Hebt u het idee dat uw stemming erg wisselt? Hebt u last van drukke periodes die afgewisseld worden door sombere periodes? En beïnvloedt dat uw dagelijkse leven? Dan zou er sprake kunnen zijn van een bipolaire stoornis.

Voor de behandeling en begeleiding van mensen met een bipolaire stoornis is een zorgprogramma ontwikkeld. Binnen dit programma kunnen we kiezen uit verschillende behandelmodules. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld gesprekken, therapieën, trainingen of cursussen. De keuze bepalen we uiteraard samen met u.

Dit zorgprogramma is bedoeld voor volwassenen met een bipolaire stoornis.

Nadat u bij GGz Centraal bent aangemeld, krijgt u een uitnodiging voor een intakegesprek. De intake bestaat uit een gesprek door hulpverlener en een psychiatrische onderzoek door een psychiater. Beiden zijn gespecialiseerd in bipolaire stoornissen en hebben ook kennis van andere psychiatrische aandoeningen. Vervolgens bespreken we uw behandelmogelijkheden met u in een adviesgesprek . Als de diagnose bipolaire stoornis is gesteld, dan kan uw behandeling binnen het zorgprogramma bipolaire stoornissen van start gaan.

Omdat een bipolaire stoornis ook invloed heeft op het leven van uw naasten, willen we hen ook graag bij de intake en behandeling betrekken. Dit gebeurt altijd in overleg met u.

Bij de start van uw behandeling krijgt u een regiebehandelaar toegewezen. De regiebehandelaar coördineert uw behandeling, is uw eerste aanspreekpunt en coördineert eventueel de contacten met uw naasten. Samen met uw behandelaar en uw naasten stelt u uw behandeldoelen op. Deze worden opgenomen in uw behandelplan en in uw dossier. U kunt alleen worden behandeld als u en uw behandelaar het eens zijn over het behandelplan; er moet overeenstemming zijn.

We streven ernaar dat u en uw naasten weten wat een bipolaire stoornis is, wat de invloed van deze aandoening kan zijn op u en uw omgeving en hoe u ermee om kunt gaan. We werken aan vermindering van uw klachten en besteden aandacht aan uw  persoonlijk en maatschappelijk herstel. En we kijken met u hoe u een zo zinvol en prettig mogelijk bestaan kunt opbouwen.

Het doel van de behandeling is:

 • het verminderen van de symptomen van de ziekte
 • het voorkomen van het ontstaan van nieuwe episodes
 • het vergroten van de therapietrouw
 • het aanleren van zelfmanagement
 • het bevorderen en versterken van eigen regie
 • het begeleiden en ondersteunen van naasten
 • het handhaven en of verbeteren van maatschappelijk functioneren

Het zorgprogramma bipolaire stoornissen heeft een uitgebreid behandelaanbod, zowel individueel als in een groep. Minimaal 1 keer per jaar vindt een evaluatie plaats tussen u, uw naasten en de regiebehandelaar. Tijdens deze evaluaties beslissen wij samen wat de doelen voor de behandeling zijn en of ze eventueel bijgesteld moeten worden. We maken daarbij gebruik van de zogenaamde ROM-vragenlijsten, een hulpmiddel om de voortgang van de therapie te evalueren.

Hoe lang uw behandeling duurt hangt af van de mate waarin u baat hebt bij de verschillende behandelmodules. Het grootste deel van de patiënten rond  de behandeling binnen een jaar af.

Naast de psychosociale en medicamenteuze behandeling bestaat behandeling uit vaste onderdelen:

 • een psycho-educatie cursus manisch depressiviteit voor cliënt en naasten
 • een lichamelijk onderzoek
 • als u medicatie moet gebruiken: bloedonderzoek en uitleg over medicatieprotocol
 • een ROM-meting

Zo nodig kan uw behandeling worden uitgebreid. Dit is afhankelijk van uw zorgvraag of de zorgvraag van uw naasten. Zo zijn er aanvullende behandelmodules als:

 • psychologisch onderzoek
 • cognitieve therapie
 • een driedaagse steunende en structurerende deeltijdbehandeling
 • systeemtherapie / relatietherapie

De intensiteit van de behandeling kan verschillend zijn. Dit is afhankelijk van de hulp die u vraagt en van hoe u functioneert. Zo kan de hulp heel intensief zijn als u in een crisissituatie verkeert en veel minder intensief als uw in een stabiele fase zit.

Als u bij GGz Centraal in behandeling komt, krijgt u een account voor ons online clientportaal Karify. Hier treft u belangrijke informatie over uw bipolaire stoornis.  Tijdens uw behandeling kunt u via Karify:

 • veilig met uw behandelaar communiceren
 • een bibliotheek met relevante informatie raadplegen
 • huiswerkopdrachten in het kader van uw behandeling maken
 • op ieder gewenst moment uw online dossier bekijken (deze functie komt dit jaar beschikbaar)

Bent u tevreden over onze zorg, of zijn er zaken die volgens u beter kunnen? Om dat te weten te komen zetten we verschillende instrumenten in: vragenlijsten,  spiegelgesprekken, kwaliteitstoetsing vanuit cliëntperspectief en een cliëntenpanel. Ga naar meer info over deze instrumenten.

Binnen GGz Centraal wordt wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd. Dit om bij te dragen aan de ontwikkeling van de best beschikbare zorg voor mensen met psychiatrische stoornissen, nu en in de toekomst. U kunt gevraagd worden of gegevens over (de ernst van) uw klachten en (de aard van) uw behandeling mogen worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Het staat u geheel vrij dit te weigeren. Als u wel wilt deelnemen aan onderzoek, zorgen we er uiteraard voor dat uw gegevens anoniem opgeslagen worden en niet meer tot u herleidbaar zijn.