervolgtraject.

De klachtenfunctionaris kan op verschillende manieren helpen. Het kan zijn dat je je klacht alleen wilt melden of een signaal wilt geven. J kunt altijd bij haar terecht om te praten over wat er is gebeurd. Je kunt je klacht schriftelijk, via e-mail of telefonisch indienen.
Ook naasten kunnen een klacht indienen als de klacht betrekking heeft op bejegening. Onder naasten verstaan wij dan diegenen die een mantelzorgfunctie bekleden voor de cliënt.

Streef je naar een oplossing van je klacht? Dan kan de klachtenfunctionaris:

  • een gesprek regelen met de betrokkene(n); en als je dat wilt kan de klachtenfunctionaris als gespreksleider optreden
  • je adviseren over andere mogelijkheden

We behandelen je klacht vertrouwelijk. De klachtenfunctionaris stelt zich onpartijdig op. Zij brengt alleen met jouw toestemming de klacht onder de aandacht van de betrokkene(n). Alle medewerkers van GGz Centraal, dus ook de klachtenfunctionaris zijn verplicht tot geheimhouding.

De klachtenfunctionaris heeft geen toegang tot je patiëntendossier. Als dat nodig is neemt de klachtenfunctionaris contact met je op om hiervoor toestemming te vragen.

De ondersteuning van de klachtenfunctionaris is gratis. De klachtenfunctionaris houdt ook in de gaten of GGz Centraal zich houdt aan de wettelijke regels. Zo moet de klacht na de schriftelijke indiening binnen zes weken afgehandeld zijn. Dit kan met vier weken verlengd worden. Als de klacht na deze termijn niet is opgelost, krijg je een schriftelijke beslissing van GGz Centraal toegestuurd.

ondersteuning tijdens klachtbehandeling
Je kunt in alle fasen van een klachtbehandeling de patiëntenvertrouwenspersoon (PVP) vragen om ondersteuning. Familieleden kunnen ook terecht bij de familievertrouwenspersoon (FVP). Meer informatie vind je hier:

wat kun je verwachten?

Als je het klachtmeldingsformulier onder aan deze pagina invult en opstuurt krijg je een ontvangstbevestiging. Je kunt het formulier per e-mail of post versturen:

  • e-mail: klachtenfunctionaris@ggzcentraal.nl
  • interne post: Klachtenfunctionaris patiënten/cliënten GGz Centraal, de Brink, Amersfoort
  • externe post: Klachtenfunctionaris patiënten/cliënten GGz Centraal, postbus 3051, 3800 DB Amersfoort

Binnen enkele dagen neemt de klachtenfunctionaris contact met je op om je klacht en eventuele vervolgstappen te bespreken.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:

wat als je er niet uitkomt?
Als bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet tot een oplossing leidt, dan informeert de klachtenfunctionaris je schriftelijk over een mogelijk vervolgtraject. In sommige gevallen kan een klacht worden voorgelegd aan de externe, onafhankelijke klachtencommissie. Je kunt ook op de pagina van de klachtencommissie de meest relevante informatie vinden. Mocht je binnen GGz Centraal geen bevredigende oplossing kunnen vinden, dan kun jeje richten tot de externe geschillencommissie.

contact
Veronique van Lieshout, klachtenfunctionaris
06 5332 1575
klachtenbureau@ggzcentraal.nl

meer info
> integrale klachtenregeling GGz Centraal
> klachtmeldingsformulier Wkkgz