Bij iemand die een psychose doormaakt, is sprake van één of meerdere van de volgende verschijnselen.

  • hallucinaties: een waarneming zonder dat er prikkels van buiten zijn, bijvoorbeeld het horen van stemmen
  • wanen: ideeën of overtuigingen die absoluut niet in overeenstemming zijn met algemeen geaccepteerde ideeën of opvattingen
  • desorganisatie: een onvermogen om orde aan te brengen

Psychoses kunnen bij allerlei ziekten voorkomen. Bijvoorbeeld bij schizofrenie, een bipolaire stoornis en een depressie. GGz Centraal biedt behandeling aan mensen met een psychotische stoornis.

Voor de behandeling en begeleiding van mensen met psychotische stoornissen is een zorgprogramma ontwikkeld. Binnen dit zorgprogramma kunnen we kiezen uit verschillende behandelmodules. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld gesprekken, therapieën, trainingen of cursussen.  De keuze bepalen we uiteraard samen met u.

Dit zorgprogramma is bedoeld voor volwassenen (18- 65 jaar) met (een vermoeden van) een psychotische stoornis. Als u een psychotische stoornis hebt, dan is dat ook van invloed op het leven van uw naasten. Daarom willen we hen graag bij de behandeling betrekken. Dit gebeurt alleen in overleg met u.

Nadat uw bij ons bent aangemeld krijgt u een uitnodiging voor een intakegesprek bij een behandelaar die gespecialiseerd is in psychotische stoornissen. Vervolgens krijgt u een adviesgesprek waarin we uw behandelmogelijkheden met u bespreken. Bij de intake betrekken wij in principe ook uw naasten.

Zodra uw behandeling binnen het zorgprogramma psychotische stoornissen start, krijgt u een regiebehandelaar toegewezen. Deze regiebehandelaar coördineert uw behandeling en is uw eerste aanspreekpunt.

Samen met uw behandelaar – en zo mogelijk uw naasten – stelt u behandeldoelen op. Deze worden opgenomen in uw behandelplan en in uw dossier. U kunt alleen worden behandeld als u en uw behandelaar het eens zijn over het behandelplan; er moet overeenstemming zijn.

Uw behandeldoelen worden minimaal eens per jaar geëvalueerd, zo nodig vaker. We maken hierbij ook gebruik van de zogenaamde ROM, een hulpmiddel om de voortgang van de therapie te evalueren.

We streven ernaar dat u en uw naasten weten wat een psychotische stoornis is en wat de invloed van deze aandoening kan zijn op u en uw omgeving. We werken aan vermindering van uw psychotische symptomen en klachten. Daarnaast besteden we aandacht aan uw  persoonlijk en maatschappelijk herstel en kijken we met u hoe u een zo zinvol en prettig mogelijk bestaan kunt opbouwen.

Binnen het zorgprogramma psychotische stoornissen zijn veel behandelmogelijkheden, zowel individueel als in een groep. De  intensiteit van de behandeling en het aanbod behandelmodules kunnen per locatie verschillen. Het gaat om behandelingen van 6 maanden tot maximaal 3 jaar;  minimaal eens per jaar vindt een evaluatie plaats. Bij de evaluatie van de behandeling maken we gebruik van ROM-vragenlijsten.

Samen met u – en zo mogelijk ook met uw naasten – gaan we op zoek naar wat voor u de beste behandeling is. Ons uitgangspunt is wat u zelf aangeeft: welke zorg hebt u nodig, waar bent u goed in en welk ambities hebt u? Samen met uw regiebehandelaar beslist u welke behandeling het best bij u past.

Tijdens uw behandeling kunt u gebruik maken van ons online clientportaal Karify.
Hierin kunt u:

  • veilig met uw behandelaar communiceren
  • een bibliotheek met relevante informatie raadplegen
  • huiswerkopdrachten in het kader van uw behandeling maken
  • op ieder gewenst moment uw online dossier bekijken (deze functie komt dit jaar beschikbaar)

Bent u tevreden over onze zorg, of zijn er zaken die volgens u beter kunnen? Om dat te weten te komen zetten we verschillende instrumenten in: vragenlijsten,  spiegelgesprekken, kwaliteitstoetsing vanuit cliëntperspectief en een cliëntenpanel. Ga naar meer info over deze instrumenten.

Wij willen bijdragen aan de ontwikkeling van de best beschikbare zorg voor mensen met  psychotische stoornissen, nu en in de toekomst. Daarom voeren wij ook wetenschappelijk onderzoek uit. Mogelijk wordt u gevraagd of gegevens over (de ernst van) uw klachten en (de aard van) uw behandeling mogen worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Het staat u geheel vrij dit te weigeren. Als u wel wilt deelnemen aan onderzoek, zorgen we er uiteraard voor dat uw gegevens anoniem opgeslagen worden en niet meer tot u herleidbaar zijn.