Hoe is de financiering van uw behandeling en begeleiding bij GGz Centraal geregeld?

Er zijn verschillende financieringsbronnen:

  • uw zorgverzekeraar betaalt de zorg die onder de Zorgverzekeringwet (Zvw) valt, de ‘geneeskundige’ ggz
  • het zorgkantoor betaalt de zorg die onder de Wet langdurige zorg (Wlz) valt:  langdurig verblijf
  • openbare geestelijke gezondheidszorg, dagbesteding, ambulante ondersteuning en beschermd wonen vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo)
  • justitie is verantwoordelijk voor de financiering van zorg aan cliënten met een strafrechtelijke maatregel

de eerste 3 jaar
Uw behandeling – ambulant, poliklinisch én klinisch verblijf tot 1095 dagen (3 jaar) – valt deze eerste 3 jaar onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) en wordt door uw zorgverzekeraar vergoed vanuit de basisverzekering. Voor behandeling in de ggz geldt een (verplicht) eigen risico. Voor meer informatie over vergoedingen en voorwaarden kunt u het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

langer 3 jaar
Bent u langer dan 3 jaar klinisch in behandeling dan valt de financiering van uw behandeling onder  de Wet langdurige zorg (Wlz). Voor deze zorg – betaald door het zorgkantoor – is een indicatie nodig van het Centrum Indicatistelling Zorg (CIZ).  Voor vergoeding uit de Wlz wordt door het zorgkantoor een inkomensafhankelijke eigen bijdrage opgelegd.

Hebt u langer dan een jaar ambulante of poliklinische behandeling nodig dan blijft dit onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) vallen.

Wmo
Per 1 januari 2015 vallen dagbesteding, ambulante ondersteuning en beschermd wonen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo). De Wmo valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten.

jeugdhulp
Met ingang van 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle jeugdhulptaken. U kunt voor de zorg voor uw kind kiezen uit zorg in natura of een pgb. U kunt een pgb aanvragen bij de gemeente. De sociale verzekeringsbank (SVB) betaalt de zorgverlener uit.
Is uw kind in een kliniek van GGz Centraal Fornhese opgenomen, dan moet u – als ouders –  hiervoor een eigen bijdrage betalen. Deze ouderbijdrage is wettelijk vastgesteld. De hoogte ervan is afhankelijk van de leeftijd van uw kind en van het aantal dagdelen opname per week. De ouderbijdrage wordt geïnd door het CAK (Centraal Administratiekantoor).

justitie
Is iemand vanuit het strafrechtelijk kader door Justitie naar GGz Centraal verwezen dan worden de kosten door Justitie vergoed.

infographic ‘uw ggz-kosten’
De infographic maakt inzichtelijk hoe de kosten van de behandeling (van volwassenen) tot stand komen.
Download de infographic ‘uw ggz-kosten‘.