De onafhankelijke klachtenfunctionaris adviseert en helpt bij het zoeken naar oplossingen.

Het uitgangspunt is een klacht snel (binnen zes weken) en liefst op informele wijze op te lossen. Met een tijdige en goede dialoog tussen u en degene tegen wie uw klacht is gericht, proberen we tot een voor alle partijen bevredigende oplossing te komen. Mocht het toch niet lukken het probleem op te lossen dan kan de klachtenfunctionaris u op weg helpen bij een eventueel vervolgtraject.

De klachtenfunctionaris kan u op verschillende manieren helpen. Het kan zijn dat u uw klacht alleen wilt melden of een signaal wilt geven. U kunt altijd bij haar terecht om te praten over wat er is gebeurd. U kunt uw klacht schriftelijk, via  mail of telefonisch indienen.
Ook naasten, dat wil zeggen diegenen die een mantelzorgfunctie bekleden voor de cliënt, kunnen een klacht indienen als de klacht betrekking heeft op bejegening.

Als u streeft naar een oplossing van uw klacht dan kan de klachtenfunctionaris

  • een gesprek tot stand brengen met de betrokkene(n), als u dat wilt met de klachtenfunctionaris als gespreksleider
  • u adviseren over andere mogelijkheden.

Uw klacht wordt vertrouwelijk behandeld; de klachtenfunctionaris stelt zich onpartijdig op. Zij brengt alleen met uw toestemming de klacht onder de aandacht van de betrokkene(n). Alle medewerkers van GGz Centraal, dus ook de klachtenfunctionaris zijn verplicht tot geheimhouding.

De klachtenfunctionaris heeft geen toegang tot uw patiëntendossier. Als dat nodig is neemt de klachtenfunctionaris contact met u op om hiervoor toestemming te vragen.

De ondersteuning van de klachtenfunctionaris is gratis. De klachtenfunctionaris houdt ook in de gaten of GGz Centraal zich houdt aan de wettelijke regels. Zo moet de klacht na de schriftelijke indiening binnen zes weken afgehandeld zijn. Dit kan verlengd worden met vier weken. Als de klacht na deze termijn niet is opgelost krijgt u een schriftelijke beslissing van GGz Centraal toegestuurd.

ondersteuning tijdens klachtbehandeling
U kunt in alle fasen van een klachtbehandeling de patiëntenvertrouwenspersoon (PVP) – of voor familieleden de familievertrouwenspersoon (FVP) – vragen om ondersteuning. Meer informatie vindt u hier:

wat kunt u verwachten?

Als u het klachtenformulier invult  en opstuurt krijgt u een ontvangstbevestiging. U kunt het formulier per e-mail of post versturen:

  • e-mail: klachtenbureau@ggzcentraal.nl
  • interne post: Klachtenfunctionaris patiënten/cliënten GGz Centraal, de Brink, Amersfoort
  • externe post: Klachtenfunctionaris patiënten/cliënten GGz Centraal, postbus 3051, 3800 DB Amersfoort

Binnen enkele dagen zal de klachtenfunctionaris contact met u opnemen om uw klacht en eventuele vervolgstappen te bespreken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Veronique van Lieshout: 06-53321575  v.vanlieshout@ggzcentraal.nl  of met Joke van der Veer, j.vanderveer@ggzcentraal.nl.

wat als u er niet uitkomt?
Als bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet tot een oplossing leidt, dan informeert de klachtenfunctionaris u schriftelijk over een mogelijk vervolgtraject. In sommige gevallen kan een klacht worden voorgelegd aan de externe, onafhankelijke klachtencommissie. De nieuwe website hiervan is in ontwikkeling. Tot die tijd vindt u hier de relevante informatie: klachtencommissie. Mocht u binnen GGz Centraal geen bevredigende oplossing kunnen vinden dan kunt u zich wenden tot de externe geschillencommissie.

contact
Veronique van Lieshout, klachtenfunctionaris
06 5332 1575
klachtenbureau@ggzcentraal.nl

meer info
> klachtenregeling GGz Centraal