vragen?
Heb je specifieke vragen of opmerkingen over je behandeling? Die kun je het beste met je behandelaar of begeleider bespreken.

ontevreden of een klacht?
Wij proberen in de zorg zo goed mogelijk aan je wensen en verwachtingen te voldoen. Ben je toch ontevreden? Bespreek dit dan eerst met de betrokken medewerker(s). Je kunt ook terecht bij een andere medewerker of een teamleider/manager. Vaak leidt een gesprek tot een oplossing. Kan de hulpverlener of zijn/haar leidinggevende je onvrede niet wegnemen? Dan kun je je klacht bespreken met de onafhankelijke klachtenfunctionaris.

klachtenfunctionaris
De klachtenfunctionaris is er voor cliënten, hun wettelijk vertegenwoordigers en voor familie en naasten. De klachtenfunctionaris heeft als taak opvang, ondersteuning en advies te geven aan degene die de klacht indient. De klachtenfunctionaris probeert tot een bevredigende oplossing te komen voor alle partijen.

klachtencommissie
Ben je op grond van de Wet Bopz (tot en met 31-12-2019) gedwongen opgenomen of krijg je verplichte zorg op grond van de Wvggz (vanaf 1 januari 2020)  en heb je een klacht over beslissingen die in het kader van deze wet zijn genomen? Dan kun je een klacht indienen bij de klachtencommissie. Soms neemt de klachtencommissie ook klachten in behandeling als de tussenkomst of bemiddeling van de klachtenfunctionaris geen oplossing heeft gebracht. In het klachtenreglement kun je lezen wanneer dit het geval is. Je kunt ook de klachtenfunctionaris naar deze mogelijkheid vragen.

geschillencommissie
Lukt het niet om bij ons via de klachtenregeling je klacht op te lossen? Dan kun je het geschil voorleggen aan een externe, onafhankelijke geschillencommissie in de zorg. Ook kun je naar de geschillencommissie stappen als wij een klacht niet binnen 10 weken oplossen. Zij kunnen een bindende uitspraak doen over het geschil. Kijk voor meer informatie op: geschillencommissie.

ondersteuning tijdens klachtbehandeling
Je kunt in alle fasen van een klachtbehandeling de patiëntenvertrouwenspersoon (PVP) – of voor familieleden de familievertrouwenspersoon (FVP) – vragen om ondersteuning. Meer informatie:

complimenten
Ben je juist tevreden? Ook dat horen wij graag!
Tevredenheid van onze cliënten zien wij graag terug in onze cliëntwaarderingsonderzoeken of in algemene zorgwaarderingswebsites op internet zoals Zorgkaartnederland.

veelgestelde vragen
Heb je een vraag? Kijk eens tussen de veelgestelde vragen. Misschien vind je hier je antwoord.