vragen?
Specifieke vragen of opmerkingen over de behandeling kunt u het beste met uw behandelaar of begeleider bespreken. Ook kunt u contact opnemen met de cliëntenraad.

ontevreden of een klacht?
Wij proberen in de zorg zo goed mogelijk aan te voldoen aan uw wensen en verwachtingen. Bent u toch ontevreden, bespreek dit dan eerst met de betrokken medewerker(s). U kunt ook terecht bij een andere medewerker of een teamleider/manager. Vaak leidt een gesprek tot een oplossing. Kan de hulpverlener of zijn/haar leidinggevende uw onvrede niet wegnemen? Dan kunt u uw klacht bespreken met de onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Misschien bent u u zelf geen cliënt maar een naaste van een cliënt? Ook dan kunt u uw ontevredenheid kenbaar maken. U kunt hiervoor terecht bij de familievertrouwenspersoon.

klachtencommissie
Bent u  op grond van de Wet Bopz gedwongen opgenomen en hebt u een klacht over beslissingen die in het kader van deze wet zijn genomen? Dan kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie. Soms neemt de klachtencommissie ook klachten over vrijwilliger zorg in behandeling. In het klachtenreglement kunt u lezen wanneer dit het geval is; u kunt ook de klachtenfunctionaris naar deze mogelijkheid vragen.

geschillencommissie
Lukt het niet om binnen GGz Centraal conform de klachtenregeling de klacht op te lossen? Dan kunt u het geschil voorleggen aan een externe, onafhankelijke geschillencommissie in de zorg. Ook kunt u zich tot de Geschillencommissie wenden als een klacht niet binnen 10 weken wordt opgelost.Deze instantie kan een bindende uitspraak doen over het geschil.
Kijk voor meer informatie op de website van de geschillencommissie.

ondersteuning tijdens klachtbehandeling
U kunt in alle fasen van een klachtbehandeling de patiëntenvertrouwenspersoon (PVP) – of voor familieleden de familievertrouwenspersoon (FVP) – vragen om ondersteuning. Meer informatie vindt u hier:

complimenten
Bent u juist tevreden? Ook dat horen wij graag!
Tevredenheid van onze cliënten zien wij graag terug in onze cliëntwaarderingsonderzoeken of in algemene zorgwaarderingswebsites op internet zoals Zorgkaartnederland.

veelgestelde vragen
Hebt u een vraag? Kijk eens tussen de veelgestelde vragen. Misschien vindt u hier uw antwoord.